ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי: 

1.       העתירה שבפני עניינה בבקשת העותר להחזיר לידיו את הערבות הבנקאית על סך 30,000 ₪ אשר חולטה על ידי המשיב.
 
2.       רקע עובדתי
 
ביום 24/10/2000 הוצא על ידי שר הפנים באמצעות מנהל מינהל האוכלוסין צו גירוש כנגד תושב הפיליפינים – מר VENANCIO SOLIVEN דרכון פיליפיני AA-993143 (להלן: "העובד הזר"), וזאת בגין שהייה בלתי חוקית בארץ.
 
העובד הזר נעצר ביום 24/10/2000 וצו הגירוש שהוצא נגדו היה עם שחרור בערבות בסך 30,000 ₪. בו ביום הוציא העותר, אזרח ותושב ישראל, את הערבות האמורה להבטחת יציאתו של העובד הזר מן הארץ ובנוסף לערבות אף ניתנה התחייבותו של העותר ליציאתו של העובד הזר מהארץ כאמור. הערבות הבנקאית ניתנה להבטחת יציאתו של העובד הזר מן הארץ תוך 14 יום מיום שחרורו ממשמורת, קרי עד ליום 7/11/2000.
 
העובד הזר עזב את הארץ רק ביום 29/4/01, ומשכך, ועל פי תנאיה, חולטה הערבות אשר ניתנה על ידי העותר.
 
3.       נימוקי העתירה
 
לטענת העותר, הוא נפל לכלל טעות בסוברו כי על העובד הזר לצאת את הארץ תוך חצי שנה. לטענתו, ביום 20/4/01, עת התקשרה אל העותר פקידה מטעם בנק דיסקונט, הוא הבין מדבריה כי עליו לאתר את העובד הזר ולבקש אותו לצאת את הארץ בתוך 14 יום. ואכן, בעקבות שיחה טלפונית שנעשתה עימו, יצא העובד הזר את הארץ ואף שיגר אל העותר את צילום חותמת היציאה המוטבעת בדרכונו.
 
העותר טוען עוד כי הוא ובני משפחתו אינם בעלי אמצעים כלכליים וכי חילוט הערבות גרם להם להפסד ניכר. הטעות אותה טעה העותר הינה טעות אשר נעשתה בתום לב לטענתו, היות ואין לו כל ידיעה בנושאים מנהליים ובחוק. כן ציין העותר כי מדיניות משרד הפנים בעניין זה שונתה מאז חתם על הערבות האמורה, ושינוי זה כלל לא הובא לידיעתו.
 
בדיון שהתנהל בפני ביום 30.12.03 חזר העותר על הדברים האמורים והבהיר כי כל שביקש היה "לעשות מעשה טוב" וכי לא הבין במה הדברים אמורים.
 
המשיב טען מנגד כי כתב ההתחייבות וכתב הערבות עליהם חתם העותר אינם מתירים כל מקום לספק באשר להתחייבותו של העותר לדאוג ליציאת העובד הזר מן הארץ תוך 14 יום ממועד שחרורו ממשמורת. לשיטתו, טענות העותר אודות הטעייתו על ידי הבנק אינן מקנות לו כל זכות שכן הבנק בפעולתו אינו מחייב את המשיב, ויתרה מכך, לאור כתב ההתחייבות שנחתם על ידי העותר בנוכחות עורך דינו, הרי שאין לקבל את הטענה כי העותר טעה בתום לב ולא הבין את מהות ההתחייבות והערבות שהפקיד.
 
לאור האמור נטען כי המשיב פעל כדין ובמסגרת סמכותו, שכן אי יציאתו של העובד הזר מן הארץ מהווה הפרה של כתב ההתחייבות ומקימה את זכותו של המשיב לחלט את הערבות האמורה.
 
4.       דיון
 
כאמור, עניינה של העתירה שבפני הינו השבת הערבות שהפקיד העותר אשר חולטה על ידי המשיב. ערבותו של העותר חולטה לאחר שכתב ההתחייבות עליו חתם העותר כדין הופר והעובד הזר שלמטרת יציאתו מן הארץ הופקדה הערבות, לא עשה כן תוך 14 יום מיום שחרורו ממשמורת כנדרש.
 
העותר טוען כי לא עמד על יציאתו של העובד הזר מן הארץ מתוך טעות תמימת לב, בסוברו כי המדובר בתקופה של חצי שנה בה אמור העובד הזר לצאת את הארץ. כן האמין העותר כי בטרם תחולט ערבותו, יוזהר על ידי משרד הפנים פן הכסף יחולט.
 
המשיב איננו מקבל את טענתו זו של העותר. לשיטתו, העותר הוא אדם משכיל אשר ידע גם ידע על מה הוא חותם, מה גם שחתימתו של העותר נעשתה בנוכחות עורך דינו, המייצג אותו גם בהליך הנוכחי.
 
אין חולק כי העובד הזר לא יצא את הארץ בתוך 14 יום ממועד השחרור ממשמורת, כמפורט בכתב ההתחייבות. עם זאת, הנסיבות המתוארות במקרה שבפני מצביעות על העובדה כי העותר אכן נהג בתום לב, החל ממתן הערבות לעובד הזר בסוברו כי יצא מן הארץ, בהמשך בשיחתו עם העובד הזר לאחר השיחה עם הבנק, וכלה בהגשת העתירה דנן.
 
נראה כי העותר היה סבור באמת ובתמים כי יקבל התראה טרם חילוט הערבות שהפקיד. המדובר בסכום כסף לא מועט, ולא סביר ולא הגיוני שהעותר יסכים להפקיד ערבות שכזו בעבור התחייבות שלא ידע בוודאות שיעמוד בה. ואכן, מייד לאחר שיחת הטלפון שניהל העותר עם הבנק, פנה הוא לעובד הזר בבקשה שיצא מן הארץ. העובד הזר אכן יצא ואף העביר לעותר את החותמת הטבועה בדרכונו המאשרת כי הוא יצא מן הארץ.
יש להדגיש כי העובד הזר יצא לבסוף מן הארץ, והוא איננו שוהה כיום באופן בלתי חוקי בישראל. מכאן, שמטרתה של הערבות שהפקיד העותר הושגה זה מכבר.
 
לאור האמור לעיל ולאור הנסיבות המפורטות והמיוחדות שבמקרה דנן, הנני מקבלת את העתירה באופן בו תוחזר לעותר הערבות שהפקיד על סך 30,000 ₪. סכום זה הינו נכון להיום.
 
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
 
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון