טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית


מה הדין בסוגיית טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית ?

סעיף 48(א)(7) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) תשנ"ו1996- קובע כי בין התנאים שרשאי בית משפט לדרוש לשם שחרור בערובה:
"חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן."

ואולם הפסיקה מורה כי השימוש בכח הנתון לביהמ"ש עפ"י סעיף זה הוא בבחינת חריג.

כך כב' השופט מצא בבש"פ 5840/97 יהודה זקן נ' מדינת ישראל, תקדין עליון, כרך 97(3), בפסקה 5 להחלטה:
"הסניגורית ביקשה ללמוד מן התיקון, כי מקום בו מוכח לבית המשפט כי העצור מועמד לטיפול בתכנית גמילה מוכרת, ייטה בית המשפט לשחררו כדי לאפשר לו להיזקק לגמילה, שהשלמתה המוצלחת אינה רק מעניינו של העצור אלא גם מעניינו של הציבור. עמדה זו אין בידי לקבל. כשלעצמי, הנני נכון להניח, כי במצב החוקי החדש, שחרור אדם ממעצר במטרה לאפשר לו להיזקק לטיפול גמילתי, שוב לא ייחשב כמהלך כה חריג כבעבר, עם זאת יש לזכור, כי גם על פי הדין החדש, שחרור בערובה למטרת גמילה אינו אלא צורה אפשרית של חלופת מעצר. ועד שבית המשפט יקבל כי המקרה, על כלל נסיבותיו, מצדיק ליתן לעצור הזדמנות לקחת חלק בתכנית הגמילה המבוקשת על ידיו, מוטל עליו תחילה להשתכנע, כי שחרורו בתנאי החלופה המוצעת אינו כרוך בסיכונים מהותיים לשלומו ובטחונו של הציבור."

כב' השופט זמיר בבש"פ 3572/98 מוטי ג'ורנו נ' מדינת ישראל תקדין עליון 98(2) 1186:
"חלופת המעצר השניה, כלומר, שהות במוסד לגמילה מסמים, הינה בעייתית.נ
ראשית, היא בעייתית מבחינה עקרונית. גמילה מסם מחייבת רצון מוחלט ונחוש לעבור את התהליך המורכב של גמילה. נאשמים שהוחלט לעוצרם עד תום ההליכים מביעים לא פעם רצון להתחיל תהליך של גמילה. במקרים כאלה קיימת אפשרות שהנאשם, יותר מאשר הוא מבקש להיגמל מן הסם, הוא מבקש להשתחרר מן המעצר, ולו רק למוסד גמילה. אם זהו הרצון, הסיכוי הוא שהליך הגמילה ייכשל.ב
לפיכך בדרך כלל אין בית המשפט נוטה לשחרר מן המעצר נאשם, כאשר המסוכנות של הנאשם מצדיקה החזקתו במעצר, כדי לאפשר לו להתחיל הליך של גמילה מסם.ו

בבש"פ 3701/95 נינה (מלי) ביטון נ' מדינת ישראל (לא פורסם). אמרתי לעניין זה כך:
"הלכה היא שבדרך כלל אין בית המשפט משחרר נאשם מן המעצר, לפני שנגזר דינו, כדי לאפשר לו להתחיל תהליך של גמילה מסם".נ

והשופט מצא אמר בבש"פ 5840/97 יהודה זקן נ' מדינת ישראל (לא פורסם) כך:
"לפנים נקבע, לא פעם, שככלל, העיתוי הראוי לגמילה מסמים של נאשם הנתון במעצר הוא לאחר סיום משפטו ובמסגרת ריצוי המאסר שייגזר עליו, וכי רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ובמקרים יוצאי-דופן עשוי בית המשפט לחרוג מכלל זה ולאפשר לנאשם הנתון במעצר להשתחרר ממעצרו כדי להיזקק לטיפול גמילתי במסגרת אחרת".ב
אכן, לפי סעיף7) 48 ) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו1996-, רשאי בית המשפט לשחרר נאשם בערובה כשהוא מטיל על הנאשם "חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן".ו
אולם נראה שגם כיום, כמו קודם לכן, צריך טעם מיוחד לשחרר נאשם מן המעצר כדי לאפשר לו להתחיל תהליך של גמילה מסמים. מכל מקום, גם לפי סעיף זה, אין מקום לשחרר נאשם מן המעצר לצורך טיפול של גמילה, אלא אם הטיפול אושר על ידי קצין מבחן."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון