פסילת מכרז ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת מכרז ביטוח לאומי:
 
השופטת נילי ארד
 
1.      לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת פוגל ונציג ציבור מר נבון; עב 5818/00), אשר דן בתביעת המערערת לפסול תוצאת מכרז שקיים המשיב (להלן: המוסד לביטוח לאומי או המוסד) ולקבוע כי היא הזכאית לקבל את המשרה אשר הוצעה באותו מכרז.
 
תמצית העובדות הצריכות לעניננו
2.      ביום 23.5.1999 פרסם המוסד לביטוח לאומי מכרז פנימי לשתי משרות של "מפקח בכיר בשיקום" בסניף תל אביב-יפו: משרה אחת עבור "צוות תל אביב" ומשרה שנייה עבור "צוות יפו" (מכרז מס' 50/99, אשר יקרא להלן: המכרז הראשון). בין דרישות הכשירות נקבע, כי על המועמד להיות בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית (להלן גם: תנאי הכשירות). המערערת, אשר לא ענתה על תנאי זה, ביקשה לגשת למרות כן למכרז, והמוסד הסכים לכך, לפנים משורת הדין. נציגת איגוד העובדים הסוציאליים, החברה בוועדת המכרזים, התנגדה לקבלת מועמדותה של המערערת, מן הטעם שאין היא ממלאת אחר תנאי הכשירות האמור.נ
 
3.      במכרז הראשון לסניף תל אביב-יפו זכו שתי מועמדות, אך מכיוון ששתיהן נמנו על "צוות יפו" פרסם המוסד מכרז פנימי נוסף לתפקיד "מפקח בכיר בשיקום" עבור "צוות תל אביב" (שמספרו 17/2000, ויקרא להלן: המכרז השני). תנאי הכשירות במכרז השני היו זהים לאלה שנקבעו במכרז הראשון.ב
 
4.      כדי שיתאפשר לה להתמודד במסגרת המכרז השני, פנתה המערערת לבית הדין האזורי, בבקשה למתן צו מניעה זמני. בהיענות להמלצת בית הדין האזורי (השופטת בן יוסף; עב 1997/00) נאות המוסד לאפשר למערערת להתמודד במסגרת המכרז השני, תוך הסכמה כי במסגרת בחינת התאמתה לתפקיד לא ינתן משקל לכך שאין היא עונה על תנאי הכשירות. לאותו מכרז הגישה מועמדותה גם גב' נורית לוי (היא המשיבה הפורמלית בערעור שלפנינו; להלן: גב' לוי) - אשר לגביה אין חולק כי היא עונה על כל תנאי הכשירות הנדרשים - לאחר שלא זכתה במשרה במסגרת המכרז הראשון. המערערת התריעה בפני המוסד על כך שמתן אפשרות לגב' לוי להתמודד על המשרה המוצעת במכרז השני לוקה בחוסר תום לב ויש בה ניסיון לסכל את מועמדותה היא. טענתה זו נדחתה, והמערערת וגב' לוי היו בין המועמדות במכרז השני. ביום 25.5.2000 החליטה ועדת המכרזים לבחור את גב' לוי למשרה, וכנגד החלטה זו הגישה המערערת תביעתה לבית הדין האזורי.
 
הכרעת בית הדין האזורי
5.      בפסק דין מפורט ומנומק היטב, דחה בית הדין האזורי אחת לאחת את טענותיה של המערערת, ובין היתר קבע כך: המכרז השני היה מכרז חדש ולא המשכו הישיר של המכרז הראשון; גב' לוי, אשר התמודדה מול ארבע מועמדות נוספות על שתי המשרות שהוצעו במסגרת המכרז הראשון, לא הייתה מנועה מלהגיש מועמדות גם במסגרת המכרז השני; בכך בלבד שלא נבחרה למשרה במכרז הראשון, אין די כדי למנוע את מועמדותה של גב' לוי במסגרת המכרז השני, או לפסול את השתתפותה בו; תנאי הכשירות שנקבע בשני המכרזים, הינו חוקי, סביר והגיוני; בית הדין נטה לקבל את טענת המוסד, כי העוּבדה שלמערערת אין תואר בעבודה סוציאלית לא נלקחה בחשבון כ"תנאי בלעדיו אין" במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, אשר הורכבה כדין, ואפשרה למערערת להציג בפניה את כישוריה.
 
6.      בית הדין האזורי נתן דעתו לפגמים שנפלו בפעולתה של ועדת המכרזים, בכך ששיקוליה לבחירת המועמדת הראויה לא הועלו על הכתב ובכך שהתיקים האישיים של המועמדות לא הובאו בפני חברי הוועדה. אולם, פגמים אלה באו על תיקונם, בכך ששבוע וחצי לאחר התכנסותה, העיד יו"ר ועדת המכרזים בבית הדין האזורי, במסגרת ההליך הזמני בתיק, ושיחזר את ההליכים בפני הוועדה ואת הנימוקים לבחירה בגב' לוי לתפקיד. לאור עדותו זו, שוכנע בית הדין האזורי וקבע כי פגמים אלה אינם יורדים לשורשו של עניין ואין בהם כדי להצדיק את ביטולה של החלטת ועדת המכרזים.
 
7.      העדפתה של גב' לוי על פני המערערת התבססה, על פי פסק דינו של בית הדין האזורי, על "שקלול מקצועי וענייני של מכלול הנתונים האישיים והתרשמות ישירה של הוועדה מהמועמדות", כאשר המערערת לא הצליחה להוכיח כל שיקול פסול ששקלה ועדת המכרזים. לכן, לא נמצא מקום להתערב בשיקול דעתה של הוועדה. כן דחה בית הדין האזורי את טענות המערערת בדבר התנכלויות, כביכול, של המוסד כלפיה, וכן נדחתה בקשתה לקבל לידיה את החלטות הוועדה, אשר הומצאו לה במסגרת בקשתה לסעד זמני.
 
טענות הצדדים בערעור
8.      המערערת השיגה על הקביעות העובדתיות שבפסק הדין של בית הדין האזורי ועל מסקנותיו, תוך שחזרה והעלתה את עיקר הטענות אותן דחה בית הדין. תמצית טענותיה הייתה זו: תנאי הכשירות בשני המכרזים הוא בלתי חוקי ומיטיב עם סקטור מקצועי מסוים; מועמדותה של גב' לוי במכרז השני אושרה, למרות שמספר חודשים קודם לכן נדחתה מועמדותה במסגרת המכרז הראשון; אי מתן הנימוקים להעדפתה של גב' לוי על פניה מהווה פגם היורד לשורשו של הליך המכרז, אשר דינו להתבטל עקב כך; ועדת המכרזים התעלמה מכל כישוריה של המערערת, וקבעה החלטתה על בסיס העובדה שאין לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית; ועדת המכרזים קבעה מראש את תוצאות המכרז השני, ולא הותירה למערערת סיכוי אמיתי לזכות בתפקיד המוצע.
 
9.      המוסד לביטוח לאומי תמך בממצאיו ובמסקנותיו של בית הדין האזורי, והוסיף וטען, כי ועדת המכרזים אשר דנה במכרז השני, הוא מושא הערעור שלפנינו, הורכבה כדין, מאנשי מקצוע; למערערת ניתנה הזדמנות הולמת ונאותה להציג את כישוריה לתפקיד המוצע; הבחירה בגב' לוי לתפקיד התבססה על שיקולים מקצועיים גרידא; תנאי הכשירות אשר נדרש מן המועמדים לשני המכרזים הוא חוקי ולגיטימי. במסגרת שיקול הדעת המסור לו רשאי המוסד ככלל להתוות מדיניות, ובתוך כך אף לקבוע כי תפקידים מסוימים יאוישו על ידי עובדים סוציאליים בעלי השכלה אקדמית הולמת; המערערת לא הביאה ולוּ ראשית ראיה לביסוס טענתה, לפיה תוצאות המכרז השני היו ידועות מראש; גב' לוי נבחרה לאחר שהוועדה מצאה כי היא המועמדת הכשירה ביותר למשרה, מבין המועמדים שבאו בפניה, ואכן ממלאת הגב' לוי את המשרה מאז ועד היום בהצלחה.
 
מכאן - להכרעתנו
10.  דינו של ערעור זה להידחות. בית הדין האזורי התייחס, אחת לאחת, לטענותיה של המערערת, ומצא כי הן נעדרות ביסוס עובדתי ומשפטי כאחד, תוך שהוא מנמק כהלכה קביעותיו אלה. אשר מבקשת המערערת הוא כי בית דין זה יהפוך על פניהן את קביעותיו של בית הדין האזורי. כזאת לא נעשה. ממצאיו ומסקנותיו של בית הדין האזורי מעוגנים היטב בחומר הראיות, ולא מצאנו טעם, משפטי או אחר, אשר יצדיק התערבותנו בהם לשנותם, כפי שמבקשת המערערת לעשות. למעלה מן הנדרש, נוסיף הערותינו אלה:
 
11.  תנאי הכשירות של תואר ראשון בעבודה סוציאלית הוא חוקי ולגיטימי, הן שלעצמו, והן לאור הוראתה של תקנה 1(ה)(5) לתקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות שרק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם), התשס"א - 2001, לפיה משרה של "מדריך מפקח בכיר (שיקום) בסניף של המוסד" נמנית על המשרות אותן רשאי למלא רק עובד סוציאלי. אמנם תקנות אלה נכנסו לתוקף בסמוך לאחר פרסומו של המכרז השני, אולם ניתן להקיש מהן על סבירותה של אותה דרישה כשלעצמה, אף טרם כניסתן לתוקף.ו
 
12.  לא למותר לציין, כי למרות שהמערערת לא ענתה על תנאי הכשירות הנוגע להשכלה, היה המוסד נכון לאפשר לה לגשת למכרז הראשון, ובפועל נעשה כך במכרז השני. לכאורה, ניתן לראות טעם לפגם בהסכמתו זו של המוסד, שכן בכך הוּעדפה המערערת על פני מועמדים פוטנציאלים אחרים למכרז, אשר לא מן הנמנע, כי הושבו ריקם, משלא ענו על תנאי הכשירות של השכלה, ממנו ניתן למערערת פטור.
 
13.  אין לקבל אף את ניסיונה של המערערת להטיל דופי בכשירותה של גב' לוי במסגרת המכרז השני. שלא כמו המערערת, ענתה גב' לוי על כל תנאי הכשירות שנדרשו בשני המכרזים. בכך שבמכרז הראשון הועדפו על פניה שתי מועמדות אחרות לא היה כדי למנוע ממנה הגשת מועמדות למכרז השני. על אחת כמה וכמה לא נכון היה לחסום בפניה את האפשרות לקחת חלק במכרז השני בשל כך בלבד שלא נבחרה במסגרת המכרז הראשון.
 
14.  אשר לטענתה של המערערת בדבר הרכב הוועדה שחבריה היו עובדים סוציאליים: טענה מעין זו היה עליה להעלות בעיתה, ולא לכבוש אותה עד לאחר שהתקבלה החלטתה של ועדת המכרזים. זה מכבר פסק הנשיא שמגר בעניין גאנם:
"מי שמלין על הרכבה של ועדת מכרזים, כפי שעשה העותר במקרה דנן, אינו יכול לבחור בדרך של השתתפות במכרז תחילה כדי להעלות את ההשגות רק לאחר מכן, במקרה שייכשל ולא ייבחר במכרז. במלים אחרות, מי שטוען כנגד יושר לבם של אלו המכהנים בוועדה, צריך להעלות טענה זו על אתר ולא לחכות לתוצאות דיוניה של הוועדה, כאילו מדובר אך בפגם מותנה, המתרפא עם בחירתו של בעל ההשגות" (בג"צ 422/85 תופיק גאנם נ' משרד החינוך והתרבות ואח', פ"ד לט(4) 298, 301).
 
15.  טענה המייחסת לחברי וועדת המכרזים שיקולים פסולים או שיקולים שאינם ממין העניין, מטילה את נטל ההוכחה על הטוען זאת (ראו בעניין זה: בג"צ 606/86 עבדל-חי נ' מנכ"ל משרד החינוך והתרבות ואח', פ"ד מא(1) 795, 802). בכך לא עמדה המערערת, עת טענה כי החלטתם של חברי הוועדה במכרז השני בדבר הזוכה במכרז גובשו מראש. אשר על כן, בדין נדחה הערעור, ויש להותיר על מכונו את פסק דינו של בית הדין האזורי.
 
16.  סוף דבר: הערעור נדחה. בהיותה עובדת המוסד לביטוח לאומי ובנסיבות העניין נמנעים אנו מלהשית הוצאות משפט על המערערת.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון