סירוב להזדהות בביטוח לאומי

משנדרש להתייצב בביטוח לאומי ולמלא טופס בנוכחות פקיד למען אמת את זהותו - סרב. עקב כך לא צויד בהפניה לשירות התעסוקה לשם קבלת אישור שיאפשר מתן הגמלה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובת התייצבות אישית בלשכה / סירוב להזדהות בביטוח לאומי:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים (אב-בית-הדין - השופט
- נויגבורן; נציגי הציבור - ה"ה מזרחי ודורון; תב"ע מה/18-04) אשר דחה את עתירת המערער לגמלת הבטחת הכנסה.
.2להלן העובדות:ו המערער, פסיכולוג קליני לפי מקצועו, היה למחוסר עבודה ב- .1983מאז עוסק הוא בכתיבת ספרים, אך בינתיים אין לו הכנסה מכך. ברצותו להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, פנה למוסד לביטוח לאומי בפברואר 1985וביקש שישלחו לו טופס מתאים. בקשתו לא נענתה. בעקבות פניות נוספות נשלח לו הטופס. הוא מילא אותו, חתם עליו, צרף לו את המסמכים הדרושים ושלח אותו בדואר למנהלת היחידה להבטחת הכנסה במוסד. משנדרש להתייצב במוסד ולמלא טופס בנוכחות פקיד למען אמת את זהותו - סרב. עקב כך לא צויד בהפניה לשירות התעסוקה לשם קבלת אישור שיאפשר מתן הגמלה. טענת המערער היתה, שניתן היה לקבוע את זהותו בלא שיחויב להתייצב במוסד, על-פי התכתבות, ומה עוד שחתימתו מוכרת במוסד מטפסים שונים שמילא בעבר.
.3לעניין סירובו של המערער להתייצב במוסד, פסק בית-הדין כי אין הצדק עמו. פקידי המוסד צריכים להיות משוכנעים בנכונות זהותו של האדם התובע את הגמלה ואת זאת ניתן לעשות רק על-ידי התייצבותו האישית. משלא נענה המערער, לא היה מנוס מלדחות את תביעתו על-פי הוראות סעיף 19לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980
(להלן - חוק הבטחת הכנסה).
לעניין אי-התייצבותו בשירות התעסוקה:נ לפי הוראות סעיף 2(א) לחוק האמור, תנאי לזכאות הוא, שהמבקש יהיה רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ולא הוצעה לו עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני.
.4על-פי החלטת סגן הנשיא נדון הערעור על-פי טענות בכתב:ב טענות הצדדים נרשמו במקום על-ידי אחד משופטי המותב והובאו לידיעת יתר חברי המותב. פסק-הדין דלהלן ניתן על-פי הטענות שנרשמו והחומר שבתיק.
.5בהודעת הערעור הבהיר המערער, שעיקר מבוקשו הוא, שייקבע כי הוא מילא את כל המוטל עליו ומן הראוי היה שהמוסד יפטור אותו מהופעה אישית. להוכחת טענתו התכוון המערער להשמיע שלושה עדים, אולם במועד שנקבע, א התייצבו שני עדים והשלישית שוחררה על-ידי בית-הדין מהתייצבות באותו מועד, ואף על פי כן קוים הדיון וניתן פסק-דין באותו יום. הדרך בה נהג בית-הדין האזורי מנעה מהמערער אפשרות להוכיח עיקר טענותיו.
בטענו לערעור עמד המערער על העוול שנגרם לו עקב אי-השמעת עדיו. לגופו של העניין טען, שלא היתה סיבה סבירה לחייב אותו להתייצב אישית במוסד והא ראיה, שללא התייצבות עלה בידיו לסלק מכשול מדרכו:ו המוסד גרס שהינו בעל רכב, ובאמצעות מכתב ושיחה טלפונית שוכנע, כי טעות בידו.
.6בא-כוח המוסד הפנה תשומת הלב להחלטת בית-הדין קמא מיום 25.11.1985
המאשרת, כי אין מחלוקת בין הצדדים בקשר לעובדות והמוסד מקבל כמוכח כל שטען המערער במישור העובדות. לפיכך לא היה כל צורך לשמוע העדים שהוזמנו.
לעניין חובת ההתייצבות:נ בכל תביעה המוגשת למוסד, כדבר ראשון, יש לזהות לבטח את התובע, ואין לסמוך בנדון זה על התכתבויות או שיחות טלפוניות. סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה מחייב תובע גמלה, בין השאר, להופיע - לפי דרישת המוסד - בפני מי שהמוסד קבע ולמסור לו כל מידע שיידרש. הוסף לכך הוראות סעיף 2(א)(2) לחוק, המתנה את הזכאות לגמלה בכך, שהתובע רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה.

.7המערער השיב, כי ההוראה שבסעיף 19(א)(3) היא הנותנת:ב כשם שזכותו של פקיד המוסד לדרוש שהאזרח יתייצב, כן רשאי הוא לפטור אותו מהופעה והדבר נכון שבעתיים במקרה כגון המקרה דנן, כשמכירים את האיש והוא מזוהה די הצורך בזהותו הנכונה.
.Iiפסק-דין
.1עניינו של המערער במשפט זה היה, במוצהר, לעמוד על זכותו של האזרח שלא להיות מוטרד ללא צורך על-ידי המנגנון הממלכתי אליו הוא פונה למימוש זכות. הדרישה להתייצב במוסד כדי שיזוהה להנחת דעתו של המוסד, נראית לו דרישה מיותרת וקנטרנית.
.2מעיון בטופס נ/ 1למדים, כי התובע גמלה נדרש למסור מספר רב של פרטים וכדי להבטיח שהטופס ימולא כדבעי ולא ייגרם עיכוב במתן הגמלה, יש צורך בהתייצבות אישית בפני פקיד. מי שתובע גמלת הבטחת הכנסה, חזקה עליו שמצבו הכלכלי דחוק ומן הראוי שהטיפול בעניינו יהיה מהיר ויעיל.
.3בסעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה חייב המחוקק את התובע גמלה - "לצורך קביעת זכאותו" - לפי דרישת המוסך:ו
(1) למסור למוסד כל ידיעה או מסמכים,
(2) לעמוד לבדיקה רפואית או של פסיכולוג,
(3) "להופיע לפני מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לכך ולמסור לו כל מידע שיידרש".
לא היתה כל שרירות בדרישה שהמערער יתייצב במוסד כדי לוודא את זהותו ונהפוך הוא. הדרישה לגיטימית וסבירה ויש להניח שרק במקרים נדירים ביותר ועל סמך החלטה מנומקת על פרטיה, יראה המוסד לוותר על הדרישה.
.4אשר לדרישה להתייצב בלשכת שירות התעסוקה:נ הזכאות לגמלה מותנית מפורשות במילוי אחד מששת התנאים המנויים בסעיף 2(א) לחוק. התנאי הישים במצבו של המערער - היותו מחוסר עבודה - דורש שיהא רשום בלשכת שירות התעסוקה והמערער אכן לא היה רשום.
.5הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון