הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי:

השופט שמואל צור
 
1. בבית הדין האזורי בירושלים הגיש המנוח תביעה לביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) מיום 28.7.97 שלא להכיר בו כתושב ישראל. לטענת המנוח הוא נולד בירושלים והיה תושב ירושלים כל חייו. בית הדין האזורי (כב' השופטת מיכל לויט ונציגי ציבור מר קונפורטי ומר ברעם; תיק ב"ל 693/97) קיבל את תביעת המנוח בסייג: בית הדין האזורי קבע כי המנוח היה תושב ירושלים החל ממועד פטירת אביו בסוף חודש מארס 1995 ואילך בלבד. אשר לתקופה שקדמה לפטירת אביו של המנוח (להלן - התקופה הקודמת), מצא בית הדין האזורי כי קיימות סתירות בהודעות ובעדויות ולכן "לא ניתן לקבוע מימצא ודאי לגבי מקום מגוריו".
 
על סייג זה שבהחלטת בית הדין האזורי מוסב הערעור שבפנינו.נ
 
2. תביעתו של המנוח הוגשה לבית הדין האזורי בשנת 1997 ופסק הדין ניתן במחצית 2001. סמוך לפני שניתן פסק הדין בבית הדין האזורי, נפטר המנוח ואלמנתו - באמצעות עזבונו - הגישה את הערעור על פסק הדין במטרה להכיר במעמדו של בעלה המנוח כתושב ישראל גם לפני שנת 1995, לעניין זכויות שהגיעו לו על-פי חוק בימי חייו בתקופה הקודמת.ב
 
3. טענתו של המערער - הוא, כאמור, עזבון המנוח - כפולה: ראשית - נטען כי המנוח נשא תעודת זהות ישראלית ולכן חזקה עליו שהיה תושב ישראל. במצב זה, כך נטען, הנטל להוכיח כי המנוח לא היה תושב ישראל רובץ על כתפי המוסד, ונטל זה לא הורם לגבי התקופה הקודמת. שנית - טוען המערער כי העדויות שבאו בפני בית הדין האזורי הניחו תשתית עובדתית מספקת לקביעה בדבר תושבות המנוח גם בתקופה הקודמת.ו
 
4. בתשובה לערעור טען המוסד כי דין הערעור להידחות על הסף בשל הוראת סעיף 303(ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995 (להלן - החוק) הקובע כי "זכות לגמלת כסף לפי חוק זה אינה עוברת בירושה". לחילופין תומך המוסד בפסיקת בית הדין האזורי וטוען כי היו בפני בית הדין עדויות מספיקות לדחות את תביעת המנוח לגבי התקופה הקודמת.נ
 
5. טענת המוסד כי דין הערעור להידחות על הסף אינה במקומה. סעיף 303(ג) הקובע כי "זכות לגמלת כסף לפי חוק זה אינה עוברת בירושה", אינו נוגע לענייננו שכן אלמנת המנוח ועזבונו אינם דורשים זכויות כספיות מן המוסד לתקופה שלאחר פטירת המנוח. ההוראה הנוגעת לענייננו מצויה בסעיף 308 לחוק הקובע לאמור:
 
"הזכאי לגמלה בכסף, שנפטר בלי שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה לשאיריו כמשמעותם בפרק י"א, על אף הוראת סעיף 303(ג)".ב
 
לפי זה, אם זכאי היה המנוח לגמלת כסף בתקופה הקודמת ואם אלמנתו היא בבחינת "שאיר" לפי פרק י"א לחוק והתקיימו שאר התנאים הקבועים בחוק, זכאית היא לקבל את הגמלה שהיתה מגיעה למנוח בימי חייו שלא שולמה לידיו.ו
 
6. אשר לעיצומם של דברים, סבור אני כי דין הערעור להתקבל. שני טעמים מצטברים לדבר: האחד - חזקת התושבות העומדת לימין המנוח בהיותו נושא תעודת זהות ישראלית - והשני - מסכת הראיות שנפרשה בפני בית הדין האזורי. נעמוד להלן על שני עניינים אלה.נ
 
7. שאלת התושבות היא שאלה של עובדה. הנטל להוכיח את עובדת התושבות מוטל על הטוען לכך והדברים ברורים (דב"ע נב/100-0 המוסד לביטוח לאומי - אמנה אערער, פד"ע כה', 107, 111). עם זאת, נפסק כי תעודת זהות של אדם היא לא רק אמצעי זיהוי אלא גם ראיה לגבי מקום מגוריו, ראיה הניתנת לסתירה (דיון נה/132-0 המוסד לביטוח לאומי - חלואני מלכה עלי, פד"ע כ"ט 197, 199). עוד נפסק כי במקרה שתובע שהוא בעל תעודת זהות ישראלית, הנטל להוכיח שאין הוא תושב ישראל רובץ על כתפי המוסד (דב"ע נו/229-0 נאסר נוואל - המוסד לביטוח לאומי; לא פורסם). הלכה זו ברורה ועקבית ואף בית הדין האזורי התייחס אליה בפסק דינו.
 
8. המנוח היה בעל תעודת זהות ישראלית. לפי זה, עומדת לו חזקת התושבות והנטל להפריך זאת מוטל על כתפי המוסד. בענייננו, פסק בית הדין האזורי כי לא ניתן לקבוע מימצא ודאי לגבי מקום מגוריו בתקופה הקודמת. בכך התעלם בית הדין האזורי מחזקת התושבות של המנוח הנעוצה בעובדת היותו בעל תעודת זהות ישראלית. לא על המנוח היה להוכיח כי הוא תושב ישראל אלא על המוסד היה להוכיח כי אינו תושב.
 
ניתן גם לראות את דבריו של בית הדין האזורי כי "לא ניתן לקבוע מימצא ודאי לגבי מקום מגוריו (של המנוח)" כמשקפים ספקות לגבי הוכחת תושבותו של המנוח. אלא שבמקרה של חזקה העומדת לימינו של המנוח, על הספק לפעול לטובתו ולחובת המוסד.ב
 
אכן, חילוף הנטלים במקרה זה מחייב את המסקנה שבנסיבות העניין, לא הופרכה החזקה שהמנוח היה תושב ירושלים.ו
 
9. אך לא רק זאת. גם מסכת הראיות שנפרשה בבית הדין האזורי מצביעה על כך שהמנוח היה תושב ירושלים. בעניין זה היתה בפני בית הדין גירסת המנוח ממנה עולה כי מאז לידתו היה תושב ירושלים. אמנם, קיימות סתירות לגבי פרטים מסוימים בגירסת המנוח: בהודעתו מיום 11.12.1996 (מוצג נ/1) ציין המנוח כי התגורר מלידתו ועד שנת 1982 בבית אביו בעקבת דרויש (ירושלים), בשנת 1982 עבר להתגורר בראס אל עמוד (ירושלים) ועם פטירת אביו ב-1995 חזר לעקבת דרויש. הודעה זו משקפת מגורים רצופים בירושלים. כלל הוא כי יש לתת משקל להודעה המקורית הניתנת לחוקר המוסד בהיותה אותנטית (דב"ע מח/42-0 ורטנסקי - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע י"ט 47, 473). בכתב התביעה ובתצהיר מסר המנוח פרטים קצת שונים, אלא שאין בהם כדי לסתור את גירסתו העקרית והעקבית שהיה תושב ירושלים כל השנים.נ
 
גירסה זו של המנוח נתמכת בהודעת גיסתו של המנוח, אשת אחיו נעמן, מיום 12.3.1995 (מוצג נ/2) כי המנוח התגורר בבית גיסו בראס על עמוד עד ליום פטירת אביו.ב
 
10. העדות היחידה הסותרת את גירסת המנוח מצויה בהודעה שמסרה גיסה אחרת שלו, גב' עזבי יוסרה (אשת אחיה של אשתו), אשר בהודעתה מיום 27.5.97 (מוצג נ/3) מסרה כי המנוח ואשתו לא התגוררו אצלם (בראס אל עמוד) אלא "בנכסם הפרטי באל ראם". אלא שבבית הדין האזורי חזרה בה עדה זו מהודעתה בטענה שאינה יודעת עברית, שההודעה לא תורגמה לה ושלא הבינה את תוכן ההודעה עליה חתמה, הכתובה עברית (עמ' 21 - 22 לפרוטוקול).ו
 
 
 
מעבר לכך שקיים ספק לגבי מהימנות עדות זו בשל כך שהעדה חזרה בה מהאמור בהודעתה לחוקר המוסד, בטענה שלא הבינה את תוכן ההודעה עליה חתמה, אין בעדות יחידה זו כדי להפריך את הראיות האחרות שהיו בפני בית הדין המצביעות בבירור על כך שהמנוח היה תושב ירושלים גם בתקופה הקודמת.נ
 
לא למותר לציין בהקשר זה כי גם בית הדין האזורי התקשה לקבוע מימצא ברור באשר למגוריו של המנוח באל ראם (סעיף 17 לפסק הדין). על כך פנים, אין בעדות יחידה זו כדי להפריך את חזקת התושבות של המנוח מכח היותו בעל תעודת זהות ישראלית.ב
 
11. סוף דבר - דין הערעור להתקבל בשל כך שלא עלה בידי המוסד להפריך את חזקת התושבות הישראלית של המנוח בהיותו נושא תעודת זהות ישראלית. המערער הגביל את טיעוניו לגבי התקופה 1982 - 1995 ולפיכך אנו מצהירים כי המנוח היה תושב ישראל גם בתקופה שקדמה לפטירת אביו (מארס 1995) משנת 1982.ו
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון