תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל / טעות בתעודת זהות בהוצאה לפועל:

בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחיפה (מר א. אוחיון),
מיום 6.11.94, לפיה הורה על תיקון טעות מספר זהותו של המבקש בהליכי הוצאה לפועל שמתקיימים לפניו.
העובדות הרלבנטיות
.1בתאריך 1.11.90ניתן פסק דין ע"י בית משפט השלום בחיפה בת.א 7615/90 בהעדר המבקש, המחייב אותו לשלם למשיב סך של 439, 23ש"ח (להלן-"פסק הדין").
.2בפסק הדין נפלה טעות במספר זהותו של המבקש, ובמקום מספר הזהות הנכון
X נרשם מספר זהות לא נכון X יצוין, כי ב"כ המבקש אינו חולק על זהות המבקש ועל העובדה כי מספר הזהות שנרשם בפסק דין נרשם בטעות
והוא אינו שייך לחייב.
.3כנגד המבקש נפתח תיק הוצל"פ (0-91-20695-02) בלשכת ההוצאה לפועל לגביית
חובו של המבקש על פי פסק הדין.
.4בתאריך 30.10.94הגיש המשיב בקשה לתיקון מספר הזהות של המבקש למספר הנכון, ובתאריך 6.11.94, נענה כב' ראש ההוצאה לפועל לבקשה, והורה על תיקון
מספר זהותו של המבקש (להלן-"ההחלטה").
מכאן בקשת רשות הערעור על ההחלטה.
טענות הצדדים
ב"כ המבקש טוען, כי יש לבטל את ההחלטה של ראש ההוצאה לפועל, משום שראש ההוצאה לפועל נעדר סמכות לתקן טעות בפסק דין שלא יצא מלפניו, רק לבית המשפט שנתן את פסק הדין נתונה הסמכות לתקן פסק הדין. ב"כ המבקש סומך את טענה זו על סעיף 81לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1981(להלן-"החוק").
עוד טוען ב"כ המבקש, כי יש לבטל את ההחלטה בגלל השיהוי בהגשתה. לטעמו,
המשיבה מנועה מלבקש תיקון טעות סופר בפסק דין לאחר חלוף ארבע שנים מיום מתן
פסק הדין.
מנגד טען ב"כ המשיב, כי המשיב הגיש בקשה לתיקון טעות בהליך הוצל"פ (תיקון בקשת ביצוע), ולא בקשה לתיקון פסק הדין, לכן לא חל במקרה דנא סעיף 81לחוק.
עוד הוסיף ב"כ המשיב, כי המבקש אינו מכחיש את זהותו ואת העובדה שפסק הדין ניתן כנגדו, בשל כך יש בבקשת רשות הערעור, שהוגשה ע"י המבקש משום חוסר תום לב, הכל בכדי "להימלט" מהליכי גביית חובו לפי פסק הדין.
דיון
החלטתי לתת רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור לגופו.
השאלה להכרעה, שעומדת לפנינו היא, האם מוסמך ראש ההוצאה לפועל לתקן טעות
במספר זהותו של החייב (המבקש). השאלה נוסחה באופן שונה על ידי באי כוח הצדדים, בעוד שב"כ המבקש טוען כי שהשאלה שבמחלוקת היא, האם רשאי ראש ההוצאה לפועל לתקן טעות בפסק דין של בית משפט השלום, ב"כ המשיב מנסחה באופן אחר:ב האם רשאי ראש הוצאה לפועל לתקן בקשת ביצוע פסק דין שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל.
בפתח הדברים, אביא להלן את החלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 6.11.94:ו
"החלטה - לתקן מספר זהות של החייב ולשלוח אזהרה חדשה כדין לחייב על פי מספר הזהות המתוקן"
על פי לשונה של החלטת ראש ההוצאה לפועל, נראה לי כי הדין עם המשיב, שכן מדובר בהחלטה שמתקנת פגם שנפל בהליך, כלומר בבקשת הביצוע שהוגשה ע"י המשיב צויין מספר זהות שגוי של המבקש ועתה התבקש ראש ההוצאה לפועל לתקן פגם או טעות שנפלו בהליכים שמתקיימים בפניו. תיקון טועת כאמור, הינו בגדר סמכותו של ראש ההוצאה לפועל, שכן לפי תקנה 126א' לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979(להלן"התקנות") ניתנה לראש ההוצאה לפועל סמכות רחבה לתקן, בכל עת, כל פגם או טעות בהליך כלשהו שנעשה לפי חוק ההוצאה לפועל:נ
"ראש ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לפי החוק, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר המשך ההליכים בתיק שנסגר או שנגנז בטעות ובדבר כל ענין אחר, ככל שייראה לו צודק".
לדעתי, תקנה 126א' לתקנות, כוללת בחובה גם תיקון בקשת ביצוע, מה גם שהעדר תיקון כאמור, בנסיבות העניין, עלול להערים קשיים על המשיב בגביית חובו לפי פסק הדין.
על תחולתה הרחבה של תקנה 126א' לתקנות ראה דבריו של כב' השופט ד' בר אופיר בספרו הואצה לפועל הליכים והלכות, עמ' 26:ב
"ההוראה שבתקנה 126א' רחבה דיה בכדי להכיל בתוכה גם דחיית בקשה לתיקון בקשת ביצוע, כאשר היענות לתיקון תגרום לעושק ולהתעמרות בחייב או לכל תוצאה אחרת שתהיה בלתי צודקת כלפיו. אין להיעתר לתיקון בקשת הביצוע, לפי בקשת הזוכה, כאשר קבלת הבקשה - פירושה הוא שהחוב הנקוב בשטר יצבור תאוצה ויפרוץ כל מסגרת סבירה והגיונית" (ההדגשה שלי - ס.ג.)
המובא לעיל הינו רק לצורך הדגמה לסמכותו הרחבה של ראש ההוצאה לפועל לפי
תקנה 126א' לתקנות. מהדוגמה לעיל, ניתן להסיק, מקל וחמור, כי ראש ההוצאה
לפועל רשאי לתקן בקשת ביצוע, כאשר הדבר דרוש בנסיבות העניין ובכדי למנוע
תוצאה בלתי צודקת.
במקרא דנא, ראש ההוצאה לפועל הרחיב, בדין, את סמכותו והורה על תיקון בקשת הביצוע ועל שליחת אזהרה חדשה לחייב על פי מספר הזהות המתוקן. לו נמנע ראש ההוצאה לפועל לתקן מספר הזהות, היה המשיב מתקשה לגבות את חובו במהירות ובדרך יעילה.
למעלה מן הצורך, אציין כי מבקשת רשות הערעור שהוגשה ע"י המבקש, נודף ריח של חוסר תום לב, שכן ב"כ המבקש לא טען שפסק הדין ניתן נגד אדם אחר והוא אינו מכחיש את עצם חבותו, זהותו ואת העובדה שפסק הדין ניתן כנגדו.
לא אכביר בעניין כוחו ותחולתו של עקרון תום הלב בשיטת המשפט הישראלית,
אסתפק לצורך הדיון בדברים שנאמרו בע"א 579/83 הרי זוננשטיין נ' גבסו, פ"ד
מב(2) 278:ו
"עקרון תום הלב אינו מוגבל לביצוע חוזה בלבד ואינו מותנה בקיומו של חוזה. הוא חל גם לעניין השלב הטרום-חוזי וגם לעניין חיובים סטטוטוריים, בין בתחום המשפט הציבורי ובין בתחום המשפט הפרטי... כאשר חוק מעניק לאדם יכולת לבצע פעולה משפטית, עליו להפעיל יכולת זו בתום-לב. כך לגבי טענה בדבר קיום סמכות של בית-דין רבני המבוססת על "כריכה" וכך לגבי טענה בדבר העדר סמכות. כמו כן, יכולתו של צד, היונקת מתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, צריך שתופעל בתום-לב. גם עמידה על דרישת ה"כתב" צריך שתיעשה בתום-לב."
אין חולק כי העניינים שחל עליהם עקרון תום הלב כאמור לעיל, אינם בבחינת
רשימה סגורה, שכן לאור סעיפים 39ו- 61(ב) לחוק החוזים הפך עקרון תום הלב
לעקרון התנהגות, המבטא מדיניות משפטית לעניין פעולות משפטיות וחיובים שבכלל
המערכת המשפטית בישראל כל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחוייבים.
לאור האמור לעיל, יש לדחות את טענת ב"כ המבקש, כי בגין שיהוי מטעם המשיב בהגשת הבקשה לתיקון, הוא אינו רשאי להעלות טענה בדבר תיקון מספר זהותו של המבקש, שכן אם נלך לפי גישתו של ב"כ המבקש, המשיב יצא קרח מכאן וקרח מכאן; מצד אחד בקשתו לתיקון מספר הזהות תידחה בגלל העדר סמכות לראש ההוצאה לפועל, ומצד שני המשיב לא יוכל להגיש בקשה לתיקון פסק דין לבית המשפט שיצאה מלפניו, בגלל חלוף המועד הקבוע בחוק. מצב דברים זה מותיר את המשיב בפני שוקת שבורה, וחוסם את דרכו לגבות את חובו בצורה היעילה והמהירה.

לסיכום, כאמור לעיל, הנני בדיעה כי הבקשה שהוגשה על ידי המשיב לתיקון מספר הזהות הינה בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל, והוא רשאי היה להורות על תיקון טעות או פגם שנפלו בהליך ההוצאה לפועל, זאת לפי תקנה 126א' לתקנות ההוצאה לפועל.
סוף דבר, אני דוחה את הערעור ומחייב את המבקש לשלם למשיב הוצאות משפט בסך 500, 2ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון