הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, שאומצה בתקנה 129(3) לתקנות בית הדין לעבודה קובעת, כי: "עורך דין המייצג בעל דין רשאי להמציא לבית המשפט באמצעות פקסימיליה, כתב בי-דין שהיקפו אינו עולה על חמישה עמודים ...; על המצאת כתבי בית-דין כאמור יחולו הוראות תקנה 497א בשינויים המחוייבים."
תקנה 497א(ג) הנ"ל קובעת: "הוראות תקנה זו לא יחולו על כתב בי-דין הראשון בתיק בין אותם בעלי דין".

תקנה 497א עוסקת אמנם בהסדרת היחסים שבין עורכי-הדין לבין עצמם בכל הנוגע להמצאת כתבי בי-דין, אולם תקנה 497ב מחילה את הוראותיה אף על המצאה לבית המשפט. על פי תקנה 497א(ג), על כתבי בי-דין הראשונים בתיק נמנית אף "בקשה בכתב שהוגשה לפני הגשת כתב תביעה או ערעור". משכך ברי, כי אף המצאה של בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור, באמצעות הפקסימיליה, אינה המצאה כדין על פי התקנות.נ

הטעם העומד בבסיס תקנות 497א ו - 497ב הוסבר לאחרונה על ידי בית המשפט העליון כדלקמן:
 "להוראה בעניין כתב בי-דין ראשון בתיק, שלא ניתן להגישו באמצעות פקסימיליה, יש הגיון תפקודי ארגוני. בעת פתיחתו של תיק במזכירות נקבע לו מספר. כל התייחסות מאוחרת נעשית על פי אותו מספר שנקבע בעת הפתיחה. בשעת הגשה באמצעות הפקסימיליה לא ניתן מספר לתיק ועל כן עלולים להיגרם קשיים מנהלתיים בהמשך. יתרה מזאת, הגשתו של הליך מחייבת תשלום אגרה. אם האגרה אינה משולמת, אין לקבל את ההליך לרישום....במקרה זה היום בו שולמה האגרה נחשב כיום ההגשה" (רע"א 4086/01 אלדר צוראל חברה להשקעות ולבניין בע"מ נ' אבישי אפרתי, ניתן ביום 27.11.2002.)
 
בפסק הדין שיצא מלפני בית דין זה בעניין פריד-למפיטר (בש"א 1253/01 פריד-למפיטר – המוסד לביטוח לאומי, ניתן 4.12.2001.) חל היום האחרון להגשת ערעור ביום 4.3.2001. המערער הגיש לבית הדין את כתב הערעור באמצעות הפקסימיליה במועד זה, ולמחרת היום הגיע שליח מטעמו והגיש את הערעור במזכירות בית הדין. נפסק, כי אמנם הערעור הוגש באיחור בן יום אחד, שכן המצאה באמצעות הפקסימיליה אינה המצאה כדין, אך בית הדין החליט ש"לא לעמוד על קוצו של יום" ודחה את הבקשה לסילוק הערעור על הסף.ב

בהחלטתה של הרשמת איש שלום בעניין הרב אליהו דיין (בש"א 1432/02 הרב אליהו דיין - מדינת ישראל, ניתנה ביום 7.10.2002.) נקבע, כי אמנם המצאת כתב בי-דין הראשון באמצעות הפקסימיליה אינה המצאה כדין על פי התקנות, אולם מאחר ועובר למתן פסק דין פריד-למפיטר נהגה מזכירות בית דין זה לקבל אף את כתבי בי-דין הראשונים בתיק באמצעות הפקסימיליה, אין למחוק את הערעור.ו
כפי שעולה מקביעות אלה, מגמתו של בית דין זה היא אכן לברר את העניינים הבאים בפניו לגופם, ואין הוא ממהר לסלקם על הסף בשל איחור קל בהגשתם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון