תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל:

1. התובע מסר לאדם בשם X (להלן:"X") 14 שיקים על סך 1,000 ₪ כל אחד על מנת שיפקידם לגביה בחשבון הבנק של X.

2. השיקים היו בחתימתה של החייבת.3. שלושה מתוך השיקים שהופקדו בחשבון הבנק של X לא נפרעו בהעדר כיסוי.

4. עקב כך פתח X תיק הוצאה לפועל נגד החייבת לגבי כל השיקים כאשר X הוא הזוכה. תיק ההוצאה לפועל שנפתח מספרו 1413604971 (להלן:"תיק ההוצאה לפועל").

5. ב"כ X בתיק ההוצאה לפועל היה עו"ד, הוא הנתבע בתיק זה.

6. לטענת התובע הוסכם בינו לבין הנתבע, כי תיק ההוצאה לפועל יפתח ע"ש X אך הכספים שיגבו מהחייבת ע"י הנתבע ימסרו לתובע, שכן השיקים היו שייכים לו.

7. לטענת התובע בתחילה הועברו אליו כספים ע"י הנתבע, כספים שנגבו בתיק ההוצאה לפועל, אך הנתבע חדל מלהעביר לו את הכספים למרות פניותיו של התובע אל הנתבע בעניין זה.

8. התביעה היא לתשלום הסך 15,000 ₪ שלטענתו של התובע מגיע לו מאת הנתבע בגין הסכומים שלא שולמו לו במסגרת תיק ההוצאה לפועל וכן בעבור הצמדה וריבית ועוגמת נפש.
9. לטענת הנתבע אכן הוסכם בין התובע לבין X כי X יתן לנתבע יפוי כח לייצגו בהליכי הגביה ואת הכספים שיגבה יעביר לידי התובע והכספים אכן הועברו לתובע על פי יפוי הכח.

10. עוד לטענת הנתבע התגלע בינתיים סכסוך בין התובע לבין X וביום 13.2.99 הודיע X לנתבע כי מעתה לא יועברו כספי הגביה לתובע אלא ישירות אליו. לטענת הנתבע, בהיות X הזוכה בתיק ההוצאה לפועל אשר יפה את כוחו של הנתבע לפעול עבורו, לא נותרה לנתבע ברירה אלא לפעול על פי הוראות X.

11. עד לאותו שלב לטענת הנתבע הועברו לידי התובע בתיק ההוצאה לפועל סך של 11,537 ₪ ואילו יתרת החוב שנגבתה בסך של 3,918 ₪ מאז ועד לסגירת התיק לא הועברה לתובע ואף לא לX. סכום זה נשאר בידי הנתבע בנאמנות עד אשר תנתן הכרעה ע"י בית משפט למי יש להעביר את הכסף.
יצויין כי הנתבע הגיש לבית המשפט בקשה בטען ביניים בעניין יתרת החוב בסך של 3,918 ₪ שגבה בתיק ההוצאה לפועל.

12. לטענת הנתבע הוא הודיע לתובע כי X הורה לו שלא להעביר אליו כספים וכי מסר לו שלא יעביר לידיו כספים עד שלא תוכרע המחלוקת שבין התובע לX. אף על פי כן לטענת הנתבע ועל אף שהתובע ידע על כך, בחר לתבוע את הנתבע אפילו שלא קיימת כל יריבות בין התובע לנתבע.
אשר על כן מבקש הנתבע לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות.

הדיון בתביעה:
13. בראשית דברי אבהיר כי כתב התביעה הוא סתמי ובלתי מפורט, בעיקר ככל שהתביעה מתייחסת לסך של 15,000 ₪. זאת ועוד, אכן כפי שטען הנתבע במעמד הדיון התובע לא מצא לנכון למסור את מלוא העובדות ולא ציין כי קיבל על חשבון החוב בהוצאה לפועל את הסך של 11,537 ₪ וכי הובהר לו ע"י הנתבע שלגבי יתרת הסכום פנה הנתבע לבית המשפט בבקשה לטען ביניים.

14. הנתבע מחזיק ביתרת הסכום שנגבה בתיק ההוצאה לפועל בנאמנות ואין הוא צד לסכסוך שבין התובע לבין X.

15. אכן תיק ההוצאה לפועל נפתח ע"ש X (הזוכה) אוחיון מסעודי (החייבת), כשב"כ הזוכה הוא הנתבע. זאת אני למדה מתוך תדפיס ההוצאה לפועל שהומצא במעמד הדיון.

16. הנתבע הוא מיופה כח של X. לכתב ההגנה צירף הנתבע נספח, שהינו מכתב מיום 2.2.99 שנעשה ע"י עמוס (הוא "X") ובו מודיע X לנתבע להמנע מלהעביר ו/או לנסות להעביר לתובע את הכספים שמצויים בקופת ההוצאה לפועל אלא להעבירם אליו. עוד כותב X באותו מכתב כי הוא יודיע לתובע שהכספים ברשותו ושיבוא אליו לקבלם.

17. מכאן טוען הנתבע, החל משלב זה חדל להעביר את כספי הגביה לתובע, אך נמנע גם מלהעבירם לX, לאחר מכן פנה בבקשה לטען ביניים. במקביל, הבהיר לתובע כי את כל טענותיו בעניין הכספים שלא קיבל עליו להפנות לX.

18. אמנם במעמד הדיון ניסה התובע לטעון כי "X" קשר עם הנתבע על מנת שהתובע לא יקבל את הכסף וכי אף התלונן במשטרה בעניין זה. אך זוהי טענה שהועלתה לראשונה בדיון ואין היא נטענת בכתב התביעה. יתרה מזאת, הטענה היא סתמית ובעלמא וכדי להוכיחה על התובע לבסס אותה בראיות. אמירה סתמית של קשירת קשר אינה יכולה לבסס תביעה להשבת כספים כפי שתובע התובע בתיק זה מאת הנתבע.

19. לאחר ששמעתי את הצדדים מצאתי שיש לדחות את התביעה.נ
התובע, כאמור לעיל, לא פירט בכתב התביעה את תביעתו כנדרש ועל מה היא מסתמכת. כל העובדות הדרושות נתגלו רק לאחר הגשת כתב ההגנה ועדויות הצדדים בבית המשפט.

20. אין מחלוקת כי הנתבע בתפקידו כעורך דין ניהל את תיק ההוצאה לפועל וגבה כספים. התיק נפתח על סך 14,000 ₪ ונסגר לאחר ששולם כל החוב. הסך של 14,000 ₪ הוא סכום השיקים שהופקדו לביצוע ומתוך סכום זה קיבל התובע סך של 11,537 ₪. התובע מודה כי סכום החוב היה 14,000 ₪ וכי קיבל מתוכם סך של כ - 11,000 ₪ ונותרה יתרת חוב בסך 3,000 ₪ שטרם קיבל (ראה בעניין זה עמוד 2 לפרוטוקול).

21. לגבי הסך של 3,000 ₪ וכפי שמסר הנתבע, באופן מדוייק, סך של 3,918 ₪, קיימת מחלוקת בין התובע לבין X למי שייך הכסף, כפי שהובהר לעיל והנתבע נהג בעניין זה כפי שחייב היה לנהוג, הפקיד סכום זה בנאמנות ופנה בבקשה לטען ביניים.ב

22. התובע צריך היה לפעול במסגרת הליכי טען הביניים ולהגיש את תגובתו לבית המשפט שדן בבקשה זו על מנת שבית המשפט יוכל להכריע למי להעביר את הכספים לתובע או לX.

23. לתובע נמסר ע"י הנתבע כי המחלוקת האמיתית היא בינו לבין X אך הוא בחר לתבוע את הנתבע.

24. אין לתביעתו של התובע כלפי הנתבע על מה לסמוך ולמעשה כל טענותיו הסתמיות והכלליות של התובע כנגד הנתבע נדחו אחת לאחת. הנתבע ביצע את הגביה בתיק ההוצאה לפועל עפ"י יפוי כח מX ומשהורה לו X לא להעביר יותר כספים לתובע, היה על הנתבע לפעול בהתאם, כפי שאכן פעל.

25. מכל האמור לעיל מצאתי שיש לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות הנתבע בסך של 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון