סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח

בתביעה העיקרית חוייב סוכן הביטוח לשלם לתובע את הסך של 2,433 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו עקב כך שלא נכלל בפוליסת הביטוח שלו כיסוי לרכב חלופי ועל כן נאלץ לשכור רכב בחברת השכרה לאחר שרכבו נגנב.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העדר סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח:

1. בתיק זה הוגשה ע"י התובע תביעה נגד הנתבע (להלן:"התביעה העיקרית").

2. הנתבע הגיש הודעת צד ג'.3. צד ג' הגיש כתב הגנה, אך בטעות הוזמן לדיון ליום 14.1.01, בעוד שהדיון בתביעה העיקרית נקבע ליום 4.1.01.

4. הואיל והתובע והנתבע התייצבו לדיון שנקבע ליום 4.1.01 קיימתי את הדיון שהסתיים במתן פסק-דין מיום 4.1.01 לטובת התובע ונגד הנתבע (להלן:"פסק הדין").

5. משמצאתי שיש לקבל את התביעה נגד הנתבע קיימתי דיון במעמד הנתבע וצד ג' בעניין התביעה של הנתבע נגד צד ג'.

6. בתביעה העיקרית חוייב הנתבע לשלם לתובע את הסך של 2,433 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו עקב כך שלא נכלל בפוליסת הביטוח שלו כיסוי לרכב חלופי ועל כן נאלץ לשכור רכב בחברת השכרה לאחר שרכבו נגנב.

7. לטענת הנתבע, צד ג' הוא האחראי לאי הכללת סעיף בעניין הרכב החילופי בפוליסת הביטוח של התובע. צד ג', לטענת הנתבע, עובד כמתמחה במשרדו של הנתבע והוא זה שניהל את המו"מ עם התובע וגם ערך עימו את הסכם הביטוח הרלוונטי לשנת 2000 שבו לא נכלל הסעיף בעניין הרכב החילופי.

8. להשלמת התמונה יאמר כי התובע ביטח את רכבו אצל הנתבע גם שנה קודם לכן בשנת 1999 ובאותה שנה כן נכלל בפוליסה סעיף בעניין הרכב החלופי. הפוליסה הראשונה חודשה לשנה נוספת לכאורה באותם תנאים. דא עקא, שמשום מה לא נכלל סעיף זה בפוליסה המחודשת.

9. טוען הנתבע כי התובע רכש את הפוליסה נשוא כתב התביעה באמצעות צד ג' וביקש שהיא לא תכלול סעיף של רכב חילופי, ולחילופין כי צד ג' לא הודיע על רצונו של התובע בכיסוי לרכב חילופי והפוליסה הופקה בהתאם.

10. עוד לטענת הנתבע נמסרה הפוליסה לתובע ועל אף שעברו למעלה מ - 5 חודשים מאז קיבל אותה לידיו ועד ליום אירוע הגניבה של הרכב, הוא לא פנה בדרישה להוסיף לו כיסוי לרכב חילופי.

11. לפיכך טוען הנתבע היה ויחוייב ע"י בית המשפט לשאת בנזקיו של התובע הרי שהוא יהיה זכאי לקבל מצד ג' החזר בגין כל סכום שישלם לתובע.

12. בכתב ההגנה שהוגש ע"י צד ג' הוא טוען שאכן הוא משמש כמתמחה אצל הנתבע וכל האחריות לפעולותיו נופלת על המאמן - הנתבע.

13. עוד לטענת צד ג' את הפוליסה לשנת 1999 ערך התובע באמצעותו אלא שלפני חידוש הפוליסה לשנת 2000 הוא הודיע לתובע כי הוא אינו אחראי להכנת הפוליסה החדשה ואין הוא המתווך בין התובע לנתבע בעניין הפוליסה, ומכאן שאין לו כל אחריות מקצועית להכנת הפוליסה של התובע לשנת 2000.

14. יצויין כי למועד הדיון זומנה להעיד הגברת דליה דלל, שהייתה פקידה במשרדו של הנתבע בעת חידוש הפוליסה נשוא תביעה זו.

15. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את הצדדים מצאתי שיש לדחות את התביעה של הנתבע כנגד צד ג'.

16. טענתו של צד ג' לפיה לא טיפל בחידוש הפוליסה של התובע נתמכת גם בעדותה של הגברת דלל, שהוזמנה להעיד מטעם הנתבע. הגברת דלל לא העידה במפורש כי צד ג' הוא זה שפנה אליה וביקש חידוש הפוליסה של התובע. אומרת גברת דלל כי אכן היה לתובע ביטוח רכב חילופי, אבל כל שנה התנאים בפוליסה מתחדשים על פי מה שמבקש המבוטח, לפי ההוראות של הסוכן שלו שמועברות בעל פה. גברת דלל לא זכרה איך חודשה הפוליסה נשוא תביעה זו ולא יכלה להביא כל ראיה לכך שצד ג' הוא זה שנתן לה הוראות בעניין חידוש הפוליסה של התובע.

17. זאת ועוד, לכתב התביעה צורף מכתב של הנתבעת מיום 25.2.00 שמופנה לחברת שגריר ובו נרשם ע"י הנתבע כי עקב טעות לא נקלט כיסוי רכב חילופי בפוליסה. אם אכן אירעה תקלה ובטעות לא נכלל כיסוי לרכב חילופי, הכיצד יכול הנתבע לטעון כי התובע הוא זה שאחראי לאי הכללת הכיסוי האמור בפוליסה בכך שלא ביקש כיסוי זה, לחילופין צד ג' אחראי לכך.

18. גם עובדה זו תומכת למעשה בטענת צד ג' שאין לו כל אחריות לאי הכללת הכיסוי לרכב חילופי בפוליסה.

19. יתרה מזאת, גם בעדותה של הגברת דלל אין כל ראיה לכך שצד ג' עסק בחידוש הפוליסה של התובע. לדבריה, לראשונה נחשפה לפוליסה כאשר התובע פנה אליה לאחר שמכוניתו נגנבה. לכך יש להוסיף את טענת צד ג' שלא נסתרה כי את הקבלה האחרונה על תשלום עמלה קיבל מהנתבע ביום 7.12.99 ועובדה זו מוכיחה כי לא קיבל כל תשלום מאת הנתבע לשנת 2000. הפוליסה של התובע, נשוא תביעה זו מתייחסת לשנת 2000 ולו היה צד ג' מטפל בחידושה היה זכאי לקבל מאת הנתבע עמלה וזאת בשנת 2000.

20. מכל האמור לעיל הגעתי למסקנה שיש לקבל את גירסת צד ג' לפיה חידוש הפוליסה של התובע לשנת 2000 נעשה ישירות עם הנתבע ולא באמצעות צד ג' ועל כן אין הוא אחראי לכך שבפוליסה לא ניתן לתובע כיסוי ביטוחי במקרה של גניבת רכבו.


21. אשר על כן אני דוחה את תביעת הנתבע כנגד צד ג' ומחייבת את הנתבע בהוצאות צד ג' בסך של 750 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בעל הפוליסה

 2. פוליסה לקצבה נדחית

 3. שינוי תנאי הפוליסה

 4. נכות מתאונה בפוליסה

 5. הגבלה בפוליסת ביטוח

 6. פרשנות פוליסת ביטוח

 7. אי הודעה על סילוק פוליסה

 8. פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל

 9. התיישנות פוליסת בריאות

 10. פוליסה לביטוח אש מורחב

 11. הבלטת סייג בפוליסת ביטוח

 12. פיצויי הלנה על כספי פוליסה

 13. תנאי או סייג מקפח בפוליסת ביטוח

 14. תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 15. פרשנות פוליסת ביטוח חבות מעבידים

 16. סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח

 17. חובת הבלטת תנאי מיגון בפוליסה

 18. התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 19. מיגון רכב פוליסת ביטוח גניבה

 20. החובה להבליט הגבלות בפוליסת הביטוח

 21. פרשנות פוליסת אובדן רישיון טיס

 22. דרישות חובת הבלטה בפוליסת ביטוח

 23. ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

 24. אי ידיעה על תנאי בפוליסת ביטוח

 25. ביטול פוליסה עקב אי תשלום פרמיה

 26. דרישות מיגון רכב בפוליסת ביטוח

 27. חובת חברת ביטוח להבליט הגבלות בפוליסה

 28. שמירה 24 שעות כתנאי בפוליסת ביטוח

 29. פרשנות תכליתית של הגבלות בפוליסת ביטוח

 30. מה ההגדרה של "נכות" בפוליסת ביטוח ?

 31. "האותיות הקטנות" בתנאי פוליסת ביטוח

 32. עמלות סוכן משנה בגין פוליסות ביטוח

 33. קנס על חברת ביטוח בגלל שינוי פוליסה

 34. תביעה לקבלת כסף שהצטבר בפוליסת ביטוח

 35. פיצויים בגין פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 36. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה

 37. תביעה על פי פוליסה לפיצוי בגין נזקי פריצה

 38. אי התקנת אזעקה לרכב בניגוד לתנאי הפוליסה

 39. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 40. האם פוליסת ביטוח המכסה תאונות מכסה אוטומטית גם מחלות

 41. התיישנות פוליסה עם סעיף קביעת נכות של ביטוח לאומי

 42. מכתב דחייה מחברת הביטוח: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. תביעת ביטוח הוצאות רפואיות פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 44. תביעה נגד חברת הביטוח בגין פוליסת נזקי צנרת ומים לדירה

 45. התיישנות פוליסת ביטוח עם סעיף קביעת נכות ע"י ביטוח לאומי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון