תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון :

הרקע העובדתי להליכים שבפני הם אלה – הנתבע דנן, שהוא בנק, תבע את התובע דנן, מר משה קסטל, בתביעה בסדר דין מקוצר בבימ"ש זה. עניינה של אותה תביעה אינו רלוונטי להליכים דנן. ההליכים שם הסתיימו בפסק דין אשר ניתן ע"י כב' הרשמת נמרודי, ובו הוטלו הוצאות על מר קסטל, לטובת הבנק. פרשנות פסיקת ההוצאות ומימוש גביית ההוצאות הם הבסיס לתביעה דנן.
 
הפיסקה הרלוונטית, בפסק הדין של כב' הרשמת נמרודי, קובעת כי על התובע דנן (הנתבע שם):
”לשלם לתובע (הנתבע דנן – מ.א.) את הוצאות המשפט, לרבות שכ"ט עו"ד בסך 660 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל”

 
הבנק חייב את התובע בסכום של 772 ₪ שהם 660 ₪ אשר נפסקו בפסק הדין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בו. חיוב זה נעשה, כמובן, לאחר מתן פסק הדין. אין בפי התובע טרוניות על חיוב זה.נ
 
עוד קודם לכן, ביום 29.6.99 חייב הבנק את התובע בסכום של 299 ₪ שהם ההוצאות אשר נגרמו לבנק עקב פתיחת ההליך המשפטי כנגד התובע.
המחלוקת בין הצדדים נסבה על החיוב של 299 ₪.
התובע טוען כי אסור היה לבנק לחייב את חשבונו בהוצאות המשפט. ראשית, החיוב נעשה עוד לפי שניתן פסק הדין אשר קבע כי על התובע לשאת בהוצאות. שנית , על פי פסק הדין עליו לשאת בסך של 660 ₪ הוצאות (בתוספת הפרשים) ותו לא.
הבנק, הנתבע, טוען כי, על פי החוזה בינו לבין התובע (חוזה דביטורי כללי) הוא רשאי לחייב את חשבון התובע בהוצאות המשפטיות אשר נגרמו לו בכל עת לפי שיקול דעתו. כמו כן טוען הבנק כי בפסק הדין של כב' הרשמת נמרודי נקבע גובה שכר טירחת עורך הדין ולא נקבע גובה בהוצאות ולכן זכאי הבנק לחייב את התובע בהוצאות אשר נגרמו לו בפועל.
השאלה הראשונה היא, פרשנות פסק הדין של כבוד הרשמת נמרודי:
מן החומר שבפני הגעתי למסקנה כי הצדק עם התובע.
כבוד הרשמת השתמשה בפסק הדין במילה "לרבות" אשר משמעותה מן המילה "רב" או "רבים". מילה זו מעידה על כך כי ה"שלם" אליו מתייחס המשפט כולל בתוכו ומורכב ממספר חלקים אליהם מתייחסים כ"רבים".
במקרה דנן, המשמעות היא כי התשלום המוטל על התובע דנן, מורכב משני חלקים – ההוצאות מחד ושכר טרחת עורך הדין מאידך. הכל ביחד בסך 660 ₪.
לו היתה כב' הרשמת מבקשת להפריד את התשלומים, לשני תשלומים נפרדים ולא תשלום אחד המורכב מחלקים. היתה משתמשת, מן הסתם, במילה "וכן" והמשפט היה נקרא כך: "... את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 660 ₪ בתוספת...".ב
 
אינני מתעלמת מן העובדה כי, גם על פי קביעתי דלעיל לגבי משמעות המילה "לרבות", יבוא הטוען ויטען כי ניתן להגיע לתוצאה לה שואף הנתבע. כך קביעת כב' הרשמת משמעותה כי הסכום יהיה אומנם סכום כולל, אך את מרכיב שכר הטרחה, בתוך הסכום הכולל, קבעה הרשמת והוא יעמוד על 660 ₪ ולא ציינה את מרכיב ההוצאות. אומנם, מבחינה לשונית, גרידא, סובל המשפט גם פרשנות זו. אולם מהות המשפט ומשמעותו מעמיד פרשנות זו כמורכבת ובלתי סבירה.
 
זאת ועוד – על פי פרשנות הנתבע משתמע כאילו סכום ההוצאות אינו נושא כל תוספות בעוד שכר טרחת העו"ד נושא הפרשים. מסקנה זו אינה נראת לי סבירה ונראה כי הפיסקה המורה על תוספות לסכום העיקרי, מתייחסת לכל הסכום ומחזקת את פרשנות התובע.ו
 
ומעל לכל, קביעת גובה ההוצאות הינו תחום הנתון לשיקול דעת בית המשפט. אין זה סביר כי ענין זה ישאר לצד מן הצדדים לקביעתו הבלעדית. עיקרון זה סותר אף הוא את גרסת הנתבע.
 
השאלה השניה היא, אם זכאי הנתבע, הבנק, לחייב את התובע, הלקוח, בהוצאות משפטיות על פי החוזה ובמנותק מקביעות בית המשפט לגבי ההוצאות המשפטיות.
נראה לי כי התושבה לכך היא שלילית מכל וכל.
בפתח הדברים אציין כי הנתבע, בתגובתו מיום 19.08.01, צירף לי עותק החוזה בין הצדדים והפנה אותי לסעיפים 6 ו – 15 שבו.נ
בסעיף 6 לחוזה לא מצאתי כל התייחסות להוצאות משפטיות ולכן הוא אינו רלוונטי לענייננו. סעיף 15 לא הגיע לידי שכן הוא נחתך מן העותק אשר צורף לתיק בית המשפט ולכן אין אני יכולה ליתן את עמדתי לאמור בו.ב
יחד עם זאת העדרו של סעיף 15 אין בו כדי לעכב את מתן פסק הדין. גם אם אצא מנקודת הנחה כי בסעיף זה נאמר בצורה המפורשת ביותר, כי הבנק רשאי לחייב את הלקוח בהוצאות המשפטיות שנגרמות לו לפי שיקול דעתו הבלעדי, לא יהיה בכך כדי לשנות את עמדתי.
איני מתייחסת בדברי אלה, למקרים בהם נגרמות הוצאות משפטיות מבלי שההליך הגיע למיצוי וניתן פסק דין. השאלה אם במקרה כזה רשאי הבנק לחייב את הלקוח בהוצאות אלה, נשארת פתוחה.
המקרה דנן אינו מקרה כזה. במקרה דנן נפסקו ההוצאות על ידי בית המשפט, בפסק הדין המחייב את שני הצדדים. את החייב – לשלם את ההוצאות שנפסקו לזוכה, ואת הזוכה – לקבל רק את ההוצאות שנפסקו ולא יותר.
אין הנתבע יכול לעשות שבת לעצמו, בניגוד לפסק הדין, ולחייב את התובע בהוצאות לפי דעתו. ולא יועילו לבנק סעיפי ההסכם. לכל היותר היה על הבנק להציג סעיפים אלה בפני כב' הרשמת נמרודי כדי לשכנעה לפסוק הוצאות כאלה או אחרות. לאחר שנפסק גובה ההוצאות מחוייב הבנק במסגרת הוצאות אלה ותו לא.
 
אני דוחה את בקשת התובע לעכב את מתן פסק הדין עד להכרעה בתביעה ייצוגית אשר הגיש. לא הוגש כתב התביעה שם ולא שוכנעתי כי העניינים זהים. החומר אשר בתיק מספיק לי כדי ליתן את פסק הדין ואין כל סיבה לעיכובים נוספים.
 
לאור האמור אני קובעת כי על הנתבעת להשיב לתובע סך של 299 ₪ מיום 29.06.00.
היות והסכום הנ"ל חוייב בחשבונו של התובע בבנק ונשא, על כן, הפרשי הצמדה וריבית הנהוגים אצל הנתבע, אני מורה כי ההשבה תעשה באמצעות זיכוי חשבונו של התובע בתאריך הנקוב והרצה מחודשת של החשבון עד ליום סגירתו. היתרה שתתקבל תשולם על ידי הנתבעת לתובע.ו
במילים אחרות – החשבון יתבצע כאילו, מלכתחילה לא חוייב החשבון בסכום האמור.
אני קובעת עוד כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 1000 ₪ הוצאות הליך זה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 23.08.00 ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון