בקע מפשעתי ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקע מפשעתי ביטוח לאומי:

סגן הנשיא (קובובי):נ
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט לובוצקי - דן-
יחיד; תב"ע מז/143-0) לפיו נקבע כי הבקע המפשעתי בו לקה המשיב ביום 29.5.1986מהווה תאונת עבודה במשמעות סעיף 40לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- .1968
.2סעיף 40הנ"ל אומר (במה שנוגע לענייננו) כי -
"אין רואים בבקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם -

 1. הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל...
 2. עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך שבעים ושתים שעות מהופעת הבקע; 3) הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך שבעים ושתים שעות מהופעתם להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון שעל-פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם; אולם...".

.3תביעתו של המשיב לדמי פגיעה בעבודה נדחתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשל אי-מילוי שני תנאים מאלה המנויים בסעיף 40, התנאי של "מאמץ לא רגיל" (פסקה [1] שבסעיף) והתנאי של קבלת טיפול רפואי "תוך שבעים ושתים שעות מהופעת הבקע" (פסקה (2) שבסעיף).
בערעורו דנן, אין המוסד עומד עוד על הטענה שלא נתמלא התנאי הראשון,כך שלבירור עומדת אך ורק הטענה שלא נתמלא התנאי של קבלת טיפול רפואי תוך שבעים ושתים שעות מהופעת הבקע.
.4העובדות הרלבנטיות לענייננו הן כי הבקע המפשעתי הופיע ביום 29.5.1986- יום ה' לשבוע - ואת הטיפול הרפואי קיבל המשיב לראשונה ביום ב' שלאחריו, .2.6.1986אין חולקין שחלפו למעלה משבעים ושתים שעות, ואף-על-פי-כן ראה השופט המלומד להכיר בתביעה מטעמים אלו:ב -
" אם נתחשב בעובדה שהמדובר בסוף שבוע שבו שירותי הרפואה הסדירים אינם עובדים, הרי שהתובע נזקק לטיפול רפואי במועד.
אולם, גם אם ילקח "יום השבת" בחשבון, הרי כאמור, תכליתו של התנאי כולה במישור ההוכחתי, ובמישור הזה אין כל פגיעה בזכות מוקנית של הנתבע, משום שזה סביר והגיוני כי הנפגע פונה לעזרה רפואית מיד לאחר שמתברר לו שגם מנוחת השבת אינה מועילה למכאוביו" (ההדגשה במקור).
הדיבור "במישור ההוכחתי" הושאל, במותאם, מן האמור בדב"ע מו/89- 0[1],
שמובאות הימנו הביא השופט המלומד כתנא דמסייע לקביעתו כי חרף חלוף המועד החוקי, נתמלא במקרה דנן, התנאי שבפסק (2) לסעיף 40לחוק ("תוך שבעים ושתים שעות").
.5ייאמר מיד:ו לא כי. אין הנמשל למשל דמי. בדב"ע מו/89- 0[1] הנ"ל נפסק שהמבוטח אמנם חרג מתחום שבעים ושתים השעות, אך היה זה מפאת נסיבות בהן, לדעת בית-הדין, נבצר מהמבוטח לקבל טיפול רפואי בעוד מועד, בבחינת מעשה של כוח עליון - ובשל כך, נסלח לו. ואילו כאן, עוסקים אנו בנושא שונה בתכלית:נ הכללת השבת בתחום שבעים ושתים השעות הסטטוטוריות, בפסיקתו של בית-הדין קמא, פסיקה עליה נסוב ערעור זה.
.6את טיעונו השתית בא-כוח המוסד על סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות, התשמ"א- 1981(להלן - חוק הפרשנות), שזו לשונו:ב
".10(ג) במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל-פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה" בענייננו, הוסיף וטען, לא היתה השבת היום האחרון שבתקופה היום האחרון היה יום א' לשבוע והפניה לרופא היתה ביום ב'.
.7אבן נכונה טענת המוסד ויש לקבלה. אמנם לא ב"ימים" ("ימי תקופה") מדובר בסעיף 40(2) כי אם בשעות - אך אין חולקין על כך ששבעים ושתים שעות הן שלושה ימים. לו רצה המחוקק להתיר את הרצועה, ולפטור את נפגעי הבקע המפשעתי מעולו של סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות, רשאי היה לעשות כן, על-פי הוראות סעיף 1לחוק הפרשנות הקובע כי "חוק זה יחול לגבי כל חיקוק... אם אין הוראה אחרת לעניין הנידון ...". ואמנם כך עשה, באומרו בפיסקה (3) שבאותו סעיף 40, כי ההודעה למעביד או למוסד צריכה להימסר, אף היא, תוך שבעים ושתים שעות אך בכפוף לסייג האומר:ו "להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון, וכו'..." .8נביא לבסוף, מדברי בית דין בדב"ע מב/139- 0[2]:נ "אין 'לנכות' ממסגרת זמן זו, ימי שבת וחג כדי להגיע לשבעים ושתים שעות 'נטו'".

.9הערעור מתקבל.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון