דמי לידה בחל''ת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דמי לידה בחל"ת:

השופט מורל:נ
.1ערעור על פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (מז/87-0, השופט הראשי אזולאי - דן יחיד).

.2העובדות, כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין קמא, הן:ב
א) המשיבה עבדה כמורה ויצאה לחופשה ללא תשלום (להלן - חל"ת) ביום 1.9.1985, כשנת שבתון במסגרת קרן ההשתלמות של המורים; ב) המשיבה הרתה אחרי 1.9.1985וילדה ביום .29.6.1986

.3המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) סירב להיענות לתביעת המערערת לתשלום דמי לידה. המוסד נימק את סירובו בכך שביום שהפסיקה לעבוד ויצאה לחל"ת, לא היתה התובעת בהיריון, ולכן אי אפשר להחיל עליה את תנאי הזכאות לפי סעיף 98לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח - 1968(להלן - החוק), שכן אלה נקבעים לפי "היום הקובע" כהגדרתו בסעיף 96לחוק.

.4בית-הדין קמא דחה את טענת המוסד וקיבל את תביעת המשיבה, הנימוקים לכן היו:ו
"תנאי הזכאות לדמי לידה קבועים בסעיף 98(א) לחוק. ואילו המושג 'יום קובע' בסעיף 96לחוק, הינו מושג המוגדר בחוק, שהשלמתו הנורמטיבית קבועה בהוראות הנורמטיביות של החוק, ואין בהגדרה כשלעצמה כדי לקבוע הוראה נורמטיבית...
במקרה הנדון ניתן לראות לדעתי את יום שהיה תוך חודשיים מיום היציאה לחופשה ללא תשלום, שאותה רואים כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח כ"יום הקובע", ובכך התקיימו תנאי הזכאות לפי סעיף 98(א) האמור".

5. טענת בא-כוח המוסד שהגדרת 'היום הקובע' ביום שבו הפסיקה התובעת לעבוד בהיותה בהריון, שוללת אפשרות לזכאות אם המבוטחת הרתה בעת היותה בחופשה ללא תשלום, מרוקנת את הוראות סעיף 98(ב) (3)... לדעתי המשמעות של ראיית שני החודשים הראשונים של החופשה ללא תשלום בתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח, כמוה כראיית שני חודשים אלה כעבודה לכל דבר ועניין...
במקרה הנדון, ניתן לראות לדעתי את יום ההיריון שהיה תוך חודשיים מיום היציאה לחופשה ללא תשלום, שאותם רואים כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח כ'יום קובע', ובכך התקיימו תנאי הזכאות לפי סעיף 98(א) האמור".

.6נראה לנו שבית הדין קמא נתפס כאן לטעות. יש להבחין בין "היום הקובע" לבין "תקופת אכשרה". "יום קובע" הוגדר בסעיף 96לחוק, ואין לתת למלים אלה בסימן ג בפרק ד לחוק כל פירוש אחר. אם המשיבה, בעת שהפסיקה לעבוד, לא היתה בהריון אין "יום קובע" לגביה.
"תנאי הזכאות" בסעיף 98קובעים זכאויות שונות לפי תקופות אכשרה שונות, כאשר כל תקופת אכשרה נמנית לאחור מ"היום הקובע". כאמור, אין למשיבה "יום קובע" כמשמעותו בסעיף 96לחוק, ולכן אין כל אפשרות למנות תקופת האכשרה, ומכאן שאין גם זכאות.
שני החודשים, בסעיף 98(ב) (3) לחוק, נלקחים בחשבון אך ורק לעניין סעיף 98(א) לחוק, ואין להם ולא כלום עם ההגדרה של "היום הקובע" לפי סעיף 96לחוק.

.7הערעור מתקבל.

.8אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי לידה בחל''ת

 2. דמי לידה לעצמאית

 3. דמי לידה מטעמי צדק

 4. דמי לידה לאם מאמצת

 5. דמי לידה לעובד עצמאי

 6. דמי לידה בשנת שבתון

 7. תביעה להפרשי דמי לידה

 8. דמי לידה לבעלת שליטה

 9. דחיית תביעה לדמי לידה

 10. דמי לידה לעובדת עצמאית

 11. דמי אבטלה לאחר דמי לידה

 12. דמי לידה לעובדת אצל האב

 13. חישוב דמי לידה לעצמאית

 14. אישה שלא עבדה לפני הלידה

 15. בסיס השכר לחישוב דמי לידה

 16. דמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 17. עבודה בעסק משפחתי דמי לידה

 18. משכורת לצורך חישוב דמי לידה

 19. יחסי עובד מעביד - דמי לידה

 20. תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה

 21. אחרי כמה זמן מקבלים דמי לידה

 22. דמי לידה לעובדת אצל בן משפחה

 23. תלושי משכורת לתביעת דמי לידה

 24. דמי לידה לאישה שעבדה אצל אביה

 25. "משכורת אחרונה" לחישוב דמי לידה

 26. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי לידה

 27. זכאות לדמי לידה לעובדת בהתנדבות

 28. זכאות לדמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 29. פיטורים לפני לידה זכאות לדמי לידה

 30. דמי לידה לאישה שעובדת בעסק של בעלה

 31. פיגור בתשלום ביטוח לאומי - דמי לידה

 32. עבודה כשכיר אצל בן הזוג - דמי לידה

 33. דמי לידה לאישה שעבדה אצל קרובי משפחה

 34. התחלת עבודה בהריון - זכאות לדמי לידה

 35. דמי לידה - עבודה בחברה בבעלות קרוב משפחה

 36. שלילת דמי לידה עקב פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 37. דחיית תביעה לדמי לידה בהעדר יחסי עובד מעביד

 38. ביטוח לאומי אישר בהתחלה דמי לידה ואחר כך "התחרט"

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון