תאונת עבודה 19 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה 19 אחוז נכות:

1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נכות מעבודה ) מיום 31.304 , אשר ניתנה בקשר לתאונה בעבודה שעבר המערער ביום 1.10.99 , ואשר קבעה למערער 19% נכות רפואית (10% בגין מצב נפשי ו – 10% בגין מצב לאחר אוטם שריר הלב).

טענות המערער2. לטענת המערער קבעה הוועדה כי לא כל נכותו הקרדיולוגית הינה בעקבות אוטם שריר הלב , והעניקה לו 10% נכות בלבד מבלי לבצע חשבון עובר ושב , ותוך נימוקים שאין להם בסיס .

בנוסף , הוועדה נהגה באותה דרך ביחס לנכותו הנפשית של המערער , בקובעה כי לא כל נכותו הנפשית הינה בעקבות התאונה , מבלי לבצע חשבון עובר ושב , ותוך נימוקים שאין להם בסיס .

כמו כן, הוועדה דחתה את חוות דעת הקרדיולוג המומחה שהונחה בפניה , מבלי לנמק זאת כדין .

טענה נוספת הופיעה בכתב הערעור , אולם נזנחה בסיכומי המערער , ולפיכך לא נדון בה במסגרת פסק הדין , והכוונה הינה לטענת המערער , לפיה הוועדה קבעה קביעה עובדתית שגויה , בדבר חזרתו לעבודה לאחר התאונה .

טענות המשיב

3. לטענת המשיב לא נפלה טעות משפטית בעבודת הוועדה , הואיל והוועדה הסבירה ונימקה את קביעותיה . הוועדה אינה מתייחסת למצב קודם , אלא קובעת כי המערער סובל ממחלה טרשתית, כך שהתלונות הקרדיאליות שלו אינן קשורות לאוטם שריר הלב , אלא להתקדמות התהליך הטרשתי .

הוועדה עיינה היטב במסמכים רפואיים, לרבות בדוח הנוירופסיכולוגי, וקבעה קביעותיה תוך התבססות על כל אלה .

בכל מקרה אין להעביר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר , מאחר ואין לכך הצדקה .

הדין החל

4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 . בהקשר לכך נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית , ולא בסמכות בית הדין .

הערעור הוא בשאלת חוק בלבד; כאשר נראה על פני הדין וחשבון שהוועדה התייחסה לפגימות שונות שפקדו את המערער והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק (באחוזי נכות ) שנגרמה על ידי כל אחת מהפגימות הנ"ל , ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואיים – עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו – אזי אין מקום לטענה , כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין :

ראה :
דב"ע ל"ג 40– 0 יוסף דולזר נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ד' 407 .

בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה :

ראה :
עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד', 213.

"הביקורת השיפוטית , אם כן , מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד , דוגמת טעות שבחוק , פגם משפטי , חריגה מסמכות , הפעלת שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת. כלומר , בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות . לעניין זה יפים דבריו של הד"ר קוקובי בספרו , כדלקמן :

'אין ערעור בשאלה שבעובדה או בשאלה הנוגעת בענייני רפואה . מחיצה הרמטית הוצבה איפוא בין שדה הרפואה לשדה המשפט : יעסקו הרופא והמשפטן איש איש בתחומו , ובל יבוא האחד במלכות רעהו' ".נ

ראה:
ד"ר סטיב אדלר ועו"ד בר"ג – הירשברג , "וועדות רפואיות במסגרת הביטוח הלאומי – היבטים משפטיים", הערכת נכות , תפקוד וכושר עבודה , הוצאת דיונון (2001 ), 205 , 212 .

נשיא בית הדין הארצי לעבודה בהפנייתו כפי שפורטה לעיל כיוון לספרו של ד"ר שאול קוקובי, רמ"ח ושס"ה - סוגיות בדיני עבודה , ההוצאה לאור של לישכת עורכי הדין , (מהדורת תשנ"ט ) , 195.

"כמו כן פסק בית הדין כי הוא לא יטול לעצמו את הסמכות שהמחוקק הועיד לוועדות הרפואיות, אלה במקרים יוצאים מן הכלל , בהם הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מצריך ידע רפואי".

ראה :
י. אליאסוף , "וועדות רפואיות וועדות עררים במסגרת הביטוח הלאומי" , שנתון משפט העבודה ו' (תשנ"ה) , 81.

במאמר דלעיל הפנה המחבר אל פסיקת בית הדין הארצי לרבות :

דב"ע לה/345 – 01 עזיז מועלם נ. המוסד לביטוח לאומי , פד"ע ז' 353, 356 .ב
דב"ע נא/50 – 99 זוהר כץ נ. המוסד לביטוח לאומי , פד"ע כב' 507, 508 .

מן הכלל אל הפרט

5. בחנתי בעיון את טענות הצדדים , ואת ההחלטות של הוועדה מדרג ראשון מחד ושל הוועדה הרפואית לעררים מאידך, והגעתי למסקנה כי דין ערעור זה להתקבל, מהנימוקים שיפורטו להלן .

6. באשר לנכות הקרדיולוגית :

הוועדה קבעה כי יש לייחס את תלונותיו הקרדיאליות של המערער להחמרה של הטרשת ממנה הוא סובל . לא ברור על מה הסתמכה הוועדה בקביעתה זו . הוועדה עצמה קבעה כי היא מסתמכת על מסמכים רפואיים המתייחסים למצבו של המערער לאחר התאונה, וגם מכאן ברור כי הוועדה לא ידעה מה היה מצבו עובר לתאונה . בכל מקרה , בנושא הטרשת לא ראינו כל מסמך התומך בקביעת הוועדה .

בנושא זה אין נפקות למחלוקת בין הצדדים האם יש לערוך חשבון עובר ושב ; בין אם יש לערוך חשבון שכזה , ובין אם יש לקבוע כי התלונות נובעות מסיבה אחרת שאין לה סעיף ליקוי , יש צורך להסתמך על מסמכים וראיות המוכיחים כי המערער אכן סבל מטרשת .

בנוסף לאמור לעיל, בפני הוועדה היתה מונחת חוות דעת קרדיולוגית, בה נקבע כי יש מקום לאשר למערער נכות רפואית בשיעור 30% . הוועדה הגיעה למסקנה שונה , בדבר 10% נכות בלבד, וזאת מבלי לנמק כראוי מדוע אינה מקבלת את מסקנות חוות הדעת הנ"ל , ובפרט מאחר ועולה כי הוועדה אינה חולקת על הממצאים אשר בחוות דעת זו . בכך לא עמדה הוועדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה , דבר אשר אינו מאפשר ביקורת שיפוטית על החלטת הוועדה . ודוק; ההנמקה צריכה לאפשר לבית הדין לעמוד על מהלך מחשבתה של הוועדה , על מנת להעביר את החלטת הוועדה בביקורת שיפוטית .

ראה :

שאול קובובי , שם , עמ' 206 – 208 .
דב"ע לה/ 129-01 שריקי נ. המוסד לביטוח לאומי , פד"ע ז' 206 .

7. באשר לנכות הנפשית:

בפני הוועדה היה מונח דוח נוירופסיכולוגי , אשר על ממצאיו לא חלקה הוועדה . דוח זה קבע למערער נכות נפשית בשיעור 20% . הוועדה , לעומת זאת , סברה וקבעה כי המערער זכאי לנכות בשיעור 10% בלבד , וזאת מבלי לנמק כראוי קביעתה זו .

גם בנושא זה לא עמדה הוועדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה , כפי שפורט לעיל .

8. מכל האמור לעיל עולה כי דין הערעור להתקבל .

9. לא קיבלתי את טענת המערער לפיה יש להחזיר את עניינו לוועדה רפואית בהרכב אחר ; דרך המלך הינה החזרת הנושא לאותו הרכב , ולא ראיתי מקום לסטות מכלל זה .

10. לאור כל האמור לעיל אני מורה כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים , באותו הרכב , על מנת שזו תשקול מחדש את שיעור נכותו כתוצאה מהתאונה שעבר ביום 1.10.99 , ותקבע אם יש מקום להפחית ממצבו הנוכחי בגין מצב קודם או בגין סיבות אחרות , ואם תחליט שיש מקום לכך אזי תעשה זאת תוך הנמקה מלאה ותוך הפניה לממצאים מוכחים , וכן תוך התייחסות מפורטת לחוות הדעת בתחום הקרדיולוגי ובתחום הנפשי .ו

המשיב ישא בהוצאות המערער בגובה 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין .

11. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון