ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי
מדינה:

1. בפנינו בקשתו של המבקש להורות על דחייתו על הסף של הערעור שהגישה המשיבה לפי סעיף 43(א) לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק הגימלאות) על החלטתו בעניין תשלום קיצבה לפי חוק הגימלאות.


לטענת המבקש, ההליך בו נקטה המשיבה, אינו ההליך הנכון על פי חוק הגימלאות, בהינתן שכל טענותיה של המשיבה מופנות הלכה למעשה כלפי החלטת הועדה הרפואית לעררים אשר דנה בעניינה, ולא כלפי החלטת המבקש.נ


מוסיף המבקש וטוען כי בכל מקרה החלטות הועדה הרפואית לעררים הינן סופיות, ואם ניתן לתקוף את החלטותיהן, הרי שיהיה זה במסגרת הליך נפרד ושונה מן ההליך שבנדון, ודוק אף לא בפני בית הדין לעבודה.ב

כפעל יוצא מן האמור לעיל, טוען המבקש כי הוא אינו המשיב הנכון בתביעת המשיבה ולפיכך ואף מטעם זה, יש לדחות הערעור על הסף בהעדר יריבות.ו

2. לטענת המשיבה מנגד, אכן קביעות הועדה הינן סופיות ל"כאורה", אלא שלשיטתה, סעיף 43(א) לחוק מאפשר למשיבה לתקוף את החלטת המבקש בכללותה, נוסחת חישוב הגימלה שערך המבקש, הינה מיקשה אחת, ואם נפל פגם באחד ממרכיביה – התוצאה היא שאת הערעור על התוצאה הסופית, כפי שהיא מוצאת את ביטויה בהחלטתו של המבקש, יש להגיש לבית הדין מכח סעיף 43(א) לחוק הגימלאות.נ

מוסיפה המשיבה וטוענת כי העובדה שהשר טרם קבע דרכים לערער על החלטות הועדה הרפואית, אלא לה שתפגע בזכות מהותית של המשיבה, פגיעה שהינה בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.ב

מוסיפה המשיבה וטוענת, כי הסמכות לדון בתביעה מסוג התביעה שבנדון, מסורה לבית הדין מכח סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בהיות תביעה לגימלה, תביעה הנגזרת מיחסי עובד ומעביד.ו

3. סעיף 1 לחוק הגימלאות מגדיר ועדה רפואית על פי החוק כדלקמן:

"ועדה רפואית" - הוועדה המוסמכת לקבוע את כושרם הרפואי של בני אדם המתקבלים לשירות המדינה;

סעיף 96 (ב) לחוק הגימלאות קובע:

"בכל מקום בחוק זה שמדובר בו בנכה או בנכות, לגבי אדם הפורש מהשירות, תהא ראיה מכרעת ויחידה בדבר הנכות ודרגתה – קביעתה של ועדה רפואית, לרבות הוועדה הרפואית לעררים, שנעשתה סמוך לפני הפרישה או לאחר מכן".נ

ודוק, להשלמת התמונה יצוין כי סעיף 97 לחוק הגימלאות, דן בהגשת ערר לועדה הרפואית לעררים וקובע:

"הרואה את עצמו נפגע על-ידי החלטת ועדה רפואית, למעט החלטה לפי סעיף 94, רשאי לערור עליה בפני הוועדה הרפואית לעררים בתנאים ובדרך שקבע שר האוצר בתקנות, ומותר לקבוע בתקנות אלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, את התנאים שבהם רשאית הוועדה הרפואית לעררים לחייב את העורר בהוצאות הערר".ב

בהתאם לכך, הותקנו תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית) התשכ"ט – 1968 (להלן – התקנות), הקובעות את דרכי הגשת הערר לועדה הרפואית לעררים ואת נוהל הדיונים בפניה.ו

4. בענייננו, עיון בטענות המשיבה, הן אלו שהועלו בערעור עצמו והן אלו שהועלו בתגובתה לבקשה שבנדון, מעלה כי אמנם טענתה היחידה של המשיבה מכוונת כלפי החלטת הועדה הרפואית לעררים, ולא כלפי החלטה כלשהי של המבקש או שיקול דעת שהפעיל המבקש בעניינה.

סעיף 20(ב) לחוק הגימלאות קובע כי:

ב) אדם שוועדה רפואית קבעה, סמוך לפרישתו, כי הוא נכה בעל דרגת נכות של %50 או יותר, וכן אדם שפוטר מן השירות בגלל נכות בדרגה קטנה מזו, לא תפחת קיצבתו מעשרים אחוז ממשכורתו הקובעת בצירוף שלושה פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו".נ

ואמנם המשיבה מאשרת בערעורה כי המבקש ערך את חישוב גימלתה בהתאם להוראות סעיף זה, אלא שלטענתה, "חישוב גמלת הפרישה שלה ע"י המשיב, בהתבסס על 50% בלבד, אינו מוצדק ו/או אינו משקף את מצבה הרפואי העכשווי ואת נכותה הקשה" (ראה: סעיף 11 לכתב הערעור).ב

לטענת המשיבה, טעתה הועדה הרפואית לעררים הן בשיעור הנכות שקבעה לה, אשר חורג באופן בלתי סביר משיעורי הנכות שקבע לה המוסד לביטוח לאומי.

כמו כן לטענתה היא לא נבדקה על ידי הועדה ולא ניתנה לה הזדמנות אמיתית לומר את אשר בפיה.ו

אי לכך עותרת המשיבה בערעורה לכך שבית הדין יקבע לה נכות תפקודית בשיעור של 100% לצמיתות ויורה למבקש לחשב את שיעור הגימלה בהתאם, ולחילופין להורות לועדה הרפואית לעררים לזמן אותה להבדק בשנית, להעריך את נכותה הרפואית, תוך מתן נימוקים והסברים לקביעותיה, ולמנות מומחה מטעמו על מנת שיעריך את נכותה של המערערת.נ


5. הנה כי כן, מבחינה מהותית אין עסקינן בערעור על החלטת המבקש, ודוק המשיבה אינה טוענת בשום מקום בערעורה, ובצדק, כי היה על המבקש עצמו לקבוע שיעור נכות אחר – שכן המבקש אינו מוסמך על פי החוק לקבוע אחוזי נכות בכלל, ואף לא לשנות מאחוזי הנכות שקבעו הועדות הרפואיות.ב

6. אשר על כן כבר מטעם זה דין הערעור שהגישה המשיבה להדחות על הסף, בהעדר יריבות מהותית בין המשיבה למבקש ובהינתן כי אין עסקינן בהליך הראוי לתקיפת החלטתה של הועדה הרפואית לעררים.

7. למעלה מן הצריך ולהשלמת התמונה נוסיף, כי בענייננו אין המדובר בלקונה כפי שמנסה המשיבה לטעון, שכן המחוקק הביע דעתו באופן מפורש, שהחלטות הועדה הרפואית והועדה הרפואית לעררים יהיו: "ראיה מכרעת ויחידה בדבר הנכות ודרגתה", ומכאן שאין זכות ערעור על תוכן ההחלטה.

עם זאת, אין פירושו של דבר שלא ניתן לתקוף בתקיפה מנהלית את החלטות הועדה הרפואית לעררים כפי שניתן לתקוף כל החלטה של גוף סטטוטורי הפועל מכח דין.ו

8. מכל מקום, משקבענו כאמור לעיל, כי אין יריבות בין הצדדים ואין המדובר בהליך הראוי לתקיפת החלטת הועדה – הרי שדין הערעור להדחות על הסף.נ
9. סוף דבר –
אשר על כן הערעור שבנדון נדחה.ב
בנסיבות העניין, איננו עושים צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון