פיטורי עובדת מההסתדרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובדת מההסתדרות:

השופט שמואל צור
1. המערערת הועסקה בתפקיד של מזכיר מחוז ירושלים של הסתדרות המח"ר של המשיבה. העסקתה של המערערת בתפקיד זה החלה ביום 1.9.88, בעקבות בחירות שהתקיימו לתפקיד. לאחר כהונה בתפקיד משך 4 שנים, נבחרה המערערת שוב וכיהנה בתפקיד 4 שנים נוספות, סך הכל 8 שנים. לקדנציה השלישית לא נבחרה המערערת, היא סיימה את תפקידה בחודש מאי 1996 והמשיבה הודיעה לה על פיטוריה.
 
בעקבות פיטוריה, הגישה המערערת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בה תבעה שורה של זכויות המגיעות לה, לטענתה, בשל תקופת העבודה ובשל סיומה. בית הדין האזורי לעבודה, בפסק דין מקיף מיום 5.1.2000, קיבל חלק מתביעותיה של המערערת ודחה את מיקצתן (השופטת רונית רוזנפלד ונציגי ציבור מר שלו ומר קליינר - ע"ב 300307/97). ערעור זה שבפנינו נסוב על רכיבי התביעה שנדחו על ידי בית הדין האזורי. במהלך הדין בפנינו התמקד ב"כ המערערת בשלושה עניינים והם - פנסיה מוקדמת; קידום בדרגה; ופיצויי הלנה. נתמקד אף אנו בנושאים אלה.
 
פנסיה מוקדמת
 
2. המערערת טוענת כי היא זכאית לפנסיה מוקדמת. טענה זו מבוססת על נספח ג' לחוקת העבודה של עובדי המשיבה הקובע, לענייננו, לאמור:ב
"פנסיה מוקדמת לעובדים נבחרים
 
1. נבחר עובד לאחד מן התפקידים המפורטים דלהלן, יהיה זכאי לפנסיה מוקדמת לנבחרים:ו
 
א. חבר הועדה המרכזית.
ב. מבקר ההסתדרות.
ג. ראש רשות השיפוט הארצית וחברי הנהלת רשות השיפוט.
ד. מזכ"ל נעמ"ת.
ה. מזכ"ל המרכז החקלאי.
ו. מזכיר הסתדרות ארצית או מזכיר איגוד מקצועי ארצי.
ז. מזכיר מועצת פועלים.
ח. מזכירת נעמ"ת במועצת פועלים.
 
2. עובד כנ"ל שלא נבחר מחדש לתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך ולמלא תפקיד של עובד נבחר יהיה זכאי לפרוש מעבודתו ביוזמתו או ביוזמת המוסד ולקבל פנסיה מוקדמת, אם העובד בן 45 שנה לפחות ושירת שתי תקופות כהונה (8 שנים)".

לטענת המערערת היא זכאית לפנסיה מוקדמת בהתבסס על סעיף
1 (ו) המתייחס ל"מזכיר הסתדרות ארצית או מזכיר איגוד מקצועי ארצי". לטענתה, היא אמנם כיהנה כ"מזכיר" של הסתדרות ארצית ומכאן זכאותה. בית הדין האזורי דחה טענה זו וקבע כי מלשונו של נספח ג' לחוקת העבודה, "מזכיר הסתדרות ארצית" מתייחס למזכיר אחד של ההסתדרות הארצית, כלומר - לאותו מזכיר העומד בראש אותה הסתדרות, ולא למזכירי המחוזות של אותה הסתדרות. בית הדין האזורי קבע גם כי לא הובאה כל ראיה לכך שנספח ג' לחוקת העבודה פורש בעבר בדרך שונה.
 
3. בפנינו טענה המערערת כי יש לראות בה כמי שנבחרה לתפקיד ולפיכך חל עליה נספח ג' לחוקת העבודה. לטענתה, יש להבטיח את זכויותיה לפנסיה כנבחר ואת נספח ג' יש לפרש על רקע הרציונל הכללי של הצורך בקיום בטחון סוציאלי לעובדים נבחרים. עוד טענה המערערת כי כל תוצאה אחרת מביאה לכך שזכויותיה נחותות ביחס לעובדים שאינם נבחרים.
 
4. לאחר שנתנו דעתנו לטענות המערערת, הגענו לכלל מסקנה כי צדק בית הדין האזורי בדחותו את התביעה לפנסיה מוקדמת. אכן, אין חולק כי המערערת נבחרה לתפקידה והיא דומה במעמדה לבעלי תפקידים נבחרים אחרים, אלא שלפי חוקת העבודה של המשיבה, הזכאות לפנסיה מוקדמת ניתנת רק למספר מוגבל ומוגדר של בעלי תפקידים עליהם לא נמנית המערערת. אין ספק כי לפי לשון סעיף 1 (ו') לנספח ג' של חוקת העבודה, הזכאות לפנסיה מוקדמת נתונה למזכיר האגוד המקצועי היחיד העומד בראש האגוד המקצועי. פרשנות זו מתבקשת מנוסח הסעיף המדבר על "מזכיר ההסתדרות ארצית" ולא על "מזכירי מחוזות של הסתדרות ארצית". פרשנות זו מתבקשת גם מכך שכאשר היתה כוונה להעניק זכויות גם ליחידי קבוצה, נאמרו הדברים במפורש, כגון - "ראש רשות השיפוט הארצית וחברי הנהלת רשות השיפוט" (סעיף 1 (ג) ) וכן "מזכ"ל נעמ"ת" (סעיף 1 (ד) ) ו"מזכירת נעמ"ת במועצת הפועלים" (סעיף 1 (ח') ). יש לזכור שהסדרי פנסיה מוקדמת, לאחר 8 שנות כהונה, הם חריגים ויש לפרשם בדווקנות, על פי לשונם והקשר הדברים. צדק בית הדין האזורי גם בכך שנתן דעתו לפרשנות הרווחת אצל המשיבה בסוגיה זו. מסתבר שבפועל נספח ג' לחוקת העבודה לא הוחל על מזכירי מחוז ולפחות לא הובאו ראיות בקשר לכך. גם בפנינו לא נשמעה כל טענה עובדתית על כך שמזכירי מחוז בהסתדרות ארצית נהנו מפנסיה מוקדמת. נחה אפוא דעתנו שהמערערת אינה זכאית לפנסיה מוקדמת וזכויותיה לפנסיה שמורות לה לפי ההסדרים הרגילים המקובלים לגבי כל עובדי המשיבה.
  
קידום בדרגה
 
5. לעת סיום תפקידה, היתה דרגתה של המערערת 13+ בסולם דירוג המח"ר. כפי שקבע בית הדין האזורי, דרגה זו תאמה את מתח הדרגות הצמוד למשרת מזכיר מחוז (סעיף 20 לפסק הדין). בית הדין האזורי דחה את טענת המערערת כי מתח הדרגות של משרתה הוא 13 - 15, כשל המזכיר הכללי של הסתדרות ארצית. עם זאת, קיבל בית הדין האזורי את טענת המערערת כי חל עליה ההסכם הקיבוצי של הסתדרות המח"ר לשנים 93-96, אשר בו קיימות הוראות לעניין קידום עובדים בדרגות. בהתבסס על הוראות אלה קבע בית הדין האזורי כי המערערת זכאית לדרגה נוספת (דרגה 14) החל מיום 1.4.95 (סעיף 22 לפסק הדין).
 
6. טוענת המערערת כי, מכח ההסכם הקיבוצי, היא זכאית לדרגה 14 מיום 1.1.94. טענה זו מבוססת על סעיף 14 (ט) להסכם הקיבוצי הקובע לאמור:נ
מוסכם על הצדדים כי החל מ-1.1.94 ועד 31.12.96 יקודמו מידי שנה כ-1/3 מכלל העובדים הקבועים והזמנים, עליהם חל הסכם זה, על פי הכללים הנהוגים אצל כל מעסיק.
קידום העובדים נעשה על פי קריטריון פז"מ, ובלבד שבתקופת ההסכם כאמור לעיל יקודמו כל העובדים בדרגה אחת מלאה לפחות".
 
כאמור, קבע בית הדין האזורי כי הסכם המח"ר הזה חל על העסקתה של המערערת. קביעה זו בדין יסודה. בחינת ההוראה האמורה של הסכם המח"ר מלמדת שבתקופת ההסכם - וליתר דיוק בתקופה 1.1.94 - 31.12.96 - יקודמו כל העובדים בדרגה אחת. סדר קידום העובדים לא נקבע, למעט ההוראה שבכל שנה יקודמו 1/3 מן העובדים - "... על פי הכללים הנהוגים אצל כל מעסיק". מכח הוראה זו אין אפוא זכות לעובד עליו חל הסכם המח"ר להיות מקודם בדרגה מן התאריך התחילי דוקא (1.1.94) שכן ההחלטה מי יכלל בכל קבוצת קידום ("1/3 מכלל העובדים...") נתונה למעסיק. הדעת נותנת שבית הדין האזורי ראה את המערערת כזכאית לדרגה אחת נוספת לפי ההסכם במועד כלשהו באמצע התקופה הקבועה בהסכם
(1.4.95). קביעה זו נעשתה בשל כך שלא הונחה בבית הדין האזורי תשתית ראייתית "המתייחסת להדרגתיות בהחלת ההסכם ומדוע זכאית תהיה התובעת להעלאה בדרגה לפי סעיף 14 להסכם במועד כזה ולא באחר" (סעיף 22 לפסק הדין). בנסיבות העניין קביעה זו של בית הדין סבירה וצודקת ואין יסוד להתערב בה.
 
7. פדיון ימי מחלה
בכתב הערעור טענה המערערת כלפי החלטת בית הדין האזורי שלא לפסוק לה פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים. בנקודה זו קבע בית הדין האזורי כי ההסכם הקיבוצי המעניק זכות לפדיון ימי מחלה (נספח י"ח לתצהיר המערערת) אינו חל על המשיבה כמעסיק (סעיף 32 לפסק הדין). אכן, צדק בית הדין האזורי. ההסכם הקיבוצי בין המעסיקים הציבוריים לבין הסתדרויות המהנדסים, ההנדסאים והמח"ר מחייב את המעסיקים שהם צד להסכם והמשיבה, במעמדה כמעסיקה, אינה נמנית עליהם. אמנם, בסעיף 25 לתצהירו של מר רועה נאמר שלפי ההסדרים החלים במשיבה, קיימת זכאות לפדיון ימי מחלה למי שפרש לגמלאות, אך משעה שנקבע כי המערערת אינה זכאית לגמלה, אין היא זכאית - מכח הסדרים אלה - לפדיון ימי מחלה.
 
8. פיצוי על אי מתן השתלמות
טוענת המערערת כי שגה בית הדין האזורי בכך שדחה את תביעתה לפסוק לה פיצוי על שהמשיבה לא איפשרה לה לצאת לימי השתלמות. טענה זו מתייחסת לשתי בקשות שהגישה המערערת:ב לגבי הבקשה האחת קבע בית הדין האזורי כי המערערת לא הוכיחה כי נמנע ממנה בשרירות לצאת להשתלמות ואף בתצהירה מופיע עניין זה כאמירה סתמית (סעיף 34 לפסק הדין). אכן, עיון בתצהיר המערערת ובנספחים שצורפו לו מעלה שטענתה של המערערת לגבי בקשה זו היא סתמית, כללית ולא מתייחסת לתקופת השתלמות מסויימת. אשר לבקשה השניה - תקופת ההשתלמות אותה ביקשה המערערת היתה לחודשים יוני - ספטמבר 1996, תקופה אשר חלקה הארי היה לאחר הפסקת עבודתה במשיבה. בית הדין האזורי קבע כי "התובעת לא הוכיחה טענתה כי בקשתה (או בקשותיה) נדחתה מטעמים שאינם ענייניים ובהעדרה של הוראה בדבר אשפרות פדיון תשלום בגין ימי השתלמות שלא נוצלו, נדחית תביעתה של התובעת ברכיב זה". קביעה זו של בית הדין האזורי נכונה ואיננו מוצאים כל עילה או טעם להתערב בה.
 
9. פיצויי הלנה
המערערת מלינה על כך שבית הדין האזורי נמנע מלפסוק לה פיצויי הלנה בשל תשלום פיצויי פיטורים באיחור של שלושה חודשים (סעיף 35 לפסק הדין). בית הדין האזורי ביסס את החלטתו על כך שטענת ההלנה לא הוזכרה בכתב התביעה ולא התאפשר למשיבה להתגונן מפניה. המערערת טוענת כי עניין פיצויי ההלנה נזכר בכתב התביעה והיא מפנה לסעיף 22 שם.
 
טענת המערערת בעניין זה נכונה, אף כי בחלקה. בסעיף 21 לכתב התביעה קיים פירוט מלא ומדוקדק של כל תביעותיה של המערערת והתביעה להלנת שכר אינה נזכרת שם. טענה זו נזכרת רק כטענה חילופית לתביעה לזכות לפנסיה (סעיף 22 לכתב התביעה) וזאת בלשון כללית ובלא פירוט וכימות ראויים. בתצהירה של התובעת בבית הדין האזורי נזכר אמנם עניין פיצויי הלנה על פיצויי פיטורים ששולמו באיחור (סעיף 21 שם), אלא שגם שם אין כל פירוט לגבי הסכום הנתבע ולגבי תקופת ההלנה הנטענת. רק בסיכומים בבית הדין האזורי ניתן, לראשונה, פירוט של תביעת התובעת בפרט זה.
 
עם זאת, אין חולק כי פיצויי הפיטורים שהגיעו למערערת - אליבא דידה של המשיבה (נספח ח' לתצהירה של המערערת בבית הדין האזורי) - שולמו למערערת באיחור של שלושה חדשים. לגבי תשלום זה טענה המשיבה כי האיחור נגרם בשל קשיים ארגוניים ועומס עבודה באותה עת. לפיכך, ובנסיבות המיוחדות של העניין כמפורט בסעיף זה, אנו מחייבים את המשיבה לשלם למערערת פיצויי הלנה בשיעור של 50% משיעור פיצויי הלנה הקבועים בחוק על קרן הפיצויים בסך 112,135 ש"ח מיום הזכאות לפיצויים (31.8.96) ועד התשלום בפועל (2.12.96).
  
10. סוף דבר - בכפוף לתיקון האמור בסעיף 9 סיפא לעיל, נדחה הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיבה בסכום של 5,000 ש"ח בערכם היום.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון