פשיטת רגל בגיל צעיר

בית המשפט שקל לזכות החייב גם את גילו הצעיר יחסית ואת ההצדקה לאפשר לו ולמשפחתו החדשה לפתוח דף חדש בחייהם.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל של אדם צעיר / פשיטת רגל בגיל צעיר:

1. ביום 15.1.09 ניתן צו כינוס לבקשת החייב בגין חובות מוצהרים בסך 428 אש"ח. התשלום החודשי הועמד על סך 500 ₪ לחודש.

2. בתצהיר התומך בבקשתו מפרט החייב כי נישא ב- 5/98 וב- 10/00 נולדה הבת המשותפת.

ב- 2/03 התגרשו החייב ואשתו הראשונה.

עד 2003 התגורר עם גרושתו במרכז ועבד לפרנסתו, כשחקן כדורגל מקצועי.

ב- 1/03 פוטר מעבודה והחובות שעיקרם בגין הוצאות מחייה לא כוסו וטפחו.

החייב מפרט לעניין היקף חובותיו ומקורותיהם.

החייב נישא בשנית, אב לילדה נוספת, מבקש להשתקם ולפתוח דף חדש בחייו.

3. המנהל המיוחד והכנ"ר בתגובותיהם מתנגדים לבקשת החייב להכריזו פושט רגל.

ראשית החייב צבר חוב מזונות כלפי המוסד לביטוח לאומי ולאחר שלא שילם תשלומי מזונות לגרושתו וכמתחייב מהסכם הגירושין.

המנהל המיוחד מפנה גם לדירת מגורים משותפת לחייב וגרושתו אשר נמכרה ומחצית תמורתה שימשה לחייב לכיסוי חובות מבלי שהוצג פירוט ותיעוד מספק בעניין. כאשר חלק מהפירוט שהוצג אינו אחיד. ההתדרדרות הכלכלית החלה בשנת 99 -2000, עת פיזר החייב שיקים לבתי עסק שונים מבלי שלשיקים היה כיסוי בחשבון החייב בהתאמה גם טפחה יתרת החוב בבנק ומבלי שהחייב מצמצם את ההוצאות וחדל מאורך חייו הראוותני.

לטענת המנהל והכנ"ר התנהלות כאמור באה בגדר חוסר תום לב תוך הפגנת זלזול חמור בנושים.

על פי הנטען החייב ממשיך לצבור חוב מזונות.

עוד נטען כי החייב הצהיר כי אינו עובד (כך למועד הדוח"ות), כשמנגד מפנה המנהל המיוחד לראיון טלוויזיוני שנערך עם החייב כמי שמשחק בכדורגל מקצועי ובהתאמה יש להניח מתפרנס מכך.

4. החייב במכלול תגובותיו והשלמותיו במסגרת הליך זה, נתן מענה לעיקרי הטענות שהופנו נגדו. החייב מבהיר כי בעבר אכן שימש כשחקן כדורגל מקצועי, ואף שיחק בנבחרת ישראל והתפרנס מכדורגל. ברם כיום הוא משחק להנאתו וללא כל תמורה כספית ובמסגרת זו גם נערך הראיון הטלוויזיוני).

לעניין חלקו בדירת המגורים המשותפת עם הגרושה ואשר נמכרה ב- 6/02 פירט החייב לכיסוי אילו חובות הופקדה התמורה, (ראה סעיף 3 לתצהיר החייב מיום 5/12/08).

החייב צירף תדפיס המל"ל לעדכון פרטי מעבידים ותקופות העסקה ולפיהם מאז שנת 95 (טרם גיוס) עסק בכדורגל מקצועי.

החייב, תוך הפניה לתיקי ההוצל"פ מכחיש כי ניהל אורח חיים ראוותני תוך פיזור שיקים ללא כיסוי, במכוון.

החייב מעדכן כי לעניין חוב המזונות, הגיע להסדר תשלומים עם המוסד לביטוח לאומי.

לעניין חלקו בדירת המגורים המשותפת עם הגרושה ואשר נמכרה כאמור ב- 6/02 פרט החייב לכיסוי אלו חובות הופנתה התמורה, (ראה סעיף 3 לתצהיר החייב מיום 5.12.08).

החייב צרף תדפיס המל"ל לעניין פרטי מעבידים ותקופות העסקה ולפיהם מאז שנת 93 (וטרם גיוס) עסק בכדורגל מקצועי.

החייב, תוך הפניה לתיקי ההוצל"פ מכחיש כי ניהל אורח חיים ראוותני תוך פיזור שיקים ללא כיסוי, במכוון.

החייב מעדכן כי לעניין חוב המזונות, הגיע להסדר תשלומים עם המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף פרט החייב כי השתלב בעבודה מאז 2/10 והוא עובד כמכונאי רכב.

החייב מדגיש כי הוא מקיים את מלוא חיוביו על פי צו הכינוס, משלם תשלומים חודשיים באופן שוטף וכן מגיש דוחו"ת דו חודשיים על הכנסותיו והוצאותיו.

5. לאחר עיון ובחינה ואיזון ראיתי להעתר לבקשת החייב ולהכריזו פושט רגל.


דיון והכרעה

6. להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה היעילה והשווה ביותר, והשנייה, לאפשר לחייב שאתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות.

תכליות אלו, עפ"י ההלכה הפסוקה, אינן עומדות בפני עצמן וכפופות בראש ובראשונה בהוכחת תום לב מצד החייב.

7. בהתאמה, סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") מסמיך את בית המשפט להכריז על החייב פושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום הלב.

אם לא שוכנע בית המשפט כי הבקשה הוגשה בתום לב תידחה הבקשה, כשהנטל בנדון מוטל על החייב.

התשובה לשאלה האם פעל החייב בתום לב, מחייבת בדיקת שתי תקופות שונות;
הראשונה, תקופת יצירת החובות, טרם הגשת הבקשה להכריזו כפושט רגל והשנייה, לאחר הגשת הבקשה (ראה ש. לוין וא. גרוניס, פשיטת רגל מהדורה שלישית, עמ' 173).

על רקע תכליות אלו ומבחן תום הלב כאמור, יש לבחון בענייננו האם התנהגות החייב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם מצדיקה להעניק לו את הגנת הפקודה ולהכריזו כפושט רגל, אם לאו.
בעת בדיקת הנסיבות שהביאו להסתבכותו הכלכלית של החייב ישקול, בית המשפט, בין היתר, את אופן יצירתם של החובות והאם נהג החייב בתום לב כלפי נושיו בעת יצירת החובות או שמא נהג בחוסר אכפתיות תוך סיכון כספי הנושים; האם נוצרו החובות בדרכי רמייה והאם נהג החייב מתוך כוונה לברוח מנושיו תוך הסתרת נכסיו או הברחתם והצגת מצגי שווא; האם נגועה התנהגותו באי חוקיות והאם חובותיו הינם תוצאה ישירה של אי החוקיות. בנוסף לכך ייבחן אם נמנע החייב מלעשות פעולות מינימאליות כדי למנוע את התדרדרותו הכלכלית, לרבות ניצול אפשרויות לקבלת כספים וכיו"ב.

לסוגיית תום הלב ממועד צו הכינוס ייבחן בית המשפט בין היתר את עמידת החייב במטלות על פי צו הכינוס ובראש ובראשונה תשלומים חודשיים ודוחות דו חודשיים.
בנוסף יבחן בית המשפט את מיצוי כושר ההשתכרות של החייב, העדר יצירת חובות חדשים, שיתוף פעולה כללי עם הכנ"ר, התייצבות לחקירה והצגת מלוא הנתונים בפני הכנ"ר וככל הנדרש על ידו לרבות בין השאר הצגת מסמכים המבססים את גרסתו לבקשה והצגה מהימנה של מצבת נכסיו.

8. החייב, יליד 1977, עסק כל חייו הבוגרים ככדורגלן מקצועי והתפרנס מכך.

לא מן הנמנע כי בתקופות הזוהרות של חייו גם סיגל לעצמו אורח חיים פזרני, אותו לא השכיל לרסן גם בתקופות בהם הפרנסה היתה בצמצום, או לכל הפחות מבלי להערך לאפשרות כי מקור הפרנסה יאבד.

על פי מציאות החיים גם נכון להוסיף כי קריירה של שחקן כדורגל מקצועי אינה מובטחת לאורך שנים ארוכות.

על אף שהיה נכון לצפות להתנהלות כלכלית זהירה ושקולה יותר מצידו של החייב, כאשר ההתנהלות המוצדקת במסגרת תיק זה אף עולה כדי רשלנות אין הדברים באים בהכרח בגדר התנהלות בחוסר תום לב המצדיקה לשלול מהחייב את הגנת הפקודה.

9. גם התנהלות החייב שלא הוכיח מאמצים ראוים להשתלב בעבודה עד לאחרונה, ראויה לביקורת, ברם גם בה אין להטות את הכף לחובתו ובפרט כשבפועל החייב, אכן השתלב לאחרונה בעבודה כמפורט.

10. החייב גם הסדיר את חוב מזונותיו, על דרך הסדר תשלומים מול המל"ל.

החייב הוכיח כי עיקר תמורת מכירת הדירה שהיתה בבעלות משותפת עם גרושתו שימשה לכיסוי חובות, עוד בשנת 2002.

11. החייב מקיים את הוראות צו הכינוס ואין טענות כנגד התנהלותו מאז מתן צו הכינוס.

12. לזכות החייב שקלתי גם את גילו הצעיר יחסית ואת ההצדקה לאפשר לו ולמשפחתו החדשה לפתוח דף חדש בחייהם.

13. לאור המכלול אני נעתר כאמור לבקשה ומכריז על החייב כפושט רגל.

14. התנאים והמגבלות שנקבעו בצו הכינוס יעמדו בתוקפם, לרבות צו עיכוב היציאה מן הארץ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון