בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל:

.1בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן - "הבנק") - שהוא מבקש בתיק בר"ע 522/88 והמשיב בתיק בר"ע 655/88 - הגיש בלשכת ההוצאה לפועל באשקלון (תיק הוצל"פ 1007/88) בקשה לביצוע פסק-דין שניתן לזכותו נגד דבורה מושב עובדים להתישבות חקלאית בע"מ ונגד 58מחברי המושב (להלן - "המושב וחבריו") - שהם המשיבים בתיק בר"ע 522/88 הנ"ל והמבקשים בתיק בר"ע 655/88 הנ"ל. ראש ההוצאה לפועל באשקלון, כב' השופט צ' נדיב, בהחלטתו מיום 16.5.88(להלן - "ההחלטה"), החליט להעביר את ביצועו של פסק-הדין ללשכת ההוצאה לפועל בעפולה, שהיא הלשכה הסמוכה למקום מושבם של המושב וחבריו, שמענם צויין כ"ד. נ. גלבוע". כב' השופט קמא סבר שאין הצדקה לכך שהמושב וחבריו - 58במספר, כאמור לעיל, שכולם אנשים עובדים, יוטרחו "להגיע ללשכת ההוצאה לפועל באשקלון, מרחק נסיעה ניכר רק משום נוחותו של ב"כ הזוכה". כפי שהדגיש "גרירת 58אנשים על פני מחצית המדינה על כל ההפסד הכרוך בכך לעצמם ולאחרים, היא בגדר "טירטור" מיותר שאיננו נכלל במסגרת פעולות ההוצל"פ".

עוד ציין שאף המחזיקים שאצלם נתבקש עיקול כספים אינם מצויים
בקרבת ההוצאה לפועל באשקלון אלא מחציתם סמוכים לעפולה או לנצרת והיתר מענם בתל-אביב, לפיכך, לאחר ש"ראה שהדבר מוצדק בנסיבות הענין", כאמור בסעיף 11לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967[1] (להלן - "החוק"), החליט כאמור.
ב"כ הבנק ביקש, בתיק בר"ע 522/88 הנ"ל, להרשות לו לערער על ההחלטה ואילו המושב וחבריו ביקשו, בתיק בר"ע 655/88 הנ"ל, להרשות להם לערער על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל מיום 3.6.88לפיה נדחתה בקשתם להשהות את כל ההליכים שננקטו נגדם. המשיבים בשתי הבקשות הנזכרות השיבו עליהן, כפי שהוריתי, בכתב. כן הוריתי בהחלטתי מיום 19.7.88
להשהות את הליכי ההוצאה לפועל עד למתן החלטה בשתי הבקשות הנ"ל. החלטתי זאת עניינה, אפוא, שתי הבקשות הנזכרות.
.2בסעיף 6לחוק נקבע הכלל, כי "הזוכה רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק-הדין" אולם בצדו של כלל זה נפתח, בסעיף 11לחוק שהוזכר לעיל, פתח ליוצאים מן הכלל, בכך שניתנה בידי ראש ההוצאה לפועל הסמכות להעביר את הביצוע ללשכת הוצאה לפועל אחרת, "אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות הענין".
החוק לא קבע עקרונות להפעלת שיקול דעתו ולא הגביל אותו, אולם נראה "שכוונת
הכתוב למקרים בהם נוח, יעיל או רצוי, לבצע את הפעולה ע"י לשכה הקרובה יותר אל מקום הפעולה" (כדברי השופט רוזנפלד ז"ל בספרו דיני ההוצאה לפועל (מהדורה שניה) עמ' 26[2]). עם זאת, יש להדגיש, על ראש ההוצאה לפועל להשתמש בסמכותו בזהירות רבה ורק במקרים שבהם קיימות נסיבות כבדות משקל המצדיקות זאת, שכן הכלל המשפטי ואף ההגיון המעשי מחייבים, בדרך כלל, העדפת נוחותו של הזוכה.
כידוע, לבנק סניפים רבים ברחבי הארץ וניתן לשער שהוא מפקיד את עניניו בידי עורכי-דין הפזורים אף הם ברחבי הארץ. לא הובא בפני השופט קמא, ואף לא בפני, כל טעם מדוע יש להעדיף, מבחינתו של הבנק, את ביצוע פסק-הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל באשקלון דווקא ולא באמצעות לשכה אחרת, או מדוע יש להעדיף את הטיפול בביצוע פסק-הדין על-ידי ב"כ הבנק באשקלון על פני הטיפול על-ידי עורך-דין באיזור הצפון. אכן, זוכה אינו חייב לתת טעם לבחירתו בלשכת הוצאה לפועל מסויימת, אולם, משהצביע החייב על נסיבות כבדות משקל המצדיקות את העברת הביצוע ללשכה אחרת, על הזוכה להביא טעמים לסתור.

במקרה דנן דעתי כדעתו של כב' השופט קמא. הדברים אמורים בביצועו של פסק-דין אחד שניתן, כאמור, לחובתם של 59נתבעים, ביחד ולחוד, שלכולם מען משותף בקרבת לשכת ההוצאה לפועל בעפולה. לא שוכנעתי שייגרם נזק כלשהו או שתגרם אי נוחות כלשהי לבנק אם יועבר הביצוע כאמור בהחלטה. מאידך גיסא, אין ספק שנזק רב ייגרם למושב ולחבריו, שכולם חקלאים, אם ייאלצו לעזוב כולם את בתיהם ואת שדותיהם ולהטלטל בנסיעות ממושכות לאשקלון.
.3לפיכך אני דוחה את בקשת הבנק שבתיק בר"ע 522/88 הנ"ל. כן אני דוחה את בקשת המושב וחבריו שבתיק בר"ע 655/88 הנ"ל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון