הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום:
 
השופט יגאל פליטמן
 
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (בל 2316/00; השופט מיכאל שפיצר כדן יחיד), לפיו נדחתה תביעת המערערת לתשלום גימלת השלמת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - החוק).

2. העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין האזורי בפסק דינו:
 
א. "התובעת גרושה ואם לילדה קטינה, אור שמה, מתגוררת עם בתה בשכירות בנהריה בקומה השניה שבביתו הפרטי של מר X".נ
 
ב. "מר X, נכה צה"ל בשיעור 100% גרוש החי בגפו, מעסיק את התובעת כסייעת ועוזרת בכל הנוגע לחבישת פצעים, ליווי בעגלת נכים, בישול, כביסה, קניות ושאר תיפקודי בית ועזרה הנוגעים למר X (להלן - המעביד)".ב
 
ג. גירסת המערערת, כי היא עובדת 4 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, בשכר חודשי של 1,440 ש"ח, המחושב, (על פי עדות המעביד), על פי שכר המינימום לשעה - לא נתקבלה על ידי בית הדין.ו
 
בית הדין קבע, כי עולה, ש"נוכחותה של התובעת חיונית עבורו (עבור המעביד, י.פ.) במשך רוב שעות היום ואין זה סביר שתיפקודה כפי שמפורט בכתב התביעה, בתצהירים ובעדויות הצדדים, מגיע כדי 4 שעות יומיות בלבד". ההיפך הוא הנכון, וביחוד נוכח עדות המערערת עצמה בחקירה נגדית, כי "כשמר X זקוק לי, אני נמצאת, אני עומדת לרשותו".נ
 
לאור האמור, נפסק ששכר עבודתה האמיתי של המערערת גבוה מהסכום שהצהירה עליו כשכרה.ב
 
ד. "בבעלותו של מר X שני רכבים; האחד רכב מדינה רפואי מסוג ביואיק והשני רכב פיז'ו גיר רגיל, אשר נרכש על ידי מר X (להלן - הרכב)."
 
הרכב נמצא בשימושה הפרטי של המערערת לצורכי העבודה, אך גם "ביום יום שלא במסגרת העבודה" לקניות וסידורים. לפיכך שמה של המערערת צוין בתעודת פוליסת ביטוח הרכב.ו
 
ה. הכנסותיה של המערערת כללו בנוסף לשכר עבודה, גם דמי מזונות בסכום של 1,077 ש"ח לחודש, וסיוע ממשרד השיכון בסך של 1,100 ש"ח לחודש עבור שכירת הדירה בקומה השניה בבית המעביד. בגין שכירת אותה הדירה שלמה המערערת למר X שכר דירה בשקלים בשווי של 320$ לחודש (על פי דברי באת כוחה בעת הדיון בערעור).נ
 
3. בפסק דינו דחה בית הדין האזורי את תביעת המערערת משני טעמים: הראשון - בגין השימוש ברכב המעביד. השני - בגין הכנסותיה: ממשכורת, ההטבה בגין השימוש ברכב, דמי המזונות והסיוע ממשרד השיכון.ב
 
4. עיקרי טיעונה של ב"כ המערערת היו:
 
א. לא היה מקום לדחיית התביעה מחמת שימוש ברכב.ו
 
ב. לא היה מקום לקבוע, כי שכר המערערת גבוה מ-1,440 ש"ח לחודש.נ
 
ג. קבלת הסיוע ממשרד השיכון אינה שוללת זכאותה להשלמת הכנסה.ב
 
 
5. עיקר טיעונה של ב"כ המוסד היה, כי בדין נדחתה תביעת המערערת בשל הכנסותיה השוללת זכאות לגימלה.ו
 
6. אשר לדעתנו:
 
א. בנסיבות המקרה מתעוררת שאלת זכאות המערערת לגימלת השלמת
הכנסה לתקופה מ-1.10.99 ועד 1.5.00 - המועד בו נשלח אליה מכתב הדחיה.נ
לגבי בחינת הזכאות לתקופה זו - אין מקום להתערב בעובדות המקרה כפי שנקבעו על ידי בית הדין האזורי לאחר ששמע את העדים והתרשם מעדותם.ב
 
ב. לא היה מקום לדחיית הערעור מחמת שימוש ברכב, באשר יש לאבחן, בין שימוש שעושה העובד ברכב המעביד המשמשו גם לצרכיו הפרטיים, לבין שימוש ברכב לצרכים פרטים בלבד אצל מי שאיננו עובד. בעוד שאצל מי שאיננו עובד - מן הראוי להתייחס לרכב כאל "נכס" על פי סעיף 9 לחוק ותקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ד-1982; הרי שלגבי עובד המשתמש ברכב המעביד גם לצרכיו הפרטיים - ככל שטובת הנאה זו לא הובאה בחשבון בחישוב במשכורת מן הראוי לתרגמה לתוספת שכר ואם ברכב צמוד מדובר - שיעורה של אותה טובת הנאה צריך להיות כשיעור זקיפת ההטבה ביחס לאותו הרכב.ו
 
מעובדות המקרה כפי שקבען בית הדין האזורי, עולה, כי ניתן למערערת למעשה רכב צמוד וכיוון שהוא שימש אותה לכל צרכיה - צוין שמה בפוליסת הביטוח שהוצאה לו.נ
 
ג. יפה נהגה ב"כ המוסד בכך שהסכימה, כי אין לכלול בהכנסות המערערת, את הסיוע לתשלום שכר דירה שקיבלה ממשרד השיכון.ב
 
כשם שלגבי תובע, המשכיר דירתו ושוכר דירה אחרת - אין מתחשבים בהכנסתו מדמי שכירות, כל עוד אין היא מעבר לחיובו בתשלום שכר דירה; כך גם במקרה שלפנינו - אין להתחשב בסיוע לשכר דירה שקיבלה המערערת ממשרד השיכון, שהפחית במעט משכר הדירה שהיה עליה לשלם למר X.ו
 
כאן המקום לשוב ולהתריע על כך, כי על פי סעיף 24(א) לחוק - "השר רשאי לקבוע בתקנות כללים, מבחנים ותנאים בדבר השתתפות אוצר המדינה בהוצאות לשכר דירה ... וגו'"; אלא שעד היום למגינת לב ולמעלה מ-20 שנה מאז חוקק החוק - טרם הותקנו תקנות אלה.נ
 
ד. לגבי שיעור משכורתה של המערערת - יש לקבל גירסתה וגירסת מעבידה, כי סוכם ביניהם על תשלום שכר מינימום לשעה; אולם באשר להיקף המשרה, ברי על פי המסכת העובדתית, כי היא עבדה במשרה מלאה. לאור זאת יש לקבוע בנסיבות המקרה, כי שולם לה שכר המינימום החודשי עבור משרה מלאה כפי שהיה לתקופה שמ-1.10.99 ועד 1.5.00.ב
 
ה. דומה, שמכלול הכנסותיה של המערערת ממשכורת, דמי מזונות וזקיפת הרכב - שוללת זכאותה להשלמת הכנסה לתקופה נשוא המחלוקת, מ-1.10.99 ועד 1.5.00. אולם, ככל שהמערערת סבורה אחרת - היא רשאית לפנות לפקיד התביעות בקשר לכך, על מנת שיערוך לה חישוב מדוקדק על פי האמור. אם אותו חישוב לא יניח דעתה - היא תהא רשאית להגיש בגינו תביעה חדשה לבית הדין האזורי, בה תטען כי חרף הכנסותיה עדיין נותרה לה זכאות לגימלה.ו
 
7. סוף דבר - דין הערעור להידחות ללא צו להוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון