אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד

מה הדין בסוגיית הטלת אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד ?

לא אחת נפסק בישראל כי בנוסף לאחריות שניתן להטיל על חברה, קיימת אפשרות, בנסיבות מסוימות, להטיל גם אחריות אישית על בעל מניות ו/או נושא משרה מכוח תורת האורגנים, וללא קשר להרמת מסך או לאחריות החברה.

זאת, מכוח עילות לפי דיני החברות, הכופפים את מקבלי ההחלטות בחברה להסדרי דין שונים, כמו חובות אמון, כך שבמקרה של הפרה של אותם ההסדרים ניתן לתבוע, או מכוח עילות לפי הדין הכללי, כמו חוזים ונזיקין [א' חביב-סגל דיני חברות (תשס"ז), בעמ' 341 - 342].

בתוך כך, ניתן לבסס חובה אישית על נושא משרה כלפי צדדים שלישיים שעימם התקשו בשם החברה על יסוד חובת תום הלב [דיני חברות, בעמ' 343; ע"א 230/80 פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו, פ"ד לה(2)713; ע"א 10582/02 ישראל בו אבו נ' דלתות חמדיה בע"מ.

כך גם ניתן לבסס חובה כאמור על עוולות מדיני הנזיקין, כמו תרמית, הטעיה, רשלנות וכדומה, שכן הפעילות בשם החברה אינה פוטרת את נושא המשרה מהחובות הכלליות על פי דין [בעמ' 343-344].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות אישית של דירקטור

 2. אחריות אישית של נושא משרה

 3. אחריות אישית של מנהל חברה

 4. אחריות אישית בחברה משפחתית

 5. אחריות אישית על הפרת חוזה

 6. אחריות אישית לחובות חפציבה

 7. אחריות אישית על ליקויי בניה

 8. אחריות אישית של אורגן בחברה

 9. הטלת אחריות אישית של מנהל חברה

 10. אחריות אישית בשותפות כלפי עובד

 11. אחריות אישית במסירת שיק ללא כיסוי

 12. אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד

 13. אחריות אישית על חובות חברה בפירוק

 14. אחריות אישית לתשלום שכר טרחת עו''ד

 15. אחריות אישית של מנהל חברה ביטול שיקים

 16. אחריות אישית מנהל חברה לתשלום ארנונה

 17. אחריות אישית בגין אי תשלום שכר מינימום

 18. אחריות אישית של בעלי מניות על חובות ארנונה

 19. אחריות אישית על הפרת הסכם רכישת מגרש לבניה

 20. תביעה להטלת אחריות אישית בגין מצגי שווא ותרמית

 21. הפרת זכויות יוצרים - אחריות אישית של מנהל חברה

 22. אחריות אישית נושא משרה על ערבות מתמדת בלתי מוגבלת

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון