ראיות חדשות בערעור מס

מה הדין בסוגיית הגשת ראיות חדשות בערעור מס ?

בע"מ (חי') 866/08 רמאדן נ' פקיד שומה עכו נדונה הגישה המרחיבה המכירה באפשרותם של הצדדים להביא טענות וראיות שלא עמדו בשלב ההשגה מגביל את האפשרות למקרים מיוחדים, בהם הטענות והראיות החדשות נדרשות על מנת לברר את מס האמת.

באותו מקרה שעסק בעיקר בהבאת ראיות חדשות בשלב הערעור:

דומני כי ניתן לקבוע שערעור מס אינו הליך ערעורי רגיל והביקורת השיפוטית במסגרתו אינה זהה לביקורת של ערכאות ערעור על ערכאה דיונית אחרת. הביטוי "ערעור" אינו מחייב בהכרח את הקביעה כי עסקינן בהליך ערעור ומוכרים הליכים שונים המכונים בדין ערעור אף כי במהותם הינם הליכים בראשיתים (ראה למשל הוראת סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981). הליך ערעור המס טומן בחובו היבטים שונים, החל מביקורת שיפוטית על החלטת רשות מינהלית, על פי כללי הביקורת הרגילים, דרך ביקורת על שיקול דעת פקיד השומה וכלה בקביעת שומת האמת על פי מכלול הראיות והטענות שבפניו. לעניין זה נזכיר כי לא כל ערעורי המס חד הם ויש ערעורים שבהם הפן של הביקורת המינהלית יהיה הפן הבולט (כמו למשל ערעור על פסילת ספרים לפי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976) ויש כאלו שבהם העיקר יתמקד בקביעת שומת האמת (כמו ערעורים על שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף 152(ב) לפקודה).

בהתאם נכונות בית המשפט לאפשר הוספת טענות והוספת ראיות עשויה להשתנות, בשים לב לטיבו של הערעור. עוד תובא בחשבון טיבה של הטענה או הראיה אותה מבקשים הנישום או פקיד השומה להביא לראשונה בשלב הערעור. ככל שמדובר בראיה בעלת חשיבות רבה ביותר לקבלת שומת האמת, כך יטה בית המשפט לקבלה, בעוד שבקשה להגשת ראיה בעניינים משניים שדחייתם לא תביא לקיפוח (במיוחד של הנישום) תידחה. עוד תובא בחשבון התנהגות של המבקש טרם הבקשה להגשת הראיה; כאשר המבקש נהג שלא בתום לב, או הסתיר במכוון את הראיה בשלבי הדיון בפני פקיד השומה, וכדומה תהא הנטיה לחסום בפניו את הדרך ל"תיקון" מחדליו על ידי הגשת ראיות נוספות. גם היקף הפגיעה בצד שכנגד ייבחן במסגרת הבקשה, מתוך השוואה לכללים הנהוגים בבקשה לתיקון כתבי טענות. יהיה מקום לבחון גם האם היתה אפשרות מעשית להגשת הראיות בשלב ההשגה בשים לב לדיונים שהתנהלו, למשך הזמן שהיה לנישום לאסוף ראיותיו וכו'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון