ערעור על נכות זמנית

ביטוח לאומי טען בבקשת רשות הערעור, כי לא היה מקום להחזיר את עניינו של המשיב לוועדה. זאת, משבקביעת נכות זמנית, משוחררת הוועדה מלהסתמך על מבחני הנכות.

על פי העולה מהוראת סעיף 119 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 ומכח ההלכה שיצאה מלפני בית הדין לעבודה - בקביעת נכות זמנית אין הוועדה הרפואית, כבולה למבחני הנכות על סעיפיהם.

בנוסף, תופעה רווחת היא, כי אחוזי נכות זמנית גבוהים יחסית ניתנים לתקופה קצובה, הסמוכה למועד הפגיעה, ולאחריהם נקבעת נכות צמיתה באחוזים אחרים.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על נכות זמנית:

1.      המערער הגיש בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (סגנית השופט הראשי א' קציר; בל 375/99), בו התקבל ערעורו של המשיב על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 20.12.98 (להלן – הוועדה).


2.      לאחר שהוגשה תשובת המשיב לבקשת רשות הערעור, הוחלט ליתן רשות ערעור, ואנו נותנים פסק דין זה על סמך טיעוני הצדדים בכתב במסגרת בקשת רשות הערעור, טיעוניהם בעל פה וכלל החומר שבתיק הערעור ובתיק בית הדין קמא.נ

3.      המשיב נפגע בעבודה ביום 21.10.96. הווועדה ציינה ש"תלונות הנפגע" הינן, כאבי – גב תחתון, וקבעה בהחלטתה, כי: "בסי.טי. מיום 3.11.96 קיימת היצרות של התעלה הספינלית ודיסק אנולרי בין 4 L – 5 L. בעיון בכרטיסו הרפואי מסתבר שסבל מכאבי גב תחתון...מצב אחר כאבי גב כרוניים עם החמרה חולפת. מצב אחר שיתוק ילדים עם אטרופיה ברגל ימין ושיתוק ברגל ימין שאינו קשור לתאונה הנדונה. לאור הממצאים הקליניים הוועדה דוחה את ערעור הנפגע ומאשרת את החלטת הוועדה המחוזית. היצרות
 
התעלה הספינלית אינה קשורה לתאונה הנדונה, והסימנים שניצפו ב – סי.טי. אינם משתקפים בבדיקה הקלינית". לאור האמור נותרו קביעות הוועדה מדרג ראשון, על כנן, ולפיהן נפסקו למשיב 20% נכות זמנית לתקופה 11.11.96 – 31.03.97, ואילו מיום 01.04.97 נפסקו לו 0% נכות יציבה.ב
 
4.      בפסק הדין קמא, הורה בית הדין על החזרת עניינו של המשיב לוועדה, בציון ההנחיות הבאות:
 
"א. על הועדה הרפואית לעררים, לציין מה היתה נכותו של המערער לפני התאונה, והאם פגיעתו, כתוצאה מהתאונה, החמירה את מצבו הרפואי או לאו.ו
ב. על הועדה הרפואית לעררים, לציין את סעיף הליקוי בגינו נקבעה למערער נכות זמנית בשיעור של 20%.נ
ג. על הועדה הרפואית לעררים, לנמק את השוני שבין מצבו הרפואי של המערער במהלך תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו, לבין מצבו הרפואי לפני ואחרי אותה תקופה של נכות זמנית.ב
ד. על הועדה הרפואית לעררים, לנמק את הירידה החדה של נכותו הזמנית של המערער משיעור של 20% לשיעור של 0% נכות צמיתה".ו
 
5. המוסד טען בבקשת רשות הערעור, כי לא היה מקום להחזיר את עניינו של המשיב לוועדה. זאת, משבקביעת נכות זמנית, משוחררת הוועדה מלהסתמך על מבחני הנכות, וכן לאור טענתו, כי: "הוועדה הסתמכה בהחלטתה על ממצאי הבדיקה שנערכה למשיב (בדיקת הסי.טי.), המלמדת על כך שנכותו אינה קשורה לתאונה וכי לעניין זה גם נתנה דעתה לאמור בתיקו הרפואי של המשיב... ולבדיקה הקלינית שערכה למשיב... בנסיבות אלה לא היה על הוועדה לשוב ולהתייחס למצבו הרפואי של המשיב, כפי שנקבע במהלך הנכות הזמנית, ביחס למצבו עובר לתאונה".נ
המשיב הסתמך בטיעוניו, בעיקרם של דברים, על פסיקת בית הדין קמא.ב
 
 
 
6. לאחר שנתנו דעתנו לטיעוני הצדדים, סבורים אנו שדין הערעור להתקבל. על פי העולה מהוראת סעיף 119 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 ומכח ההלכה שיצאה מלפני בית דין זה - בקביעת נכות זמנית אין הוועדה הרפואית, כבולה למבחני הנכות על סעיפיהם. בנוסף, תופעה רווחת היא, כי אחוזי נכות זמנית גבוהים יחסית ניתנים לתקופה קצובה, הסמוכה למועד הפגיעה, ולאחריהם נקבעת נכות צמיתה באחוזים אחרים. בעניין זה כשלעצמו אין פגם, כפי המצויין על ידי ד"ר שאול קובובי, לגבי פגיעה בגב כתאונת עבודה: "לאחר התקופה הראשונית... בא 'רגע האמת' כאשר הנפגע מתייצב לפני ועדה רפואית... המאוכזב הוא, לרוב, המבוטח המתקשה להבין שאחוזי נכות מעטים בלבד – אם בכלל – נזקפו על חשבון התאונה...ההכרעה הסופית נתונה... בידיו של גוף סטטוטורי נפרד – הוועדה הרפואית – אשר לו הסמכות לקבוע אם אירוע התאונה היה בבחינת אפיזודה זמנית וחולפת או שמא נותרה, בעקבותיו, נכות לצמיתות" (ד"ר שאול קובובי רמ"ח ושס"ה – סוגיות בתאונות עבודה תשנ"ט – 1999, הפרק שעניינו כאבי גב כתאונת עבודה, עמ' 71).ו
 
לא זו אף זו, כיוון שהוועדה קבעה, כי למשיב לא נותרה נכות צמיתה בגין הפגיעה, אלא המדובר בהחמרה חולפת, לא היה עליה לעשות "חשבון עובר ושב", אשר יש להדרש לו רק מקום שנקבעו אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה, והוועדה מוצאת לנכות מהם, בשל מצב קודם. לאור האמור לעיל, לא יצאה מלפני הוועדה שגגה המחייבת התערבות, ומשכך לא היה מקום להחזיר אליה את עניינו של המשיב.
 
5.      סוף דבר – ערעור המוסד מתקבל.נ
תשומת לב המשיב מופנית לאמור בתקנה 36, לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956, לעניין האפשרות לבקש דיון מחדש, והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנה.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון