פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה:

1. בפני עתירה למתן צו על תנאי שיורה למשיבים מדוע לא יבטלו את החלטתם מיום 22.8.10 בענין פיטורי העותר ומדוע לא יכבדו הסדר תשלומים מיום 20.3.10.

2. העותר הינו תושב המועצה המקומית ג'ולס (היא המשיבה מס' 1 בעתירה שבפני שתקרא להלן: "המשיבה") וחבר המועצה הנבחרת מיום 11.11.08.

המשיב מס' 2 (להלן: "המשיב") הוא משרד הפנים.

3. ביום 16.6.10 נשלח לעותר מכתב על ידי גזבר המשיבה ובו נדרש להסדיר חובו למועצה, על סך 94,504 ₪ וזאת תוך 30 יום.

4. לטענת העותר בתאריך 24.2.10 הוסדר חובו והועמד על סך של 60,520 ₪ שנפרש לתשלומים חודשיים החל מיום 20.3.10, כך שדרישת גזבר המשיבה הינה חד צדדית, ללא הודעה מוקדמת והיא מעידה על פעילות פוליטית המחוסרת יסוד משפטי ו/או חוקתי וכל מטרתו להתנכל ולהתעלל בעותר לאור עמדתו ודעותיו בישיבות המשיבה (כאמור בעתירה, העותר נמנה עם חברי האופוזיציה ונחשב לאויבו הפוליטי הבולט של ראש המועצה).

5. ביום 22.8.10 הודיע גזבר המשיבה לממונה על המחוז אצל המשיב על הפסקת כהונתו של העותר וזאת בהתאם לסעיפים 120(10) ו- 123א' לפקודת המועצות המקומיות.

6. בעתירה טען העותר כי דין החלטת המשיבה מיום 22.8.10 להתבטל מעיקרא, בהיותה בלתי חוקית בעליל, מנוגדת לחוק וכי נעשתה בהליך מטעה ומוטעה מלכתחילה, לאחר שהועתר הסדיר חובו בהסכם עם המשיבה מיום 24.2.10 (לפיו נפרש החוב לתשלומים).

7. העותר טען כי עשה ככל יכולתו על מנת לסלק את חובו אך כל מאמציו עלו על שרטון מתוך כוונה תחילה של המשיבה להכשילו ולהוליכו לדרך בה יפוטר ממשרתו.

8. העותר טען כי המשיבה הפרה את ההסכם עימו ונהגה עימו בחוסר תום לב.

9. העותר טען כי הזכות להבחר למועצה היא זכות יסוד וכי כל רשות שלטונית צריכה להפעיל סמכותה כדי לקדם זכות זו ולא לפגוע בה.

10. בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה לצו ביניים שיאסור למנות חבר אחר במקומו ויאסור על המשיבה לקיים ישיבות מועצה.

11. המשיבה טענה בתגובתה כי העותר הינו סרבן תשלום כרוני של חובות, כי נכון ליום 22.2.10 הוא היה חייב למשיבה 94,504.9 ₪ וכי הפר כל הסדר לסילוק חובו, אליו הגיע עם המשיבה.

12. המשיבה טענה כי המשיב יזם וביקש ממנה לנקוט בהליכים להפסקת כהונתו של העותר בהתאם להוראות הדין וכי למען הזהירות המשיבה ביצעה פעמיים את ההליכים להפסקת כהונתו של העותר, אך העותר לא ניצל את ההזדמנויות שניתנו לו ולא שילם ולא הסדיר חובו למשיבה. כן טענה כי קיבלה את אישור המשיב להפסקת הכהונה של העותר.

13. המשיבה טענה כי כבר הוצא ביום 19.9.10 כתב מינוי לנבחר ציבור הבא על התחלת כהונתו כחבר מועצה והפסקת הכהונה של העותר כבר הפכה "מעשה עשוי" באופן שאין לבטלו ו/או להשהותו. כן נטען כי היה על העותר לצרף כמשיב נוסף את חבר המועצה לו הוצא כתב המינוי.

14. המשיבה טענה כי העתירה הוגשה בשיהוי ניכר, כאשר העותר נדרש לשלם חובו כבר במכתב מיום 16.6.10 והעתירה הוגשה ביום 3.10.10.

15. המשיבה טענה כי פעלה כדין וכי אין לעותר אלא להלין על עצמו לאחר שלא שילם את חובותיו למשיבה והפר ברגל גסה כל הסדרים לסילוק החוב אליהם הגיע עם המשיבה (לרבות הוראות קבע שמסר לבנק ולא כובדו על ידי הבנק).
16. המשיבה טענה כי ידיו של העותר אינן נקיות, לאחר שבמשך שנים הוא אינו משלם מיסים וכי כנבחר ציבור היה על העותר לשמש סמל ולתת דוגמא אישית לאזרחים ולא להמנע באופן כרוני מתשלום מיסים.

17. המשיבה טענה כי מאזן הנוחות פועל לטובתה וכי החלטתה הינה סבירה ואין מקום להתערב בה.

18. בדיון בפני טען ב"כ המשיב כי לעותר חוב חלוט שלא שולם מעל 6 חודשים (חוב בו מודה העותר), וכי בנסיבות אלה הוא פסול מלכהן כחבר מועצה על פי הוראות החוק.

19. ב"כ העותר טען כי בחודש מרץ 2010 הורה העותר בטעות לבנק על ביטול הוראת הקבע וכי לאחר שהתברר לו דבר הטעות פעל לחידושה וכי המשיבה נתפסה על אותה טעות והחליטה על ביטול ההסכם, לרבות עיקול על משכורתו בחודש מאי 2010. ב"כ העותר טען כי מי שהפרה את ההסכם היא המועצה.

20. בהחלטה מיום 13.10.10 קבעתי כי במידה והעותר ישלם עד יום 14.10.10 את הסך של 45,000 ₪ לידי המשיבה, יבוטלו באופן זמני פיטוריו ומינוי המחליף וזאת עד הכרעה בעתירה לגופה.

21. העותר אכן שילם את הסכום שנקבע וכן שילם סכום נוסף של 17,000 ₪.

22. בישיבת יום 27.6.11 הודיע ב"כ המשיבה כי לעותר חוב נוסף של 41,000 ₪, מאחר ובעבר ניתנה לו הנחה על פי מבצע הנחה של המשיב, אך העותר לא עמד בתנאיה. השגה שהגיש העותר על ביטול ההנחה נדחתה ביום 30.8.10. כן טען כי לעותר חוב נוסף בגין שנת 2011.

23. לאחר שהצדדים חלקו על גובה החוב הגישו ב"כ הצדדים סיכומים בכתב, בהם חזרו על עיקר טענותיהם. להלן אביא טענות נוספות של הצדדים, ככל שנטענו.

24. ב"כ העותר טען כי גזבר המועצה, ששלח לעותר את הדרישה להסדיר את חובו, כמו גם הודעתו לממונה על המחוז על הפסקת כהונה, נעשו בהתאם להוראות החוק. יחד עם זאת, לטענתו, בוצעו פעולות אלה בחוסר תום לב . ב"כ העותר טען כי ההסכם שנכרת עם העותר ביום 24.2.10, לשם פריסת חובו, מהוה חוזה וההלכה היא כי יש לקיים חוזה בדרך מקובלת ובתום לב – בניגוד לאופן בו נהגה כלפיו המועצה.

ב"כ העותר חזר וטען כי העותר עשה את כל הנדרש לשם סילוק חובו וכי המועצה פעלה להכשילו. כן טען כי יש בפעולת המשיבה משום פגיעה בזכותו החוקתית לבחור ולהבחר.

25. ב"כ המשיבה חזר על הטענה לפיה העותר היה חייב כספים למשיבה, הוא נדרש לסלק את חובו ולאחר שלא עשה כן – הודיעה לו על הפסקת כהונתו בחלוף 60 יום ממועד ההודעה. לטענתו, לא יתכן כי נבחר ציבור יחמוק ממילוי חובותיו ויבקש סעד שיהיה בו משום הנצחה של התנהגות פסולה (כאשר העותר נמנע מתשלום חובותיו משך מספר שנים ולא רק שישה חודשים כקבוע בחוק).

ב"כ המשיבה טען כי העותר לא כיבד את ההסדר לסילוק חובו והפר אותו במספר הזדמנויות וכי גם בעצם עריכת הסדר הפריסה – לא שילם את מלוא החוב אלא רק פרס אותו בתשלומים – באופן שאין לראותו כמי שאינו חייב כספים למשיבה והמשיבה היתה רשאית להודיע לו על הפסקת כהונתו גם במקרה שכזה.

ב"כ המשיבה טען כי חובו של העותר למשיבה עמד על סך של 89,481 ₪ נכון ליום 14.10.10 וכי גם ביצוע תשלום של 45,000 ₪ על ידי העותר לאחר הגשת העתירה – לא הביא לסילוק מלוא החוב. ב"כ המשיבה טען כי העותר לא הגיש כל השגה על גובה החוב בפני מנהל הארנונה וועדת הערר כקבוע בחוק, וכי בכל מקרה אין בימ"ש זה יושב כערכאת ערעור על גובה חובו של העותר למשיבה. ב"כ המשיבה גם טען כי המשיבה לא הסכימה לתת לעותר כל הנחה בתשלום חובו וכי הנחה למועד קצוב ניתנה למשלמי חובות עד מועד מסוים על ידי משרד הפנים – אך העותר לא עמד בתנאי ההנחה.

ב"כ המשיבה חזר וטען כי העתירה הוגשה בשיהוי רב ביחס למועד בו ידע העותר על הכוונה להפסיק את כהונתו כחבר מועצה. כן טען כי העותר הינו חבר מועצה מקומית וככזה עליו לשמש דוגמא ומופת לתושבים, אך תחת זאת העותר התחמק מתשלום חובותיו באופן שיטתי ולא בא בשערי בית המשפט בתום לב ובניקיון כפיים.

26. ב"כ המשיב טען בסיכומיו כי בהתאם להודעת המשיבה, העותר לא עמד בהסדר התשלומים והוראת קבע שנתן לא כובדה על ידי הבנק ובנסיבות אלה – הוא לא היה זכאי להנחה ובדין נדרש על ידי הגזבר לסלק את מלוא החוב (לרבות ההנחה שבוטלה).

ב"כ המשיב טען כי העתירה הוגשה בשיהוי.

ב"כ המשיבה טען כי גם לאחר תשלום 45,000 ₪ על ידי העותר, בעקבות החלטת בימ"ש, נותר העותר חייב למשיבה בגין העבר, סך של 44,000 ₪ וכי אין בתשלום שבוצע כדי לרפא את הפגם של אי תשלום חובות העבר, שבגינן התקבלה החלטת המשיבה.

ב"כ המשיב טען כי החלטת המשיבה הינה סבירה ומידתית והתקבלה לאחר שהעותר לא מילא אחר התראות רבות שנשלחו לו על ידי המשיבה – וכי אין להתערב בה.

ב"כ המשיב טען כי הזכות לבחור ולהבחר אינה זכות מוחלטת וככל זכות אחרת- היא יחסית, והיא נסוגה מפני הוראה מפורשת בחוק .

27. ב"כ העותר הגיש תגובה לסיכומי המשיבים וטען כי המשיבים לא סתרו טענתו לפיה גובו חובו הועמד על סך של 45,513 ₪ בלבד. כן טען כי טענות המשיבים בדבר אי קיום הליכים מקדמים על ידו – דינן להדחות.

ב"כ העותר חזר וטען כי ביטול הוראת הקבע מקורו בטעות וכי פעל לסילוק חובו מיד עם גילוי הטעות.

ב"כ העותר טען כי העתירה הוגשה במועד – לאחר שהודע לו על הכוונה להפסיק את כהונתו וכן טען כי עתירתו אינה לקביעת גובה חובו למשיבה אלא כנגד ההחלטה להפסיק את כהונתו וכי הדרך היחידה להשיג על החלטה זו הינה בדרך של הגשת העתירה.

דיון:

28. צודקים המשיבים בטענה לפיה אין בימ"ש זה יושב כערכאת ערעור על גובה החוב של העותר למשיבה, וגם אם אין גובה חוב זה נשוא העתירה של העותר, כטענתו, חלה עליו החובה לנקוט בהליכים המתחייבים בחוק לשם קביעת גובה חובו (ובין היתר השגה על גובה החוב ו/או השגה על ביטול ההנחה – כפי שנקבע על ידי המשיבה). כל עוד לא נקט בעותר בהליכים אלה – ממילא , ככל שהדבר דרוש להכרעה בעתירה שבפני , גובה חובו של העותר למשיבה הוא כקבוע בהודעת המשיבה אל העותר מיום 21.3.10 דהיינו 89,481 ₪ ולא 45,513 ₪ כנטען על ידי העותר.

ודוק: העותר טען בסיכומי התגובה שהגיש כי גובה החוב אינו שנוי במחלוקת וכי המשיבים לא סתרו את טענותיו העובדתיות – אך טענה סתמית זו אין די בה, במיוחד כאשר ב"כ שני המשיבים טוענים במפורש בסיכומיהם, באופן עקבי שאינו משתמע לשתי פנים , כי גובה החוב הינו כ- 90,000 ₪ ואפילו ניתנה בעבר הנחה כלשהי – היא בוטלה כדין והעותר לא השיג על החלטה זו.

29. סעיף 120(10) לפקודת העיריות (שחל גם על מועצות מקומיות מכוח סעיף 34א' לפק' המועצות המקומיות), קובע כי מי שחייב למועצה חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו במועד שנדרש – פסול מלשמש חבר מועצה. אין ספק כי בנסיבות המתוארות לעיל – העותר פסול מלשמש כחבר מועצה.

30. ב"כ העותר אינו חולק על כך כי המשיבה נקטה כדין בהליכים הקבועים להפסקת הכהונה, כאמור בסעיף 123א(ו) לפקודת העיריות, ולפיכך אין לי להדרש לענין זה. ב"כ העותר טען בענין זה כי המשיבה לא פעלה בתום לב וכי פעלה בניגוד למקובל והסביר בנסיבות הענין. גם טענה זו אין בידי לקבל. העותר, על דעתו בלבד, ביטל את הוראת הקבע שנתן למשיבה ואין זאת כי נטל על עצמו את הסיכון שבתוצאות פעולתו זו. טענתו כי פעל בטעות ו/או בתום לב דינה להדחות וככל שהעותר סבר כי עשה מקח טעות בחתמו על הוראת הקבע – היה עליו לפנות אל המשיבה ולהגיע להסכם חדש עימה ולא לפעול באופן שרירותי על דעת עצמו. משעשה כן – ממילא פקע ההסדר. בנוסף , וכפי שציינתי לעיל, ככל שהעותר סבר כי הוא זכאי עדין להנחה בארנונה וכי חובו עומד על 45,513 ₪ ולא כ- 90,000 ₪ כטענת המשיבה, היה עליו לנקוט בהליכים הקבועים בחוק ולא להמתין עד שהמשיבה פעלה להפסקת כהונתו.

31. כפועל יוצא אציין כי בנסיבות המתוארות אין ספק כי לא ניתן לייחס למשיבה פעולה בחוסר תום לב ו/או בניגוד למקובל ולנדרש ולהיפך, ככל שהמשיבה לא היתה פועלת באופן בו פעלה – היא היתה חוטאת לחובתה הציבורית.

32. באשר לטענת העותר כי החלטת המשיבה פוגעת בזכותו לבחור ולהבחר – אין לי אלא לחזור על שנאמר בסיכומי ב"כ המשיב. המדובר זכות יחסית ומשהעותר לא עמד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק, ממילא נסוגה זכותו.

33. למעלה מהענין אציין כי ספק בעיני אם העותר זכאי לסעד מבימ"ש זה מאחר ונבחר ציבור שאינו טורח להסדיר חובותיו למועצה במשך שנים רבות מאד אינו זכאי לסעד הצהרתי לפיו הוא ראוי לתפקיד זה )וראה בענין זה עע"מ 3911/05 ציון חוה נ. המועצה המקומית אזור וכן ראה דברי כבוד השופט . חשין בתב"כ 3/01 חבר הכנסת לשעבר פלאטו שרון (פ"ד נו(5)14 ) ולפיהם : "המינהל הציבורי לא יתקים אם נורמות של היגיינה ציבורית לא תשלוטנה בו, ואמון הציבור בנבחרים יאבד ואיננו אם אלה לא יהיו אנשים ישרי דרך ונקיי-דעת").

34. מכל האמור – אני דוחה את העתירה.

35. הצו הזמני שניתן על ידי בהחלטתי מיום 13.10.10 יבוטל. פיטורי העותר מכהונה במועצה יכנסו לתוקף ביום 1.8.12.

36. העותר ישלם לכל אחת מהמשיבות שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון