הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

בית המשפט ציין כי העובדה שהחייב רכש מוצרי חשמל שונים בעת שהוא חייב כספים נכבדים, אינה מעידה על תום לב ביצירת חובותיו.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל:

1. החייב, יליד שנת 1937, הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

בהחלטתי מיום 14.1.01 נעתרתי לבקשת החייב ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיו. באותה החלטה חייבתי את החייב לשלם לקופת הכינוס, לטובת נושיו, סך של 500 ש"ח מדי חודש בחודשו.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

2. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש לבית המשפט חוות דעת לפי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה").נ

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים בסך של 2,026,942 ש"ח ל21- נושים. נכון ליום עריכת חוות הדעת הוגשו כנגד החייב 12 תביעות חוב על סך של 1,791,999 ש"ח שמתוכם נתבע בדין קדימה סך של 97,647 ש"ח.ב

ב. החייב טען כי נפתחו נגדו 22 תיקים הוצאה לפועל ונערכה לו חקירת יכולת. בשנת 1997 נעשה לחייב איחוד תיקים אשר פוזר בשל אי עמידתו של החייב בתשלומים שהושתו עליו.ו

ג. החייב טען בחקירתו במשרדי הכונס הרשמי כי הסתבכותו נובעת מחובות שצבר כקבלן לעבודות בניה.

ד. באת כוח הכונס הרשמי, עו"ד גב' רחל גילת, סיכמה את חוות דעתה לאמור:

"א. החייב לא שיתף פעולה עם הכונ"ר.נ
ב. החייב עומד בתשלומים החודשיים שהושתו עליו.ב
ג. הסתבכותו של החייב נובעת מחובות פרטיים וחובות עסקיים.ו
ד. מסקנות החקירה מצביעות כי החייב פעל בחוסר תום לב בכל
הקשור להגשת הבקשה לפשיטת הרגל לרבות העלמת/מסירת מידע מהותי (...).נ
ה. לחייב אין הצעה להסדר פשרה לנושיו.ב
ו. לחייב אין נכסים הניתנים למימוש.ו
ז. החייב לא עשה מאמצים לצמצום היקף חובותיו, החייב המשיך
לצבור חובות אישיים בקנית מוצרי חשמל וצרכים פרטיים אחרים".נ

על שום כל אלה הביעה באת כוח הכונס הרשמי את דעתה כי אין להעתר לבקשתו של החייב להכריזו פושט רגל "שכן הבקשה הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל".ב

3. בישיבה הראשונה שנקבעה לדיון בבקשתו של החייב להכריזו פושט רגל, ביום 17.10.01, ביקש בא כוחו המלומד של החייב, עו"ד אוסאמה חזבון, לדחות את הדיון למועד אחר כדי לאפשר לו "להכין תשובה מפורטת" לחוות דעתו של הכונס הרשמי.ו

ואומנם, נעניתי לבקשה ודחיתי את הדיון למועד אחר כמבוקש.נ

4. בדיון שהתקיים ביום 3.7.02, טען בא כוחו המלומד של החייב, כי ניסה לשוחח עם אשת החייב כדי שזו תמסור לו מסמכים הדרושים לכונס הרשמי, ואולם אשת החייב דחתה את בקשותיו "בכל תוקף (...) עקב הסכסוך שבינה לבין בעלה".ב

בא כוח החייב טען כי החייב אינו מתגורר תחת קורת גג אחת עם אשתו. על שום כך, טען החייב, אי המצאת המסמכים כנטען בחוות דעתו של הכונס הרשמי, אינה בשליטתו של החייב.ו

עו"ד חזבון טען כי החייב הינו איש חולה הסובל מבעיות בליבו וכן מבעיות זכרון. עו"ד חזבון הגיש לבית המשפט סכום אשפוז בבית החולים נהריה ממנו עולה כי החייב נמצא במעקב פסיכיאטרי עקב מחלת אלצהיימר.

בא כוח החייב טען כי הליכי הוצל"פ כנגד החייב אין בהם כדי להואיל לנושים. לדבריו, רק הליך של פשיטת רגל יש בו כדי לאזן בין האינטרסים של החייב לבין האינטרסים של הנושים.

עוד טען בא כוח החייב כי החייב מתקיים מקצבת המוסד לבטוח לאומי בלבד, אין לו נכסים למימוש ועל כן מן הדין להכריזו פושט רגל.נ

5. באת כוחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' גורביץ', טענה במהלך הדיון כי מרבית תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב הם בגין חובות שנוצרו בין השנים 1995-1997 "והחייב לא הצליח להסביר לנו את העניין".

באת כוח הכונס הרשמי טענה כי החייב זכה בשנת 1998, בהליכי בוררות, בסכום של 70,000 ש"ח, אך לא ידע להסביר מה נעשה עם הכסף ואם שילם חובות לנושים שהיו קיימים באותה עת.ב

באת כוח הכונס הרשמי טענה כי החייב אומנם הציג מסמכים רפואיים המעידים על כך שהוא סובל מאלצהיימר, ברם, המחלה החלה רק בשנת 1998. לטענתה לא המציא החייב מסמכים רפואיים עדכניים לגבי מצבו ביום הדיון.ו

עו"ד גב' גורביץ' טענה כי הוגשו כנגד החייב תביעות חוב בערך של כ60,000- ש"ח בגין רכישת מוצרי חשמל שונים. בעובדה זו ראתה באת כוח הכונס הרשמי "טעם לפגם". לדבריה, לא זו בלבד שהחייב לא עשה מאמצים לצמצם את חובותיו אלא שהוא יצר חובות חדשים. חובות אלה נוצרו, כך טענה, בשנים 1995-1997.נ

עו"ד גורביץ' טענה כי לא הוכח שכשלונו של החייב נובע מעיסוקו כקבלן.

עו"ד גורביץ' הוסיפה וטענה כי גם חובותיו הגבוהים של החייב למס הכנסה מעידים על כך שהיו לו הכנסות ונקבעו לו שומות שהוא לא שילם ואף לא הסביר אותם.

על שום כל אלה ביקשה באת כוח הכונס הרשמי לדחות את הבקשה.ב

6. באת כוחו המלומדת של בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, שהינו נושה של החייב, עו"ד גב' יונת הברפלד טענה כי אופן יצירת חובו של החייב לבנק יש בה כדי להצביע על מהימנותו של החייב. לדבריה, החייב רכש דירה בשנת 1984. החייב קיבל הלוואה מן הבנק ולאחר מכן בוטל ההסכם למכירת הדירה. בעקבות כך החזיר המוכר לידי החייב את הכסף שקיבל מידיו ואולם הבנק שהילווה את הכספים לא שב לראותם. התוצאה היא שהבנק נותר ללא הכסף וללא נכס שאותו יוכל לממש.

על שום כך הצטרפה באת כוחו המלומדת של הבנק לעמדת הכונס הרשמי.

7. דיון

א. לאחר עיון בטענות באי כוח הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן
הדין לדחות את הבקשה.ו

ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).נ

על שום כך, מקום שחייב אינו נותן לכונס הרשמי, במהלך החקירה על פי סעיף 18 ג' לפקודה, הסבר המניח את הדעת באשר למקור חובותיו, אין הוא עומד בנטל הוכחת תום הלב הנדרש מחייב המבקש להכריזו פושט רגל. אין זה מתקבל על הדעת שחייב יפנה לבית המשפט ויבקש ממנו לפרוש עליו את הגנת פקודת פשיטת הרגל, ועם זאת ימנע מליתן הסבר באשר לאופן יצירת חובותיו.ב

ג. סבורני כי בנסיבות הענין לא הרים החייב את הנטל המוטל עליו לשכנע את בית המשפט כי הסתבכותו הכלכלית נוצרה בתום לב. יש לזכור כי מדובר בחוב גדול של מעל ל2- מליון ש"ח והחייב לא הציג מסמכים שיש בהם כדי לשכנע באשר לסיבות להסתבכותו.

זאת ואף זאת: העובדה שמס הכנסה הגיש כנגד החייב תביעת חוב בדין קדימה בסך של 97,647 ש"ח מעידה על כך שהיו לחייב הכנסות שבגינן נקבעו לו שומות שהחייב לא שילם אותן ולא נתן כל הסבר למחדלו.

גם העובדה שהחייב רכש מוצרי חשמל שונים בעת שהוא חייב כספים נכבדים, אינה מעידה על תום לב ביצירת חובותיו.

8. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 14.1.01.ו

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 62/01.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון