משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל:

1. החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

בהחלטתי מיום 20/02/00 נעתרתי לבקשת החייב ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיו. באותה החלטה חייבתי את החייב לשלם לקופת הכינוס, לטובת נושיו, סך של 300 ש"ח מדי חודש בחודשו.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

2. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש לבית המשפט חוות דעת לפי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה").

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:ב

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים בסך של 165,859 ש"ח ל- 53 נושים.

נכון ליום עריכת חוות הדעת הוגשו כנגד החייב 16 תביעות חוב על סך של 74,820 ש"ח.

ב. החייב טען בחקירתו במשרדי הכונס הרשמי כי חובותיו נובעים, במרביתם, משיקים שפוזרו על ידי גרושתו, במקרים רבים ללא ידיעתו ו/או הסכמתו.

ג. באת כח הכונס הרשמי, עו"ד גב' רונית גורביץ, ציינה בחוות דעתה כי החייב שיתף פעולה עם הכונס הרשמי באופן חלקי בלבד ולא המציא את כל המסמכים שנדרשו ממנו.

ד. באת כח הכונס הרשמי ציינה כי החייב מנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל בכך שמן הצד האחד הוא נהנה מעיכוב ההליכים שננקטו נגדו, כפועל יוצא מעצם מתן צו הכינוס, ומן הצד השני הוא מתחמק מלשלם את התשלום החודשי שהושת עליו. ב"כ הכונס הרשמי ציינה כי נכון ליום הגשת חוות הדעת החייב מפגר בשלושה תשלומים חודשים בסך כולל של 900 ש"ח.

ה. ב"כ הכונס הרשמי כתבה בחוות דעתה כי -

"ג. מסקנות החקירה מצביעות כי החייב פעל בחוסר תום לב בכל הקשור להגשת הבקשה לפשיטת הרגל לרבות העלמת/מסירת מידע מהותי.

החייב לא הצהיר בדו"ח על מחצית מזכויותיו בדירה ברח' הגליל 5/2 כרמיאל שהועברו לו בירושה מהוריו המנוחים ועל מכירת זכויותיו בדירה.

החייב לא הצהיר בדו"ח על קיומו של חשבון המתנהל בבנק הפועלים ואשר בו הופקדו כספים.

ד. מסקנות החקירה מצביעות על כך שהחייב גרם ו/או תרם לפשיטת רגלו בכך שפיזר שיקים מבלי שיש לו יסוד סביר להניח שיוכל לעמוד בהתחייבותיו.

ה. כמו כן מהמסמכים שבידינו עולה כי החייב החליף את שמו הפרטי ושם משפחתו באופן תדיר ופיזר המחאות תחת שמותיו השונים. ממצא זה בצירוף העובדה כי החייב לא הגיש תלונה נגד גרושתו במשטרה (...) ובצירוף הצהרתו בחקירה כי הוא מזהה את חתימתו על חלק מההמחאות שהוגשו למשרדינו, מעידים כאלף עדים על חוסר תום הלב של החייב באופן יצירת חובותיו ועל נסיונו להונות את נושיו".

ו. על שום כך הביעה ב"כ הכונס הרשמי את דעתה כי אין להעתר לבקשתו של החייב.


3. בעקבות חוות הדעת הנ"ל הגיש החייב תגובה שאליה צירף תצהיר ומסמכים.

במסגרת הדיונים שהתקיימו בבקשתו של החייב להכריזו פושט רגל, טען בא כוחו המלומד, עו"ד עבדלסלאם גני, ביחס לנושאים השונים שהועלו על ידי הכונס הרשמי, כדלקמן:ו

בנושא הדירה:נ לטענת ב"כ החייב "מדובר בהסכם שנערך לפני שנים רבות והדבר נעלם מעיניו בתום לב".

באשר לעניין השימוש בשמות שונים:ב לדברי ב"כ החייב "נתקלתי עם הדבר הזה לא פעם, לדעתי הטעות היא של הבנקים. מדובר בשיקים, והיום ברגע שהבנק פותח חשבון הוא צריך להוציא תעודת זהות ולרשום הפרטים. הבנקים לפעמים רושמים את השם בצורה לא נכונה".

4. בדיון האחרון שהתקיים בעניינו של החייב, טענה באת כוחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' אולגה גורדון, כי החייב מפגר בתשלומים שהושתו עליו על ידי בית משפט זה כדי 3,000 ש"ח (10 תשלומים). לדברי ב"כ הכונס הרשמי, החייב לא יידע את הכונס הרשמי על דבר שינוי במצב בריאותו; הוא לא הגיש בקשה להקטנת התשלום החודשי, ולא מצא לנכון לפנות לכונס הרשמי או לבית המשפט כדי להסדיר את עניין הפיגור בתשלומים.

בא כוחו המלומד של החייב, עו"ד גני טען כי החייב פוטר מעבודתו ועבר סדרה ארוכה של טיפולים בעקבות ניתוח שהיה לו ברגלו.

החייב עצמו סיפר כי הוא סובל מבעיה ברגלו, מלידה, "ורק לפני 4 שנים התחלתי עם הטיפולים".

5. דיון


א. לאחר עיון בטענות באי-כוח הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה.

ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).

ג. מן החומר שלפני עולה כי חובותיו של החייב נוצרו בחוסר תום לב:ו החייב משך שיקים ללא כיסוי. באת כח הכונס הרשמי ציינה במהלך הדיון כי מתביעות החוב שהוגשו כנגד החייב עלה כי "הוא משתמש במספר שמות משפחה דומים אך לא זהים. אין ספק שנעשו על מנת להטעות נושים" (עמ' 5 לפרוטוקול).

בית משפט זה כבר אמר פעמים רבות כי משיכת שיקים ללא כיסוי הינה התנהגות עבריינית המצדיקה את דחיית בקשתו של חייב המבקש להכריזו פושט רגל. מי שכך מתנהג, וגורם בהפצת השיקים להטעייתם של צדדים שלישיים (מקבלי השיקים) כאילו יש למסמכים הנמסרים להם כיסוי, אינו ראוי להגנתו של בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

ד. זאת ואף זאת:נ מסתבר שהחייב מנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל בכך שמן הצד האחד הוא נהנה מעיכוב ההליכים כנגדו (בהתאם להוראת סעיף 20(א) לפקודת פשיטת הרגל) ומן הצד האחר הוא מפגר, נכון ליום הדיון האחרון, בעשרה תשלומים חודשיים.

ה. סבורני שכל אחד מהנימוקים דלעיל, כשלעצמו, די בו כדי להצדיק את דחיית הבקשה.

6. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:ב

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 20/02/00.

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 158/00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון