חובות ארנונה מלפני 20 שנה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובות ארנונה מלפני 20 שנה:

1. בפני עתירה מינהלית בה מבקש העותר להצהיר כי אינו חייב למשיבה חובות ארנונה לשנים 1987 עד 2006 ו/או כי המשיבה אינה זכאית לדרוש ולגבות מהעותר סכום כלשהו בגין ארנונה לתקופה הנ"ל. כן ביקש העותר לאסור על המשיבה לנקוט נגדו בהליכי גבייה של חובות הארנונה הנ"ל.

2. בחודש יולי 2008 קיבל העותר דרישה לתשלום חוב/מס על פי פקודת המיסים (גבייה) ועל פי פקודת העיריות בגין נכס ברחוב דרך יצחק רבין 1 בקרית אתא (להלן "הנכס"). בדרישה נאמר כי מדובר בחוב ארנונה עד 12/06 בסכום של 51,262 ₪. בירור אצל המשיבה העלה כי מדובר בחוב לשנים 1987 עד 1995.

3. העותר טען כי הנכס מעולם לא היה בבעלותו אלא בבעלות בנו יקיר מזרחי וכי משנת 1993 הוא אינו מחזיק בנכס וכי הנכס מוחזק באופן בלעדי ממועד זה על ידי בנו. כן טען כי לא קיבל כל דרישה לתשלום ארנונה משנת 1996 ואילך וכי בשנים האחרונות הוא אף סובל ממחלה ממארת ואשתו מונתה כאפוטרופוסית לגופו ולרכושו עוד בשנת 2008.

העותר הוסיף וטען כי לאור העובדה שהדרישה התקבלה שנים רבות לאחר מועד היווצרות חוב הארנונה – אין בידו קבלות ו/או מסמכים המעידים על תשלום הארנונה על ידו.

העתירה המקורית הוגשה על ידי יצחק מזרחי ולאור פטירתו בשנת 2009 תוקנה העתירה והוגשה על ידי עזבונו. גם העזבון יקרא להלן בפסק דין זה "העותר".

4. המשיבה טענה כי פעלה לגבית חוב הארנונה מאז 1994 וכי העתירה לוקה בשיהוי ויש לדחותה על הסף. כן טענה כי לעותר נשלחו דרישות לתשלום חוב הארנונה מידי שנה והוא לא הגיש כל השגה ולא טען מאומה נגד חיובו עד הגשת העתירה.

המשיבה טענה כי העותר לא הציג כל ראיה על תשלום הארנונה לשנים בהן הודה כי החזיק בנכס ואף לא הביא כל ראיה כי לא החזיק בנכס בשנים 1994 ו-1995 (לרבות תצהיר של בנו, שלפי טענתו החזיק בנכס משנת 1993).

המשיבה טענה כי בהתנהלותה קיימת חזקת תקינות המינהל הציבורי, ולפיכך קיימת חזקה שפעלה באופן תקין לגביית חוב הארנונה, בהתאם לרישומים בספריה, מידי שנה בשנה.

לתגובתה צירפה המשיבה פלט מחשב (אליו אתייחס בהמשך).

המשיבה טענה כי לא עומדת לעותר טענת התיישנות החוב, לאור העובדה שנדרש לשלם את חובו בשנים עברו, ובכל מקרה טענת ההתיישנות אינה יכולה להוות עילת תביעה והיא מהווה טענה דיונית בלבד. כן טענה כי כאשר נקטה בהליך גבייה מינהלית העותר אינו יכול להעלות טענת התיישנות כמבססת תביעה לסעד הצהרתי .

לחילופין טענה המשיבה כי אפילו עומדת לעותר טענת ההתיישנות – יש בדרישות התשלום שנשלחו לעותר במשך השנים, כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות.

5. בסיכומי העותר הוא חזר וטען כי לא קיבל כל דרישה לתשלום חוב ארנונה וכי אפילו לשיטת המשיבה, על פי מסמכים שהציגה, דרשה את החוב לראשונה בדצמבר 1999, כאשר גם במועד זה התיישן החוב המתייחס לשנים בהן החזיק בנכס.

העותר הפנה להלכה ברע"א 187/05, נעמה נסייר נ. עירית נצרת עילית, שם נקבע כי ניתן להחיל את מוסד ההתיישנות גם על הליכי גבייה מינהלית.

העותר טען כי אין מקום לטענת השיהוי שהעלתה המשיבה בתגובתה, לאחר שמאז קבלת דרישת התשלום בשנת 2008, הוא פעל לבירור הענין. העותר טען גם כי המשיבה היא שהשתהתה בהליכי גביית החוב וכי העלאת טענת שיהוי כנגדו מהווה עזות מצח מצידה של המשיבה.

העותר טען כי יש להחיל את חזקת התקינות המינהלית במהופך מטענת המשיבה וכי העובדה שהמשיבה לא נקטה הליכי גבייה במשך עשרות שנים היא הנותנת כי העותר שילם חובותיו במועד ואין לדרוש ממנו כיום, בחלוף 20 שנה, לשמור קבלות המעידות על ביצוע התשלום.

העותר טען כי היה קיים נתק מלא בינו ובין בנו במשך שנים רבות ולכן לא הוגש תצהיר מטעם הבן.

6. המשיבה חזרה בסיכומיה על הטענה לפיה העותר הוא שהחזיק בנכס, וכי לא הציג כל ראיה לפיה לא החזיק בנכס בכל השנים בכלל, ובשנים 1993 עד 1995 בפרט.

המשיבה חזרה על הטענה כי עומדת לזכותה חזקת התקינות וטענה כי מחד העותר לא הציג כל מסמכים המעידים על תשלום חוב הארנונה ומאידך, בפלט המחשב שצירפה המשיבה לתגובתה מופיע החוב ופעולות הגבייה שננקטו על ידה, והוא מהווה רשומה מוסדית.

המשיבה טענה כי בכל מקרה אין מקום להצהיר על העדר חובות של העותר וכי גם אם הגנת ההתיישנות חוסמת הליכי גבייה, היא אינה יכולה לאיין את החוב עצמו.

המשיבה חזרה על הטענה כי העותר השתהה בעתירתו וכי היא נקטה נגדו כל השנים פעולות גבייה, בעוד הוא לא עשה מאומה עד הגשת העתירה. המשיבה טענה כי גם אם העותר קיבל הודעת דרישה ראשונה בשנת 2008 – הוא ישן על זכויותיו והגיש עתירתו לאחר שחלפו 45 ימים ממועד הדרישה, דהיינו העתירה הוגשה בניגוד לתקנה 3(ב) לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000 (להלן "תקנות בתי"ד מינהליים") המורה כי בהעדר הוראה אחרת בדין תוגש עתירה מינהלית "לא יאוחר מ-45 ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".

המשיבה טענה כי על פי סעיף 339-338 לפקודת העיריות, נדרש אישור של שר הפנים למחיקת חובות עירייה וכי לכל הפחות היה על העותר לצרף את שר הפנים כמשיב נוסף.

דיון

7. אין ספק כי הדרישה לתשלום חוב ארנונה, ככל שהיא מתייחסת לשנים 1987 עד 1995 (השנים בגינן נדרש העותר לשלם ארנונה כאמור במכתב המשיבה/מחלקת הגבייה אל ב"כ העותר מיום 25.8.08) – התיישנה, והמשיבה מנועה מלנקוט הליכי גבייה בגין חוב ארנונה לנכס נשוא העתירה ואין לי אלא להפנות לפסק הדין ברע"א 187/05, נעמה נסייר נ. עירית נצרת עילית (פסק דין מיום 20.6.10) (אליו הפנה העותר בסיכומיו).

כמובן שאין באמור כדי לקבוע כי העותר אינו חייב למשיבה כספים עבור השנים הרלבנטיות, אלא רק שהליכי הגבייה בגינן התיישנו.

8. באשר לטענת המשיבה כי יש בהליכים שנקטה כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות - אקדים ואומר כי לא מצאתי בפלט המחשב אליו הפנתה המשיבה בתגובתה ובסיכומיה ראיה לכך כי נקטה הליכי גבייה כלשהם נגד העותר ו/או כי העותר נדרש לשלם למשיבה חוב כלשהו.

אכן, פלט זה יכול ויהיה "רשומה מוסדית" כאמור בסעיף 36 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א- 1971, אך כל שניתן ללמוד ממנו הוא גובה חוב הארנונה בגין הנכס ולא ניתן ללמוד ממנו על פעולות גבייה שנקטה המשיבה ו/או הוא אינו נותן מענה לשאלה האם נשלחו לעותר דרישות תשלום בגין השנים הרלבנטיות.

המשיבה טענה כי יש בפלט כדי ללמד כי נקטה הליכי גבייה ביום 30.3.94 ויש בכך כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות, אך כל שנאמר בפלט לענין זה הוא כי ביום 30.3.94 שלב הטיפול בחייב (כפי שנאמר בכותרת) הוא "לזיהוי פרטים ברשת" ולבטח אין בכך כדי ללמד על פעולות גבייה.

יתרה מזאת, בפלט המחשב אמנם מופיעות תחת הכותרת "שלב הטיפול בחייב" פעולות שונות כמו "היטלי בניה", "בטיפול עו"ד סטרנס", "הדפסת הודעה שניה" וכיו"ב, אך רק ביום 26.5.08 נרשם כי נשלחה לחייב הודעת דרישה ביום 26.5.08 – דבר התומך לחלוטין בגרסת העותר לפיה הפנייה הראשונה אליו נעשתה בשנת 2008.

יצויין כי המשיבה בסיכומיה מפנה לפעולות ספציפיות המופיעות בפלט המחשב הנ"ל כמו פעולה מיום 26.1.97 שעניינה "מיועד לעו"ד לכינוס", פעולה מיום 16.2.97 – "מיועד לניתוק מים", פעולה מיום 5.12.99 "הדפסת הודעת דרישה 1", פעולה מיום 27.1.00 – "מיועד לאיתור", פעולה מיום 8.8.06 – "מעוכב ע"י הרשות" ופעולה מיום "20.4.08" – "הדפסת הודעת דרישה 1" – אך כפי שצויין לעיל אין בכל הרישומים הנ"ל כדי להעיד על פעולות שננקטו בפועל וכאמור רק ביום 26.5.08 נשלחה לעותר הודעת הדרישה.

9. אין בסיס לטענת המשיבה לפיה העותר השתהה בעתירתו מאחר וחלפו למעלה מ-45 ימים מהמועד שקיבל הודעה על החוב, כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות בתי"ד מינהליים, שכן העותר לא קיבל מעולם כל הודעה על החלטת המשיבה באשר לחוב, אלא רק בתאריך 22.8.08 נשלחה אליו הודעת דרישה לתשלום חוב ארנונה עד סוף שנת 2006.

ויוער גם בהקשר זה, כי הודעת הדרישה אפילו אינה מופנית אל העותר אלא לגוף המתקרא "אחים מזרחי" ואף ברור מצו למינוי אפוטרופוס שניתן ביום 9.11.08 בא"פ 8081-09-08 כי העותר הינו חסוי, אינו מסוגל לדאוג לענייניו ואשתו מונתה כאפוטרופוסית על גופו ורכושו.

10. למותר לציין כי גם בחזקת תקינות מעשי המינהל אין כדי להועיל למשיבה, מאחר ודווקא באמור בפלט המחשב, נספח א' לתגובת המשיבה - יש כדי להעיד על אי-תקינות שכזאת ועל כך כי המשיבה לא עשתה דבר לגביית החוב מהעותר במשך 20 שנה. יתרה מזאת, אין זה ראוי כי המשיבה, כגוף ציבורי, תטען כי היה על העותר לשמור ברשותו קבלות על תשלומים למשך למעלה מ-20 שנה בעוד שבידיה, כרשות ציבורית – אין כל מסמכים המעידים על הליכי גבייה שנקטה, והיא מבקשת לייחס לעצמה תקינות (שכאמור נסתרת על פניה).

11. בנסיבות אלה – מובן כי אין לומר כי העותר השתהה בפנייתו, וצודק העותר בטענתו כי המשיבה היא זו שהשתהתה ונקטה נגדו הליכי גבייה למעלה מ-20 שנה לאחר מועד החוב הנטען, באופן שאין ספק כי המשיבה היא שמנועה מלטעון טענת שיהוי וכלל שטענה זו נטענה על ידה – דינה להדחות (ודוק: ההלכה היא כי "החובה לפעול במהירות הראויה היא מן המושכלות הראשונים של מינהל תקין" (יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ב, 717 (1996) (להלן – זמיר)).

12. ממילא בשים לב לקביעתי כי הסעד הראוי בעתירה הינו כי המשיבה אינה רשאית לנקוט נגד העותר בהליכי גבייה ולא הסעד לפיו העותר אינו חייב כספים למשיבה – לא נדרש אישור שר הפנים לעתירה והוא אינו משיב נדרש בעתירה לסעד שכזה.

13. מכל האמור – אני מקבלת את העתירה באופן זה שאני קובעת כי המשיבה מנועה מלנקוט נגד העותר ו/או נגד עזבונו כל הליכי גבייה בכל הקשור לנכס ברחוב דרך יצחק רבין 1 קרית אתא וכי כל דרישות תשלום ו/או הליכים שננקטו בקשר לחוב זה – מבוטלים.14. המשיבה תשלם לעותר שכ"ט עו"ד בסכום של 12,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון