תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

תקנות הבטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז - 1956, קובעת:

"15. סטיות
(א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה על מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים ... בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משנוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20% ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.ו
(ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.נ
(ג) בוטל.ב
(ד) הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה 15 רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר איתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שנוכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה.ו

16.א.נ
לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התיעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18 א.ב

18 א (א) בתקנה זו -
"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) תשט"ז - 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה ...".וקראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקנה 15 לתקנות
הביטוח הלאומי:

1. המערער הגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 28/10/03, שקבעה:
"בהמשך לדיון בועדה קודמת, הועדה שמעה את התובע עיינה בדו"ח ועדת הרשות מ- 13/9/03 וקובעת שאין מקום להפעיל את תקנה 15 - התובע ממשיך בעבודתו ומסוגל לעבודתו".


לטענת התובע, נפגע ביום 13/3/02 בתאונת עבודה. לפניה עבד כמכונאי ובעל מוסך עצמאי.נ
לדבריו, ביום 31/3/03 קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון נכות בשעור 5% ובהתחשב בתקנה 15, העמידה את נכותו על 7.5%.ב
המערער הגיש ערעור על החלטת הועדה מדרג ראשון, אך ורק לעניין תקנה 15 שכן - לטענתו - לא נבדק נושא הירידה בהכנסה.ו
פורטו ההליכים שהתקימו לאחר הגשת הערעור, מסקנת נציג המל"ל לפיה חלה עליה בהכנסותיו של המערער, הופעתו של המערער בפני הועדה והצגת אישורים על ירידה בהכנסות בשנים 2000, 2001 ו- 2002, העובדה שועדת הרשות קיבלה את טענות פקיד המל"ל בעניין הכנסות המערער, על פי מקדמות שחוייב בגינן לשנת 2003 וכן מן הטעם שנקבע שהמערער יכול לשוב לעבודתו, ע"פ דו"ח חוקר של המל"ל שנשלח אליו.נ
טענות המערער הן אלה:
א. שגתה ועדת הערר בכך שלא הכריעה בעניין על סמך שיקול דעתה אלא הפנתה לועדת הרשות לפי תקנה 15.ב
ב. שגתה בכך שלא החילה את תקנה 15 במלואה, אלא הפנתה לדיון חוזר בועדת הערר בנושא מסוגלות לעבודה וירידה בהכנסה, שעה שהערר הוגש רק לגבי ירידה בהכנסה.ו
ג. שגתה בכך שקבעה מסקנותיה לעניין העדר ירידה בהכנסה, על סמך נתונים סטטיסטיים שהציג המל"ל ולא על סמך שומות מס שהציג המערער.נ
ד. נטען כי ועדת הרשות לפי תקנה 15 מיום 17/6/03 אימצה את המלצותיו של פקיד התביעות, אשר היה חבר בועדת הרשות, ובכך יש פגיעה בעיקרי הצדק.ב
ה. נטען כי לא היה מקום להעביר לבדיקה מחודשת את נושא המסוגלות לעבודה שכן לא נטענה כל טענה על כך וכי לא היה מקום לשלוח לתובע חוקר והסתמכה על ממצאיו מבלי שניתנה למערער הזכות להתעמת אם הממצאים, ובכך שהתעלמה מדברי המערער בפניה בעניין זה.ו
ו. עוד טען המערער כי התקימו בו התנאים המגולמים בתקנה 15 הן לעניין יכולת העבודה כמכונאי רכב והן לעניין ירידה בהכנסות.נ

2. בישיבת יום 19/5/04 בפני כב' הרשמת ויסמן, נשמעה תשובת המל"ל:
א. תקנה 15 קובעת שני תנאים מצטברים, מסוגלות לחזרה לעבודה וירידה ניכרת בהכנסה.ב
ב. הועדה מחוייבת להתייעץ עם הרשות, מכח תקנה 16 (א) אולם דעתה של הועדה היא המכריעה.ו
ג. הועדה פעלה כנדרש. הועדה שבה והתכנסה על פי בקשת המערער וב"כ ומצאה כי ההכנסות לשנת 2003 היו גבוהות מהשנה הקודמת וכן כי המערער עבד ללא הגבלה גופנית.נ
ד. לא מתמלאים תנאי תקנה 15 ולא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה.ב

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, להלן החלטתי:

4. תקנות הבטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז - 1956, קובעת:
"15. סטיות
(א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה על מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים ... בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משנוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20% ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.ו
(ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.נ
(ג) בוטל.ב
(ד) הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה 15 רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר איתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שנוכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה.ו
16.א.נ
לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התיעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18 א.ב

18 א (א) בתקנה זו -
"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) תשט"ז - 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה ...".ו

5. עיון במסמכים שצורפו מעלה:
א. החלטה מיום 31/3/03 - "הועדה בדיעה שיש להפעיל את התקנה ב- 50% (תקנה 15, ה.י.) יש הגבלה בעבודה". נקבעה 5% דרגת נכות בתוספת 25% בגין תקנה 15, סה"כ 7.5% נכות.
ב. פרוטוקול ועדת הרשות לפי תקנה 15 מחודש 6/03 שקבעה:
"אין מקום להפעלת תקנה 15 שכן שב לעבודתו ואין ירידה בשכרו", וזאת על סמך הדיון בו נאמר שיש עליה של 13% בשכרו.
ג. פרוטוקול ועדת הרשות לתקנה 15 מיום 10/9/03 שבו נקבע שאין להגדיל את דרגת הנכות והנימוקים -
"... התובע חזר לעבודה ולטענתו ישנה ירידה של 60% בהכנסות (יצויין כי על פי הרישום במח' הגביה בשנת 2003 חוייב במקדמות גבוהות מאלו של שנת 2002). התובע עובד בעסק יחד עם שותף ועם פועל אחר.
חוקר המוסד מצא את התובע עובד כמכונאי. לטענתו עוסק בעבודות קלות.
לדעת הועדה המגבלה הקלה בזרת שמאל אינה מגבילה אותו בעבודתו והירידה בהכנסות (אם ישנה כזו) אינה קשורה בתאונה הנדונה".
ד. פרוטוקול הועדה הרפואית לעררים מיום 28/10/03 בו נאמר:
"בהמשך לדיון בועדה קודמת הועדה שמעה את התובע, עינה בדו"ח ועדת הרשות מ- 10/9/03 וקובעת שאין מקום להפעיל תקנה 15, התובע ממשיך בעבודתו ומסוגל לעבודתו".

6. שעה שהמערער ביקש לערער על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 31/3/03, רשאית היתה הועדה לשוב ולדון בהפעלת תקנה 15 על המקרה הנדון, על כל היבטיה.
אין הועדה מוגבלת לדיון רק בנשוא הערעור, כשם שבהגשת ערעור לערכאת ערעור משפטית, רשאית היא לשוב ולבחון את תוצאת פסק הדין וההנמקה שניתנה, ולהגיע למסקנה אחרת או להנמקה אחרת מזו שניתנה.

7. משהובהר כי החלטה לעניין העדר הירידה בהיקף ההכנסות ניתנה על סמך מקדמות שבהן חוייב המבקש לשנת 2003 ולא על סמך שומה לשנת 2003, הרי שהיה מקום לערוך בחינה מדוקדקת יותר באשר לשאלת הירידה בהיקף ההכנסות. משהציג המערער שומות לשנים 2000 עד 2002, היה מקום לבחון את הכנסותיו בפועל לשנת 2003, על מנת לוודא האם חלה ירידה בהכנסותיו, כטענתו, או שמא עליה בהכנסות, כטענת פקיד התביעות.

8. לא הובאו ראיות לכך שפקיד התביעות שהמציא נתונים אודות מקדמות לשנת 2003, הוא פקיד התביעות שהיה חבר בועדה.
אף אם כך הדבר, הרי שאין בכך כל פסול. משקבע מתקין התקנות כי בועדת הרשות לעניין תקנה 15 ישב נציג נציג המוסד, הרי שאין זה משנה אם מדובר בפקיד התביעות המטפל בעניינו של המערער או כל פקיד תביעות אחר.
שניהם נציגי המוסד לביטוח לאומי ועליהם לבצע את תפקידם עפ"י חוק.

9. לעניין החוקר שנשלח לעסקו של התובע, כאמור לעיל הובהר שמשהובא הנושא לדיון נוסף בפני הועדה, רשאית היא לשוב ולבחון את המצב העובדתי ובכלל זאת לשלוח חוקר לבדיקת כושר ההשתכרות.
יחד עם זאת, היה מקום לעדכן את התובע בדבר דו"ח החוקר ולאפשר לו להגיב על כך. משלא עשו כן, הרי שנפל פגם גם בהיבט זה.

10. סוף דבר, העניין מוחזר לועדה על מנת שתוועץ ברשות עפ"י תקנה 15, תוך שזו בוחנת את הכנסותיו בפועל של המערער לשנת 2003.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון