אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה:

זו תביעה לתשלום קצבת הבטחת הכנסה.


להלן עובדות המקרה:

1.          התובע קיבל הבטחת הכנסה החל מחודש 5/97 עד חודש 9/08.

2.        בתאריך 11.1.09 הודיע הנתבע לתובע כי נוצר חוב על שמו בסך של 317,826 ₪ על תשלומים שלא הגיעו לו עפ"י חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), בגין הכנסות מנכסים החל מחודש 4/97.

3. מתעודת עובד ציבור שהוגשה לביה"ד מיום 20.1.11 מטעם הנתבע, עולה כי התובע לא הצהיר בתביעתו לגמלת הבטחת הכנסה על נכסים נוספים שבבעלותו, וממידע שהתקבל בחודש 7/08 התברר כי בבעלות התובע שתי חנויות המושכרות לאחרים ודירה נוספת, בה מתגורר בנו, מוחמד יוסף סופי.
עוד צוין כי מאחר והתובע לא המציא מסמך המעיד על העברת הזכויות בחנויות ובדירה לידי בנו, לרבות – יפוי כח בלתי חוזר או רישום פורמאלי במס רכוש, מדובר בנכס השייך לתובע.
לאור האמור, נוצר חוב על שם התובע בגין התקופה מחודש 4/97 עד 9/08, בהתאם להערכת שמאי את שווי החנויות בקומה הקרקע, ושווי זכויות הבניה בדירת הבן, על סך של 125,379 ₪.

4. בחודש 7/09 התובע הגיש תביעה נוספת לנתבע לתשלום קצבת הבטחת הכנסה, ותביעתו אושרה מחודש 1.6.09 עד חודש 3/10, מועד הגיעו לגיל זקנה, כאשר במסגרת תשלום הקצבה נלקחה בחשבון הכנסתו של התובע מהחנויות ודירת הבן בסך של 2,294 ₪. לפיכך, סך הגמלה ששולמה לתובע עמדה על סך של 495 ₪ בלבד.

5. התובע טוען כי הקרקע עליה בנוי הבניין בן ה- 3 קומות שייך למנהל מקרקעי ישראל שקיבל אביו ללא רישום זכויות. לאחר פטירת האב, התובע ואחיו חילקו ביניהם את הקרקע, כך שחלקו של התובע כלל את הקרקע עליה בנוי הבניין, נשוא המחלוקת בתיק זה. התובע בנה את ביתו בקומה הראשונה ללא היתר וללא העברת זכויות, ובנו של התובע שיפץ את קומת הקרקע והשכיר את שתי החנויות (מרפאה וחנות צילום), ובנה את ביתו בקומה השלישית, וזאת ללא היתרים ו/או העברת הזכויות.

6. לטענת התובע הדירה בקומה השנייה והחנויות בקומת הקרקע שייכות לבנו, מוחמד. הסכמי השכירות נערכים ונחתמים עם בנו, דמי השכירות משולמים לבנו, ועל כן, אין לקחת בחשבון את ההכנסות מנכסים אלו בכל הנוגע לזכאותו ואופן חישוב גמלתו של התובע להבטחת הכנסה.

7. הנתבע מנגד טוען כי, לא הומצא כל מסמך המעיד על העברת הזכויות בחנויות בקומת הקרקע ובדירה בקומה השנייה לידי בנו של התובע. כמו כן, לא הומצאו כל ראיות כי בנו של התובע שיפץ את החנויות בקומת הקרקע מחשבונו הפרטי, אלא רק לגבי עלויות הבניה של דירת המגורים בקומה השנייה. לפיכך, נלקחו בחשבון רק זכויות הבניה ולא שווי עלויות הבניה של דירת בנו של התובע.

על כן, לטענת הנתבע יש לראות בתובע כבעלים בפועל של הנכס, וכל עוד לא הועברה זכות החכירה מהתובע לבנו, מוחמד, במנהל מקרקעי ישראל התובע הוא המחזיק הבלעדי בנכסים בקומת הקרקע ובזכויות הבניה בדירת הבן.
הנתבע מוסיף וטוען כי, אין בהסכמי השכירות שהוצגו בביה"ד בנוגע לחנויות בקומת הקרקע בכדי להעיד כי הנכסים אינם שייכים לתובע.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן –

8. תכליתו של חוק הבטחת הכנסה, היא להבטיח הכנסה מינימאלית לאדם שאין ביכולתו לעבוד ולהתפרנס כדי מחייתו מטעמים שאינם תלויים בו, כעיקרון הנובע מזכותו של האדם לכבוד.
(ראה עב"ל 332/09 המל"ל נ' ג'בארין מוחמד אמין , ניתן ביום 14.12.10).

9. התובע טען, בין היתר, כי בנו בנה את דירתו בקומה השנייה, ועל כן הדירה היא בבעלותו.
אין לקבל טענתו זו של התובע.
לאור לשון סעיף 12 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, גם אם בנו של התובע בנה באופן בלתי חוקי את דירתו בקומה השנייה, הדירה הינה בבעלותו של התובע בכוח בעלותו על הקרקע עליה בנוי הבניין.
(ראה פס"ד עב"ל 332/09 הנ"ל).

10. כמו כן, התובע לא המציא כל ראיה המעידה על העברת הזכויות בקומת הקרקע ו/או בקומה השנייה לידי בנו, מוחמד, וזאת לא בדרך של רישום הזכויות במנהל מקרקעי ישראל, יפוי כח בלתי חוזר או בדרך של עריכת הסכם בכתב בינו לבין בנו.
אין בהסכמי השכירות שנערכו ונחתמו בין שוכרי החנויות בקומת הקרקע ובין בנו של התובע בכדי להוכיח כי בנו של התובע הינו הבעלים של החנויות.

בעניין זה, נקבע כבר בדב"ע נג/ 215- 04 מנסור סובחי נ' המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך א (2) 674 כי -
"מבוטח שנותן לבניו להשתמש בנכס, אך לא פעל כדי להעבירו ונשאר בעל המקרקעין עדיין נחשב כבעל הנכס לצורך חוק הבטחת הכנסה"

11. התובע טען בעדותו בביה"ד, כי מאחר והקרקע לא הייתה כלל בבעלותו, אלא בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, לא יכול היה להעביר את הזכויות לידי בנו, מוחמד.
אף אם נקבל את טענתו זו של התובע, הרי שעדיין היה באפשרות התובע לערוך הסכם בכתב עם בנו לצורך העברת הזכויות בקומת הקרקע ובקומה השנייה של הבניין.
בנו של התובע, מוחמד יוסף, העיד כי אכן נערך ונחתם הסכם עם אביו לצורך העברת הזכויות בבניין לידיו, אולם הסכם כאמור לא הומצא לביה"ד.
(ראה פרוטוקול דיון מיום 24.1.11 עמ' 10)
יתרה מזאת, התובע עצמו העיד כי לא נערך כל הסכם עם בנו, ולא ניתן יפוי כח בלתי חוזר לבנו לצורך העברת הזכויות בבניין.
(ראה פרוטוקול דיון מיום 24.1.11 עמ' 6-7).

אשר על כן, אנו קובעים כי התובע לא עמד בנטל להוכיח כי פעל על מנת להעביר את הזכויות בקומת הקרקע ובקומה השנייה לידי בנו, מוחמד יוסף.

12. בנוסף, צודק הנתבע בטענתו כי התובע לא המציא כל ראיה כי שיפוץ החנויות בקומת הקרקע נעשה מחשבונו הפרטי של בנו.
13. אשר על כן, לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי החלטת הנתבע לקחת בחישוב זכויות התובע, בהתאם לחוק הבטחת הכנסה, את שווי החנויות בקומת הקרקע ושווי זכויות הבניה בדירת בנו, נתקבלה כדין.

לפיכך, דין התביעה דנן – להידחות בזאת.

14. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון