מרפק טניס נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מרפק טניס נכות:

1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (להלן גם – "הועדה"), מיום 21.12.03, אשר קבעה למערערת 0% נכות יציבה בגין דלקת גידים ("מרפק טניס").

המסכת העובדתית


2. המערערת, ילידת שנת 1965, קופאית במקצועה, הוכרה כנפגעת עבודה לאחר הכרה בדלקת של השרירים והגידים כמחלת מקצוע. הועדה הרפואית אליה ניגשה ביום 10.2.03 קבעה לה 0% נכות יציבה בתחום האורטופדי לפי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן – "התקנות"). ועדה רפואית לעררים מיום 21.12.03 קבעה לה 20% נכות זמנית לתקופה קצרה (27.5 – 8.6.01), ואישרה את החלטת הועדה מהדרג הראשון בדבר העדרה של נכות יציבה.נ

3. הועדה בדקה את המערערת, וכן עיינה במסמכים הרפואיים השונים שצורפו על ידה, כאשר מסקנותיה היו כדלקמן:

"הועדה דוחה את הערעור מהטעמים הבאים: גם במידה ודלקת הגידים (מרפק טניס) היא תוצאה של סוג עבודה מסוים, מדובר במצב חולף שניתן להבראה ולא במצב קבוע כפי שקבע גם ד"ר זיו-נר בחוות דעתו. יתרה מזאת, אין סימנים לנזק לעצב האינטראוסאי האחורי והכאב הוא ממוקד ללא הפרעה בקבוצת שרירי המיישרים – סופיקטורים קרי מדובר בדלקת מקומית שהיא בת חלוף. הועדה עיינה בחוות דעתו של פרופ' רובינסון 25.2.03 ואינה חולקת על ממצאיו אבל אינה מקבלת את מסקנותיו".

טענות המערערת

4. המערערת טענה כי הועדה לא פירטה כלל את הסיבות לדחיית חוות דעתו של פרופ' רובינסון, אשר המליץ לקבוע לה 30% נכות. העדר הנימוק אינו מאפשר את הבנת ההחלטה ואינו מאפשר את קבלתה. בנוסף, אין הגיון פנימי בניסוח "אינה חולקת על ממצאיו אבל אינה מקבלת את מסקנותיו", בין היתר שכן הממצאים – כפי שנקבעו על ידי פרופ' רובינסון - מלמדים על מצב קבוע ולא זמני. בנוסף, הספק שהעלתה הועדה לגבי השאלה אם מדובר במחלת מקצוע עומד בסתירה לקביעתו הקודמת והמחייבת של המשיב כי אכן ב"מחלת מקצוע" מדובר.

5. עוד טוענת המערערת כי לא היתה כל הצדקה לקבוע כי מדובר במצב זמני בניגוד לחוות הדעת הרפואיות ולמצב בשטח, ואף בניגוד לממצאי הבדיקה הקלינית אשר הצביעה על רגישות גם בזמן הבדיקה. לחילופין – ככל שאכן מדובר במצב זמני שעדיין נמשך, הרי שהיה על הועדה לקבוע נכות זמנית לתקופה הנכונה (ולא 13 יום), ולזמן את המערערת לבדיקה נוספת בעתיד לצורך קביעת מצבה הצמית.ב
6. המערערת המשיכה וטענה לאי התייחסות מצד הועדה למספר רב של מסמכים רפואיים אשר הוגשו על ידה אך לא צוינו בפרק המפרט את המסמכים שעמדו בפני הועדה. בנוסף, נטען כי הועדה טעתה באי הפעלתה של תקנה 15, הגם שהמערערת חדלה לעבוד כקופאית ובכלל עקב בעייתה הרפואית.ו

7. ב"כ המשיב הסכימה כי עניינה של המערערת יוחזר לועדה לצורך נימוק המסקנות ולצורך התייחסות מפורטת לחוות דעתו של פרופ' רובינסון. ב"כ המערערת לא הסכים להסתפק בכך, אלא אם עניינה של המערערת יוחזר לועדה בהרכב אחר. בנוסף ביקש כי בית הדין יקבע בעצמו את דרגת הנכות.

הכרעה

8. לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בהחלטת הועדה, בפרוטוקול קדם המשפט
ובשאר החומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור.נ

9. להלן נימוקי:

א. אין חולק כי בית דין זה מוסמך לדון, בערעורים על החלטות ועדות רפואיות לעררים, בשאלות משפטיות בלבד (סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995; דב"ע נז/50-1 אורי רשתי – המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך ל(2) 198).ב

ב. על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995, ועדה רפואית היא שאמורה לקבוע אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה, וככל שהתשובה חיובית – גם את דרגת הנכות. לועדה הרפואית לפיכך הסמכות הבלעדית לקבוע את דרגת הנכות, ואם קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנכות (דב"ע לה/345-01 עזיז מועלם – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 353; דב"ע נד/53-01 דניאל שכנאי – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 162).ו

ג. גם בפסיקה הודגש, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית, ולא בסמכות בית הדין. משמצא בית הדין טעות עליו להחזיר לפיכך את הדיון לועדה; רק במקרים נדירים ביותר, בהם הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מחייב ידע או שיקול דעת רפואי, יתקן בית הדין בעצמו את הטעות (דב"ע נא/50-99 זוהר כץ – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כב 507). אין ספק בעינינו כי המקרה שבפנינו אינו מסוג המקרים הנדירים כאמור.נ

ד. על אף האמור לעיל, כבר נקבע כי הועדה חייבת להתייחס לחוות דעת רפואית שהוגשה אליה התייחסות "עניינית ומנומקת" (דב"ע ל/15-0 אשר בטרמן – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ב 147), תוך ציון הטעות שהיא רואה בחוות הדעת והסבר מדוע אינה מקבלת את מסקנותיה (דב"ע לד/258-0 יגאל הניג – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ו 225). עוד נקבע כי הועדה הנה גוף מעין שיפוטי, וככזה מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה (דב"ע נד/154-0 דן יעקב לבל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כז 474), כאשר הנימוק צריך שיהיה ברור לכל ולא רק לרופא אחר (דב"ע נה/17-01 חיים כהן – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 535).ב

ה. במקרה שלפנינו, הועדה לא קיימה אחר חובת ההנמקה ולו באופן מינימלי, ולכן על עניינה של המערערת חייב להיות מוחזר אליה, כפי שהסכימה גם באת כוחו של המשיב. לא מצאתי לנכון להורות על העברת העניין לועדה אחרת שכן דרך המלך הנה החזרת העניין לועדה הרפואית שבדקה את המבוטח, אלא אם עולה חשש של ממש, וזאת במקרים נדירים, כי הועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת (דב"ע לב/28-0 שלמה בוסקילה – המוסד לביטוח לאומי, פב"ל יב 166). לא שוכנעתי כי עסקינן במקרה חריג בו עולה חשש ממשי כאמור.

10. סוף דבר – הערעור מתקבל, והדיון יוחזר לועדה על מנת שתבחן פעם נוספת את עניינה של המערערת על יסוד כל המסמכים הרפואיים (לרבות אלו אליהם לא התייחסה לכאורה בדיון נשוא ערעור זה) ועל יסוד חוות דעתו של פרופ' רובינסון. על הועדה לנמק את החלטתה באופן בהיר ומפורט, כולל התייחסות ספציפית לחוות דעתו של פרופ' רובינסון, וכולל סיבות מפורטות לקביעתה כי מדובר במצב זמני (ככל שעדיין תסבור כך). בנוסף עליה לבחון את הפעלת תקנה 15. כיוון שהמשיב הסכים להחזרת הדיון לועדה, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון