חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה:

הנשיא (גולדברג):ו
.1לפנינו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 17.7.1984, אשר קבעה כי נכותו של המערער כתוצאה מפגיעת איבה, בה נפגע ביום 26.6.1948, היא %.95
.2הערעור נסוב אך ורק על צורת חישוב הנכות המשוקללת של המערער.

.3סעיף 5(א) לחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, קובע, כי ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 61לחוק הביטוח הלאומי תקבע את דרגת נכותו של נפגע לפי כללים ומבחנים שהותקנו על-פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959
[נוסח משולב].
.4למערער אחוזי נכות כלהלן:נ
בגין פגיעה באמה השמאלית - %50
בגין פגיעה ביד ימין - %25, %10, %8, ו-%5
בגין פגיעה בעיניים - %35
בגין פגיעה באוזניים - %10
.5הדרך לקביעת דרגת נכות מורכבת נקבעה בתקנה 3לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש"ל - 1970, אשר זה לשונה:ב
".3(א) דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות היא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים החלים על אותו נכה, שיחושבו באופן ובסדר המפורטים להלן:ו
(1) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר - אחוזי הנכות שנקבעו כאמור; (2) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן; (3) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן, וכן הלאה.
(ב) דרגת נכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקידי הגוף הנובעת מהפגימה הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד; דרגת הנכות האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגות נכות שייקבעו לפגימה הימנית ולפגימה השמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה 2, ובלבד שבשום אופן אין לקבוע לפגימה מורכבת זוגית דרגת נכות העולה על %.100
(ג) נפגם נכה מספר פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית, יראו לעניין תקנת משנה (א) את דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית לפי תקנת משנה (ב) כדרגת נכות שנקבעה לפגימה בודדת".
.6(א) הוועדה ערכה את חישוב הנכות כדלקמן:נ
(1) ביד ימין - לפי תקנה 3(א), כך שהגיעה ל-%.4
(2) בגין שתי הגפיים העליונות - לפי תקנה 3(ב), סך הכל % 91(41+50). (3) בגין העיניים והאוזניים - לפי תקנה 3(ג), סך הכל % 3.74(3.15+0.59) והתוצאה הסופית היא %94.74, מעוגל ל-%95; (ב) באת-כוח המוסד תמכה בטיעונה בשיטת חישוב זאת, התואמת לדעתה את התקנות.

.7באת-כוח המערער סבורה, כי פירושה הנכון של תקנה 3הוא, כי יש לחבר את כל הנכויות באיברים הזוגיים חיבור אריתמטי, ולא חיבור משוקלל. אם תתקבל גירסת המערער - יעלה אחוז נכותו הכולל על %100, כך שיועמד על %.100
נימוקו של המערער הוא, כי המחוקק ראה בפגימות באיברים זוגיים פגימה מיוחדת במינה, שיש ליתן בגינה, לנכה, את מלוא אחוזי הנכות לפי צירוף אריתמטי, ולא לפי שיטת השקלול המקובלת; לגרסתו - אין לקרוא את סעיפי המשנה של תקנה 3כמקשה אחת - אלא כל אחד ואחד מהם בנפרד.
.8אין, ולא יכול להיות חולק, כי מטרת המחוקק היתה להיטיב עם נכים בעלי פגימה בשני איברים זוגיים, והשאלה היא, עד כמה התכוון להיטיב עמם, לפי פירושן הנכון של התקנות.
עיון בתקנת משנה (ב) מביא למסקנה, כי יש לערוך "צירוף של דרגות נכות שייקבעו לפגימה הימנית ולפגימה השמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות", פשיטא - יש לקבוע תחילה את דרגת הנכות לפגימה הימנית, אחר כך לפגימה השמאלית, ולצרף את שתיהן חיבור אריתמטי.
וכיצד יש לקבוע את דרגת הנכות הימנית, ואחריה השמאלית - זאת לומדים מתקנת משנה (א), דהיינו יש לערכן, בשלב הראשון, כאילו מדובר בפגימה באיבר אחד בלבד, תוך התעלמות מכך שקיימת פגימה אף באיבר הזוגי.
.9מן האמור עולה, כי דין הערעור להידחות.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת פעולת איבה בחוק

 2. תאונת דרכים פעולת איבה

 3. הכרה כנפגע פעולות איבה

 4. פיצויים על הפיגוע בסיני

 5. חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה

 6. ועדה רפואית לנפגעי פיגוע טרור

 7. תביעת נזיקין בגין פעולת איבה

 8. ערעור על ועדת ערר נפגעי איבה

 9. ערעור על אי הכרה בפעולת איבה

 10. ערעור על נכות נפשית נפגעי איבה

 11. ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור

 12. חובת נימוק ועדה רפואית לנפגעי איבה

 13. מימון טיפול רפואי לנפגע בפיגוע טרור

 14. אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

 15. הרקע ההיסטורי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 16. עתירה לבג''צ נגד החלטת ועדת העררים נפגעי איבה

 17. ערר על החלטת הרשות המאשרת - נפגעי פעולות איבה

 18. זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור

 19. קשר סיבתי בין פיגוע לבין האפילפסיה שהתגלתה שנתיים אחרי

 20. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 21. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי איבה) אשר קבעה כי אין קשר סיבתי

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון