הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה:

המפרק הזמני של קייזר אילין תעשיות בע"מ מבקש שבית-המשפט יכריע בגורלם של כספי-הפקדה שהגיעו לידיה של החברה מאת משרד האוצר:ב האם הם שייכים לקופת הפירוק או לרוכשי המכוניות ששילמו את סכומי ההפקדה הללו בעת רכישת מכוניותיהם.
בעת יבוא רכב, נדרשו היבואנים, לפי צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו - 1986[1], להפקיד אצל האוצר סכום הקבוע באחוזים משווי הרכב. היבואנים גלגלו סכום זה על הצרכנים ששילמו עם הרכישה של הרכב גם את דמי ההפקדה לידי היבואנים ואלו העבירום למכס. כשנסתיימה תקופת ההפקדה החזיר המכס ליבואנים את כספי ההפקדה והיבואנים העבירום לרוכשי כלי-הרכב.
חב' קפריש, שמכרה מכוניות לצרכנים, לא היתה יבואן המכוניות אלא שימשה כמשווקת שלהן בלבד בשביל חברת קייזר. על-כן משגבתה קפריש את דמי ההפקדה מהלקוחות, לפי הנוהג הכללי הנ"ל, העבירה אותם לקייזר וקייזר העבירה אותם למכס.
לאחרונה החזיר המכס לידי קייזר סכום כסף להחזר דמי הפקדה בעד מכוניות שנמכרו כנ"ל, אלא שבינתיים נכנסו שתי החברות:ו- קייזר וקפריש - להליכי פירוק וכינוס ומכאן השאלה שהוצגה בראשית החלטה זו:נ למי שייכים כספי ההפקדה? אין איש חולק שאילולא הפירוק היה הכסף מוחזר לרוכשי המכוניות אלא שכמה מהנושים טוענים שהכסף צריך להיכנס לקופת הפירוק ואילו רוכשי המכוניות זכאים כנושים להגיש הוראות-חוב בגין סכומי ההפקדה ותו לא.

סבורני שגישה זו בטעות יסודה.
צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) [1] הנ"ל קובע כאמור את חובת ההפקדה בעת היבוא, על "בעל הטובין" שהוא לפי ההגדרה - היבואן, במקרה דנן - קייזר. קייזר נטלה בענייננו מאת קפריש כספים שזו גבתה מאת לקוחותיה והעבירה אותם למכס. קייזר שימשה בענין זה לא יותר מאשר נאמן שברשותו הופקדו כספים, שעל-פי הצו, כלשונו וככתבו, היתה צריכה לשלם מכיסה; היא גבתה מקפריש, שגבתה מלקוחותיה את דמי ההפקדה ויש מקום לקבוע קיומו של הסכם מכללא בין הלקוחות לבין החברות הנ"ל האומר:ב אנו מפקידים בידיכן הנאמנות את הכסף על מנת שתעבירוהו לאוצר המדינה על תנאי שברגע שתקבלו החזר - יוחזר לנו הכסף שהפקדנו בידיכן. יש כאן לפחות נאמנות - קונסטרוקטיבית כלפי בעל זכויות שביושר, אם לא נאמנות מלאה לפי חוק הנאמנות.
הנני מפנה בנדון זה לספרו של פרופ' פרוקצ'יה, דיני פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראל, עמ' 138ואילך [3]. לפי פרופ' פרוקצ'יה, קמה נאמנות קונסטרוקטיבית זו אפילו בטרם הוחק חוק הנאמנות. על אחת כמה וכמה כשיש לנו חוק זה. הלקוחות הם ללא ספק בעלי זכויות-שביושר לגבי הכספים הנ"ל. לפי האמור בסעיף 1לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980[2] הגדרת "נכסי פושט רגל", נכסים שפושט הרגל מחזיק בהם כנאמן אינם בגדר "נכסי פושט הרגל". סעיף זה חל גם על חברות, על-כן הכספים הנ"ל - הם בגדר נאמות בידי המפרק ואינם שייכים כלל לקופת הפירוק.
אי-לזאת על מפרק קייזר מוטל להעביר כספים אלה לידי מפרק קפריש, שעליו להעבירם לרוכשי המכוניות הזכאים להם.

כך אני מורה למפרקים הנ"ל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לפירוק חברה

 2. פירוק חברה רווחית

 3. נכס של חברה בפירוק

 4. עורך דין פירוק חברה

 5. פירוק חברה עקב סכסוך

 6. בקשת נושה לפירוק חברה

 7. ערבות לחוב חברה בפירוק

 8. עיכוב ביצוע פירוק חברה

 9. פירוק חברה חדלות פירעון

 10. היטל השבחה חברה בפירוק

 11. פטור מאגרה לחברה בפירוק

 12. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 13. הגשת תביעה נגד חברה בפירוק

 14. דוח רואה חשבון בהליך פירוק

 15. התיישנות ממועד צו פירוק חברה

 16. סמכות עניינית פירוק חברת חוץ

 17. מס רווחי הון בפירוק חברה מרצון

 18. חוק גל: בקשה לפירוק חברה חקלאית

 19. פירוק חברה עקב חוב שנוי במחלוקת

 20. בקשה לפירוק חברה על ידי המנכ''ל

 21. יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה

 22. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 23. אי דיווח על רווח הון בפירוק חברה

 24. פירוק חברה עקב סכסוך בין מנהלים

 25. היטל השבחה מקרקעין של חברה בפירוק

 26. הגדלת כמות הזמנות לפני פירוק חברה

 27. מע''מ על חלוקת נכסים בפירוק חברה

 28. בקשה למתן צו פירוק חברה בגין חובות

 29. תביעה נגד יועץ משפטי של חברה בפירוק

 30. זכות הסירוב הראשונה בהליך פירוק חברה

 31. רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

 32. האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

 33. תביעה אישית נגד אורגנים של חברה בפירוק

 34. עיכוב הליכים נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 35. זכות עיכבון של רואה חשבון - חברה בפירוק

 36. העדפת נושים אסורה בעל מניות בחברה בפירוק

 37. צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מנהל חברה בפירוק

 38. תניית שימור בעלות בתוצרת חקלאית לחברה בפירוק

 39. קיזוז בגין יתרת חוב בחשבון בנק של חברה בפירוק

 40. ערעור על חיוב אישי של בעל מניות בחברה בפירוק

 41. האם "הימנעות מביצוע התשלום" עילה לפירוק חברה ?

 42. סמכות להורות על המשך דיון בתביעה נגד חברה בפירוק

 43. המפרק הנוכחי ביקש להגיש תביעה אישית נגד המפרק הקודם

 44. הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

 45. בקשת מפרק הזמני של חברה להורות לחברה זרה בהודו להעביר כספים לקופת הפירוק

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון