אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הודעה על הפסקת עבודה - הבטחת הכנסה:

השופט אדלר:ב
.1בבית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט לובוצקי - דן יחיד; תב"ע מז/104-04) התבררה עתירת המערער לקבל גמלה על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א- 1980(להלן החוק) העתירה התייחסה לשתי החלטות של המשיב:ו
א) ב- 1.6.1986הוחלט להפסיק גמלת השלמת הכנסה שהמערער קיבל מכוח סעיף 2(א) (3) לחוק, וזאת מהטעם שהמערער הפסיק לעבוד ולא הודיע על כך למשיב, כפי שהיה חייב לעשות לפי סעיף 20לחוק; ב) ב- 8.6.1987נדחתה תביעה חדשה שהוגשה ב- .23.7.1987בתביעה זאת טען המערער שהיה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מכוח סעיף 2(א) (1) לחוק. את דחיית התביעה נימק המשיב בכך שהמערער העלים מידע בדבר הכנסות ממשק חקלאי.
.2לאחר הדיון נתברר כי יש לאשר את פסק-הדין האזורי מטעמיו, וללא הנמקה, מכוח תקנה 89א (ב) לתקנות בית-הדין לעבורה (סדרי דין) התשכ"ט- .1969נוסף על כך, נתייחס בקצרה למספר טענות של בא-כוח המערער.
.3אשר להפסקת הגמלה בגלל היעדר הודעה על הפסקת עבודה -
א) בא-כוח המערער טען לפנינו כי סעיף 20לחוק מתייחס רק לשינוי שחל במצבו של מבוטח, העלול לגרום לביטול או להפחתת הגמלה. לגרסתו, נכות המערער נוצרה לפני סיום עבודתו, והוא היה זכאי לגמלה מכוח סעיף 2(א) ( 1) לחוק, ולכן הודעה של המערער על הפסקת עבודה לא היתה שוללת ממנו את הגמלה; ב) אנו דוחים את פירוש המערער לסעיף 20לחוק. סעיף זה מחייב מבוטח להודיע "על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ובהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגמלה או על שיעורה" (ההדגשה נוספה). מבוטח הזכאי לגמלת השלמת הכנסה בנוסף על השכר שהוא מרוויח מעבודתו, חייב להודיע למשיב על הפסקת עבודתו. הטעם לכך הוא שעקב הפסקת עבודתו הוא חדל להיות זכאי לגמלה מכוח סעיף 2(א)(3) לחוק, ויש לבדוק אם הוא זכאי לגמלה על-פי סעיף 2(א) (1) לחוק. זכאותו תלויה במבחנים אחרים (כגון הכנסותיו ממשקו החקלאי, חובת אשתו להירשם בלשכת התעסוקה, האם הוא מסוגל להשתכר, וכו'); ג. זאת ועוד, אין זה סביר כי המחוקק השאיר בידי כל מבוטח את האפשרות להחליט אם מידע חשוב, כגון הפסקת עבודה של מקבל הגמלה, תימסר למשיב מכוח סעיף 0לחוק אם לאו. מטרת הסעיף היתה להביא לפני המשיב כל מידע רלבנטי, על מנת שיישקל המשך תשלום הגמלה. המחוקק רצה למנוע המשך קבלת גמלה על-ידי מבוטח שחל שינוי במצבו, ולאור השינוי אין הוא זכאי עוד לגמלה.
.4א) את דחיית התביעה השניה נימק בית-הדין קמא בכך שהמערער העלים מידע (הודעתו שאין לו הכנסות מעבר לפנסיה וכי המשק החקלאי שלו אינו פעיל), וכן כי עדות המערער לא היתה מהימנה; ב) אשר לתביעה השניה, טען בא-כוח המערער כי הוא הגיש נתונים, והמשיב היה חייב לשקול אותם ולהכריע לטובתו.
אנו דוחים טענה זאת, שכן המסמכים בעניין הכנסות המערער, שהוגשו לבית-

הדין במהלך המשפט, ניתנו לאחר החלטות המשיב לדחות את שתי התביעות, ורובם ניתנו לאחר הגשת המשפט. אפילו אם היה המשיב מחליט לשנות את החלטתו על סמך המסמכים, היתה ההחלטה בתוקף רק ממועד הגשת המסמכים, ולא רטרואקטיבית, כפי שביקש המערער; ג) המשיב דחה את התביעה בהסתמך על סעיף 19(ב) לחוק.

בא-כוח המערער טען כי סעיף 19(ב) מסמיך את המשיב לעכב את הטיפול בתביעה, אך נעלם ממנו כי הסעיף גם מתיר להחליט על "אי-מתן הגמלה". ראה:נ דב"ע מח/92-04, ביאדסי - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). שם נקבע כי המוסד רשאי לדחות בקשה לגמלת הבטחת הכנסה ממבוטח המעלים מידע או שאינו מוסר מידע מלא; ד) לא מצאנו טעות בשיקול דעת המשיב אשר החליט לדחות את התביעה בגלל העלמת מידע על-ידי המערער.
.5סוף דבר - אנו דוחים את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון