המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל:

בפני ערעור על החלטתו של ראש ההוצל"פ, אשר דן בבקשתו של נאמן ביחס לאחריותו למעוקלים. ראש ההוצל"פ קבע לאחר דיון, כי הנאמן העביר את המעוקלים לצד ג' לאחר היותם מעוקלים וזאת בחוסר תום לב. אי-לזאת חוייב הנאמן, הלא הוא המערער שבפני, באחריות ביחס למטלטלין המעוקלים.

הנאמן הגיש ערעור על כך לבימ"ש זה וב"כ המשיב טוען כי מועד הערעור חלף באשר הערעור הוגש לאחר המועד החוקי שנקבע להגשת הערעור בתקנה 120(ב) לתקנות ההוצל"פ תש"מ- 1979 (להלן התקנות).

לגרסתו של ב"כ המערער, הרי המועדים נקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 דהיינו, בתקנה 397שם נאמר כי המועד להגשת ערעור בזכות הוא 45יום.

לדעת בימ"ש זה, נשתכחה לב"כ המערער הסיפא של תקנה 397האומרת:ו "והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד להגשת ערעור".

אומנם נטען ע"י ב"כ המערער כי סעיף 25(ב) לחוק ההוצל"פ תשכ"ז 1967(להלן החוק) קובע כי "לענין ערעור בהוצאה לפועל החלטתו (של ראש ההוצל"פ) כפסק דין של בימ"ש שלום" - ולכן תקופת הערעור היא 45יום.

עיון בחוק ההוצל"פ מעלה כי כל החלטה והחלטה של ראש ההוצל"פ ניתנת לערעור ברשות, אם ברשותו של ראש ההוצל"פ ואם ברשותו של שופט ביהמ"ש המחוזי, זולתי החלטה לפי סעיפים 19, 25, 48, 58אשר הערעור בגינם - יהא בזכות (סעיף 80(ב) לחוק).

עיון בסעיפים 19, 25, 48, 58מעלה כי בכל הסעיפים דלעיל נקבע ע"י המחוקק כי דין ההחלטה כפס"ד. עיון בתקנה 120(ב) לתקנות ההוצל"פ מעלה כי בתקנה זו נקבע המועד להגשת הערעור - 15יום כאשר ישנה הבחנה מדוייקת בין החלטות בגינן ניתנת רשות לערער (או ע"י ראש ההוצל"פ או ע"י ביהמ"ש המחוזי) לבין החלטות אשר הערעור עליהם בזכות.

מכאן ברור לכולי עלמא, כי הערעור בגין ארבעת הסעיפים המנויים לעיל, יש להגישו תוך 15יום ותקנה 397לתקנות סד"א נדחית בפני תקנה 120(ב) לתקנות הוצל"פ.
ענין זה נדון כבר בהקשר אחר ע"י כב' מ"מ הנשיא השופט זוסמן (כתוארו דאז) בהמרצה 578/70 סעדה נ' רושדי (בעמוד 440), שם נקבע, כי תקנות סדר הדין האזרחי נדחות בפני תקנות ההוצל"פ.

לאור כל האמור לעיל, אין מנוס מלקבוע, כי הערעור הוגש לאחר תום המועד החוקי.
דבר נוסף, אשר לא הועלה ע"י הצדדים, אולם על ביהמ"ש אסור להתעלם ממנו והוא - כי דין הערעור הזה ממילא נדון לדחיה על הסף, באשר אין בפני ביהמ"ש תצהיר לאימות העובדות הנטענות, כנדרש בתקנה 120(ג) לתקנות ההוצל"פ.

לאור כל האמור לעיל, נראה לביהמ"ש כי דין הערעור להידחות.
הוצאות לחובת המערער 1000ש"ח + מע"מ צמוד להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון