אמנת ניו יורק בוררות

כאשר חלה אמנת ניו-יורק, לא יעוכבו הליכי בוררות אלא אם כן מתקיימים החריגים המנויים באמנה.

עם זאת, קיים לבית משפט שיקול דעת שלא לעכב את ההליכים בנסיבות חריגות ונדירות כגון במקרה של פגיעה בתקנת הציבור; במקרה של מהלך דיוני הגובל בחוסר תום לב; בפגיעה ממשית של בעל הדין שכנגד או בסטייה מהותית בכללי דיון בסיסיים.

ברע"א 4716/04 hotels.com נ' זוז תיירות בע"מ הבהיר כב' השופט גרוניס בהרחבה את הוראות החוק הרלוונטיות.

באותו מקרה הוגשה תביעה על ידי המשיבה כנגד המבקשת והמשיבה 2, חברה בשם הוטלס אונליין בע"מ.

המבקשת הגישה בקשה לעיכוב הליכים בגין תנאי הבוררות בהסכם שבינה לבין המשיבה 1.
בית המשפט דחה את הבקשה מן הטעם שהמשיבה 2 איננה צד לתניית הבוררות.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור.

בית המשפט העליון הבהיר כי הכלל הוא כי בהסכמה למסור סוגיה לבוררות אין כדי לשלול את סמכותו העניינית של בית המשפט לדון בעניין.

עם זאת, כאשר מוגשת לבית משפט תובענה בעניין אשר נכרת לגביו הסכם בוררות, מוסמך בית משפט לעכב את ההליכים ובדרך זו נמנעת הפרתו של הסכם הבוררות.
בית המשפט היפנה להוראות סעיף 5 (א) לחוק הבוררות תשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק") וכן להוראת סעיף 5 (ג) לחוק, אשר קובעת כי בית משפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא ידון בבוררות.

הוראה נוספת אליה הפנה בית המשפט היא ההוראה הקבועה בסעיף 6 לחוק הבוררות, אשר קובע "הוגשה תובענה לבית המשפט בסכסוך שהוסכם למוסרו לבוררות וחלה על הבוררות אמנה בינלאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בעניין עיכוב הליכים, ישתמש בית משפט בסמכותו לפי סעיף 5 בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן".
בית המשפט קבע בסעיף 5 לפסק הדין כי "סעיף 6 לחוק מפנה להוראות האמנה שעניינה עיכוב הליכים, ואף מקנה להן עדיפות על פני ההוראה שבסעיף 5 לחוק הבוררות."

באותו מקרה, לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי חוץ, 1958 חלה על תניית הבוררות.

סעיף (2) 3 קובע "בית המשפט של מדינה מתקשרת, שעה שהובאה לפניו תובענה של עניין שלגביו עשו בעלי הדין הסכם במשמעות סעיף זה, יפנה את בעלי הדין לבוררות, לפי בקשת אחת מהם זולת אם הוא מוצא שההסכם האמור בטל ומבוטל, או משולל כח פעולה או איננו בר ביצוע".

השאלה העולה היא האם במקרים בהם יש תחולה לסעיף 6 לחוק ולסעיף (2) 3 לאמנת ניו-יורק, מוסמך בית המשפט להימנע מעיכוב הליכים בשל צירופו של נתבע אשר אינו צד להסכם הבוררות, כפי שהיה באותו מקרה.
על מנת להכריע בשאלה זו, דן בית משפט בשתי שאלות משנה:
- האם שלושת החריגים הכלולים בסעיף (2) 3 מהווים רשימה סגורה?
- האם עובדת קיומו של נתבע שאיננו צד להסכם הבוררות נכללת בגדר אחד משלושת
החריגים?

כב' השופט גרוניס קבע כי מהנוסח שבו מתקיימים הסעיפים המפורטים לעיל, עולה מסקנה כי אם לא מתקיים איזה משלושת החריגים הנזכרים בסעיף (2) 3 לאמנת ניו-יורק הרי שכלל מחוייב בית המשפט להורות על עיכוב ההליכים.

עוד קבע בית משפט כי סיטואציה של בעל דין שאינו שייך להסכם הבוררות איננה נכללת בגדר החריגים שבסעיף (2)3 לאמנה.

בית המשפט הבהיר כי אחת מתכליותיה המרכזיות של האמנה היא אכיפה יעילה של הסכמי בוררות בינלאומיים, באמצעות קביעת סטנדרטיים אחידים על פיהם יאכפו הסכמים אלו.

בית המשפט היפנה לפסקי הדין אשר נתנו בהקשר זה על ידי בתי משפט ברבות מארצות המשפט המקובל, כאשר הכלל שנקבע הוא שסעיף (2) 3 הינו בעל אופי מחייב.

עוד נקבע, כי מצב הדברים שאחד או יותר מהנתבעים איננו צד להסכם הבוררות, איננו נכלל בגדר החריגים.
לאור זאת הגיע בית המשפט, בסעיף 13 לפסק הדין, למסקנה כי מרחב התמרון של בית המשפט על פי סעיף 6 לחוק בצירוף סעיף (2)3 לאמנה, מצומצם באופן משמעותי לעומת מרחב התמרון על פי סעיף 5 לחוק.

תוצאה זו עולה עם לשונו של החוק ולשונה של האמנה ועם אחת מהתכליות המרכזיות של סעיף (2)3 לאמנה: "קידום הוודאות המשפטית ביחס להסכמי בוררות בינלאומיים, על ידי איון החשש לפיו ערכאות שיפוטיות במדינות השונות ייטו להעדיף את האינטרסים של בעלי הדין המקומי ועל כן יימנעו מכיבוד הסכמי בוררות בינלאומיים המורים על התדיינות במדינה זרה."

השופט גרוניס ציין כי ייתכנו מקרים יוצאי דופן, בהם יהיה בית משפט רשאי להימנע מעיכוב הליכים, אף אם לא יתקיים אחד משלושת החריגים המפורטים לעיל.
"עם זאת, מקרים אלה יהיו נדירים" (סעיף 13 סיפא לפסק הדין).

בע"א 2528/08 קוצקי נ' שרון הראל חזר וקבע בית המשפט העליון, כב' השופטת פרוקצ'יה, כי שיקול הדעת השיפוטי להימנע מהפניית צדדים לבוררות - כאשר יש הסכם בוררות עליו חלה אמנה בינלאומית - הוא מצומצם ביותר. כאשר לא מתקיימים חריגי האמנה המאפשרים להימנע מעיכוב הליכים, יש ככלל להורות על עיכוב הליכים ולהפנות את הצדדים לבוררות.

ברע"א 630/06 סברילון בע"מ נ' Citrix היפנתה כב' השופטת פרוקצ'יה לפסק דינו של כב' השופט גרוניס בפרשת hotels.com , ולקביעה כי ניתן להניח שייתכנו מקרים יוצאי דופן בהם יהיה בית משפט רשאי להימנע מעיכוב הליכים "אולם נוכח תכליתה של אמנת ניו-יורק, והוראות חוק הבוררות, הדבר ייתכן במקרים נדירים בלבד" (סעיף 23 לפסק הדין).
כב' השופטת פרוקצ'יה שבה והעלתה את שאלת היחס בין סעיף 6 לחוק הבוררות - לבין התנאים והחריגים השונים לעיכוב הליכים החלים על בוררות רגילה שחל עליה סעיף 5 לחוק. סעיף 6 מפנה את בית המשפט באופן מפורש לסמכויות הנתונות לו בסעיף 5, גם שהוא דן בבוררות על פי אמנה בינלאומית, תוך שהוא מורה על כפיפותו של בית משפט להוראות האמנה.

השאלה העולה, לדבריה, היא האם לצורך סעיף 6 אין כל נפקות לתנאים לעיכוב הליכים המפורטים בסעיף 5 בעניין בוררות רגילה, או שמא יש להם מקום תוך כפיפות להוראות האמנה ואם כך מה משמעות הדבר?
לדבריה, לשאלות אלה טרם ניתנה תשובה נחרצת.

תוך הפנייה לפסיקה קודמת הודגש כי שיקול הדעת של בית המשפט לעכב הליכים בהם כפופה הבוררות לאמנה בינלאומית - הוא מצומצם ביותר.
בין היתר, היפנתה כב' השופטת פרוקצ'יה לפסה"ד ברע"א 1817/08 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' Pronauron .

פסק דין הרוב בעניין טבע תעשיות ניתן על ידי כב' השופט א. רובינשטיין.
גם בפסק דינו נעשתה הפנייה לפסק דינו של כב' השופט גרוניס בעניין hotels.com .
בית המשפט היפנה לשני פסקי דין נוספים וכן לפסק דין קוצקי אשר פורט על ידי לעיל.

לדברי כב' השופט רובינשטיין "המשותף לארבע החלטות הוא הכרה בקיומו של שיקול דעת גם מקום שאין מתקיימים תנאי סעיף 3(2) לאמנה".
עם זאת ציין כי מנגד משותפת גם העובדה כי לא נעשה שימוש בתקנת הציבור כחריג לתנאי האמנה.

בעניין טבע נקבע כי במישור העקרוני יש להשיב בחיוב לשאלה האם תקנת הציבור מהווה עילה לסטייה מהוראות סעיף 6 לחוק, כאשר יש לבדוק האם במקרה הנתון גובר אינטרס זה על שני אינטרסים שכנגד: מתן ממשות ותוקף לכוונה החוזית של הצדדים ועידוד הפעלתו של מוסד הבוררות.
באותו מקרה נטען כי המערערת ניהלה ניסוי רשלני שסיכן חולים אשר הסכימו, ולא דווקא מדעת, ליטול בו חלק.

נקבע כי במקרה מעין זה קיים אינטרס ציבורי עליון בבירור הטענות בפני בית משפט וכי בית משפט, ככל שיש לו פתח של סמכות, איננו יכול לפטור את עצמו מעיסוק בנושא ולהותירו "לחדרי חדריה של בוררות".

יש לציין כי הוגשה בקשת רשות ערעור נוספת לאחר שטבע הגישה בקשה לעיכוב הליכים לאור שינוי נסיבות. בקשה זו התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי.
בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור. אולם, הדיון נסוב בעיקר סביב הבקשה לעיון חוזר, כאשר נקבע כי לא היה מקום לאפשר עיון חוזר בהחלטה שלא לעכב את ההליכים ולהוריד לטמיון שלוש שנות התדיינות.
עם זאת, אין בפסק דין זה השלכה על הקביעות הקודמות, בעניין שיקול דעתו של בית משפט באשר לעיכוב הליכים, כמפורט לעיל.

באשר לשיקול דעתו המצומצם של בית משפט כאשר חלה אמנת ניו-יורק, והפעלתו במקרים נדירים ויוצאי דופן, ראה גם רע"א 5386/09 הרמן נ' אריאל טכנולוגיות (סעיף 26 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר).

מכל האמור לעיל עולה כי ככלל, כאשר חלה אמנת ניו-יורק, לא יעוכבו הליכי הבוררות אלא אם כן מתקיימים החריגים המנויים באמנה. עם זאת, קיים לבית משפט שיקול דעת שלא לעכב את ההליכים בנסיבות חריגות ונדירות כגון במקרה של פגיעה בתקנת הציבור; במקרה של מהלך דיוני הגובל בחוסר תום לב; בפגיעה ממשית של בעל הדין שכנגד או בסטייה מהותית בכללי דיון בסיסיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות רבנים

 2. אבעיה בוררות

 3. זניחת בוררות

 4. פסק בוררות חלקי

 5. פסקי דין בוררות

 6. ערעור על בוררות

 7. התנגדות לבוררות

 8. עורך דין בוררות

 9. תיקון פסק בוררות

 10. נוסח סעיף בוררות

 11. צירוף צד לבוררות

 12. בוררות דין מהותי

 13. ביטול הסכם בוררות

 14. ישיבת בוררות בהעדר

 15. בוררות ביחסי עבודה

 16. מכתב הסכמה לבוררות

 17. הפסקת הליך בוררות

 18. קיצור זמן הבוררות

 19. פסק בוררות לא חתום

 20. בוררות דיירות מוגנת

 21. דוגמא לסעיף בוררות

 22. פרשנות הסכם בוררות

 23. תקיפת פסק בוררות זר

 24. טעות משפטית בבוררות

 25. סעיף 5 לחוק הבוררות

 26. סעיף 3 לחוק הבוררות

 27. עידוד פנייה לבוררות

 28. ערעור על פסק בוררות

 29. החזרת פיקדון בוררות

 30. בוררות בין זוג נשוי

 31. פסק בוררות ללא סכומים

 32. בוררות בבית דין חרדי

 33. סעיף 38 לחוק הבוררות

 34. אמנת ניו יורק בוררות

 35. בוררות בין בעלי מסעדה

 36. הוספת צד להסכם בוררות

 37. איך מבטלים פסק בוררות

 38. התחייבות חוזית בוררות

 39. בוררות בורסת היהלומים

 40. בוררות בנושא חוקי המגן

 41. סעיף בוררות נגוע בתרמית

 42. טעות בדין בהליך בוררות

 43. האם מדובר בהסכם בוררות

 44. סעיף 5(ג) לחוק הבוררות

 45. בוררות לגבי הסכם שיתוף

 46. ביטול חלקים מפסק בוררות

 47. בקשה לביטול פסק בוררות

 48. בקשה להשלמת פסק בוררות

 49. ריבית פיגורים פסק בוררות

 50. איחור בביטול הסכם בוררות

 51. החזרת פסק הבוררות לבורר

 52. סעיף 24 (4) לחוק הבוררות

 53. סעיף 24 (8) לחוק הבוררות

 54. ביטול חלקי של פסק בוררות

 55. בקשה לביטול בוררות הנדסית

 56. תיקון סעיפים בפסק בוררות

 57. איסור בוררות על שכר עבודה

 58. סעיף 24(10) לחוק הבוררות

 59. שיקולים בביטול פסק בוררות

 60. העדר חתימה על פסק בוררות

 61. בוררות בית דין צדק ומשפט

 62. מימוש פסק בוררות של רופאים

 63. פסק בוררות בהעדר התייצבות

 64. תיקון ליקויים בפסק בוררות

 65. העברת סכסוך לבוררות אדריכל

 66. עקרון סופיות הדיון בוררות

 67. בקשה להורות על המשך בוררות

 68. בוררות בנושא מזונות ילדים

 69. פסק בוררות ללא שמיעת ראיות

 70. בוררות בין עורכי דין שותפים

 71. בוררות זבל''א במחלוקת עסקית

 72. סמכות לתת סעד זמני בבוררות

 73. ביטול פסק בוררות ע''י ערעור

 74. ערבות אישית להוצאות בוררות

 75. הסכם בוררות בין עובד למעביד

 76. בוררות בין אדריכל למעצב פנים

 77. סמכות הבורר לתקן פסק בוררות

 78. אי שיתוף פעולה בהליך בוררות

 79. פסק בוררות מנוגד לדין קוגנטי

 80. בוררות בסכסוך בין חברות בניה

 81. ביטול בוררות של איגוד הכדורסל

 82. בוררות בנושא פיטורים של עובד

 83. כללי הצדק הטבעי בהליך בוררות

 84. ביטול פסק בוררות בית דין רבני

 85. העברת תיק מבית המשפט לבוררות

 86. חישוב הצמדה למדד - פסק בוררות

 87. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 88. חיוב בורר לנמק את פסק הבוררות

 89. ביטול פסק בוררות של טוען רבני

 90. קיפוח הזכות להבאת ראיות בבוררות

 91. ביטול פסק דין המאשר פסק בוררות

 92. בוררות בית דין צדק לדיני ממונות

 93. ערעור לבית המשפט על פסק בוררות

 94. בקשה לצו הצהרתי נגד קיום בוררות

 95. זכאות לפיצויי פיטורים - בוררות

 96. בקשה להצהיר על ביטול פסק בוררות

 97. ביטול בוררות עקב התפטרות הבורר

 98. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 99. סמכות הבורר לאחר מתן פסק בוררות

 100. בוררות העובדים של צים חברת ספנות

 101. התערבות בית המשפט בהליכי בוררות

 102. בוררות בין בני זוג בעניין מזונות

 103. הסכמה לאי קיום הוראה בחוזה בוררות

 104. ביטול פסק בוררות של בית דין חרדי

 105. המועד להגשת בקשת ביטול פסק בוררות

 106. סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

 107. אי הפקדת ערבון - ביטול פסק בוררות

 108. העלאת טענת בוררות בהזדמנות הראשונה

 109. ערעור על פסק דין שאישר פסק בוררות

 110. טענת אי חוקיות הסכם עם סעיף בוררות

 111. בית דין צדק של העדה החרדית - בוררות

 112. אי קיום הסכם בוררות עקב פיצול הדיון

 113. בקשה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 79א

 114. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות

 115. ביטול אישור פסק בוררות במעמד צד אחד

 116. העברת סכסוך לבוררות למרות הגשת תביעה

 117. דוגמא לבקשה לביטול פסק בוררות שנדחתה

 118. עילות ביטול לפי סעיף 24(1) לחוק הבוררות

 119. סמכות מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים

 120. בוררות בבית הדין לדיני ממונות ירושלים

 121. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 122. פסילת בורר שהושעה מכהונתו לאחר שנתן פסק בוררות

 123. ערעור על דחיית בקשה לאישור פסק בוררות

 124. ביטול פסק בוררות של רשות השיפוט הארצית

 125. הבהרת פסק בוררות קיים או פסק בורר חדש ?

 126. בוררות הממונה על יחסי עבודה עקב פיטורים

 127. האם אפשר למנוע אכיפת סעיף בוררות בהסכם ?

 128. סעיף בוררות בחוקת העבודה לעובדי ההסתדרות

 129. האם הליך בוררות מפסיק את מירוץ ההתיישנות ?

 130. בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור פסק בוררות

 131. סמכות בית הדין הארצי לעבודה לבטל פסק בוררות

 132. הארכת מועד להגשת תגובה לבקשה לאישור פסק בוררות

 133. סמכות לדון בבקשה לביטול פסק בורר של המוסד לבוררות

 134. בקשה להפנות סכסוך לבוררות זמן רב לאחר הגשת התביעה

 135. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 136. ערעור על החלטת בית המשפט לדחות בקשה לביטול פסק בוררות

 137. האם אפשר להגיש בקשה לעיון מחדש לצירוף צד להליך בוררות ?

 138. צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

 139. בהיעדר תחולה לאמנת ניו יורק סעיף 6 לחוק הבוררות אינו רלבנטי

 140. בוררות בתביעת פינוי דייר מוגן: איחור בתשלום לפי פסק הבוררות

 141. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון