דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז:

1. הצדדים חלוקים ביניהם על הזכות לשנע אשפה מבית שמש.
המשיבה השנייה זכתה במכרז מספר 18/10 "להפעלת תחנת מעבר בית שמש ולשינוע אשפה לאתר שפיכה מאושר ע"י משרד איכ"ס". העותרת, שהצעתה הכספית הייתה הזולה מכולן, טוענת כי צריך היה להכריז עליה כזוכה.

2. בד בבד עם הגשת עתירתה, ביקשה העותרת ליתן צו ארעי במעמד צד אחד וצו ביניים. בהחלטתי מיום 30.6.10 הוריתי בצו ארעי להימנע מהתקשרות במכרז הנדון, ובלבד שהעותרת תפקיד סך של 100,000 ₪. בהחלטתי גם ביקשתי מאת המשיבות להגיש את תגובותיהן. המשיבות עשו כן.
נתתי דעתי על טענות הצדדים – אֵלו שבכתב ואֵלו שבעל-פה – ולהלן החלטתי.

3. לפי המתואר בבקשתה של העותרת, לנוכח המחיר הזול אשר הציעה (138 ₪ (כולל מע"מ) לטון), היא זומנה לשימוע בפני ועדת המכרזים. שם טענה כי היא משמשת כקבלן לשינוע אשפה מבית שמש מזה 10 שנים, לשביעות רצון העירייה ותושביה. היא מנוסה במלאכה זו אצל רשויות מקומיות ברחבי הארץ. היא בעלת חוסן כלכלי. לרשותה ציוד רב, לרבּוֹת משאיות ו"שוּפל", והיא יכולה להחליפו בּ"בּאגר". העותרת מקבלת מחירים טובים מאתר הטמנת הפסולת "דודאים". מדובר בחברה משפחתית צנועה. רווחיה נאים.
בגמר השימוע החליטה ועדת המכרזים להמשיך בדיון לאחר שתוגש לה חוות דעת מאת מנהל אגף ש.פ.ע בעירייה וחוות דעת מאת היועץ המשפטי. בהמשך ביקשה ועדת המכרזים מאת העותרת להמציא לה תחשיב כלכלי ואסמכתאות. העותרת עשתה כן. על-פי תחשיבהּ, מחיר הטמנה + היטל עומד על סך של 89 ₪ לטון, ומכאן שהצעתה לתמורה בסך של 119 ₪ לטון (לא כולל מע"מ) מותירה בידיה הכנסה של 30 ₪ לטון. העותרת הניחה בתחשיבהּ כי תוביל כ-2,750 טון בחודש, ב-3 הובלות של 34-37 טון כ"א ביום. בניכוי הוצאות העותרת (נהג, סולר, ביטוח, מפעיל, עובד כללי, משקל, דחסן ופחת חודשי, בערך של 63,000 ₪, בשווי של 23 ₪ לטון), ייוותר לה, לטענתה, רווח נאה של 7 ₪ לטון.

בישיבה נוספת של ועדת המכרזים הודיע היועץ המשפטי לאחר שנועץ עם אנשי מקצוע, כי העותרת לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. מנגד טען חבר מועצת העירייה כי כדאי לנסות אם העותרת תעמוד בהצעתה. בסופה של הישיבה לא התקבלה הכרעה, אלא רק בישיבה נוספת מיום 23.6.10 שבה הוחלט ברוב של 4 מול 1 שלא להמליץ על העותרת אלא על המשיבה השנייה כזוכה במכרז.

4. לטענת העותרת, לא מילאה העירייה אחר הוראת תקנה 11 לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987, במה שנוגע להפקדת אומדן; קרי, לא נעשתה הערכה כספית של שווי ההתקשרות. מחיר המקסימום במכרז (238 ₪ לטון) נקבע לפי הערכה של מנהל אגף ש.פ.ע בעירייה, בהפרזה רבה, בתחשיב שלא הועלה על הכתב. בנסיבות הללו אין משמעות לעובדה שהצעת העותרת נמוכה ממחיר המקסימום בשיעור זה או אחר, והנימוק שהצעת העותרת נמוכה בכ-40% ממחיר המקסימום לא יכול לעמוד. העותרת טוענת עוד כי הייעוץ שניתן לוועדת המכרזים, איננו מקצועי, מכיוון שמדובר רק בשיחת טלפון בין גזבר העירייה, מנהל אגף ש.פ.ע והיועץ המשפטי, עם מנהל אתר חירייה. קיים גם חשש לניגוד עניינים משום שהמשיבה השניה מתפעלת את תחנת המעבר בחירייה.

5. בהתבסס על האמור לעיל טוענת העותרת כי סיכויי העתירה להתקבל טובים בהחלט. מאזן הנוחות אף הוא נוטה לטובתה, לטענתה, כי אין זה הגיוני לסכל את תכלית העתירה על-ידי התרת הוצאת זכיית המשיבה השניה במכרז, אל הפועל. העותרת עובדת כיום כקבלן לביצוע העבודות נשוא המכרז, ולא ייגרם נזק אם תמשיך לעסוק במלאכה עד שתתברר העתירה. לבד מערבות בנקאית לא הוציאה המשיבה השניה הוצאות כלשהן בקשר עם המכרז ולא ייגרם לה נזק, לטענת העותרת, מן העיכוב הצפוי עד לסיום הדיון בעתירה.

6. שקלתי את טענותיה אלה של העותרת, אך לאחר בחינתן על רקע תגובות המשיבות, דומני כי סיכויי העתירה להתקבל אינם מן המשופרים.
7. במה שנוגע לאומדן, הרי שיתכן שעיריית בית שמש לא מילאה בדקדקנות אחר פרטי הוראת תקנה 11 לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987. נאמנים עליי אומנם דברי היועץ המשפטי של העירייה על אודות מספר ישיבות שקיימו הגזבר, מנהל אגף ש.פ.ע והיועץ המשפטי שבהן נבחנו המחירים והוּכן אומדן. אך אין די בטיוטה שגובשה ואשר לא הועלתה על גבי מסמך כתוב כדין. עם זאת, האומדן שימש כמחיר המקסימום (230 ₪ לטון) שפורסם במכרז. לדברי ב"כ העירייה, משפורסם מחיר המקסימום במסמכי המכרז, לא ראתה העירייה צורך לצרף לתיבת המכרזים מעטפה נוספת שבה יהיה רשום אותו סכום כסף כאומדן. התנהלות זו, דומני, איננה כליל השלמות, אך בנסיבות העניין הפגם הזה טפל לעיקר, ועל פני הדברים לא פגע בעותרת. כדין ובהגינות נהגה העירייה כלפי העותרת בהזמינהּ אותה לשימוע, ובבקשתה להגיש תחשיב כלכלי. ככל שנפל פגם בקשר עם האומדן, הרי שהעותרת לא נפגעה מכך, מכיוון שהצעתה לא נבחנה ביחס למחיר המקסימום. בסיס הבדיקה היה 0 ולא מחיר האומדן.

8. במסגרת הבדיקה שעשתה ועדת המכרזים, התקיימה אכן התייעצות עם מנהל אתר חירייה המעורה בנושא. לעירייה לא ידוע על קשר עסקי בינו לבין המשיבה השנייה. זו מצידה טענה כי היא מפעילה את אתר הגזם בחירייה, בעוד הגורם שעמו נועצה העירייה הוא מנהל תחנת המעבר לפסולת ביתית, אשר הוא עובד ציבור של איגוד ערים דן (לתברואה). לא נמצא אפוא יסוד ממשי לטענת ניגוד העניינים.

9. מעיון בעתירה, בתגובות ובנספחיהן, ניכר על פני הדברים כי יש ממש לכאורה במסקנת צוות הבדיקה על כך שהצעת העותרת היא הצעת הפסד, שיש בה סיכון לעירייה. חוות דעת היועץ המשפטי מדברת בעד עצמה. החלטת ועדת המכרזים לאמץ את המלצת הגורמים המקצועיים, על פניה, נראית סבירה; אולי אף מתבקשת.

10. לא לי, בגדרי ההליך הנדון, לבחון את התחשיב שהגישה העותרת. זו מלאכתה של ועדת המכרזים. ברם, ראוי לציין כי למסקנת מנהל אגף ש.פ.ע כי "המספרים לא מסתדרים ולדעתי מדובר במחירי הפסד" (פרוטוקול ישיבה מיום 1.6.10, נספח 9 לעתירה), יש יסוד. התחשיב שהגישה העותרת לא הניח את דעתם של הגורמים המקצועיים מכמה בחינות. מקצת הטענות שטענה העותרת נגד העירייה לגבי האומדן, יפות גם לגבי התחשיב. על פניו, הוא אינו רציני דיו. יתר על כן, התחשיב נעשה לגבי משאית אחת, כאשר המכרז דרש בעלות בשלוש משאיות; לא דומה כמות האשפה אשר העותרת מעמיסה כיום על כל משאית (18-21 טון) לכמות המצויינת בתחשיב (כ-37 טון). כמות כזאת איננה חוקית, אינה תואמת את תקנות התעבורה, ולא את רשיונות הרכב של המשאיות שבבעלות העותרת; לעותרת אין "באגר". אין ניתן לתקן פגם זה על-פי דיני המכרזים בשלב מאוחר, על דרך של שיפור ההצעה, וגם אין תימוכין לטענת העותרת שנטענה לראשונה בעתירה, כי עלות החכרת "באגר" זהה לעלות החכרת "שוּפל"; טענת העותרת כי עלות הטמנת האשפה (לא כולל ההיטל) היא 45 ₪ לטון, אינה מדוייקת. המחיר האמור נקבע לפסולת ביתית, בשעה שעלות הטמנת גזם ערים היא 95 ₪ לטון. גם בכך לוקה התחשיב שהגישה העותרת, היות וגזם ערים תופס נפח בלתי מבוטל מן האשפה שיש לשנע; טענת העותרת על-כך שביכולתה לבצע שלושה סבבים במשך שש שעות, אינה הגיונית. מדובר כזכור בנסיעה של כ-160 ק"מ, בצורך להישקל ביציאה מתחנת המעבר ובכניסה לאתר, בצורך לבצע פריקה, ולעיתים יש צורך גם בהמתנה עד לפריקתה של משאית קודמת, כך שבפשטות אין ניתן לבצע שלושה סבבים בתוך שש שעות כטענת העותרת; גם באשר לבלאי, לעלויות שכר (תלושי שכר לא צורפו), מחירי מים, עלויות החזקת תחנת המעבר ועוד, נמצא התחשיב שהגישה העותרת פגום, ומבוסס על הנחות שאינן נכונות, וחלקן מנוגדות לדין. אין ניתן גם לבצע 'מקצה שיפורים', והבחינה צריכה להיעשות על-פי ההצעה כפי שהוגשה. חוסנה הכלכלי הנטען של העותרת, כבודו במקומו מונח, וכן גם משקלו הראוי לו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, אך אין בכוחו להתגבר על השיקולים שהביאו את ועדת המכרזים להחליט כפי שהחליטה.

11. בהתחשב בכל אלה, בשים לב לכך שהעותרת לא צירפה לבקשתה עותק של הצעתה במכרז, ולאור התהליך הדיוני שבסופו ניתנה החלטת ועדת המכרזים, דומני, על-פני הדברים, כי סיכוייה של העתירה להתקבל אינם מן המשופרים, וספק אם תימצא הצדקה להתערב בהחלטת ועדת המכרזים. אכן, כטענת העותרת, גם הצעת המשיבה השניה אינה מותירה רווח בשיעור גבוה. אך מקובלנו כי אֵלו הם "מידות ושיעורים", ואין זה מן הנמנע כי הצעת העותרת תיפסל בהיותה הצעת הפסד, ואילו הצעת המשיבה השניה תתקבל, גם אם ההפרש ביניהן הוא בשיעור של 31 ₪ לטון, או שיעור דומה. כיוצא בזה, וכטענת העותרת, הצעת הפסד, לא בנקל תיפסל. ברם, לכאורה עמד ביסוד החלטת ועדת המכרזים חשש כן ואמיתי, המבוסס על שיקולים מקצועיים, כי לא יעלה בידי העותרת לבצע את המלאכה על-פי תנאי הצעתה, וכי עיכוב או הפסקה בשינוע האשפה כפועל יוצא מן ההצעה הגרעונית, צפוי להביא למטרדי ריח ותברואה בבית שמש.

12. אך לא בזאת העיקר. העיקר הוא בכך שמאזן הנוחות נוטה לחובת העותרת. מדובר במכרז ארוך טווח. לא תהיה מניעה להחזיר את הגלגל לאחור ולהפקיד את מלאכת שינוע האשפה בידי העותרת, אם יימצא לימים, בפסק הדין, שכך ראוי לעשות. בהתאם לתחשיבה של העותרת מדובר ברווח מזערי אשר צפוי לה, כך שממילא הפסדהּ לא יהיה בשיעור גבוה. אין ניתן להתעלם מן העובדה שכל עוד לא תיעשה התקשרות עם המשיבה השניה שזכתה במכרז, תשלם העירייה סכום כסף נכבד, אלפי שקלים ביום, ביתר. זכאית העירייה, זכאים תושבי העיר, וזכאית המשיבה השניה, למימוש ההתקשרות על-פי תוצאות המכרז, לשם הבטחת שינוע האשפה באופן סדיר ובטוח, מבלי שהעירייה תשלם אלפי שקלים ביתר מידי יום עד לבירור העתירה לגופה. כל זאת כאמור באופן שלא יהא זה מן הנמנע לבטל את ההתקשרות עם המשיבה השניה ולחזור ולהתקשר בחוזה עם העותרת, אם יימצא בדיעבד שכך ראוי לעשות, הגם שבשלב זה הסיכויים לכך אינם מן המשופרים.

12. החלטתי אפוא לבטל את הצו הארעי שניתן ביום 30.6.10 ולדחות את הבקשה למתן צו ביניים.
העותרת תישא בהוצאות הבקשה וכמו כן תשלם למשיבה הראשונה שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪, ולמשיבה השניה תשלם שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון