החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

נטען כי למשיבים זכות השבה של כספים שקיבל המבקש לפני ביטול פסק הדין.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר כספים לאחר ביטול פסק דין:

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה (מר עיסא סעיד)
מתאריך 1.2.95 שניתנה בתיקי הוצל"פ 3085/82, . 4184/85
העובדות הצריכות לעניין:ו
.1בין הצדדים ניטשה מערכה ארוכת ימים ומרובת הליכים משפטיים שהתנהלו בפני
כל מערכות המשפט, מלשכת ההוצאה לפועל ועד לבית המשפט העליון.
על כן, לא אתייחס להלן לתולדות הסכסוך בין הצדדים, אלא אתמקד בעובדות
הצריכות להליך שמונח בפני.
.2נקודת המוצא לדיון שמתקיים לפני הינו פסק דינו של בית המשפט העליון אשר
קיבל את ערעור המשיבים (ע"א 4012/96), אשר נקבע בו בזו הלשון:נ
"בסכום הדברים דעתנו היא כי דין הערעור להתקבל. בטל פסק דינה של הערכאה קמא בת.א 1701/89 על תוצאותיו בסעיף 32לו. פסקי הדין שאישרו את הסכם הפשרה בת.א 944/84 בבית המשפט המחוזי ובע.א 294/86 בבית המשפט העליון, נשארים על כנם ועימם נשארת על כנה החלטת השופט ביין בבר"ע 405/89 של בית משפט קמא"
(עמ' 13לפסק דינו של כב' השופט גולדברג, שאליו הצטרפו כב' השופט חשין וכב' הנשיא ברק).
יוצא כי לצורך הדיון שמונח שפנינו, היחסים המשפטיים בין הצדדים מתבססים על
הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים בת.א 944/84, אשר אושר בבית המשפט העליון במסגרת ע.א 294/86. וכן עומד על כנו פסק דינו של כבוד השופט ביין
בבר"ע 405/.89
.3כבוד השופט ביין קבע בפס"ד בבר"ע 405/89, כי, עקרונית, קיימת
למשיבים זכות השבה של כספים שקיבל המבקש לפני ביטול פסק הדין המחייב את המשיבים, ובשל כך, הוא נתן הוראות לראש ההוצאה לפועל, בכדי לדון בזכות המשיבים להשבה.
.4במסגרת סמכותו של ראש ההוצאה לפועל, הוא ביקש הבהרה לגבי הוראות הפעולה
שניתנו ע"י כב' השופט ביין, בבר"ע 405/89, וכב' השופט ד"ר ביין נתן החלטה ביום 1.3.92, המבהירה את הפעולות שעל ראש ההוצאה לפועל לבצע.
.5כמו כן, בדיון שהתקיים בפניי בתאריך 26.1.94במסגרת בר"ע 1316/96,
להחזיר את התיק לראש ההוצאה לפועל, כדי לדון בשאלת זכות ההשבה של כספים
שקיבל הבנק מתוכניות החסכון.
על סמך פסק דינו של כב' השופט ביין ולפי הנחיותיו, נתן ראש ההוצאה לפועל את החלטתו נשוא הערעור, והחליט כי יש להשיב למשיבים את הכספים אשר הועברו מחסכונות הערבים לחשבון המשיבים.
מכאן הערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל.
טענות הצדדים:ב
תמצית טענותיו של ב"כ המבקש מסתכמת בכך, כי ראש ההוצאה לפועל טעה כשהחליט כי קמה למשיבים זכות השבת כספים שהועברו לחשבונה של המשיבה מס' 1, לגישתו, זוהי חריגה מסמכות שהוקנתה לו בהחלטת כבוד השופט ביין ובניגוד לה.
מנגד, טען ב"כ המשיב כי בית המשפט העליון קבע כי החלטת כבוד השופט ביין היא הקובעת לעניין המצב המשפטי כיום בין הצדדים, וראש ההוצאה לפועל החליט החלטתו על פי הנחיות שקיבל מבית המשפט המחוזי ולאחר עיון ודקדוק מעמיק בטענות הצדדים פסק את חובת ההשבה אל המשיבה וזאת על פי סמכותו המוקנית לו בסעיף 18לחוק ההוצאה לפועל.

דיון
החלטתי לתת רשות ערעור כמבוקש ולדון בבקשה כבערעור לגופו.
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, בסיכומי טענות הצדדים ובהחלטת ראש ההוצאה
לפועל, נחה דעתי כי דין הערעור להדחות.
כאמור לעיל, קבע כב' השופט ביין בבר"ע 405/98, כי עקרונית, קיימת
למשיבים זכות השבה של כספים לאחר ביטול פסק הדין שניתן נגד המשיבים, ולאור
הסכם הפשרה בין המבקש והמשיבים.
בנוסף, הנחה כב' השופט ביין בפסק דינו את ראש ההוצאה לפועל לפעול על פי
הוראות מסויימות, בכדי לבדוק ולדון בזכות ההשבה של המשיבים.
יחד עם זאת, ראש ההוצאה לפועל לא הסתפק בהוראות שנתן כב' השופט ביין,
וביקש הבהרות לגבי נושאים מסויימים בפסק דינו של כב' השופט ביין, וכב' השופט
ביין החליט בזו הלשון, ביום 1.3.92:ו
"... בהחלטתי הטלתי על כב' יו"ר ההוצל"פ, לברר שאלות מסויימת, הן מהאספקט העובדתי והן מהאספקט המשפטי.
בין היתר קבעתי בע' 8(ב) להחלטתי, כי כב' יו"ר ההוצל"פ יברר אילו כספים נגבו מהמבקשים ואילו מיתר הנתבעים. והנה מחזיר לי כב' יו"ר ההוצל"פ שאלה שהכרעתה הוטלה עליו. דהיינו, ממי נגבו הכספים.
לשון אחרת, האם כספים שהועברו על ידי נתבעים 6- 3לחשבון החברה נתבעת 1בבנק, יש לראותם ככספים בבעלות החברה ועל כן קיימת לחברה זכות השבה. או שמא יש לראות העברה זו כתשלום ישיר שבוצע ע"י נתבעים 6- 3לזכות הבנק ועל כן אין לחברה כל זכות השבה. הנחיותי הן ברורות לחלוטין וכל מה שצריך יו"ר ההוצל"פ הוא להכריע בשאלה מההיבט העובדתי והמשפטי שלו." (ההדגשות במקור).
עוד בהליך שהתקיים בפני בתאריך 26.1.94בבר"ע 1316/96 הוריתי להחזיר את התיק אל ראש הוצאה לפועל אשר התבקש לדון בשאלת זכות ההשבה לגבי כספים שבתוכניות החסכון.
על סמך פסק דינו של כב' השופט ביין בבר"ע 405/89, ועל סמך החלטת כב'
השופט ביין מיום 1.3.92ועל סמך החלטתי בבר"ע 1316/93 (מיום 26.1.94), פעל
ראש ההוצאה לפועל ובדק את הסוגייה מן ההיבט העובדתי וההיבט המשפטי, שמע את
טיעוני הצדדים ונתן את החלטתו נשוא הערעור.
לא נראה להתערב בהחלטת ראש ההוצאה לפועל, שכן היא באה לאחר שנקבע באופן עקרוני כי קיימת למשיבים זכות השבה של הכספים, והיא התבססה על מסכת עובדות שהובאה בפניו.
מקובלת עלי גם הכרעתו המשפטית של ראש ההוצל"פ, לפיה:נ "משמופקד סכום כלשהו בחשבון כלשהו בבנק, הופך אוטומטית הסכום לבעלותו של בעל החשבון, ואין למשוך סכום זה חזרה מחשבון הבנק, אלא עפ"י רשות והוראה של בעל החשבון".
מסקנה זו תואמת את ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון ב-ע"א 400/91
בנק אוצר החייל נ' שלום ואח' פ"ד מו' (5) עמ' 578, לפיה:ב
"אם העברה לחשבונו של פלוני יכולה להחשב העברה למען אלמוני, נדרש שהדבר יוסכם במפורש בין הצדדים הנוגעים בדבר".
בעינינו לפחות אחד ממשולש הצדדים הנוגעים בדבר (הכוונה לחברת בני שחף), לא הביעה הסכמתה שהכספים יעברו למבקש.
זאת ועוד, המבקש לא הוכיח כי הכספים של תוכניות החסכון הועברו לבנק ולא
לחשבון המשיבה, כל אשר נאמר ע"י הבנק כי הוא זכאי לכספים ומכוח הסכמתם של הערבים לשלם לו את חובם, בכך לא הרים הבנק את נטל ההוכחה המוטל עליו (ראה בענין זה ע"א 531/63 וינוגרד נ' קופת עם בע"מ פ"ד יח' (2) עמ' 607).
למעלה מן הצורך, אציין כי ב"כ הצדדים "כהרגלם" הרחיבו את היריעה והתייחסו לטענות ולעובדות על תולדות הסכסוך ביניהם. לא ראיתי לנכון להתייחס לטענות שאינן
לעניין שחורגות ממסגרת ההליך המתקיים בפני, שכן חלק הארי של הסכסוך בין
הצדדים, הוכרע ע"י בתי המשפט ונוצר מעשה בית דין:ו
"אינטרס החברה הוא לשים סוף להתדיינות, ובכך לשמור על כבודה ויוקרתה של המערכת השיפוטית ולהבטיח את יציבות וודאות לגבי כוחו המחייב של המעשה השיפוטי. אם יותר לבעל דין שאינו מרוצה מתוצאת פסק הדין לחזור ולהתדיין עם בעל הדין יריבו באותו עניין עד שישיג את ההכרעה הראויה בעיניו, משמעות הדבר היחלשות מעמדו של בית המשפט בעיני הבריות ויצירת סכנה של הכרעות שיפוטיות סותרות באותו ענין או באותה שאלה. מכאן כבר קצרה הדרך לערעור מוחלט של הביטחון והיציבות במשפט".
(נינה זלצמן, מעשה בית דין בהליך אזרחי, עמ' 14).
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.

אני מחייב את המבקש לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 000,2
ש"ח + מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון