מחיקת הערת אזהרה לטובת הבנק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת הערת אזהרה לטובת הבנק:
 
1.       זוהי תובענה שבמסגרתה מבוקש סעד של מחיקת הערת אזהרה שנרשמה ביום 18.3.91 לפי שטר 014685/0001 (להלן:- "ההערה"), על מקרקעין הידועים כחלקה 807 בגוש 6623, דירה ברח' טבנקין 4 בתל-אביב (להלן:- "הדירה"), בגין התחייבות לרישום משכנתא שנטלה המשיבה 2 (להלן:- "המשיבה") מהמשיב 1 (להלן:- "הבנק"), וזאת, על-פי הנטען, תוך זיוף חתימתה של המבקשת.
 
2.       הרקע:

 
(א)    המבקשת וחברת נאות טופז-השקעות ופיתוח בע"מ, רכשו ביום 7.12.86, מניסים בדולח ז"ל, את הזכויות בחלקה 807 בגוש 6623 (להלן: "החלקה"), וזאת באמצעות הנאמן עו"ד דוד דעואל (נספח "א" לתובענה) ונרשמה הערת אזהרה לטובת הנאמן. ביום 25.2.88 התקשרו המבקשת ונאות טופז ביניהן בעסקת קומבינציה, שלפיה מכרה המבקשת לנאות טופז מחצית זכויותיה בחלקה תמורת בניית הדירה הנ"ל, שהיא דירת גג בת 5 חדרים + חדר על הגג + מחסנים. הדירה הושלמה ונמסרה למבקשת בסוף שנות ה- 80.נ
 
(ב)    בשנת 2001 רצתה המבקשת למכור את הדירה והוציאה נסח, או אז גילתה שרשומה ההערה הנ"ל על הדירה. מבירור שערכה, הסתבר שהדירה שועבדה ללא הגבלה בסכום להבטחת הלוואות שקיבלה המשיבה מהבנק, וזאת, מבלי שהמבקשת חתמה על הבקשה לרישום הערת אזהרה.
 
(ג)      ההתחייבות לרישום משכנתא שעל-פיה נרשמה ההערה (נספח "ד" לתובענה) נחתמה, לכאורה, על ידי המשיבה, על-ידי המבקשת ועל-ידי ניסים בדולח ז"ל.
בשם ניסים בדולח ז"ל, חתם עו"ד פיכמן, המשיב 3. המשיבה חתמה בעצמה וחתימתה של המבקשת, על-פי הנטען, זוייפה.
את כל החתימות אימת עו"ד שמחה חייט, המשיב 4, למרות שעל-פי טענת המבקשת היא מעולם לא חתמה על התחייבות.
 
(ד)    ניסיונות המבקשת להסדיר הסרת ההערה, ללא צורך בהליכים משפטיים (נספחים "ה"-"יא" לתובענה) העלו חרס – ולכן הוגשה התובענה.
 
(ה)    הרקע לרישום ההערה, מנקודת מבטו של הבנק, הוא פשוט ושגרתי. הבנק העמיד למשיבה הלוואה על-פי הסכם הלוואה מיום 18.7.90 (נספח "א" לתשובת הבנק), כנגד ערבויות אישיות של מספר ערבים וכנגד התחייבות לשעבוד זכויות של החברות משוב-חברה לבנין 1987 בע"מ ונאות טופז-השקעות ופיתוח בע"מ, בחלקה הנ"ל. המשיבה חייבת לבנק סכומים המסתכמים בכמה מאות אלפי שקלים, והבנק גורס שההערה נרשמה על סמך כתב התחייבות תקין על פניו, ואין בה כל פגם.
יצוין בנקודה זו, כי ההלוואה נשוא ההערה, משולמת כסדרה.
הבנק הביע בתשובתו (סע' 12) נכונות למחוק ההערה בתנאים מתאימים ותוך שמירה על זכויותיו כלפי המשיבה וכלפי הערבים.
 
(ו)      המשיבה גורסת שהדירה הנ"ל הייתה משועבדת לטובת הבנק עוד קודם לרישום ההערה, וזאת להבטחת התחייבויות נאות טופז ומשוב, חברות בבעלות ובניהול משולם בקיש ושמואל בקיש - שהם אביה ואחיה של המבקשת. לדעת המשיבה, יש להסיק מהעובדה שהמבקשת לא הייתה קונה זרה ורגילה, שהיא ידעה שהדירה משועבדת לבנק שמימן את עסקי משפחת בקיש והחברות וידעה על רישום ההערה.
 
(ז)     המשיבים 3 ו-4 הגישו אמנם תגובה כתובה לתובענה, אך לא צירפו תצהיר בתמיכה לאמור בתגובה.
למרות זאת, לבקשת ב"כ הבנק, נחקרו עו"ד פיכמן ועו"ד חייט שנכחו בדיון במהלך ההוכחות.
בחקירתו (עמ' 18 שורות 20-23) אישר עו"ד פיכמן שהמבקשת לא חתמה מעולם על התחייבות, ועו"ד חייט אישר (עמ' 20) שבעת שאישר את החתימות על ההתחייבות נכחו לפניו רק עו"ד פיכמן ומר שמואל בקיש – ואילו המבקשת לא הייתה שם.
 
3.       דיון והכרעה
 
(א)    הוכח לפני שהמבקשת לא חתמה מעולם על ההתחייבות הנ"ל, ושוכנעתי גם שהיא כלל לא ידעה שהדירה שועבדה. אין למעשה מחלוקת עובדתית בנקודה קרדינאלית זו. המבקשת העידה שלא חתמה על ההתחייבות, עו"ד פיכמן אישר שהמבקשת לא חתמה ועו"ד חייט אישר שהמבקשת כלל לא נכחה לפניו עת אימת את החתימות. לא הובאה כל ראיה נגדית לאמור לעיל, והבנק והמשיבה לא התמודדו, למעשה, עם טענה זו ולא הפריכו אותה.ב
טענת ב"כ המשיבה בסיכומיו, שלפיה היה על המבקשת להוכיח באמצעות חוו"ד גרפולוגית את טענת הזיוף – נדחית על-ידי. משנטען על-ידי המבקשת שחתימתה זויפה ומשנתמכה טענה זו על-פי עדויותיהם של עו"ד פיכמן ועו"ד חייט, שעדותם בנקודה זו סותרת אינטרס ברור שלהם עצמם, ולכן יש לייחס לה משקל יתר – די בכך, בניגוד לאמור בסיכומים האמורים.
 
(ב)    מששוכנעתי שההערה נרשמה על-סמך חתימה מזויפת של המבקשת, ומשלא הוכחה טענת המשיבה שהמבקשת ידעה והסכימה בדרך כלשהיא לרישום ההערה – מתבקשת תוצאה אחת והיא מחיקת ההערה - כמבוקש.
 
(ג)      ב"כ המשיבה, בסיכומיו, מתייחס לעובדה שעו"ד פיכמן סותר את דבריה של המבקשת לגבי מסמכים אחרים (מש/1), אך בכך יש דווקא כדי לחזק את העובדה שבמקרה דנן – אם תומך עו"ד פיכמן בטענת המבקשת – המשמעות היא שטענה זו נכונה.
עוד טוען ב"כ המשיבה בסיכומיו טענות לגבי העובדה שאביה של המבקשת הוא שניהל את עסקי המשפחה והיא נהגה לחתום על כל מסמך שהוא הורה לה לחתום – אלא שאין בטענה זו, גם אם נכונה היא, משום רבותא, שכן אין בה כדי להכשיר מסמך שלא נחתם על ידי המבקשת. כן, יש לדחות טענת ב"כ המשיבה שלפיה כלל לא היה צורך בחתימת המבקשת לרישום ההערה ודי בחתימת המשיבה וניסים בדולח. דחיית טענה זו נובעת הן מהיותה שינוי חזית והן, לגופה – שכן, לניסים בדולח אין זכויות בדירה הנ"ל ואין הוא או המשיבה רשאים לשעבד הדירה, שהזכויות בה, ללא עוררין, שייכות למבקשת, ללא הסכמת המבקשת וללא חתימתה.
 
(ד)    בסיכומיו מודיע ב"כ המשיבה על הסכמת המשיבה לביטול הערת האזהרה "מבלי שיוטל כל חיוב על הערבים שנשארו, וללא פסיקת הוצאות בתיק זה לאור הנסיבות הנ"ל", אלא שאין אלה תנאים לגיטימיים – ראשית, מהטעם שבתובענה זו כלל לא נידון מעמד הערבים והחיובים הרלבנטיים לגביהם, אלא רק מעמדה של ההערה; ושנית, מהטעם ששאלת ההוצאות היא פונקציה של ניהול התובענה, ומשנוהלה התובענה, כולל הגשת סיכומים למרות שהיה ברור מלכתחילה שהמבקשת צודקת בטענתה בדבר זיוף חתימתה – יש מקום לחייב בהוצאות.
 
4.       המבקשת עותרת להיתר לפיצול סעדים – והגם שאיני סבורה שיש צורך בהיתר, מאחר שתביעתה הכספית תוגש, קרוב לוודאי, לערכאה אחרת, יש הצדקה למתן היתר כאמור, כדי לאפשר למבקשת לתבוע בנפרד את הנזקים שנגרמו לה.
 
5.       סוף דבר
 
מכל האמור לעיל, אני מקבלת את התובענה ומורה על מחיקת ההערה – כמבוקש.
 
המשיבה תשא בהוצאות המבקשת בסך 10,000 ₪ + מ.ע.מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום המצאת פסק הדין ועד התשלום בפועל.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שתי הערות אזהרה

 2. הלוואה הערת אזהרה

 3. משמעות הערת אזהרה

 4. התיישנות הערת אזהרה

 5. תביעה למחיקת הערת אזהרה

 6. עתירה למחיקת הערת אזהרה

 7. מה המשמעות של הערת אזהרה

 8. הערת אזהרה בעסקאות סותרות

 9. מחיקת הערת אזהרה לטובת הבנק

 10. המרצת פתיחה לביטול הערת אזהרה

 11. עיקול עקב אי רישום הערת אזהרה

 12. פיצוי בגין אי רישום הערת אזהרה

 13. ביטול חוזה מכר ומחיקת הערת אזהרה

 14. הערת אזהרה על 50% מהזכויות על חלקה

 15. מחיקת הערת אזהרה ישנה מלפני 40 שנה

 16. רישום הערת אזהרה עם יפוי כוח מזויף

 17. הערת אזהרה על דירה מול זכויות נושים

 18. הפרת חוזה מכר בגין אי רישום הערת אזהרה בזמן

 19. עסקאות נוגדות במקרקעין - אי רישום הערת אזהרה

 20. זכויות קונה שלא רשם הערת אזהרה מול קונה מאוחר

 21. זכות בעל הערת אזהרה לתבוע פירוק שיתוף במקרקעין

 22. התחייבויות חוזיות בין הקבלן לרוכש - הערת אזהרה

 23. האם בעל הערת אזהרה (בלבד) יכול להגיש בקשה להיתר בניה ?

 24. הצדדים להסכם השיתוף התחייבו כי הוא יירשם כהערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון