חוק מס מעסיקים בשטחים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תחולת חוק מס מעסיקים באזור יהודה ושומרון:

1. ערעור על פי סעיף 160 ג' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, שעניינו סירוב המשיב להחזיר מס מעסיקים ששולם בשנים 2004 – 2007.

2. המערערת – עמותה שהתאגדה בישראל ורשומה לפי חוק העמותות, התש"מ-1908 - היא מכינה קדם צבאית (ישיבה על תיכונית), הפועלת בישוב תלם בדרום הר חברון. המערערת טוענת, כי חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975 (להלן: החוק), אינו חל באזור יהודה ושומרון (להלן גם: "האזור"), מהטעם שהחלתם של חוקי המס מעבר לשטחה של המדינה – דינה שתעשה על ידי המחוקק מפורשות, ובחוק לא מצויה הוראה מפורשת כזו.

3. לאחר שניתנה הוראה על סיכומים בתיק, ניתן פסק הדין בע"א 9163/08 המועצה האזורית בקעת הירדן נ' פקיד שומה עפולה (להלן: פס"ד בקעת הירדן) (נבו). בפסק דין זה, נדחה ערעורה של המועצה האזורית בקעת הירדן על פסיקתו של בית המשפט המחוזי בנצרת (עמ"ה 1017/07), אשר קבע כי על המערערת שם, שהיתה בגדר "אזרח ישראל", חל חוק מס מעסיקים. בית המשפט העליון קבע:
"לאחר שבחנו את החומר שבכתב, הגענו למסקנה כי צדק בית המשפט המחוזי בקביעתו כי חוק מס מעסיקים תשל"ה-1975, חל על המערערת הנמצאת באזור יהודה ושומרון. הבהרנו לב"כ המערערת את עמדתנו האמורה. בעקבות זאת הודיע הפרקליט הנכבד כי הוא חוזר בו מן הערעור. הערעור נדחה, לא ייעשה צו להוצאות".

4. המשיב טען, כי לאחר מתן פסק דין בקעת הירדן נסתם הגולל על טענות המערערת, מאחר שבית המשפט העליון הכריע בנושא באופן חד-משמעי, בקבעו כי מס מעסיקים חל אף על מלכ"רים אשר נמצאים באזור, ומדובר בתקדים מחייב.

5. המערערת אינה משלימה עם הגזרה, וטוענת כי אין מדובר "בהלכה פסוקה". לשיטתה, "אין זו 'הלכה' בעיקר בשל העדר הנמקה. אין זו הלכה 'פסוקה' בשל העדר ערעור, לאחר שהמערערת שם חזרה בה מהערעור" (הסיכומים).

6. יש, אפוא, לבחון האם אין מדובר ב"הלכה פסוקה".
סעיף 20 לחוק יסוד השפיטה קובע –
"(ב) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון".

בפסק הדין בעניין בקעת הירדן, על פניו, קובע בית המשפט העליון מהו הדין לגבי תחולת חוק מס מעסיקים באזור יהודה ושומרון.

7. כאמור, לטענה לפיה אין מדובר בהלכה פסוקה שני ראשים. האחד: העדר הנמקה. לעניין ההנמקה הפנה ב"כ המערערת לספרו של פרופ' ברק, פרשנות במשפט, כרך ראשון, בעמ' 509:
"לדעתי, 'הלכה פסוקה' משמעה 'טעם ההחלטה' ... רק בה מתגלית אחריותו המרכזית של בית המשפט. רק היא מחייבת על פי המסורת האנגלו-סכסית, ואיני רואה מקום לעמדה מהותית שונה בשיטתנו המשפטית".

ב"כ המערערת מוסיף, "וברי ש'טעם ההחלטה' הוא ההנמקה להחלטה", ומדגיש את חשיבותה של ההנמקה גם כשמדובר בפסק דין הניתן על ידי שופט, כעולה מהספרות המשפטית ומהפסיקה. מסקנתו –
"כך שפסק דין של בית המשפט העליון שאינו מנומק אינו יכול ויהווה 'הלכה פסוקה'".

8. איני רואה צורך להתעמק בסוגיית תוקף פסקי הדין של בית המשפט העליון נעדרי הנמקה. לשיטתי, בפסק הדין בעניין בקעת הירדן אומצה למעשה הנמקת בית המשפט המחוזי, כעולה מהמשפט "צדק בית המשפט המחוזי בקביעתו", המצוין בתחילת פסק הדין.

9. ב"כ המערערת ניתח באיזמל חד את הנמקת בית המשפט המחוזי, כדי לשכנע שנפלה בו טעות, והגיע מכאן למסקנה שגם פסק הדין בבית המשפט העליון "אף הוא מוטעה".

10. איני רואה מקום לבחון את טענת ב"כ המערערת לעניין הטעות כאמור, מאחר שממילא לא יכולה להיות תוצאה אופרטיבית לכך. אפילו היתה הנמקת ההלכה מוטעית – מדובר בהלכה שאין להרהר אחריה.

11. הטענה הנוספת של ב"כ המערערת היא, כאמור, הטענה שפסק הדין ניתן על רקע משיכת הערעור, ועל כן, למעשה, אין מדובר "בהלכה פסוקה", מאחר שלא היה צורך בפסיקה. דין טענה זו להידחות. פסק הדין מבהיר, כי שופטי בית המשפט העליון גיבשו דעתם במחלוקת שעמדה לפניהם, ומשהביעו אותה לפני ב"כ המערערת שם, נמשך הערעור. הם גם ראו מקום לפרט את עמדתם בראשית פסק הדין, וסיימו בדחיית הערעור.

12. בסיום הדברים, אציין, כי לגופו של עניין ב"כ המערערת העמיד לפני בית המשפט ניתוח מלומד ומשכנע, ברם, איני רואה לנכון לעסוק בו, לאחר שהגעתי למסקנה כי בפרשת בקעת הירדן נקבעה הלכה מחייבת, שעלי ליישם גם במקרה שלפני.

11. לאור האמור, הערעור נדחה.

בנסיבות העניין, שבהם נקבעה ההלכה לקראת סיום ההליך, איני רואה לנכון לעשות צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון