מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג:

השופט ש. ברלינר:ו
.1המדינה מערערת על קולת העונש שהוטל על המשיב בבית משפט השלום בחיפה
(כב' ס. הנשיא השופט כ. חיר, ת.פ. 11367/97, גז"ד מיום 26.1.98), לאחר שהורשע לפי הודייתו בתקיפה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין התשל"ז- 1977(להלן - החוק) ובעבירה של איום - לפי סעיף 192לחוק.
.2בכתב האישום שבעובדותיו הודה המשיב מתואר כי ביום 30.1.97 הוא תקף את אשתו, חנק את פניה באמצעות כרית, גרר אותה על מנת להפילה ובאמצעות כורסא שבחדר האורחים חנק גרונה. באותו מעמד הוא איים עליה בפגיעה בחייה באומרו לה היום את מתה, וזאת עשה בכוונה להפחידה ולהקניטה.
.3בבית המשפט קמא הוגש גליון הרשעותיו הקודמות של המשיב (ת/1), הכולל
הרשעות רבות. התובע הדגיש את חומרת ההרשעות הקודמות ואת חומרת המקרה הנוכחי. המשיב הסביר לשופט קמא כי העבירות נעברו מזמן; הוא הולך בדרך טובה; אשתו לשעבר עזבה אותו; הבטיח שלא יעבור שוב עבירת אלימות בכל צורה שהיא; הוא מוכן לכל תנאי; אביו חולה לב והוא מטפל בו. כמו כן ציין המשיב כי הוא משתכר כ 000, 3ש"ח לחודש, בלבד.
.4כב' השופט חיר היה ער להרשעות הקודמות הרבות של המשיב, אך ציין כי אינן בתחום האלימות "וזאת העבירה הראשונה מסוג זה, כשהמתלוננת היא אשתו לשעבר".
למרות חומרת המעשה, הוא החליט "לתת לנאשם הזדמנות נוספת שלא יהיה מאחורי
סורג ובריח", ושם את הדגש בענישה על ההרתעה באמצעות מאסר על תנאי לתקופה משמעותית.
על בסיס שיקולים אלה, הוטלו על המשיב קנס בסך 300ש"ח או 10ימי מאסר תחתיו, וכן מאסר מותנה למשך 15חודשים, אם יעבור המשיב תוך תקופה של שלוש שנים מיום מתן גזר הדין עבירת אלימות נגד גופו של אדם ויורשע בה.
.5לאחר ששמענו את טענות הצדדים בערעור, החלטנו ביום 3.9.98לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר בעונשו של המשיב. יחד עם זה, התחשבנו בנסיבותיו האישיות של המשיב (לרבות פגיעה קשה בתאונת דרכים), והחלטנו לא למצות עמו את הדין.
במקום העונש שהוטל עליו בבית המשפט קמא הטלנו עליו 6חודשי מאסר לריצוי בפועל וכן 15חודשי מאסר על תנאי בתנאים שקבעה הערכאה הראשונה. עוד החלטנו:נ
"הואיל ואנו רוצים לשקול את האפשרות של ריצוי העונש של המאסר בפועל בעבודות שירות, ואיננו מתחייבים בענין זה בשלב זה, אנו מזמינים חות דעת של הממונה על עבודות השירות שתוגש לנו בתוך 30יום מהיום. הדיון נדחה ליום 29.10.98בשעה .10.00המזכירות תפעל להזמין את חוות הדעת, כאמור לעיל".
.6ביום 28.10.98נתקבלה חוות דעתו של הממונה ולפיה יוכל המשיב לרצות את
עבודות השרות בבית אבות "כרמל" או ב"בית החייל" בחיפה.
.7עמדת המדינה היא כי אין להורות, במקרה דנן, כי המאסר ירוצה בעבודות
שרות.
עברו של המשיב רצוף בעבירות אלימות, לרבות נגד אשתו לשעבר, נגד שוטרים וכן עבירות סחיטה ואיומים. נאשם כזה, טוענת גב' שטיין, אינו ראוי לכך כי נמנע מלשלחו לבית הסוהר ונתיר ריצוי המאסר בעבודות שרות.
ב"כ המשיב הגב' פריימן מסרה כי המשיב מטופל פסיכיאטרית ב"חוף שמן", מקבל מתדון לשם גמילה. שליחתו למאסר, לשיטתה, לא תתרום לשיקומו אלא רק להרעת מצבו. לדעתה "הפתרון זה לא לשים אותו במאסר כאשר הוא ימשיך להיות בהשפעת עבריינים אלא להעמיד אותו במסגרת נורמטיבית שבה יוכל לתרום לציבור ולעלות על הדרך הנכונה".
.8אני סבור שהדין עם המדינה.
שני ענינים הם העיקריים, לדעתי, במקרה דנן:ב האחד, חומרת העבירה שביצע המשיב כאשר נקט באלימות כלפי אשתו, ניסה לחנוק אותה ואיים על חייה. השני, עברו.
עיון בגליון הרשעותיו הקודמות של המשיב (ת/1) מראה יותר מ- 20עבירות ובהן פריצות רבות, עבירות סמים, גניבות והחזקת רכוש גנוב, סחיטה באיומים, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ושימוש ברכב ללא רשות.
הרישומים משתרעים על פני תקופה ארוכה, משנות ה - 70ועד לשנת 96', בה עבר פעמיים עבירות של איום (ת.פ. 12550/97 - בו הוטל עליו מאסר מותנה של 4חודשים ו-ת.פ. 7850/97 - בו נעברה עבירת האיום כלפי אשתו, תוך שימוש
בפטיש, והוטלו עליו 3חודשי מאסר מותנה).
.9במצב דברים זה, נדחים הצידה הנסיבות האישיות ושיקולי השיקום, ואיני רואה לפיכך הצדקה להפנות את המשיב לריצוי עונש המאסר בעבודות שרות.
אנו רואים כי חזור ושנה הלכו בתי המשפט לקראתו, אך ללא הועיל. גם העונש
שהטלנו עליו, 6חודשי מאסר, נוטה לקולא, לאור חומרת העבירה ולאור עברו.
.10אעיר כי הדגשנו ביום 3.9.98כי איננו מתחייבים למאומה בענין עבודות
השרות.
כך הודענו למערער (ראה עמ' 6לפרוטוקול), ולא יצרנו אצלו כל תקוות שווא.
ראה ע.פ. 3379/97 פלנסיה שמואל נ' מדינת ישראל, תקדין 97(2), 623,
ולפיכך פתוחה בפנינו הדרך להורות כאמור לעיל, בלא שנגרם כל עוות דין למשיב.
אני מציע על כן כי נשלים את פסק הדין מיום 3.9.98בכך שנורה שששת חודשי המאסר בפועל שהוטלו במועד האמור על המשיב, ירוצו במאסר ממש, ולא בעבודות שרות.ש. ברלינר - שופט
השופט ח. פיזם:ו
אני מסכים.


ח. פיזם - שופט [אב"ד]
השופט מ. הס:נ
אני מצטרף להכרעתו של עמיתי המלומד, כב' השופט ברלינר, כי על המשיב לרצות את עונשו מאחורי סורג ובריח. עיון בגליון הרשעותיו הקודמות של המשיב (ת/1) מעלה כי קופת השרצים התלויה לו מאחוריו מכילה 26הרשעות קודמות בלמעלה מ- 50עבירות, לא אחת מהן עבירת אלימות, ובנגוד למתבקש - ישב המשיב מאחורי סורג ובריח תקופה של שנתיים ימים בלבד. דומה כי תקופה זו לא הועילה לאלפו בינה, וכולי תקוה כי עתה יבין ויידע כי סלחנותה של מערכת המשפט כלפיו באה לקיצה שמא תדריך הבנה זו את המשך דרכו בעתיד. המצב הנוכחי אינו מותיר לנו ברירה אלא להורות על ריצוי עונשו של המשיב בפועל, וכאמור - תמים דעים אנוכי עם עמיתי הנכבד בענין זה. לא למותר לציין כי בנסיבות הענין - העונש שהוטל על המשיב נוטה לקולא באופן בולט.מ. הס - שופט
הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ש. ברלינר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון