זכרון דברים הלוואה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכרון דברים הלוואה:

1. התובע תובע את הנתבע לתשלום הסך 11,700 ₪ שלטענתו מגיע לו מאת הנתבע בגין הלוואה שנתן לנתבע על סך 22,500 ₪. לטענת התובע החזיר לו הנתבע סך של 10,800 ₪ בלבד ונותר חייב סך של 11,700 ₪.

2. לכתב התביעה צירף התובע זכרון דברים מיום 14.8.99 (להלן:"זכרון הדברים").3. מעיון בזכרון הדברים עולה כי הנתבע מאשר כי קיבל מהתובע הלוואה על סך 22,500 ₪ והתחייב להחזירה ב - 15 תשלומים של 1,500 ₪ כל אחד.

4. הנתבע הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד.

5. בכתב ההגנה מבקש הנתבע למחוק את התביעה על הסף עקב כך שמתנהלת חקירה במשטרה בעקבות תלונה שהגיש נגד התובע וכל עוד לא הסתיימה החקירה אין לתובע זכות לתבעו.

6. בכתב התביעה שכנגד טען הנתבע כי לא לקח כל הלוואה מהתובע אלא ההפך הוא הנכון. התובע הוא זה שלקח כספים מהנתבע בסכום של 100,000 ₪ ולא החזיר לו ועל כן הוא תובע ממנו את הסכום המקסימלי האפשרי בבית משפט לתביעות קטנות.נ

7. במעמד הדיון חזרו הצדדים על טענותיהם. התובע חזר וטען כי הנתבע חייב לו סך של 11,700 ₪ יתרת החוב בהלוואה. הנתבע מצידו חזר והכחיש כי הוא חייב לתובע כספים כלשהם וטען כי התובע הוא זה שחייב לו כספים.

8. עוד טען הנתבע כי שילם לתובע 10,000 ₪ בשל איומים שאיים עליו התובע.

9. לעניין התלונה במשטרה שהגיש הנתבע נגד התובע בעניין האיומים יצויין כי במעמד הדיון הוצג בפני אישור מטעם פרקליטות מחוז דרום בו נאמר כי התיק שנפתח בעקבות התלונה שהגיש הנתבע נגד התובע נסגר מאין עניין לציבור.

10. במעמד הדיון המציא הנתבע ראיות על הפקדת כספים לנתבע במזומן בסך של 7,500 ש"ח.

11. בנוסף לכך המציא הנתבע תדפיסים של דפי חשבון של חברת ויזה ובהם מופיעים חיובים שונים לחברת טיב מודלים בע"מ, לבזק, לעיריה ולפטרולגז.

12. לטענת הנתבע מסר לתובע את כרטיס האשראי שלו מטעם חברת ויזה והתובע השתמש בו לצורך קניות שביצע בחברת טיב מודלים וכן לתשלומים עבור בזק ועיריית באר-שבע.ב

13. התובע מודה כי קיבל מהנתבע סך של 7,500 ₪ במזומן וכן הוא מודה כי השתמש בכרטיס האשראי של הנתבע לצורך ביצוע תשלומים לחברת החשמל, לעירייה, לחברת הטלפון ומינוי למעריב בסך כולל של 3,300 ₪.

14. אין כל ראיה מטעם הנתבע כי התשלומים הנוספים שמופיעים בתדפיסי ויזה למעט אלו שמודה בהם התובע, אכן בוצעו ע"י התובע.

15. הנתבע צירף כמו כן דפי חשבון של בנק דיסקונט כראיה לכאורה לשיקים שמסר לתובע במסגרת החזר ההלוואה אך גם דפי חשבון אלה אינם מהווים כל ראיה לטענה זו מלבד העובדה שעולה מהם כי שיקים מסויימים נמשכו מחשבון הנתבע במועדים שונים ובסכומים שונים.

16. לגבי זכרון הדברים טען הנתבע כי הוחתם ע"י התובע על מסמך שלא נרשם בו מאומה ואח"כ מולאו בו פרטי זכרון הדברים.

17. טענה זו היא טענה סתמית שלא הוכחה וגם אין בה כל הגיון וסבירות, שכן מדוע יחתום הנתבע על דף חלק וימסור אותו לתובע. לנתבע הפתרונים.

18. אשר לתביעה הנגדית שהגיש הנתבע נגד התובע: התביעה לכאורה מסתמכת על אותן טענות שהועלו ע"י הנתבע בבית המשפט לפיהן הוא זה שנתן לתובע כספים בסך של 100,000 ₪, ולכן אין הוא חב לתובע מאומה אלא התובע הוא זה שחב לו כספים.

19. התביעה שכנגד מסתמכת לכאורה על אותם דפי ויזה ודפי חשבון של בנק דיסקונט הנ"ל, שאין בהם כל הוכחה או תמיכה לטענותיו של הנתבע נגד התובע בנוגע לכספים שהתובע חב לו, למעט הסך של 3,300 ₪ שהתובע מודה כי קיבל מהנתבע במסגרת החזר ההלוואה ע"י שימוש בכרטיס הויזה שלו, כאמור בסעיף 13 לעיל.

20. מכל האמור לעיל עולה כדלהלן:
לגבי התביעה העיקרית - לא הצליח הנתבע לסתור את טענות התובע לפיה נותר הנתבע חייב לתובע סך של 10,700 ₪ בגין ההלוואה שניתנה לו.
התובע הוכיח את מתן ההלואה ע"י זכרון הדברים שצירף וכן הראה כי שולם לו עד היום סך של 10,800 ₪ בלבד.
הנתבע לא הצליח לסתור את טענת התובע לפיה נותר חייב לו סך של 11,700 ₪.

21. אשר על כן ולגבי התביעה העיקרית אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 11,700 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 17.4.00 ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף הוצאות אגרת פתיחת תיק בסך 151 ש"ח והוצאות משפט בסך 300 ₪. סכומים אלה ישאו הפרשי מהיום ועד התשלום המלא בפועל.ו

22. אשר לתביעה שכנגד - לא הצליח הנתבע להרים את הנטל שהוטל עליו ולהוכיח כי התובע חייב לו סך של 100,000 ₪ כטענתו.

23. הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. הנטל הוא על מי שתובע להוכיח את תביעתו. משלא הוכיח הנתבע את תביעתו דינה להדחות.נ

24. אשר על כן אני דוחה את התביעה שכנגד שהגיש הנתבע נגד התובע ומחייבת אותו בהוצאות התובע בסך של 300 ₪ נושא הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת הלוואה

 2. הלוואה לחקלאים

 3. עורך דין הלוואות

 4. הלוואה אפותיקאית

 5. ביטוח הלוואה בבנק

 6. מחזור הלוואות בבנק

 7. הלוואה בשוק האפור

 8. פטור ערבים להלוואה

 9. זכרון דברים הלוואה

 10. הסכם הלוואה בין אחים

 11. הלוואה ללא תיעוד בכתב

 12. ערבות בעל פה להלוואה

 13. מהי הלוואה חוץ בנקאית

 14. הלוואה או השקעה בחברה

 15. תביעה בגין הסכם הלוואה

 16. הלוואה מובטחת במשכנתא

 17. הלוואה לנכה לקניית רכב

 18. הלוואה עומדת לרכישת רכב

 19. הלוואה כנגד שיעבוד דירה

 20. תביעה בגין הלוואה לחברים

 21. ביטוח הסכם הלוואת משכנתא

 22. ביטול הלוואה בשוק האפור

 23. סעיף פיצויים בהסכם הלוואה

 24. הלוואה לעמותה לפני פירוק

 25. חישוב החזר הלוואה לרכב נכה

 26. שיעבוד דירה כבטוחה להלוואה

 27. טענה כי ההלוואה הייתה מתנה

 28. תביעה להחזר הלוואה מבנק יהב

 29. גובה ריבית טופס הלוואה בבנק

 30. ביטול הסכם הלוואה חוץ בנקאית

 31. תביעה כספית להשבת כספי הלוואה

 32. תביעה להחזר הלוואה לאדם פרטי

 33. החזר הלוואה עומדת ביטוח לאומי

 34. צ'ק ביטחון להחזר הלוואה שחזר

 35. תביעה לקבלת פטור מהחזר הלוואה

 36. הלוואה או עסקה החייבת במע''מ

 37. פסק דין בתביעת השבת כספי הלוואה

 38. הסכם הלוואה ומשכון למראית עין

 39. תביעה להחזר הלוואה בתוך המשפחה

 40. הלוואה מביטוח לאומי לקניית רכב

 41. השקעת בעלים להבדיל מהלוואת בעלים

 42. ביטוח משכנתא נמוך מסכום ההלוואה

 43. ניכוי הלוואות מעביד על ידי הבנק

 44. רישום משכנתא כתנאי להלוואה מהבנק

 45. תביעה להחזרת כספים שהתקבלו כהלוואה

 46. הלוואה לצורך רכישת אגרת חוב להמרה

 47. הוכחת הלוואה פרטית בין שני אנשים

 48. תביעה בגין הלוואה לצורך רכישת עסק

 49. הלוואה מ"קופת נכדים" ללא מועד פרעון

 50. תביעה נגד פלסטיני בגין החזר הלוואה

 51. הלוואה לרכישת רכב להורים של ילד נכה

 52. מחלוקת בעניין גובה הלוואות בין אחים

 53. תביעה להחזר הלוואה בין קרובי משפחה

 54. תביעה להחזרת הלוואה בסדר דין מקוצר

 55. תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 56. תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה

 57. הלוואה מבני משפחה לתשלום אגרת בית משפט

 58. תביעה בגין הלוואה בפרויקט נדל"ן ברומניה

 59. תביעה עקב נטילת הלוואה בגין פרמיית ביטוח

 60. התניית הלוואה מהבנק בפתיחת תוכנית חיסכון

 61. ביטול הסכם הלוואה מחברת מיסטר מאני ישראל

 62. ביטול הסכם הלוואה מבנק בנק לאומי למשכנתאות

 63. חתימה על ערבות - מכתב מעו''ד על חוב הלוואה

 64. ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה משכון וערבות

 65. סעיף 26(ד)(1) לחוק הערבות - פרעון הלוואה מוקדם

 66. תביעה לשאת בעלויות הלוואה לצורך פרעון חוב של המנוח

 67. משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון