זכרון דברים למכירת רכב משומש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכרון דברים למכירת רכב משומש:

בכתב התביעה טוענת התובעת בין היתר כדלקמן:כי הנתבעים הם הבעלים של עסק למסחר במכוניות משומשות אשר שמו המסחרי "אוטו סאלי" המצוי ברח' הרצל 1204/45 באשקלון (להלן – "המגרש").
כי ביום 18.9.07 נחתם זיכרון דברים בין הצדדים על פיו מכרו הנתבעים לתובעת רכב מסוג סוזוקי סוויפט שנת ייצור 2003 מ"ר 8336328 (להלן – "הרכב").
כי בו ביום שילמה התובעת לנתבעים את התמורה המוסכמת בגין הרכב בסך של 34,000 ₪, בהעברה בנקאית.
כי מספר ימים לפני כן, הגיעה אל המגרש, הסבירה כי מצבה הרפואי אינו שפיר וכי נפצעה בתאונת דרכים, כי היא זקוקה לרכב טוב ואמין וכי יכולותיה הכספיות מוגבלות.
כי עובד הנתבעים, רון קרני, הציג בפני התובעת את הרכב ויצר בפניה מצג לפיו מצבו של הרכב מצוין למעט פגיעת פח קטנה וציריה הטעונה החלפה ואף שכנע את התובעת לוותר על לקיחתו של הרכב לבדיקה בשל התחייבותו למצבו המצוין של הרכב.
בין הצדדים סוכם כי הנתבעים יתקנו את המכה בפח ויחליפו את הציריה הפגומה ולאחר מספר ימים הודיעו הנתבעים לתובעת כי הליקויים תוקנו וכי הרכב תקין ועומד לרשותה.
כי בו ביום ולאחר החתימה על זיכרון הדברים והעברת התמורה לנתבעים הזדרז הנתבע 2 וניגש אל סניף הדואר וביצע את העברת הבעלות על הרכב ע"ש התובעת תוך זיוף חתימתה על גבי טופס העברת הבעלות.
כי בזיכרון הדברים התחייבו הנתבעים כי הרכב נקי מתאונות ואף התחייבו לאחריות של 6 חודשים למנוע ולגיר.
כי הנתבעים התחייבו עוד כי היה והתובעת לא תהיה מרוצה מהרכב היא תוכל להשיבו ולהחליפו ברכב אחר.
כי למרבה הפתעתה של התובעת יום לאחר רכישת הרכב, החלו להתגלות בו תקלות שונות והתובעת פנתה אל הנתבע 1 וביקשה לבטל העסקה והנתבע 1 סירב. הנתבע 1 הסכים להחליף את הרכב ברכב נחות יותר וכיוצ"ב, ואף התנער מהתחייבותו לאחריות למנוע הרכב.
כי מבדיקה שערכה התובעת לרכב הסתבר כי הוא עבר מס' רב של תאונות, מצבו של המנוע גרוע ביותר, הציריה לא הוחלפה וקיימות ברכב נזילות רבות.
כי הנתבעים התייחסו אל התובעת בזלזול ובגסות.
כי הרכב נבדק במכון בדיקה מקצועי והסתבר כי:

שילדת הרכב נפגעה קשה בתאונה והולחמה.
אין כמעט חלק ברכב שלא היה מעורב בתאונה ותוקן או הוחלף.
מערכת הבלמים לקויה.
קיימות נזילות שמן בתיבת ההילוכים והיא אינה תקינה.
המנוע פגום ולקוי, רצועת התזמון טעונה החלפה, המנוע שורף שמן ומעשן, רשת המצנן פגומה וכו'...


כי הנתבעים הציגו בפניה מצגי שווא, והפרו את ההסכם עמה הפרה יסודית ואף הטעו את התובעת.
כי הנתבעים הונו ורימו אותה ועוד....
כי היא זכאית לביטול ההסכם ולביצוע השבה ולקבלת פיצוי על כל הוצאותיה בסך כולל של 47,710 ₪.


ביום 7.2.08 הגישו הנתבעים כתב הגנה, כאשר יצוין שאת כתב ההגנה הגיש בשמם כעו"ד המייצג את שניהם, עו"ד יוסי מלול.

בכתב ההגנה טוענים הנתבעים בין היתר כדלקמן:

לגבי הנתבע 1כי אין כל יריבות בינו לבין התובעת.
כי כל שביצע היה לתת עזרה למתווך בשם רון קרני שעמו יצרה התובעת קשר וניהלה עמו את המו"מ לרכישת הרכב.
כי לא הוגש תצהיר תמיכה לכתב התביעה.
כי העסקה התבצעה בסמוך למקום עיסוקו ותו לא.
כי לא היתה כל התקשרות עסקית בינו לבין התובעת, כי לא נחתם זכרון דברים ביניהם, כי מסר לרון קרני העתק זכרון דברים והורה לו למחוק את כותרת עסקו מזכרון הדברים, וכל פרט השייך למגרש המכוניות "אוטו סאלי".
כי הרכב שהוצג לה ע"י רון קרני לא היה מכלל הרכבים השייכים למגרש, כי הרכבים המוצגים במגרש הם משנת 2004 והרכב נשוא התביעה הוא משנת 2003 שהוצג לתובעת ע"י רון קרני מחוץ למגרש.
כי הוא מאשר את ההעברה הבנקאית לחשבונו דבר שעשה על מנת לסייע לרון קרני שעקב בעיות כספיות בחשבונו פנה אל הנתבע 1 לצורך ההפקדה.
כי התובעת הגיעה לבחון את הרכב עם בודק מטעמה.
כי תביעה זו הינה הפעם הראשונה בה מוגשת כנגדו תביעה בגין עיסוקו.


לגבי הנתבע 2כי אין כל יריבות בינן לבין התובעת.
כי כל שעשה היה לסייע למתווך רון קרני.
כי רון קרני ביקש ממנו לסייע בביצוע העברת הבעלות בסניף הדואר.
כי הוא מכחיש כי זייף את חתימת התובעת אלא ייפוי הכוח נחתם על ידה בנוכחותו.


ביום 20.3.08 הגישה התובעת תצהיר לאימות העובדות שבכתב התביעה, כדין.

לאחר קיומן של מספר ישיבות מקדמיות נקבעה ישיבת ההוכחות בפני ליום 11.1.11 בה העידו התובעת והנתבע 1.

הכרעה

הודעת צד ג'

הנתבעים ביקשו להגיש הודעת צד ג' כנגד רון קרני ובית המשפט (כב' השופט גיל דניאל) קבע בהחלטתו מיום 6.4.09 כי על הנתבעים לעשות כן בתוך 30 ימים.

הנתבעים לא עשו כן ולא הגישו את ההודעה למרות החלטת בית המשפט ולכן בהחלטתי מיום 25.2.10 דחיתי בקשה נוספת למתן ארכה לעשות כן.

הנתבע 2

כפי שציינתי לעיל, כתב ההגנה בתיק זה הוגש גם מטעמו של הנתבע 2.

דע עקא כי למועד ישיבת ההוכחות בחר הנתבע 2 שלא להתייצב, למרות שמועד הישיבה נקבע בנוכחות ב"כ הנתבעים, עוד מלול.

בתחילת הישיבה מיום 11.1.11 לשאלת בית המשפט האם הוא מייצג את הנתבע 2 השיב ב"כ הנתבעים כי אין בידיו ייפוי לייצג את הנתבע 2.

לפיכך ובהעדר התייצבות לנתבע 2 בדיון, למרות חובת ההתייצבות החלה עליו, זכאית התובעת כי מלוא תביעתה כנגדו תתקבל.

הנתבע 1

לגרסת התובעת, הנתבע 1 הוא הבעלים של המגרש והוא אשר מכר לה את הרכב.

כמו כן, אין חולק כי התובעת ביצעה את העברה הבנקאית של כספי התמורה לחשבונו.

כמו כן, הנתבע 1 לא הציג כל חוו"ד נגדית לליקויים שנתגלו ברכב ולא דרש לחקור את עורך הבדיקה של הרכב (אופיר מ. מבועז מכוני רכב בע"מ).

עפ"י זיכרון הדברים (נספח א' לכתב התביעה) נקבע כי הרכב נקי מתאונות וכן קיימת התחייבות הנתבעים לאחריות למנוע וגיר ל- 6 חודשים.

מדו"ח הבדיקה, נספח ה' לכתב התביעה, עולה כי המנוע, מערכת הקירור, מערכת הדלק ומערכת ההצתה, אינם תקינים. כי לחץ הדחיסה אינו זהה, כי קיימים רעשים פנימיים, נזילות שמן, שריפת שמן, מנוע מעשן, חלודה וסימני נזילה, רשת מצנן פגומה ועוד..

כמו כן, לגבי שלדת הרכב עולה כי היא אינה תקינה, קיים תיקון פח חזית כולל גשר עליון מולחם, ועוד.....

כמו כן, מערכת הבלימה לקויה, הצמיגים הקדמיים פגומים, מערכת התאורה לקויה, מערכת העברת הכוח לקויה, ומערכת המחוונים לקויה גם היא.

לאור ממצאים אלה שבדו"ח הבדיקה אשר לא נסתר כאמו רלעיל, עולה חד משמעית כי הרכב אינו תקין כי הרישום בזיכרון הדברים כי הרכב נקי מתאונות אינו אמת אלא מהווה מצג שווא אשר מגיע אף להטעיה חמורה.

כמו כן, אני מקבל את גרסת התובעת כי פנתה אל הנתבעים והם לא מילאו אחר התחייבותם למתן אחריות למנוע ולגיר ל- 6 חודשים.

הנתבע 1 טוען, כי מי שביצע את העסקה ומכר לתובעת את הרכב לא היה מי מהנתבעים אלא מתווך בשם רון קרני שמכר לתובעת את הרכב מחוץ למגרש ומעבר לגדר וכי הוא אינו עובד במגרש אצל הנתבעים.

איני מקבל טענה זו.

עדותה של התובעת היתה אמינה עלי עד מאד ובמיוחד לאחר שהוצגו בפני פרסומים של הנתבעים בעתונות המקומית בהם מופיע "רון" כאחד מהאנשים אליהם יש לפנות, וכן מפרופיל עסק "אוטו סאלי" בו מופיע "רון" כמנהל המכירות.

כמו כן, הנתבע 1 מוסיף וטוען כי מסר לרון קרני העתק של זכרון דברים וביקש ממנו למחוק את הרישום "אוטו סאלי" ולו כדי לתמוך בטענתו כי רון קרני אינו קשור למגרש.

מעיון בזיכרון הדברים עולה כי שם המגרש "אוטו סאלי" נרשם בכותרת מצד ימין, כי צד א' להסכם נרשם "אוטו סאלי", קיים רישום כי אוטו סאלי אחראי על כל שעבודים וכיוצ"ב וכן על זכרון הדברים במקום חתימת המוכר קיימת חותמת של אוטו סאלי ועליה חתימה בכתב יד.

לא זאת אף זאת, אין חולק כי תמורת הרכב הועברה בהעברה בנקאית אל חשבונו של הנתבע 1 ולו חפצו הנתבעים לסתור טענה זו ולהוכיח את טענותיהם היה עליהם לבקש את הזמנת מר קרני למתן עדות בבית המשפט, דבר אשר לא עשו, ואשר מקים את החזקה כי לו היה מר קרני מגיע לתת עדות, עדותו היתה לרעת הנתבעים.

לאור האמור לעיל אני קובע כי אין לקבל את גרסת הנתבעים כי רון קרני אינו קשור אליהם, אלא אני מקבל את גרסת התובעת כי מר קרני היה חלק בלתי נפרד מהמגרש.

טענה נוספת של הנתבע 1 היא כי מגרשו אינו מוכר רכבים מתחת לשנתון 2004 וכך ניסה להראות כי הרכב שהוא משנת 2003 לא נמכר על ידו.

איני מקבל טענה זו.

ממסמכים שהוצגו, מפרסומים שונים שנעשו ע"י הנתבעים, עולה חד משמעית כי רכבים משנתונים ישנים יותר הוצעו למכירה ע"י הנתבעים.

גרסת הנתבעים בכתב ההגנה ועדותו של הנתבע 1 בבית המשפט שקריות ואינן אמינות עלי בעליל.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי הוכח בפני כי הנתבעים הציגו בפני התובעת מצגי שווא, הטעו אותה הטעיה המגיעה עד למרמה ממש כאשר מכרו לה רכב שאינו תקין, ולאחר מכן ניסו להתנער מאחריותם ע"י ניסיון למתן גרסה שאינה אמת כי אין כלל יריבות בינם לבין התובעת אלא מי שמכר לה את הרכב הוא צד ג', מר קרני, אשר "נעלם" ולא ניתן להגיש כנגדו הודעת צד ג' ו/א להביאו לבית המשפט למתן עדות.

וזאת כאשר אותו מר קרני, עבד עמם יחדיו במגרש.

אשר על כן, אני קובע כי התובעת זכאית לביטול העסקה ולהשבה מלאה של כל הסכומים ששילמה לנתבעים.

עוד אני קובע כי הנתבעים חייבים לפצות את התובעת על כל נזקיה בגין רכישת הרכב ובגין כל התיקונים אותם עשתה ואשר תמכה בקבלות אשר צורפו לכתב התביעה.

איני מקבל את טענת התובעת ברכיב עגמת הנפש ובזבוז הזמן כי יש להעמידם ע"ס 10,000 ₪, ואני סבור כי הסכום הנכון לפי הדברים שהוצגו בפני ועדותה של התובעת ראוי שיעמוד ע"ס 3,000 ₪.

אשר על כן, התביעה מתקבלת באופן הבא:

 1. עסקת מכירת הרכב נשוא התביעה מתבטלת.
 2. על הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת את הסך הכולל של 40,710 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה (31.12.07) ועד לתשלום המלא בפועל.
 3. לאחר ביצוע תשלום הסכום שבסע' 2 לעיל ובכפוף לפירעונו בפועל, תשיב התובעת לנתבעים או למי מהן, את הרכב ואת מפתחותיו שבידיה. השבת הרכב תהיה בהעמדתו לרשותם של הנתבעים על מנת שיקחו אותו ממנה ובאמצעות בא כוחה.


כמו כן, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,500 ₪.


נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת זכרון דברים

 2. האם זכרון דברים מחייב ?

 3. זכרון דברים להחלפת רכב

 4. זכרון דברים לרכישת נכס

 5. מכתב לביטול זכרון דברים

 6. ביטול זכרון דברים דירה

 7. תביעה לביטול זכרון דברים

 8. זכרון דברים חלוקה של מגרש

 9. האם זיכרון דברים הוא חוזה ?

 10. זכרון דברים מחיקה עם טיפקס

 11. מחיקה בטיפקס - זיכרון דברים

 12. המעמד המשפטי של זכרון דברים

 13. בטלות זיכרון דברים למכירת דירה

 14. פיצויים על הפרת זיכרון דברים

 15. זכרון דברים למכירת רכב משומש

 16. פיצויים מוסכמים בזיכרון דברים

 17. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש

 18. דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה

 19. זיכרון דברים לקניית דירה בחו''ל

 20. תניית ביטול זכרון דברים במקרקעין

 21. השקעות לאחר חתימה על זיכרון הדברים

 22. פיצויים מוסכמים בגין הפרת זכרון דברים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון