בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז:

1. המבקשת היא המועצה האזורית גלבוע, אשר בשטחה מצויים היישוב "גדעונה", היישוב האקולוגי "נורית" ומחצבת עין חרוד (להלן: המחצבה), אשר סוגיית הפעלתה היא הנתונה במוקד המחלוקת בין הצדדים.

המבקשת עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת (כב' השופט ה' חטיב), וביקשה כי יינתן צו המורה על הפסקת הליכי המכרז הפומבי צפ/284/2010 (להלן: המכרז) אשר פורסם לצורך הקמת המחצבה והפעלתה, וזאת בשטחים הכלולים בתכנית מפורטת ג/11942 (להלן: התכנית); כי יינתן צו האוסר על המשיב 1 (להלן: המינהל) להקצות שטחים הכלולים בתכנית לצורך הקמת מחצבה או הפעלתה: וכי יינתן צו הצהרתי הקובע כי התכנית בטלה.

2. ייאמר בקצרה כי מטרתה של התכנית היתה להפסיק את פעולות החציבה והגריסה בבור המערבי של המחצבה (הסמוך למקום בו אמור לקום היישוב נורית) ובבור הצפוני (הסמוך ליישוב גדעונה), ולהסיט את שטח החציבה לבור הדרומי. על פי השלב הראשון של התכנית, יימשכו הליכי החציבה באזור המחצבה הקיימת למשך 5 שנים ממועד אישור התכנית. מנקודה זו ייכנס לתוקף השלב השני של התכנית אשר יימשך 30 שנה, במהלכן יבוצעו פעולות החציבה בבור הדרומי בלבד.

כן יצויין כי התכנית כללה הוראה לפיה אם לא התחיל הליך ביצוע התכנית תוך 3 שנים, יפקע תוקף התכנית והיא תחשב כמבוטלת.

3. המבקשת טענה, בין היתר, כי המינהל השתהה ופרסם את המכרז באיחור של כשלוש שנים. לטענתה, כאשר הסירה את התנגדותה לתכנית בשנת 2005, היא הניחה שהמינהל יפרסם מכרז להקצאת הקרקע לחציבה מיד עם פרסום התכנית, כך שהפעילות בבור המערבי תסתיים לפני שיווק המגרשים ביישוב נורית. אולם כעת, שעה שברור שהחציבה בבור המערבי תימשך לפחות עד ראשית 2013, הרי שהדבר יביא לקריסת התכנית להקמת היישוב נורית ולהרחבת היישוב גדעונה. עוד טענה המבקשת כי משחלפו 3 שנים ממועד התכנית מבלי שהחלו הליכי ביצועה – הרי שבהתאם לתנאי התכנית – דינה להתבטל. כן טענה המבקשת כי התכנית אינה מתייחסת לתמ"א 35 במסגרתה הוכר רכס הגלבוע כשמורת טבע, וכי הפעלת המחצבה בנסיבות אלו אינה סבירה, והפנתה למכתב מטעם המשיב 2 המסכים לכאורה לעמדתה.

4. עתירת המבקשת נדחתה. בית המשפט קיבל את טענת המשיבים כי ביצועה של התכנית החל בתוך תקופת 3 השנים, בקבעו כי "הליך ביצוע התכנית" אין פירושו עבודות של חציבה או הכנה בשטח (אשר אין חולק כי לא החלו), וכי די בהוצאת היתר החציבה על ידי הרשות המוסמכת (אשר הונפק לחברת "אבן וסיד" אשר הפעילה את המחצבה ביום 31.12.2009), כדי להוות תחילת הליך ביצוע התכנית.

אשר לנזק העלול להיגרם ליישובים גדעונה ונורית, נקבע כי סביר להניח שהליך ההרחבה והאכלוס לא יסתיים בתוך שנתיים, וממילא עד אז כבר יסתיים שלב א' של התכנית ותיפסק החציבה בבור המערבי, כך ששני היישובים יהיו מחוץ להשפעתה המזהמת של המחצבה.

יתר טענות המבקשת נדחו אף הן, ומכאן הערעור, ולצידו הבקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור המונחת בפניי.

5. אליבא דמבקשת, סיכויי הערעור גבוהים. טענתה העיקרית היא כי שגה בית משפט קמא בקבעו שהליך ביצוע התכנית החל בתוך תקופת 3 השנים. המבקשת טוענת כי אין מחלוקת שלא הוחל ביישומו של אף אחד מששת התנאים המפורטים בטבלת "שלב א'" בתכנית, זאת אף לגישת המשיבים ולפיה "המועד הקובע" בו אמורה התכנית להתבטל בחלוף 3 שנים הוא יום ה-6.3.2011.

אשר למאזן הנוחות, המבקשת טוענת כי ביטול הצו הארעי עלול לגרום לה נזק בלתי הפיך, בעוד שהותרת המצב על כנו לא תפגע במשיב 1, שהרי לגרסתו ממילא לא נתקיים התנאי לבטלות התכנית, ולפיכך היא לא עתידה לפקוע עד ליום 7.3.2038. כן טוענת המבקשת כי דוקא קיום הליכי המכרז באופן אשר יאפשר בחירת זוכה, היא אשר עלולה לגרום נזק בלתי הפיך למשתתפים במכרז ולרשויות המדינה, ככל שהערעור יתקבל בסופו של יום.

6. המשיבים תומכים יתדותיהם בפסק דינו של בית משפט קמא. לטענתם, סיכויי הערעור נמוכים, שכן הערעור מופנה בעיקרו נגד התכנית ולא נגד המכרז, ומשכך היה על המבקשת להעלות טענותיה בשלב הליכי התכנון.

אשר להשפעת התכנית על היישובים גדעונה ונורית, המשיבים טוענים כי התכנית דוקא היטיבה עם היישובים, היות שעל פיה אזור החציבה יורחק מהם והפעילות בבור המערבי תופסק בתוך 5 שנים, באופן אשר לא יגרום לפגיעה כלשהי ביישובים.

לטענת המשיבים, עיכוב המכרז עלול לגרום נזק קשה לאינטרס הציבורי, שכן ככל שנוקפים הימים תקופת 5 השנים מתקרבת לקצה, והאפשרות לחתור למיצוי עתודות החומר הקיימות בבור המערבי הולכת וקטנה. המשיבים מוסיפים וטוענים שהחומר במחצבה הוא איכותי, ונוכח מחסור במחצבות באזור הצפון, משמעות ירידת עתודות אלה לטמיון היא מחסור בחומר גלם הדרוש להתפתחות המדינה.

7. משעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

כידוע, העקרונות על פיהם נבחנת בקשה למתן סעד זמני בערעור אזרחי יפים גם לערעור מנהלי, ובבואו לדון בבקשה מעין זו, על בית המשפט לשקול שני שיקולים עיקריים, והם: סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, כאשר הנטל לשכנע את בית המשפט כי אלה נוטים לטובתו מוטל על מבקש הסעד הזמני (עע"מ 8810/10 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' מועצה האזורית תמר (, 17.3.2011) סעיף 5 והאסמכתאות שם).

במקרה דנן, מבלי לקבוע מסמרות, דומה כי אין לומר כי סיכויי הערעור קלושים. 

טענתה העיקרית של המבקשת נוגעת לסוגיית בטלות התכנית, וזו אינה טענה שבעובדה, כי אם טענה משפטית המבוססת על פרשנות לשון הוראות התכנית, ולה פנים לכאן ולכאן.

כפי שתואר לעיל, בית משפט קמא דחה את טענת המבקשת לבטלות התכנית, בקבעו כי עצם מתן היתר חציבה לחברת "אבן וסיד" בתוך תקופת 3 השנים היא בבחינת "התחלת ביצוע התכנית". ואולם, טענת המבקשת בהקשר זה היא כי התכנית עצמה מונה בתקנונה שורה של תנאים הנדרשים לשם ביצוע התכנית, אשר אף לא אחד מהם יושם עד עתה. טענה זו לא זכתה למענה בפסק דינו של בית משפט קמא, ואף לא נסתרה על ידי המשיבים בתגובתם לבקשה שבפניי, ולטעמי ראוי כי ערכאת הערעור תתן דעתה בשאלה זו.

8. אשר למאזן הנוחות, המבקשת הצטיידה בחוות דעת מומחית אשר צורפה להודעת הערעור, בה מפורטות ההשלכות הסביבתיות הלכאוריות הטמונות בחידוש פעילות החציבה על פי התכנית אשר יש בהן כדי לפגוע ביישובים גדעונה ונורית. מנגד, המשיבים הצביעו כאמור על האינטרס הציבורי הטמון בניצול מקסימאלי של משאבי המחצבה.

בהקשר זה יש להוסיף כי נכון להיום עומד בתוקפו צו מניעה זמני המקפיא את הליכי המכרז, אשר ניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בהליך מקביל, לבקשת איגוד בעלי המחצבות (עת"מ 38745-12-10).

בנסיבות אלה, ובפרט נוכח קיומו ממילא של צו מניעה זמני המקפיא את הליכי המכרז, איני סבור כי מאזן הנוחות נוטה בהכרח לטובת המשיבים.

9. על רקע האמור, הבקשה מתקבלת. הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 14.3.2011 יוותר על כנו.

ההוצאות בגין בקשה זו תילקחנה בחשבון בהתאם לתוצאות הדיון בתיק העיקרי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון