שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

הוראת סע' 2א(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי קובעת:
"(ב) לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:
(1) שוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל;... "
בסע' 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952, נקבע;
"(א) מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, ונמצא בישראל, בלי רישיון ישיבה (בחוק זה – שוהה שלא כדין) ... "
סע' 324ב' לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו שלילת גמלה משוהה שלא כדין, קובע:
"(א) לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל (בסעיף זה – שוהה שלא כדין) בעד תקופת שהותו כאמור.
... ".

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי:

1. התביעה הוגשה כנגד החלטת הנתבע לדחיית תביעתם של התובעים לתשלום גמלת מזונות וקצבת ילדים, בנימוק שהתובעת 1 אינה תושבת ישראל.
ביום 26/2/09 הוגש כתב תביעה מתוקן בו עתרה התובעת 1 להכיר בה כתושבת ישראל הזכאית לקבלת גמלאות וקצבאות מאת הנתבע, לרבות גמלת הבטחת מזונות וקצבת ילדים, ולחייב הנתבע לשלם לה גמלה להבטחת מזונות וקצבת ילדים החל מיום 25/11/07.
לחילופין עתרה להורות לנתבע לשלם את הגמלה להבטחת מזונות החל מהמועד הנ"ל, לתובעים 2-6 באמצעות אמם, התובעת 1.

2. ביום 19/10/10 ניתן פסק דין חלקי בעניין המועד שהחל ממנו יש לשלם את גמלת המזונות של התובעים 2-6.
כן נקבע כי שאלת התושבות של התובעת 1 תידון בפני בית הדין. בסוגיה זו הועבר התיק למותב זה.

3. בדיון ההוכחות מיום 22/5/11 העלתה ב"כ הנתבע טענה מקדמית לפיה יש לדחות את התביעה כבר בשלב זה, מכח הוראות סע' 2א(ב) וסע' 324ב' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995, מאחר והתובעת 1 הינה שוהה בלתי חוקית בישראל.
הצדדים הגישו סיכומים בכתב בטענות המקדמיות.

4. לטענת הנתבע, מאחר והתובעת אינה אזרחית ישראלית ואינה בעלת אשרת שהיה למגורי קבע בישראל, יש לראותה כשוהה בלתי חוקית בישראל.
לפיכך, בהתאם לסע' 2א(ב) לחוק הביטוח הלאומי, אין לראות בה כתושבת ישראל, ועל פי סע' 324ב' לחוק – אין היא זכאית לתשלום גמלאות מאת הנתבע.

5. לטענת ב"כ התובעת 1 – הנתבע אינו רשאי להעלות את הטענות המקדמיות בשלב זה, מאחר וויתר על העלאת טענות כאמור בסיכומיו לפני מתן פסק הדין החלקי, עת הודיע במפורש כי אין הוא חולק על זכותה של התובעת לבירור שאלת התושבות בפני בית הדין.
לגופו של עניין טוען ב"כ התובעת כי הוראות סעיפים 2א ו-324 לחוק הביטוח הלאומי אינן חלות על התובעת, שמתגוררת בישראל ברציפות החל משנת 1992, לפני כניסת ההוראות לתוקף, ולא ניתן להחילן על התובעת רטרואקטיבית. נטען כי יש לברר את שאלת התושבות של התובעת בהתאם למבחן "מרכז החיים והזיקה למקום", כפי שהותווה בפסיקת בתי הדין, וכי הגדרת "תושב ישראל" כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל, אינה רלוונטית לעניין תחולת חוק הביטוח הלאומי.

רקע עובדתי
6. התובעת 1 בעלת תעודת זהות של הרשות הפלסטינאית, אינה אזרחית ישראלית ואינה בעלת אשרת שהיה מסוג א'5 למגורי קבע בישראל (תעודת עובד ציבור מיום 17/5/11).
בשנת 1992 נישאה לאזרח ישראלי, אביהם של התובעים 2-6. לטענת התובעת למן מועד נישואיה היא מתגוררת דרך קבע בטירה.
התובעים 2-6 הם אזרחי ישראל, ילדיה של התובעת 1.
7. בהליכים שהתנהלו בין התובעת 1 לבין אביהם של התובעים 2-6 בבית הדין השרעי בטייבה, חוייב אבי הילדים בתשלום מזונות חודשיים בסך של 3,500 ₪ לתובעים 1-6 וזאת ללא הבחנה בין התובעת 1 לילדיה.
שאלת התושבות של התובעת 1 רלוונטית לצורך קביעת זכאותה לגמלת הבטחת מזונות מאת הנתבע (לאחר שהנתבע הכיר בזכאות התובעים 2-6 למזונות).

דיון והכרעה
8. הוראת סע' 2א(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי קובעת:
"(ב) לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:
(1) שוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל;... "
בסע' 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952, נקבע;
"(א) מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, ונמצא בישראל, בלי רישיון ישיבה (בחוק זה – שוהה שלא כדין) ... "
סע' 324ב' לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו שלילת גמלה משוהה שלא כדין, קובע:
"(א) לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל (בסעיף זה – שוהה שלא כדין) בעד תקופת שהותו כאמור.
... ".

9. התובעת הינה בבחינת "שוהה שלא כדין", כהגדרת המונח בסע' 13 לחוק הכניסה לישראל.
בהתאם להוראות סע' 2א לחוק הביטוח הלאומי אין לראות בה כתושבת ישראל "לעניין חוק זה".
בהתאם להוראת סע' 324ב לחוק הביטוח הלאומי, אין התובעת זכאית לתשלום גמלאות מכח החוק בגין תקופת שהייתה בישראל שלא כדין.
משכך, מבחני מרכז החיים אינם רלבנטיים לגבי התובעת.

10. הודעת הנתבע בסיכומים מיום 2/5/10 לפיה "אין הנתבע חולק על זכותה של התובעת כי שאלת תושבותה תידון בפני כב' ביה"ד..." מצביעה על הסכמתו כי שאלת התושבות תמשיך להתברר בפני בית הדין, בשונה מעמדתו המקורית, כפי שהוצגה בדיון מיום 14/10/09, לפיה בקשת התובעת להכיר בה כתושבת ישראל איננה יכולה להתנהל בבית הדין, מאחר ובשלב זה אין לתובעת תביעות כלשהן.
אין ללמוד מהודעה זו על ויתור הנתבע על טענות מקדמיות בשאלת התושבות ועל הסכמתו לכך כי השאלה תוכרע על פי מבחני הפסיקה בדבר מרכז החיים ומגורי קבע.11. איננו מקבלים את טענת ב"כ התובעים לפיה אין להחיל על התובעת 1 את הוראות סע' 2א ו-324ב לחוק הביטוח הלאומי, נוכח מועד חקיקתן.
אין לראות בהוראות סעיפים אלה בבחינת שינוי מהותי במצב המשפטי, שיש בו כדי לפגוע בזכויותיה של התובעת 1.
מדובר בסעיפים אשר עיגנו בחקיקה את הוראות הדין כפי שפורשו עוד קודם לכן בפסיקה (דב"ע נג/ 20-04 המל"ל נ' ג'ברין אבו האני פד"ע כו 122).


12. כך גם אין לקבל את הטענה לפיה אין ללמוד על הגדרת המונח "תושב" לצורך חוק הביטוח הלאומי, מההגדרות שנקבעו לעניין זה בחוק הכניסה לישראל ו/או חוק מרשם אוכלוסין. זאת מכיוון שהוראת סע' 2א לחוק הביטוח הלאומי מפנה במפורש להוראות סע' 13 לחוק הכניסה לישראל, להגדרת "שוהה שלא כדין".סוף דבר
13. לאור הוראות חוק מפורשות כמובא לעיל, טענת המוסד לביטוח לאומי מתקבלת.
התביעה נדחית.

לצדדים זכות ערעור על החלטה זו, לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 יום ממועד קבלתה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון