פיטורים בתקופת מחלה

התובעת טענה כי ההחלטה לפטר אותה התקבלה עת שהתה בתקופת מחלה, מבלי שמי מטעם הנתבעת יידע אותה על כך.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים בתקופת מחלה:

זו תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין ופיצוי בגין עגמת נפש.

להלן עובדות המקרה:

1. התובעת הועסקה החל מחודש 11/90 ועד חודש 3/08 ע"י המרכז הרפואי חורב בע"מ, שהינה חברה הנמנית על קבוצת החברות עליה נמנית הנתבעת, בתפקיד "אם הבית".

2. בתאריך 15.3.08 התקבלה החלטה כלל קונצרנית על סגירתו של המרכז הרפואי חורב. עקב כך, הוחלט על פיטוריהם של 52 מתוך כלל 90 העובדים במרכז, כאשר חלק מהעובדים עברו לעבוד בשרות הנתבעת, וביניהם התובעת.

3. לטענת הנתבעת, לאחר כחודשיים הוחלט מסיבות כלכליות על פיטוריה של התובעת.

4. בתאריך 1.6.08 עברה התובעת ניתוח, ועל כן נעדרה מעבודה עד תאריך 1.7.08.

5. בתאריך 1.7.08, ביום בו חזרה התובעת לעבודה לאחר חופשת מחלה, הודיעה לה גב' רינת גנות, המשמשת כמנהלת אדמיניסטרטיבית בנתבעת, על הפסקת עבודתה החל מיום 31.7.08.

6. בחודש 10/08 העבירה הנתבעת את כלל שירותי הניקיון בביה"ח אלישע לקבלן חיצוני, מהלך שהביא לפיטוריהם של כ-100 עובדים נוספים.טענות התובעת:

7. ההחלטה לפטר את התובעת התקבלה עת שהתה בתקופת מחלה, מבלי שמי מטעם הנתבעת יידע אותה על כך.

8. בתאריך 1.7.08 פגשה התובעת את גב' גנות במקרה במסדרון בית החולים, והיא הודיעה לתובעת כי "המצב שלנו לא טוב, החלטנו לפטר אותך." לתובעת לא נערך שימוע כדין בטרם ההחלטה לפטרה. הנתבעת לא נתנה לתובעת הזדמנות להשמיע טענותיה, ואף לא הוצע לה לעבור לעבוד בשירות חברת כח האדם, אליה הועברו כל עובדי הניקיון של הנתבעת.

9. התובעת לא עברה לעבוד אצל הנתבעת מהמרכז הרפואי חורב לתקופת ניסיון. לא ניתנה כל הודעה לתובעת כי היא בתקופת ניסיון, ואף אם הייתה ניתנת, לא היה בכך בכדי לפטור את הנתבעת ליתן לה את זכות הטיעון.

10. השכר הקובע של התובע עמד על סך של 6,583 ₪.

11. הנסיבות במקרה דנן מהוות עילה לחרוג מהכלל שנקבע בפסיקה ולהשית פיצוי העולה על שכר שנתי, וזאת בשל וותקה של התובעת, חוסר תום הלב של הנתבעת, אי קיום שימוע כדין, הביזוי ועגמת הנפש באופן ובמיקום הודעת הפיטורים וגילה המבוגר של התובעת.

12. לפיכך, זכאית התובעת לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בגובה של 18 משכורות, וכן פיצוי בגין עגמת נפש.

טענות הנתבעת :

13. פיטוריה של התובעת נעשו משיקולים ענייניים וכלכליים, עקב תהליך צמצומים כללי.

14. התובעת אמורה הייתה להיות מפוטרת עם ההחלטה על סגירת המרכז הרפואי חורב, אולם לאור בקשתו של מנהל המרכז הרפואי דאז, ד"ר קורת, שלא לפטר את התובעת, הוחלט כי תועסק לתקופת ניסיון אצל הנתבעת.

15. עקב היעדרותה של התובעת מהעבודה למשך כחודש ימים מסיבות רפואיות, לא עלה בידי הנתבעת להזמינה לשיחת שימוע. אולם, מששבה התובעת לעבודה בתאריך 1.7.08 היא התבקשה להיכנס למשרדה של גב' גינות ובאותה שיחת שימוע נאמר לה כי מסיבות כלכליות לא ניתן יהיה להמשיך להעסיקה.

16. מוסד השימוע בגופים פרטיים שונה מגופים ציבוריים, ובפרט אמורים הדברים בנסיבות של פיטורים מחמת צמצומים, הנעשים בתום לב ומשיקולים לגיטימיים. במקרה דנן, אין בפגם שייתכן ונפל בהליך הפיטורים של התובעת בכדי לגרוע מזכויותיה או בכדי להצדיק תשלום פיצוי כספי.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:בכל הנוגע לשאלת סיווגה של הנתבעת כגוף פרטי, ציבורי או דו מהותי, כבר נקבע בפסיקה כי, בין יתר השיקולים שיבחן בית המשפט בבואו להכריע בעניין סיווגה של אישיות משפטית כגוף דו מהותי, יילקחו בחשבון הסמכויות שהוקנו לגוף זה והאם נמנות עליהן סמכויות שלטוניות, מידת שליטתו של הגוף על אמצעי ייצור חיוני והספקתו לציבור, האם הגוף עוסק במתן שירות לציבור ושיעור התמיכה הכספית שהוא מקבל מרשויות השלטון.

(ראה: ע"א 467/04 יתח נ' מפעל הפיס , ניתן ביום 1.9.2005)

18. גוף דו מהותי הינו גוף אשר מקורו במשפט הפרטי, ופעילותו נושאת אופי ציבורי משמעותי ביותר.

19. במקרה דנן, אין חולק כי הנתבעת הינה בבעלות פרטית, אשר קיומה תלוי ברווחיותה. אולם, לאור העובדה כי פעילות הנתבעת הינה מתן שירותי רפואה לציבור, פעילות הנושאת אופי ציבורי משמעותי, היא מוגדרת כגוף דו מהותי, אשר יש להחיל עליו חלק מכללי המשפט הציבורי.

20. כללי המשפט המנהלי מחייבים מעביד, כדוגמת הנתבעת, בקיום הליך פיטורים כדין תוך שמירה על זכות השימוע של העובד ובחינה עניינית של טענותיו.

21. יתרה מזאת, נקבע כי חובת השימוע כפי שגובשה במשפט המנהלי חלה הן על יחסי עבודה במגזר הציבורי והן על מעסיקים פרטיים.
(ראה לעניין זה - ע"ע 772/06 שאול אליאס ואח' נ' משרד החינוך, , ניתן ביום 26.5.08 וכן ע"ע 415/06 דני מלכה נ' שופרסל, , ניתן ביום 15.7.07).

22. בנסיבות המקרה שבפנינו – בתאריך 1.7.08, ביום בו שבה התובעת לעבודה לאחר תקופת מחלה של כחודש, הודיעה לה גב' גינות כי "המצב אינו טוב" וכי היא מפוטרת מעבודתה. גב' גינות העידה בביה"ד כי התובעת זומנה לשיחה בתאריך 1.7.08, לאחר שכבר התקבלה ההחלטה לפטרה.
"את שואלת אותי אם כאשר עשיתי את השימוע כבר ידעתי מה החלטתי? התשובה היא כן."
(ראה פרוטוקול דיון מיום 16.1.11 עמ' 8).

המחלוקת בין הצדדים באשר לשאלה – האם התובעת ישבה במשרדה של גב' גינות, או עמדה בפתח המשרד, אינה רלוונטית לענייננו.
שכן, התובעת לא זומנה לשיחת שימוע במסגרתה הודע לה על הכוונה לפטרה ועל המניעים לכך, אלא היא זומנה לפגישה, כאשר ההחלטה על פיטורי התובעת מהעבודה התקבלה עוד לפני הפגישה הנ"ל. כך בפועל לא ניתנה לתובעת הזדמנות כנה ואמיתית להשמיע טענותיה בניסיון לשנות את ההחלטה על פיטוריה.

זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה (ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזראעל, פד"ע לח 448).

23. לאור האמור, אנו קובעים כי נפל פגם מהותי בהליך פיטורי התובעת משנשללה ממנה הזכות לשימוע וזכות הטיעון.
על כן, פיטורי התובעת נעשו שלא כדין.

ראוי לציין ולהדגיש כי, בין אם נאמר לתובעת או לאו בחודש 3/08, עם סגירת המרכז הרפואי חורב והעברתה לעבוד בשרות הנתבעת, שהיא בתקופת ניסיון, הרי שלאחר תקופת עבודה של כ- 18 שנים באותו תפקיד, ולאור היותה של הנתבעת כאמור גוף דו מהותי, אשר חלים עליו חלק מנורמות המשפט המנהלי ובייחוד אלו המחייבים קיומו של הליך פיטורים כדין, אין בכך בכדי לרפא את הפגם המהותי כאמור לעיל, שנפל בהליך פיטוריה של התובעת.

24. הכלל על פי הפסיקה הוא כי סכום הפיצוי המרבי שיש לפסוק לעובד שפוטר שלא כדין הוא תשלום שאינו עולה על סכום השווה לשכר של שנה (ע"ע 300253/96 המועצה הדתית נתיבות נ' הרב בנימין כהן, ניתן 20.7.05). למעט מקרים חריגים בהם יחויב המעסיק בתשלום העולה על שנת שכר. השיקולים אשר הוכרו בפסיקה כמצדיקים חריגה מן הכלל הם, בין היתר, הוותק והסטטוס של העובד, או מקרים המצדיקים פסיקת פיצוי "עונשי" (ראה דב"ע לז/ 3-5 סלמאן נ' ההסתדרות הכללית של העובדים, ניתן ביום 10.7.77.)

25. במקרה דנן, מהראיות והעדויות בתיק עולה כי התובעת אכן פוטרה מעבודתה משיקולים ענייניים וכלכליים, במסגרת הליך צמצומים בנתבעת, אשר כלל, בין היתר, סגירת מחלקות בבית החולים, פיטורי עובדים רבים, הפחתת שכר העבודה, והעברת שירותי הניקיון לקבלן חיצוני.

26. אשר על כן, לאחר ששקלנו את הנסיבות במקרה דנן, אנו קובעים כי מקרה זה אינו בגדר המקרים החריגים המצדיקים חריגה מן הכלל שנקבע בפסיקה לתשלום פיצוי מקסימאלי העולה על שנת שכר.

לפיכך, אנו קובעים כי התובעת זכאית לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בגובה של 6 משכורות, כאשר עפ"י תלושי שכרה של התובעת שכר עבודתה עמד על סך של 6,324 ₪ בלבד.

27. אין הצדקה משפטית, בנסיבות המקרה שבפנינו, לפסיקת פיצוי נוסף לתובעת בגין עגמת נפש, כי כל מעשה של פיטורים מהעבודה טומן בחובו עגמת נפש מעצם הפיטורים עצמם.

28. על כן, על הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בסך של 37,944 ₪.

29. כמו כן, על הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,500 ₪.
על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הסכומים הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון