רישום עובד ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישום עובד ביטוח לאומי:

סגן הנשיא (קובובי):נ
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת פורת - דן יחיד; תב"ע מה/475-0) שקבע כי המשיב זכאי לגמלאות נפגעי עבודה בגין תאונת דרכים שארעה לו ביום 23.8.1983תוך כדי נסיעה לרגל עיסוקו במשלח ידו.

.2המחלוקת נסבה על השאלה, אם המשיב היה רשום במוסד כעובד עצמאי לפני קרות התאונה או שהיה בבחינת מי "שעשה אח המוטל עליו כדי להרשם" (סעיף 33לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968; להלן - חוק הביטוח הלאומי) או שמא
- לא זה ולא זה.

.3בית-הדין האזורי קבע שהמשיב היה בבחינת מי שרשום במוסד כעובד שכיר; ששולמו על-ידו דמי ביטוח בשיעור מירבי "כך שלו נרשם היה גם כעובד עצמאי לא היה חייב בתוספת דמי ביטוח לאומי, כלשהם".
משכך הרי שנתקיימה במשיב אחת החלופות לפיהן רואים אותו כמי "שעשה את המוטל עליו", החלופה שבתקנה 2(3) לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), התשכ"ג-1963
(להלן - תקנות הרישום), שזו לשונה:ב
".2(3) שילם בתקופה שקדמה לפגיעה בעבודה כל דמי הביטוח לפי הפרטים 2ו- 6בלוח י' לחוק והתשלום נעשה בציון שמו, מענו ומספר הזהות של המבוטח במרשם התושבים".

.4עיקר טענות המוסד בהודעת הערעור היו, כי -
א) עובד שכיר אינו משלם דמי ביטוח, המשלם הוא המעביד; ב) שיעור דמי הביטוח ששולם על-ידי המעביד והחלק שנוכה משכרו של המשיב שונה משיעור דמי הביטוח שהיה על המשיב לשלם לו היה עצמאי; ג) תשלום דמי ביטוח על-ידי מעביד נעשה ללא ציון פרטיהם האישיים של עובדיו.

.5בטיעונה בעל-פה הוסיפה באת-כוח המוסד, כי במכתבו מיום 10.6.1981(נ/2) הודיע המשיב למוסד כי החל מ- 1.4.1981הפך להיות עובר שכיר, צרף למכתבו טופס של "דין-וחשבון והודעה על שינוי סוג" (נ/1) והחזיר את פנקס המקדמות כעובד עצמאי לשנת .1981/82ועוד טענה הפרקליטה המלומדת, כי אין זה נכון ששכיר "רשום" במוסד וכי המוסד יודע את פרטיו האישיים. המעביד מדווח על המספר הגלובלי של עובדיו ועל הסך הכולל של השכר המשתלם להם.
על-פי הוראות סעיף 161(ב) לחוק הביטוח הלאומי המעביד הוא החייב בתשלום דמי הביטוח והסכומים שהוא מנכה משכרו של העובד, מכוח סעיף 161(ג), אינם "דמי ביטוח". זכאותו של שכיר לגמלה אינה נפגעת במקרה שהמעביד לא שילם דמי ביטוח (סעיף 18). הפרקליטה המלומדת הוסיפה וטענה, כי אין המדובר כאן באדם שטעה או הוטעה. המשיב נקט בצעד שהיה, מסתמא, כדאי ורצוי עבורו, הפך מעצמאי לעובד שכיר והודיע על כך למוסד. ואין זה מעלה או מוריד שהמדובר בחברה פרטית-אישית. למוסד אין סיבה
"להרים את המסך".

.6בא-כוח המשיב סמך על פסק-הדין של בית-הדין קמא מטעמיו, והרחיב את היריעה לעבר סוגיה חלופית:ו הענקה מטעמי צדק על-פי סעיף 198אא(2) לחוק ("אימילוי חובת רישום לפי סעיף 33") ותקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975

.7על טענה אחרונה זו השיבה באת-כוח המוסד, שהעניין נדון בבית-הדין קמא ומי שייצג את המוסד הסביר בהרחבה בסיכומיו בכתב, מדוע אין להחיל תקנות אלה על המקרה דנן כאשר לא נתמלא הדרוש לפי תקנה 3("הנסיבות למתן הענקה") ולפי תקנה 4("מבחן ההכנסה למתן ההענקה").

.8דין הערעור להתקבל מכל אחד מטעמיו של המוסד כפי שפורטו בהודעת הערעור1והושלמו בעת הדיון לפנינו, שכן נכונות הטענות כי עובד שכיר אינו משלם דמי ביטוח, כי פרטיו האישיים אינם מדווחים למוסד והמוסד אינו יודע עבור מי שולמו דמי הביטוח על-ידי מעביד פלוני. אין ולא היה מקום לראות את המשיב כמי שעשה "את המוטל עליו" על-פי תקנה 2(3) לתקנות הרישום.
גם לעניין הענקה מטעמי צדק אין להענות בשים לב למובאה מדב"ע מב/13- 0[1], המכוונת את אלומת האור לקטע הפותח את התקנה (תקנה 3) כולה ואומר "שהענקה תינתן 'במקרה... (ש)נבצר מהמבוטח למלא חובת רישום... מחמת אחד מאלה...'" (שם [1], בע' 395, סעיף 4) (ההדגשה נוספה).

.9סוף דבר:נ הערעור מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון