פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פירוק שיתוף בקרקע בחדרה:

1. עובדות המקרה:
בפניי תביעה לפירוק שיתוף בחלקה 132 בגוש 10016 בחדרה, אשר שטחה הכולל הוא 13,581 מ"ר (להלן: החלקה).
א. התובעים 1-5 ונתבעים 1-3 הם שותפים בחלקה זו בחלקים כדלקמן:

תובע מס' 1 - נתן אופן 1930/13581 חלקים
תובע מס' 2 - מונדשיין אלחנן 1000/13581 חלקים
תובע מס' 3 - איוור וולף 3396/13581 חלקים
תובע מס' 4 - יוליוס מילנר 3395/13581 חלקים
תובע מס' 5 - יצחק טייב 1930/13581 חלקים
התובע מס' 5 העביר ללא תמורה שליש מזכויותיו לבנו התובע 6, שי טל, ולבתו התובעת 7 פנינה שמואלביץ, ולכן כיום מחזיק כל אחד מהם 643.33/13581 חלקים בחלקה.
נתבע מס' 1 - שלמה בן צור 1286/13581 חלקים
מסיכומיו של הנתבע 1 עולה כי הוא קיבל את חלקו בחלקה מכח צוואה, אך הצוואה לא צורפה לסיכומים.
נתבעים 2-3 - טריקי סיגלית ושמעון 644/13581 חלקים

2. בתאריך 22.6.94 נערך בין הצדדים הסכם שיתוף במקרקעין, אך בדיעבד בוטל הסכם זה (להלן: ההסכם המקורי) לאחר שהנתבע מס' 1 טען כי לא היה מוסמך לחתום בשם אביו על ההסכם, ומטעמים נוספים אשר נטענו על ידי הנתבע מס' 1 בסיכומיו.נ

3. הקושי בחלוקת החלקה נובע מכך כי ניתן לחלקה ל- 19 מגרשים בלבד, והחלוקה אינה מאפשרת לכל אחד מן השותפים קבלת מגרשים שלמים. לכן נוצר מצב לפיו כל אחד מן השותפים זכאי לחלקי מגרשים, והמחלוקת היא לגבי השיקולים בחלוקת המגרשים ומשקלם, וכן מיהו השותף אשר יאלץ לוותר על המגרש המגיע לו .
השותפים זכאים למגרשים ולחלקי מגרשים כדלקמן:
תובע מס' 1, נתן אופן - 2.66 מגרשים.ב
תובע מס' 2, מונדשיין אלחנן - 1.39 מגרשים.ו
תובע מס' 3, איוור וולף - 4.75 מגרשים.
תובע מס' 4, יוליוס מילנר - 4.75 מגרשים.נ
תובעים מס' 5, 6 ו- 7 יצחק טייב וילדיו - 2.66 מגרשים.
נתבע מס' 1, שלמה בן צור - 1.8 מגרשים.
נתבעים 2-3, טריקי סיגלית ושמעון - 0.9 מגרש.ב

4. הצדדים ביקשו לקחת בחשבון שיקולים שונים לצורך החלוקה.
בין השיקולים שלקחתי בחשבון היו חלקיהם של השותפים בחלקה, החלקים החסרים לצורך השלמת המגרשים, כמות המגרשים אשר כל צד זכאי לקבל, הקירבה של השותפים לנכס, דהיינו אם מדובר בזכויות מכח ירושה או רכישה לצרכים עיסקיים, כמות המגרשים אשר כל צד זכאי לו, באופן שבעל הכמות הגדולה של המגרשים יהא הצד אשר יאלץ לוותר על המגרש.

מלכתחילה טענו התובעים 1-5 כי לנתבעים 1-3 מגיעים שני מגרשים בלבד, מאחר שהם טרפדו את ההסכם המקורי, ואולם מעיון בהסכם זה עולה כי הנתבע 1 קיבל שני מגרשים והנתבעים 2 ו- 3 מגרש נוסף, ובסה"כ קיבלו הנתבעים 1-3 שלושה מגרשים.
הגעתי למסקנה כי על אף שהתנהגותו של הנתבע 1 גרמה לעיכובים רבים בחלוקה, אין זו עילה להפחית מהזכויות המוקנות לו, בעיקר נוכח העובדה כי הוא יורש בחלקה, ויש לו קשר ממשי למקום, בשונה מחלק גדול מהשותפים האחרים.
באשר לזכויותיהם של הנתבעים 5, 6 ו- 7, כאמור בהחלטה מיום 6.12.00 מצבם לא ישופר כתוצאה מהעברה שנעשתה ללא תמורה.
מתברר כי בעת ההסכם המקורי אשר בוטל כאמור, ייצג מילנר גם את וולף, על אף שהם היו בעלי חלקים שווים, וכל הזכויות ניתנו למילנר. אני רואה להניח כי מדובר בקשר עיסקי ביניהם ולכן נערך ההסכם המקורי עם מילנר בלבד, וענין זה ילקח בחשבון גם בחלוקה הנוכחית, באופן שהחלוקה תקח את שניהם בחשבון כשותפים. באשר לזכויותיהם של מילנר ווולף אשר מחזיקים כ- 50% מהזכויות בחלקה, הגעתי למסקנה שנוכח הכמות הגדולה של המגרשים המגיעים להם, מן הדין ומן הצדק יהיה כי הם יהיו השותפים אשר יאלצו לוותר על מגרש אחד, והנזק אשר יגרם להם יהיה הפחות מבין האחרים.ו

5. כל הצדדים הגישו סיכומים משכנעים, ובסופו של דבר התברר כי במסגרת נסיון להסדר פשרה, הגיעו הצדדים לחלוקה כמעט מוסכמת, וחלק מהם ביקש לאמץ חלוקה זו כמשקפת את רצונם של הצדדים ולאשרה.
לאחר ששקלתי את כל השיקולים הנוגעים לעיל, אני רואה לאמץ את הסדר החלוקה המקובל על רוב הצדדים. מובן מאליו כי הצדדים אשר קופחו בהסדר זה אינם מסכימים לו, ואולם מאחר שמדובר במילנר ובוולף, המחזיקים ביחד כ- 50% מהחלקה לצורכי עסק, וזכאים ביחד ל- 9.5 מגרשים, סבורתני כי בסופו של דבר יש להפחית את המגרש החסר מחלקם. לא נתעלם מעיני כי הסיכומים הוגשו מלכתחילה על ידי התובעים 1-5 כמקשה אחת, ואילו לאחר הגשת סיכומי הנתבעים הגיש התובע 1 תגובה נפרדת וביקש לאמץ את הסדר החלוקה, ואולם כאמור, הסדר זה נותן פתרון סביר לבעייתיות בחלוקה, ובעיקר, צריך לומר, משקף את עמדת ביהמ"ש, לאחר שלקחתי בחשבון את כל השיקולים אשר צויינו לעיל.נ

6. חלוקת החלקה:
לאור כל האמור תחולק החלקה עפ"י מיפוי מצבי וטופוגרפי מתאריך 16.2.94, שהוכן על ידי מודדי חדרה בע"מ, ונקרא בחוות דעתו של המומחה ברלינר מ/1 (להלן: התשריט) כדקלמן:
א. התובע מס' 1, נתן אופן, יקבל 3 מגרשים - מגרש א' ו- ב' בחלקה 132/4 ומגרש א' בחלקה 132/3.
ב. התובע מס' 2, מונדשיין אלחנן, יקבל מגרש אחד - מגרש א' בחלקה 132/7.
ג. התובע מס' 3, איוור וולף, והתובע מס' 4, יוליוס מילנר, יקבלו במשותף 9 מגרשים - מגרש ב' בחלקה 132/7, מגרש א' בחלקה 132/6, מגרש ב' בחלקה 132/3, מגרשים א' ו- ב' בחלקה 132/2 וכל ארבעת המגרשים בחלקה 132/1.
ד. תובעים מס' 5, 6 ו- 7 , יצחק טייב, שי טל ופנינה שמואלביץ, יקבלו 3 מגרשים ביחד - מגרשים א' ו- ב' בחלקה 132/5 ומגרש ב' בחלקה 132/6. החלוקה הפנימית תערך ביניהם, בהיותם אב ושני ילדיו.
ה. הנתבעים מס' 1-3, שלמה בן צור ובני הזוג טריקי, יקבלו 3 מגרשים ביחד - מגרשים א', ב' ו-ג' בחלקה 132/8. החלוקה הפנימית תערך ביניהם.

למותר לציין כי אם יבקשו הצדדים השלמה של פסק הדין, באופן שביהמ"ש יחלק את החלוקה הפנימית בין התובעים 3 ו- 4, בין התובעים 5, 6 ו- 7, ובין הנתבעים 1,2,3, יודיעו על כך לביהמ"ש עד יום 1.8.01, וביהמ"ש יפרט החלוקה.

7. תשלומי האיזון:
חלק מהצדדים הגיעו להסכמה לגבי תשלומי האיזון, ואולם תשלומי האיזון אינם משקפים את התשלומים המגיעים לתובעים 3 ו- 4, מילנר ווולף, אשר קיבלו 9 מגרשים בלבד, על אף שהיו זכאים ל- 9.5 מגרשים, והם זכאים לקבל תשלומי איזון.
עם זאת, הגיעו חלק מהצדדים להסדר חלקי בדבר תשלומי האיזון, ונראה כי ההסדר סביר.
התובעים 2, 3 ו- 4 זכאים לקבל תשלומי איזון.
תשלומי האיזון להם זכאים התובעים 3 ו- 4 יקבעו בהסכמתם, ואם לא יגיעו הצדדים להסכמה, יקבעו על ידי המומחה ברלינר.
התובע 2, מונדשיין, יקבל תשלומי איזון בסך בשקלים של 8,330 $ וכן 1,765 $, בצירוף ריבית מיום 31.5.00, כאמור בהסדר הזמני אשר לכאורה נחתם על ידו. אם יתברר כי התשלום אינו מוסכם, יגיעו הצדדים להסכמה גם בשאלה זו.

הנתבעים 1-3 ישלמו ביחד ולחוד תשלומי איזון בסך בשקלים של 20,680 $, בצירוף הפרשי ריבית כחוק מיום 31.5.00.
יתרת תשלומי האיזון המגיעים לתובעים 3 ו- 4 ישולמו בחלקים שווים על ידי התובע 1 וע"י התובעים 5, 6 ו- 7 ביחד ולחוד.

הצדדים רשאים לנסות להסדיר תשלומי האיזון ביניהם, עד יום 6.9.01, ואם לא יגיעו להסכמה בכתב אשר תוגש לביהמ"ש, יתבקש המומחה ברלינר להשלים חוות דעתו באופן שיקבע את תשלומי האיזון. למותר לציין כי השלמה זו תהא כרוכה בהוצאות אשר בהם ישאו כל הצדדים.

8. תחילה ביקשו התובעים 1-5 למנות כונס נכסים אשר יפקח על החלוקה, ואולם בתגובה לסיכומי הנתבעים ביקש תובע מס' 1 שלא למנות כונס נכסים כדי לא לגרום הוצאות כספיות נוספות ומיותרות.
בשלב זה לא ימונה כונס נכסים, כדי לאפשר לצדדים להסדיר ענייניהם בעצמם, ובעיקר להודיע עמדתם לגבי תשלומי האיזון בהסכמה. אם יתברר כי הצדדים אינם מסוגלים להסדיר את הסכם השיתוף, ימונה כונס נכסים כאמור בסעיף 11 לסיכומי התובעים 1-5.

9. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי החלוקה תהא כאמור בסעיף 6 דלעיל, בכפוף להסדרת תשלומי האיזון אשר יקבלו תוקף של פסק דין. למען הסר ספק, החלוקה לא תכנס לתוקף לפני השלמת פסק הדין לענין תשלומי האיזון.

באשר לנתבעים 4 ו- 5, כל הזכויות בחלקה והחלוקה הנ"ל, תעשה בכפוף לזכויותיהם של הנתבעים 4 ו- 5, דהיינו תוך רישום המשכנתא על המגרשים שיקבלו התובעים 1 ו- 2.

בשלב זה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון