אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי קבלת תשובה להשגה בארנונה תוך 60 יום :

זהו ערעור על החלטת ועדת הערר לארנונה של המועצה המקומית שבי ציון בערר לשנת 1998 אשר הגישה המערערת ביום 6.8.98.
הטענה המרכזית של העוררת בפני ועדת הערר היתה, כי יש לראות את השגתה כאילו התקבלה וכי הודעת המשיב על דחיית ההשגה, בטלה.

הטענה מסתמכת על סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו1976-. סעיף זה קובע, שאם לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום על השגה שהוגשה לו "יחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה". אין מחלוקת על כך שהשגת המערערת נשלחה בדואר רשום ביום 25.3.98 וההתקבלה בידי המשיב ביום 27.3.98.
התשובה להשגה התקבלה בידי ב"כ המשיב מיום 7.7.98. על המעטפה מופיעה חותמת המאשרת לכאורה שהתשובה נשלחה ביום 6.7.98, הרבה לאחר תום 60 הימים הקבועים בסעיף 4(ב) הנ"ל.

אין מחלוקת על כך שהמשיב לא ביקש מהועדה הארכת מועד להגשת ההשגה לפי האמור בסעיף 4(ב) הנ"ל.
בפני הועדה וגם בפני, נטען מטעם המשיבות, כי מנהלת הארנונה, שלחה בעצמה (ולא ע"י שליח), כבר ביום 18.5.98 את התשובה להשגה ולא ברור למשיבות כיצד אירע הדבר שהוטבעה על המעטפה חותמת של יום ה- 6.7.98 ולכן סבורות המשיבות שלא חלף לו המועד הקבוע בסעיף 4(ב) לחוק הנ"ל.
יצוין, כי על מכתב ההחלטה בהשגה מופיע תאריך 18.5.98.

ועדת הערר, קבעה:ב
"בניתוח העדות שנמסרה ב- 28.2.00 מוצאת הועדה שתאריך חותמת הדואר מה- 6.7.98 הינו הסימוכין המבוסס ביותר במכלול התאריכים שהוצגו בפניה. יחד עם זאת מצאה הועדה בעדות ובנאמר בחקירה מה- 28.3.00, שבהחלטה תתכננה תקלות שיגרמו לכך שהמכתב נשלח זמן רב לאחר שהונח בדואר. בעקבות התכנות זו אין הועדה מוצאת בסיס להטלת מלוא האחריות לאיחור בתשובה להשגה על מנהלת הארנונה".

לצערי, החלטת הועדה, אינה ברורה.
מחד, היא מתיחסת לחותמת הדואר של ה- 6.7.98 כאל "הסימוכין המבוסס ביותר במכלול התאריכים שהוצגו בפניה", ואם כך הדבר הרי לכאורה מאזן ההסתברויות נוטה לכך שאכן המכתב נשלח רק ביום 6.7.98. מן הצד השני, לא שללה הועדה את האפשרות ש"תיתכנה תקלות שיגרמו לכך שהמכתב נשלח זמן רב לאחר שהונח בדואר" ומכאן, שלא שללה את גירסת מנהלת הארנונה שהיא שלחה את התשובה במועדה ושאירעה תקלה בדואר בעיכוב המכתב.

המסקנה של הועדה שכאילו "חילקה את האחריות" בין הדואר לבין מנהלת הארנונה, היא תמוהה וקשה לעמוד על משמעותה.

עם זאת, אין בדעתי לקבל את הערעור בנקודה זו. אנמק את עמדתי:ו
בשים לב לכך שלזכות מנהלת הארנונה עומדת חזקת התקינות, הרי הנטל להוכיח שההחלטה בהשגה נשלחה באיחור - חל על המערערת, ובשים לב לכך שאמינותה של גירסת המשיבים לא נשללה ומאחר והועדה קבעה ש"בהחלט תיתכנה תקלות שיגרמו לכך שהמכתב נשלח זמן רב לאחר שהונח בדואר" ושעל מכתב התשובה להשגה מופיע תאריך 18.5.98 - נראה לי, כי המערערת לא הצליחה (בהסתמך רק על תאריך החותמת ותאריך הקבלה) לסתור את חזקת התקינות.

לפיכך, יש לדחות נימוק זה של הערעור.

המערערת העלתה גם טענות כנגד החלטת ועדת הערר לגופו של ענין.
הטענה של המערערת הן בהשגתה והן בפני ועדת הערר היתה, כי סיווג הנכס בצו המיסים לפיו הוגדרו 6,130 מ"ר מהנכס כבנין המשמש לבית מלון או בית הבראה,אינו כדין.

ועדת הערר בהתיחסה לטענה זו אומרת "שהמערערת לא הוכיחה כל פעילות בסטטוס הנכס ביחס למצבו שבשנים 95 עד 97, לגבי תקופה זו חל פסק הדין (סימוכין 3 בו נדחו טענות המערערת)".

פסק הדין אליו מתייחסת ועדת הערר, הוא פסק הדין בתיק המר' 11194/97 ה"פ 4226/97 של בימ"ש השלום בחיפה.בתובענה הנ"ל, נתבקש ע"י חליפתה של המערערת (קופ"ח הכללית) פסק דין המצהיר כי היא פטורה מתשלום הארנונה עבור הנכס.

בפתח הדיון באותו הליך הגיעו הצדדים להסכמה בדבר העובדות. בין היתר, נקבע שם כי "הנכס נשוא התיקים שימש במשך שנים כבית הבראה ואח"כ כמעון עולים, מיום 1.1.94 הינו נטוש ולא נעשה בו כל שימוש". בשנת 1994 נתנה המועצה לחליפתה של המערערת פטור עבור נכס ריק למשך 6 חודשים.
עוד הוסכם, כי כל הכרעה בתיק זה, תתיחס בין היתר לשנים 95-97 כל עוד הנכס בבעלות קופ"ח ונקבע שהנכס עדיין בבעלות הקופה והמשיבה שלחה לקופה דרישת תשלום גם לשנת 98.

טענתה המרכזית של הקופה באותו הליך היתה, כי היא זכאית לפטור מכוח הוראת סעיף 5(ז) לפקודת מיסי העיריה ומיסי הממשלה (פטורים) 1998 (להלן:נ "להלן:ב "הפקודה"), או לחילופין היא פטורה מכוח הוראות סעיף 5(י) או 4(א) או 3(א) לפקודה.

ביהמ"ש קבע שהקופה אינה נהנית מהוראות הפטור עפ"י הפקודה.

לדעתי, צודקת המערערת בטענתה, כי אין פסק הדין האמור נוגע לעניננו.
פסק דין זה, עוסק אך ורק בשאלה אם עומד למערערת פטור לפי הוראות הפקודה ואילו טענות העוררת בכתב הערר ובהשגה נגעו לסיווג של הנכס בהנחה שהוא חייב בארנונה.
עמדת המערערת היתה, שאין לחייב אותה בארנונה לפי הסיווג של בנינים המשמשים כמלון או בית הבראה, אלא יש לסווג את הנכס כבית מגורים.
לשאלה זו לא התיחס פסק הדין.
כמו כן, המערערת לא חלקה על מימצאים עובדתיים בפסק דין זה ואין היא מבקשת לחזור מהסכמותיה לעובדות, כפי שהן מופיעות בפסה"ד ואין הוא יכול להוות השתק פלוגתא.
אמנם, בפיסקה 20 לפסה"ד נאמר "הנני קובע כי על הקופה לשלם למועצה את הסך שנקבע בת"א 6700/96, דהיינו עליה לשלם למועצה בגין ארנונה כללית לשנת המס 95 סך של 135,657 ש"ח", אך פסק הדין בת"א 6700/96 לא הומצא לי ועל פני הדברים גם לא הומצא לועדה ואינני יודע אם יש בו קביעות באשר לסיווג.
מי שמבקש להסתמך על מעשה בית דין, חייב להתכבד ולהוכיח בפני ביהמ"ש את פסק הדין שעליו הוא מסתמך ואין די באיזכורו של פס"ד בתוך פס"ד אחר כדי לעמוד בנטל זה.
אשר על כן, אני מחזיר את הדיון לועדת הערר ע"מ שתקבע באופן עצמאי וללא התיחסות לפסה"ד שאוזכר לעיל וגם לא לפסה"ד בת"א 6700/96, אם יש ממש בטענות המערערת באשר לסיווג.

אינני סבור שבשלב זה יש לאפשר למשיבה לערוך "מקצה שיפורים" ע"י המצאת פסה"ד בת"א 6700/96, גם אם יש בו ממצאים שהם רלבנטיים לנשוא המחלוקת.

גם אם המערערת לא הגישה השגות לגבי שנות מס קודמות, אין בכך ולא כלום, שכן כידוע כל שנת מס עומדת בפני עצמה.

בנסיבות הענין, שבו נדחה חלק מהערעור וחלק התקבל, אני סבור שעל כל צד לשאת בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון