צוואה לא כשרה

בית המשפט ציין כי הצוואה לא נערכה כדין מבחינת צורתה, שכן בפיסקה בדבר אישור הצוואה לא נאמר שהמנוח אמר עובר לעשיית הצוואה, כמצוות סעיף 20 לחוק הירושה, שזוהי צוואתו. לפיכך, חובת ההוכחה להראות כי הצוואה היא אמיתית מונחת על הטוען לקיום הצוואה עליו להראות כי הצוואה היא ביטוי לרצונו החופשי של המצווה וכי נעשתה תוך גמירות דעת וצלילות דעת, לא תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת וכן שלא היתה זו צוואה לטובת מי שלקח חלק בעריכתה


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צוואה לא כשרה:

1. התנגדות לבקשה לקיום צוואת המנוח ז"ל (להלן:ב המנוח), מיום 04.03.98, שהוגשה לקיום בתיק ע.ז. 797/98 (להלן:ו הצוואה). במקביל הוגשה מטעם המתנגד, אחיו של המנוח, בקשה למתן צו ירושה בתיק ע.ז. 876/98. בבקשה זו עותר המתנגד לבית המשפט לחלק את עזבונו של המנוח בין שלושת אחיו של המנוח (המתנגדים).

לבקשה זו (למתן צו ירושה) מתנגדת המבקשת בהסתמכה על הצוואה.

במהלך העדויות, נראה כי לא היתה מחלוקת בין הצדדים, שהמבקשת היתה ידועה בציבור, כאשת המנוח, וחיה חיי משפחה ובמשק בית משותף עם המנוח עובר לפטירתו. בכל זאת, שני הצדדים ביקשו מבית המשפט, שאם תידחה הבקשה לקיום צוואה, לא ידון בית המשפט בבקשה למתן צו ירושה עד לאחר שתידון בקשה בענין עזבונו של המנוח בבית המשפט לענייני משפחה.

2. יאמר מיד שלדעתי כפי שאפרט להלן, יש לבטל הצוואה, והבקשה לקיום הצוואה מן הראוי שתידחה. לו נתבקשתי, הייתי מורה על מתן צו ירושה שבה שני שליש מנכסי המנוח, ודירת המנוח ימסרו למבקשת, ואילו השליש הנותר, יתחלק בין אחיו של המנוח. זאת על פי הדין (חוק הירושה תשכ"ה - 1965, להלן:נ חוק הירושה).
ביחד עם זאת ברור כי בית משפט איננו מעניק סעדים אשר לא נתבקש להם, במיוחד כשהוא מתבקש מפורשות שלא להעניקם.

אכן, בנסיבות כאלה אני מוחק את הבקשה למתן צו ירושה בתיק ע.ז. 876/98, מחוסר מעש, כמובן שהצדדים או מי מהם יוכלו לחדש הבקשה בבוא העת, כפי שיעלה ברצונם. מכאן, אחזור לדון בתוקפה החוקי של הצוואה.

3. אין חולק על כך שהצוואה לא נערכה כדין מבחינת צורתה, שכן בפיסקה בדבר אישור הצוואה לא נאמר שהמנוח אמר עובר לעשיית הצוואה, כמצוות סעיף 20 לחוק הירושה, שזוהי צוואתו. לפיכך, חובת ההוכחה להראות כי הצוואה היא אמיתית מונחת על הטוען לקיום הצוואה עליו להראות כי הצוואה היא ביטוי לרצונו החופשי של המצווה וכי נעשתה תוך גמירות דעת וצלילות דעת, לא תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת וכן שלא היתה זו צוואה לטובת מי שלקח חלק בעריכתה (ע"א 588/82 ראובני נ. ינאי ואח', פד' לט(2) 721, 722). במיוחד אמורים הדברים כאשר אחד העדים לצוואה, ד"ר פלג טימור, אישר כי הוא כלל לא ידע בעת חתימתו, שהוא חותם כעד לצוואה (ת4/, עמ' 4).

4. המומחה מטעם בית המשפט, פרופ' בנטל (ת1/), אשר עיין בכל המסמכים הרפואיים שתארו את מצבו של המנוח עובר לעשיית הצוואה, הגיע למסקנה כי בעת החתימה על הצוואה ביום 04.03.98, לא היה המנוח במצב שכלי ונפשי צלול, ולא היתה לו צלילות הדעת הדרושה, וכושר השיפוט הדרוש כדי להבין את משמעות הצוואה על כל פרטיה. בעיקר לאור העובדה שהמנוח נטל תרופות משככות כאבים שגרמו לו להיות מנומנם ושקוע, כשהוא במצב סופני. חוות דעתו ועדותו של פרופ' בנטל מהימנות עלי.

כך גם עולה מעדותו של ד"ר נעלי (אחד מעדי הצוואה) שאישר כי המורפיום אותו קיבל המנוח עובר לעשיית הצוואה, יכול היה להשפיע על הבנתו או הכרתו של המנוח, יכול היה לטשטש אותה, דומה למצב של שתיה מופרזת של אלכוהול (עמ' 34 לפרוטוקול).

גם מעדותו של ד"ר פלג עולה לפחות, כי ספק רב אם המנוח הבין או יכול היה להבין את משמעות הצוואה עליה חתם. הרי ד"ר פלג אומר במפורש שקשה לו לענות על השאלה האם בעת שהמנוח חתם על הצוואה, הוא היה בהכרה (עמ' 25 לפרוטוקול).

בהקלטה, כאשר נשאל ד"ר פלג על מצבו של המנוח אם היה צלול, משיב ד"ר פלג:ב "ככה, חצי". יתרה מכך, ד"ר פלג לא ידע כלל, שהוא חותם כעד לצוואה, וכן לא ידע כלל שהמדובר בצוואה (ת4/, עמ' 4).

גם ד"ר נעלי אייל מציין בהקלטה (ת5/) כי בעת עשיית הצוואה היה המנוח מוגבל בהכרה, מטושטש, ותחת השפעת סמים נרקוטים אשר קיבל.

לאור כל האמור לעיל, נראה לי שהמבקשת לא הצליחה להרים את עול ההוכחה ולהראות שבעת עשיית הצוואה, ידע המנוח להבחין בטיבה של הצוואה (סעיף 26 לחוק הירושה).

אדרבא, נראה לי שהוכח שהמנוח לא הבין בטיבה של הצוואה, לפחות כנדרש בהליך אזרחי.

5. סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, והיה עד לעשייתה, או נטל חלק בעריכתה, בטלה.

בנדוננו, בעת עשיית הצוואה, שנעשתה כשהמנוח תחת השפעת סמים ונוטה למות, כשהיו עימו גם הנהנית וגם בתה, תוך שהמנוח מקבל לידיו לחתימה צוואה מוכנה ומודפסת, שהובאה למנוח לחתימה על ידי הנהנית או על ידי בתה, כל שהיה על המנוח לעשות, זה לחתום על הצוואה. יש לראות בכך נטילת חלק של הנהנית בעריכת הצוואה, ולכן הצוואה בטלה, ולפחות קובע אני כי המבקשת לא הצליחה להרים את עול ההוכחה להראות שהיא לא נטלה חלק בעריכת הצוואה.

6. בנסיבות, סבור אני גם כי המבקשת לא הצליחה להרים את עול ההוכחה להראות שהצוואה נעשתה ללא השפעה בלתי הוגנת שלה, או מטעמה. יתרה מכך, נראה לי שהוכח מהנסיבות שהיתה השפעה בלתי הוגנת, זאת מהסיבות הבאות:ו
א. מצבו הפיזי והנפשי של המנוח בעת עשיית הצוואה.
ב. הכנת הצוואה כאמור, והבאתה אל המנוח כשהיא ערוכה ומוכנה.
ג. נוכחותן של המבקשת ובתה בסמוך למנוח עובר לחתימתו על הצוואה.
ד. העובדה שלפחות עד אחד מעדי הצוואה לא ידע על מה הוא חותם.

7. לפיכך, ולאור כל האמור לעיל, אני קובע שהצוואת המנוח אמיל רוט ז"ל מיום 04.03.98 שהוגשה לקיום בתיק ע.ז. 797/98 - בטלה, והבקשה לקיום הצוואה - נדחית.

המבקשת תשלם למשיבים באמצעות ב"כ עו"ד שיבר את הוצאות הבקשה לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ש"ח בצרוף מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון