ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין:

השופט יגאל פליטמן
 
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (בל 2253/99, בש"א 2498/01; השופט מיכאל שפיצר), אשר החליט לדחות את בקשת המערערת לבטל את פסק הדין שניתן כנגדה ביום 2.7.01 מחמת אי התייצבות לדיון שנקבע לאותו היום.

2. המערערת ערערה על פסק הדין, ובדיון בקדם הערעור ביקשו הצדדים, להכתיב לפרוטוקול את טיעוניהם שירשמו ויחשבו לסיכומים בכתב מטעמם וכי פסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך זאת וכל חומר התיק.נ
 
3. לאחר בחינת טענות הצדדים סבורני כי דין הערעור להתקבל.ב
 
אכן המערערת לא התייצבה פעמיים לדיון בבית הדין האזורי ולפיכך פעמיים ניתן פסק דין המוחק את תביעתה ופעמיים היא בקשה את ביטולו של פסק הדין. אולם לגבי פסק הדין שבעקבותיו הוגשה בקשת הביטול נשוא הערעור, הרי שבאישור המסירה למערערת נרשם "לא נדרש", ואך ורק מתוך חזקת המסירה הקונסטרוקטיבית, על פי תקנה 480 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שאומצה בבית הדין לעבודה על פי תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, נקבע, כי היתה מסירה כדין המצדיקה מחיקת התביעה.ו
בנסיבות אלה, ומשמדובר במיצוי זכויות בתחום הבטחון הסוציאלי, מן הראוי שלא לדקדק יתר על המידה עם התובעים בעניינים שבסדרי דין, ובדחיית תביעותיהם עקב כך מבלי לבררן לגופן.
 
לפיכך, אם תשמע דעתי, דין הערעור להתקבל, משהיה מקום לקבל את בקשת המערערת לבטל את פסק הדין המוחק את תביעתה. בנסיבות המקרה, לאור ההתדיינות המיותרת שנגרמה בעטיה של המערערת, רשאי יהא בית הדין האזורי, ככל שתביעת המערערת תדחה על ידו, לחייבה בתשלום הוצאות משפט למשיב.נ
 
הנשיא סטיב אדלר
 
1. לדידי יש לדחות את הערעור. המערערת הוזמנה לדיון פעמיים ולא התייצבה. בנסיבות הללו יש שיקול דעת לבית הדין למחוק את התביעה. התביעה נמחקה ולא נדחתה, כך שהמערערת תהא רשאית להגיש אותה פעם נוספת. בבקשתה השנייה לביטול פסק הדין ניתנה למערערת הזדמנות לשכנע את בית הדין כי לא התייצבה מסיבה סבירה, אך הדבר לא עלה בידה. בנסיבות האלה, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של בית הדין קמא.ב
 
2. זאת ועוד, אי הופעה לדיון על ידי בעל דין פוגעת הן בבעל הדין השני והן במתדיינים אחרים. בזמן שנקבע לדיון בעניינה של המערערת היה בית הדין יכול לקבוע דיון בעניינם של בעלי דין אחרים. יתרה מזו, אי הופעתה של המערערת פגע אף בעבודת בית הדין וגרם לעבודה מיותרת של מזכירות בית הדין.ו
 
 
 
3. אכן מדובר בתובענות בתחום הביטחון הסוציאלי, ועל כן לא טעה בית הדין קמא כאשר ביטל פעם אחת את פסק דינו שניתן בהעדר התייצבות. אולם, לא טעה בית הדין קמא כאשר סירב לבטל את פסק דינו השני, שכן היה על המערערת ללמוד ממחדלה הראשון, שתביעתה תימחק אם לא תופיע. אי מסירת כתובת נכונה הוא מחדל של המערערת שידעה כי תוזמן לדיון על פי הכתובת הרשומה בתיק בית הדין.נ
 
לפיכך, הנני מציע לדחות את הערעור ללא צו להוצאות.
 
השופטת נילי ארד
 
1. בנסיבות העניין, הנני מצטרפת לדעתו של חברי השופט יגאל פליטמן. אף אני סבורה כי ההיבט הסוציאלי של הוראת החוק החלה בעניננו, גובר על טרחת השווא שהטריחה המערערת את בית הדין.ב
 
2. בבואנו לשקול את יעילות הדיון כנגד זכות הגישה לבית הדין, גוברת האחרונה על קודמתה, ובית דין זה יעשה כל הניתן, קודם שידיר רגליהם של תובעים משערינו.ו
 
3. עד שיבוא בית הדין להטיל את הסנקציה החמורה של סילוק תביעה על הסף, ישקול נקיטת אמצעי פחות, כגון השתת הוצאות, במקרים המתאימים.
 
נציגת עובדים - חנה בן דוד
 
הנני מצטרפת לדעת הנשיא סטיב אדלר, לדחיית הערעור ללא צו להוצאות.נ
 
נציג מעביד - ישראל בן יהודה
 
הנני מצטרף לדעתו של הנשיא סטיב אדלר.ב
 
 
סוף דבר - הערעור נדחה ללא צו להוצאות כמצויין בחוות דעת הנשיא, אליה הצטרפו נציגי הציבור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון