נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

השאלה שבית-המשפט נדרש להכריע בה היא, איפוא, האם סעיף 6(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 5), התשמ"ה- 1985הינו חוק פרוצואלי אשר חל רטרואקטיבית על תאונות שארעו ועל תביעות שהוגשו לפני שהוא נכנס לתוקפו.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונות דרכים לפני חוק הפלת''ד / נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד:

.1 ב"כ של הנתבעת, עו"ד י' דביר, מבקש להגיש לתיק בית-המשפט את חוות הדעת של הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, לרבות חוות הדעת המתייחסת לנכותה האורטופדית של התובעת. לדבריו הוא אינו מבקש, בשלב זה של הדיון, לקבוע אם ניתן להסתמך על חוות הדעת הללו, או אם יש לה, נפקות ראייתית שהיא, אלא שבהיותו סבור, כי סעיף 6(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מספר 5), התשמ"ה- 1985[1], הוא תיקון פרוצדורלי, הוא יכול, לדבריו, לטעון בסיכומים, כי בית-המשפט, יכול להסתמך על חוות הדעת הנ"ל לצורך קביעת נכותה של התובעת.
.2 מאידך גיסא, מתנגד ב"כ התובעת, עו"ד א' מלצר לבקשה. אף שבית-המשפט אינו נידרש, בשלב זה, לקבוע נפקותן הראייתית של חוות הדעת, טוען עו"ד מלצר, כי בית-המשפט לא יקבל לתיקו מסמך שאינו ריליבנטי ולדעתו, חוות הדעת האמורות אינן ריליבנטיות לענייננו, משום שהתיקון הנ"ל הוא סובסנטיבי, ועל כן הוא אינו פועל רטרואקטיבית גם על תביעות שהוגשו לפני כניסתו לתוקף, ואינו חל על תאונות שארעו לפני כן.
.3 השאלה שבית-המשפט נדרש להכריע בה היא, איפוא, האם סעיף 6(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 5), התשמ"ה- 1985הינו חוק פרוצואלי אשר חל רטרואקטיבית על תאונות שארעו ועל תביעות שהוגשו לפני שהוא נכנס לתוקפו, כפי שטוען עו"ד דביר, או שמא המדובר בחוק סובסטנטיבי שתחולתו היא רק על תאונות או על תביעות שבאו לאחר כניסת התיקון האמור לתוקף, כפי שטוען עו"ד מלצר? .4 סעיף 6(ב) לחוק הנ"ל [1] קובע:ו
"נקבעה עפ"י כל דין, דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת, גם לצורך התביעה עפ"י חוק זה:נ בית משפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים שיירשמו".

לעניות דעתי, מדובר בסעיף הנ"ל בהוראת חוק סובסטנטיבית, מסוגו של החוק אשר הוראה זו נועדה לתקנו וכל עוד לא קבע המחוקק כי מדובר בהוראה דיונית או בהוראה שיש לה תוקף רטרואקטיבי, אנו רשאים להגיע למסקנה כי כוונתו של המחוקק, בנסיבות אלו, היא להוראת חוק לא פרוצסואלית, אלא להוראה מהותית שתחילתה אך ורק מיום כניסתה של ההוראה האורה לתוקף. בסעיף 6(ב) הנ"ל ואף בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מספר 5), התשמ"ה- 1985כולו, אין קביעה כזו מטעם המחוקק.
.5למסקנה כי מדובר בהוראה סובסטנטיבית ניתן להגיע גם עפ"י הנוסח של סעיף 6(ב) הנ"ל וגם עפ"י הנושא שהוראה זו נועדה לטפל בו. הן מהנוסח והן מהנושא עולה, כי עניינו של הסעיף הנ"ל הוא בדרגת הנכות שנקבעה עפ"י כל דין לנפגע בתאונת דרכים ומתן תוקף מחייב לקביעה זו, לצורך תביעתו של הנפגע עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975[2], ובלבד שהקביעה האמורה היתה לפני שמיעת הראיות בתביעה, אך אין הסעיף עוסק באופן ובדרכי הוכחתה של דרגת הנכות.
.6זאת ועוד, בנוסחו של הסעיף הנ"ל, המחוקק עשה הבחנה והפרדה ברורה בין המלה "ראיות" כאשר ביקש לבטא ענין דיוני ובין המלה "קביעה" כאשר התיחס לענין המהותי שבא לעסוק בו, והוא קביעת דרגת הנכות עפ"י כל דין ומתן התוקף המחייב לקביעה זו. בשימוש הנ"ל בשני מונחים שונים, ביקש המחוקק לגלות את כוונתו שמאחורי התיקון והיא, שקביעת הנכות של נפגע עפ"י כל דין ומצוותו כי היא תחייב בתביעת אותו נפגע לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, אינו ענין שבראיות ובדרכי ההוכחה. כי כאשר הוא רצה להתיחס לדרכי ההוכחה הוא השתמש במלה המתאימה לכך היינו "ואולם ביהמ"ש יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה להביא ראיות לסתור......." ואילו כאשר רצה להתיחס לענין שבמהות הוא השתמש במלה "קביעה", היינו "תחייב קביעה זאת" ו"לסתור את הקביעה האמורה". לו היתה כוונת המחוקק בתיקון הנ"ל לענין דיוני, בוודאי שהיה משתמש במלה מתאימה שיש בה כדי להצביע על כוונה זו, כגון "תחייב ראיה זאת" או "תחייב עדות זאת" או "לסתור את העדות האמורה" וכד'.
.7נראה לי גם, כי מאחר והתיקון הנ"ל עוסק בקביעת הנכות ובחיוב שבה, הרי הוא חל על קביעת דרגת הנכות, עפ"י כל דין, לנפגע בתאונת דרכים לצורך תביעתו עפ"י חוק זה, אשר נקבעה אחרי מועד כניסתו של התיקון לתוקף ואין נפקא מינה אם התאונה ארעה, ותביעתו של הנפגע הוגשה לפני כניסתו של התיקון לתוקף או לאחריו ובלבד שקביעת דרגת הנכות נעשתה לפני שמיעת הראיות בתביעה האמורה.
לפיכך, על סמך כל האמור לעיל אני קובע כי המדובר בתיקון ובהוראה סובסטנטיביים ולא פרוצידורליים, ומשום כך חל על דרגות נכות שנקבעו עפ"י כל דין לנפגעי תאונות דרכים, אחרי יום 8.1.1985ולא על קביעה מלפני תאריך זה. על כן התוצאה היא, איפוא, שאני דוחה את בקשתו של ב"כ הנתבעת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון