העברת נכס לפני פשיטת רגל

בית המשפט ציין כי העובדה שהחייב (המבקש פשיטת רגל) לא הצהיר על העברת נכס מקרקעין שהיה בבעלותו מעידה על חוסר תום לבו של החייב.
מי שבא לבקש סעד של פשיטת רגל צריך לפרוס בפני הכונס הרשמי ובפני בית המשפט תמונה מלאה ושלמה על נכסיו וחובותיו. זאת, כדי שהנאמן על נכסי פושט הרגל, אם החייב יוכרז פושט רגל וימונה נאמן, יוכל לממש את הנכסים ולהכניסם לקופת פשיטת הרגל כדי שבסוף הדרך ישמשו לפרעון חובותיו של החייב. אי מתן הצהרה על נכס, כאמור לעיל, יש בה משום ראייה לניסיון להבריח נכסים.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת נכס מקרקעין לפני פשיטת רגל :

1. החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

בהחלטתי מיום 13.6.00 נעתרתי לבקשת החייב ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיו. באותה החלטה חייבתי את החייב לשלם לקופת הכינוס, לטובת נושיו, סך של 200 ש"ח מדי חודש בחודשו.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

2. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש לבית המשפט חוות דעת לפי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה").

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:ב

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים בסך של 95,880 ש"ח ל12- נושים.

נכון למועד הגשת חוות הדעת הוגשו כנגד החייב 6 תביעות חוב בסך כולל של 382,117 ש"ח. מס הכנסה הגיש תביעת חוב על סך של 318,518 ש"ח שמתוכו נתבע סך של 103,275 ש"ח בדין קדימה.

ב. החייב טען כי חובותיו נובעים מכישלון עיסקי של נגריה שהופעלה על ידו בין השנים 1990-1992. באת כוח הכונס הרשמי ציינה בחוות דעתה כי החייב לא המציא את המסמכים הרלוונטיים לאימות גירסתו זו.

ג. עוד נאמר בחוות דעתו של הכונס הרשמי שכנגד החייב נוהלו 12 תיקי הוצל"פ וכי בשנת 1997 נעשה לו איחוד תיקים. החייב טען כי תיק האיחוד פוזר עקב אי עמידה בתשלומים.

ד. באת כוח הכונס הרשמי ציינה בחוות דעתה כי החייב לא שיתף פעולה עם הכונס הרשמי ולא המציא את המסמכים שנדרש להמציא "לפיכך לא ניתן לדעת מהי הסיבה לכשלונו והאם פעולותיו נעשו בתום לב".

ה. באת כוח הכונס הרשמי הוסיפה וציינה כי החייב הצהיר על הכנסות חודשיות בסך של 4,436 ש"ח לעומת הוצאות בסך של 6,707 ש"ח. החייב לא ידע להסביר כיצד הוא מגשר על הפער בסך של 2,264 ש"ח.

ו. על שום כל אלה הביע באת כוח הכונס הרשמי את דעתה כי יש לדחות את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ז. בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל השתרעה על פני דיונים אחדים.

בדיון שהתקיים ביום 9.5.01 טענה עו"ד גב' יפית בק, באת כוחו המלומדת של הכונס הרשמי, לחוסר תום לב מצד החייב:ו עו"ד בק טענה כי "הסתבר לנו שהחייב לא הצהיר על העברה של נכס, 1/18 חלקים שהיו בבעלותו בחלקה 174 גוש 19239".

באת כוח הכונס הרשמי הוסיפה וטענה כי בבעלותו של החייב נכסי מקרקעין אחדים וכי נושיו של החייב יכולים להיפרע מן הנכסים האמורים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

3. בא כוחו המלומד של החייב, עו"ד מאג'ד בכרייה, טען כי מן הדין לקבל את בקשתו של החייב ולהכריזו פושט רגל. עו"ד בכרייה טען כדלקמן:נ

א. לעניין המקרקעין שהחייב לא הצהיר עליהם, טען ב"כ החייב כי מדובר בקרקע שהחייב הינו אחד מן הבעלים שלה ואולם בשנת 96 נעשתה בקשר לקרקע האמורה עיסקה עם אחד מדודיו של החייב ובעקבות כך נרשמה הערת אזהרה לטובת הדוד. לדבריו, "החייב יצא מנקודת הנחה שזה לא שלו ולכן לא דיווח על זה".

ב. בא כוח החייב הוסיף וטען, ביחס לנכס מקרקעין אחר, כי העברת הזכויות מן החייב נעשתה במסגרת חלוקת עזבון.

ג. בא כוח החייב טען כי החייב המציא לכונס הרשמי את כל המסמכים שנדרש להמציא למעט שלושה מסמכים שלא ניתן להמציאם. לדבריו, עסקו של החייב כשל בשנת 92 ועל שום כך אין באפשרותו של החייב להמציא דוחות רווח והפסד של הנגריה המתייחס לכל תקופת פעילותו של החייב.

בא כוח החייב טען כי החייב לא הצליח להשיג את דוחות ההוצל"פ המפרטים את התקבולים שנרשמו בתיק האיחוד. לדבריו, התשלומים מבוצעים באמצעות הממונה על איחוד התיקים, ועל שום כך בתיק ההוצל"פ עצמו לא ניתן למצוא את הפירוט המדוייק. לדבריו, הוא פנה לממונה על איחוד התיקים, עו"ד מורני מנהריה, אך זה טען שמדובר בתיק איחוד ישן מאוד שצריך להעלותו מן המחסן. לדבריו, "אנו עדיין ממתינים לכך שעו"ד מורני יזמין אותנו לראות את חומר התיק".

עו"ד בכרייה טען כי "לגבי שאר המסמכים, אני אומר שהמצאתי את כל המסמכים ואפילו יש לי העתק מהם ואין לי שום בעיה להמציאם שוב לחברי".

4. א. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז
על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).

על שום כך, מקום שחייב אינו נותן לכונס הרשמי, במהלך החקירה על פי סעיף 18ג' לפקודה, הסבר המניח את הדעת באשר למקור חובותיו, אין הוא עומד בנטל הוכחת תום הלב הנדרש מחייב המבקש להכריזו פושט רגל. אין זה מתקבל על הדעת שחייב יפנה לבית המשפט ויבקש ממנו לפרוש עליו את הגנת פקודת פשיטת הרגל, ועם זאת ימנע מליתן הסבר באשר לאופן יצירת חובותיו.

ב. בענייננו, החייב לא המציא דוחות כספיים להוכחת כשלונו העסקי. ממילא לא ניתן לעמוד בנסיבות אלה, על הסיבות לכשלון ולא ניתן לברר אם הכשלון נוצר בתום לב.

ג. כך גם לא הסביר החייב, לא בפני החוקר במשרדי הכונס הרשמי, ולא בפני בית המשפט, הכיצד זה הוא הצהיר על הכנסות חודשיות בסך של 4,436 ש"ח בעוד הוצאותיו הם סך 6,707 ש"ח. החייב לא נתן כל הסבר כיצד הוא מגשר על הפער שבין הכנסותיו לבין הוצאותיו.

ד. גם העובדה שהחייב לא הצהיר על העברת נכס מקרקעין שהיה בבעלותו מעידה על חוסר תום לבו של החייב. מי שבא לבקש סעד של פשיטת רגל צריך לפרוס בפני הכונס הרשמי ובפני בית המשפט תמונה מלאה ושלמה על נכסיו וחובותיו. זאת, כדי שהנאמן על נכסי פושט הרגל, אם החייב יוכרז פושט רגל וימונה נאמן, יוכל לממש את הנכסים ולהכניסם לקופת פשיטת הרגל כדי שבסוף הדרך ישמשו לפרעון חובותיו של החייב. אי מתן הצהרה על נכס, כאמור לעיל, יש בה משום ראייה לניסיון להבריח נכסים.

5. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:ב

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 13.6.00.

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 361/00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון